Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма [...] від 03.12.20132826
Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.02.2018, підстава z1552-17
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 05.08.2018, підстава z0604-18 )
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]
« попередня сторінка  
Додаток 42
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*

Найменування фінансової установи, що створила ФОН


Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН


Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН


Найменування ФОН


Дата створення ФОН


Строк дії ФОН


Опис


Інформація про випуски сертифікатів ФОН


Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН

Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН

Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН (шт.)

Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом

Ціна розміщення

Строк обігу сертифікатів ФОН

Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат

Розмір власного капіталу емітента

Номінальна вартість або фіксований дохід

приватної пропозиції

публічної пропозиції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Опис

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН

Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН

Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів ФОН
(шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред’явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН

Дата внесення до реєстру

Кількість сертифікатів
(шт.)

Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках)

Кількість за видами сертифікатів ФОН

іменні

на пред’явникаУсього

Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)

Назва ФОН

Розрахунок вартості чистих активів ФОН

Кількість сертифікатів ФОН

Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН

вартість майна ФОН (грн)

вартість зобов’язань ФОН (грн)

чисті активи ФОН (грн)

на кінець звітного періоду (грн)

за попередній звітній період (грн)

1

2

3

4

5

6

7
Опис

Правила ФОН**

Найменування фінансової установи, що створила ФОН


Код за ЄДРПОУ емітента


Найменування ФОН


Правила ФОН


Інформація наводиться у описовій формі

__________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** По кожному випуску окремо.Додаток 43
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу ІІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента облігацій місцевих позик

{Додаток 43 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}Додаток 44
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається).

{Додаток 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 850 від 28.11.2017}Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента


2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію


{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 46
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства

1 -1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

5 -1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)ЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГроші та їх еквівалентиНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Власний капіталЗареєстрований (пайовий/статутний) капіталДовгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий фінансовий результат: прибуток (збиток)Середньорічна кількість акцій (шт.)Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)__________
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

___________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище керівника)____________
(дата)

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]
« попередня сторінка