Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма [...] від 03.12.20132826
Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.02.2017, підстава z1661-16
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 05.11.2017, підстава z1096-17 )
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]
« попередня сторінка  

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівГрошові кошти та їх еквівалентиКошти в інших банкахКредити та заборгованість клієнтівУсього зобов’язаньКошти банківКошти клієнтівУсього власного капіталу та частка меншостіСтатутний капіталЧистий прибуток/(збиток)Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засоби (за залишковою вартістю)Довгострокові фінансові інвестиціїВиробничі запасиСумарна дебіторська заборгованістьГрошові кошти та їх еквівалентиВласний капіталСтатутний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Довгострокові зобов'язання і забезпеченняПоточні зобов'язання і забезпеченняЧистий прибуток (збиток){Додаток 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента


2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію


{Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Додаток 46
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активівОсновні засобиДовгострокові фінансові інвестиціїЗапасиСумарна дебіторська заборгованістьГрошові кошти та їх еквівалентиНерозподілений прибутокВласний капіталСтатутний капіталДовгострокові зобов'язанняПоточні зобов'язанняЧистий прибуток (збиток)Середньорічна кількість акцій (шт.)Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду (осіб)7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище керівника)


М.П.

___________________________
(дата)

__________
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

{Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]
« попередня сторінка