Документ z1827-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2017, підстава - z1195-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.10.2013  № 2187


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2013 р.
за № 1827/24359

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1652 від 09.12.2014
№ 577 від 24.05.2016
№ 656 від 05.09.2017}

Відповідно до пункту 3 частини першої, пунктів 1, 15 частини другої статті 7, пунктів 8 та 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мозгового О. М.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 08.10.2013 № 52

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.10.2013 № 2187


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2013 р.
за № 1827/24359

ВИМОГИ
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

I. Загальні положення

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), повинен бути складений за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності та/або за результатами огляду квартальної фінансової звітності. Форма і зміст аудиторського висновку повинні відповідати вимогам Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», Міжнародного стандарту завдань з огляду (далі - МСЗО) 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання».

II. Основні вимоги щодо формату та структури аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності

1. За наслідками аудиту річної фінансової звітності складається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності у встановлених законодавством випадках.

2. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (далі - Аудиторський висновок) повинен містити такі основні розділи:

«Звіт щодо фінансової звітності»;

«Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» - інша відповідальність аудитора щодо звітності;

«Інші елементи».

3. Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» включає такі параграфи:

1) Аудиторський висновок, що має заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо

фінансової звітності

__________________________________________________________,
(найменування юридичної особи замовника)

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня  _______ року»;

2) Аудиторський висновок адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат - Комісія, інші особи;

3) вступний параграф, у якому зазначаються:

основні відомості про юридичну особу:

повне найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 577 від 24.05.2016}

місцезнаходження;

дата державної реєстрації;

дата внесення останніх змін до статуту (установчих документів);

основні види діяльності;

отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності);

керівник, головний бухгалтер, кількість працівників;

назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності;

4) параграф «Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність», у якому описується відповідальність тих осіб, на яких покладено зобов’язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) або національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

5) параграф «Відповідальність аудитора», у якому зазначаються:

що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту;

що аудит проводився відповідно до МСА та цих Вимог;

що вимагають стандарти від аудитора та наводиться опис аудиту як виконання аудиторських процедур;

чи забезпечують отримані аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки;

6) думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки Аудиторського висновку, яка зазначається в параграфі «Висловлення думки».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності може бути немодифікованою і наводитися в окремому розділі немодифікованого Аудиторського висновку (складеного в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності або що надає достовірну інформацію відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності).

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності може бути модифікованою і наводитися в окремому розділі модифікованого Аудиторського висновку.

Модифікований Аудиторський висновок може містити такі типи модифікованих думок:

умовно-позитивна;

негативна;

відмова від висловлення думки.

Параграф з описанням питань, що призвели до модифікації думки аудитора, включається в текст аудиторського висновку безпосередньо перед параграфом, у якому висловлена думка, під заголовком «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», «Підстава для висловлення негативної думки» або «Підстава для відмови від висловлення думки», якщо в процесі аудиту існує будь-яка з наведених нижче обставин:

на основі отриманих достатніх і прийнятних аудиторських доказів аудитор доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення;

аудитор не має можливості отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У параграфі із описанням питань, що призвели до модифікації думки аудитора, аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість щодо:

невідповідності національним П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

неможливості застосування національних П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у випадку відсутності первинних документів та облікових регістрів, які були основою для складання фінансової звітності;

наявності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому;

7) додаткова інформація, яку аудитор для того, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке розкрите або не розкрите у фінансовій звітності, але є, на думку аудитора, важливим для розуміння, може включити до Аудиторського висновку. Така додаткова інформація наводиться в параграфах, які розміщуються після параграфа «Висловлення думки»:

«Пояснювальний параграф» стосується тільки тієї інформації, яка була подана чи розкрита у фінансовій звітності;

параграф «Інші питання» включається, якщо аудитор вважає за потрібне повідомити про питання, яке не було розкрите у фінансовій звітності.

4. Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» повинен включати:

1) опис питань і висновки, яких дійшов аудитор, щодо:

відповідності розміру статутного капіталу установчим документам;

формування та сплати статутного капіталу (стосовно акціонерних товариств наводиться інформація щодо оплати акцій попереднього випуску) із зазначенням переліку внесків, унесених в оплату статутного капіталу (акцій попереднього випуску), реквізитів платіжних документів (у разі оплати грошовими коштами) або актів приймання-передавання (при оплаті не грошовими коштами). У разі якщо статутний капітал (акції попереднього випуску) сплачено не в повному обсязі, зазначаються розміри сплаченої та несплаченої частин (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску або для реєстрації випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів);

повноти оплати акцій, що розміщені, випуск яких зареєстровано та видано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (із переліком внесків, унесених в оплату за акції, та зазначенням дат та номерів укладених договорів на придбання, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами), які підтверджують повну або часткову оплату вартості акцій (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації звіту про результати розміщення акцій);

фінансового стану та спроможності юридичної особи - засновника акціонерного товариства, яке створюється, сплатити відповідні внески до статутного капіталу (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації першого випуску акцій товариства);

забезпечення випуску облігацій підприємств відповідно до законодавства України (вид, розмір, опис забезпечення, реквізити укладених договорів) у разі наявності (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій підприємств);

інформації стосовно розміру власного капіталу емітента на дату прийняття ним рішення про розміщення облігацій підприємств (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій підприємств), якщо рішення про розміщення прийняте у звітному періоді;

відповідності розміру іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента іпотечних облігацій та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації» (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій);

відповідності розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних цінних паперів та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів)), якщо рішення про розміщення прийняте у звітному періоді;

2) висновки щодо питань, які наведено у підпункті 1 цього пункту, повинні бути сформульовані у формі, яка відповідає завданню з надання достатньої впевненості, як немодифікована або модифікована думка;

3) інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи, зокрема:

щодо відповідності розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних цінних паперів та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів)), якщо рішення про розміщення прийняте після дати балансу;

щодо розміру власного капіталу емітента на дату прийняття ним рішення про розміщення облігацій підприємств (наводиться в Аудиторському висновку, який надається для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій підприємств), якщо рішення про розміщення прийняте після дати балансу;

4) інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій;

5) інформацію щодо іншої фінансової звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

5. Розділ «Інші елементи» включає:

1) основні відомості про аудиторську фірму:

повне найменуванняюридичної особи відповідно до установчих документів;

номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ);

номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводитиаудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією;

прізвище(а), ім’я (імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит; номер(и), серія(ї), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ;

місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування;

2) основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

дата та номер договору на проведення аудиту;

дата початку та дата закінчення проведення аудиту;

3) дату складання Аудиторського висновку;

4) підпис(и) аудитора(ів), що проводив(ли) перевірку, та/або підпис директора аудиторської фірми.

{Підпункт 4 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}

III. Основні вимоги щодо формату та структури Аудиторського висновку щодо проміжної фінансової звітності

1. За наслідками огляду квартальної фінансової звітності складається Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності у встановлених законодавством випадках.

2. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності (далі - Звіт щодо огляду) повинен містити такі елементи:

1) заголовок - «Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності

___________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи - замовника)

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на __ квартал _______ року»;

2) Звіт щодо огляду адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат - Комісія, інші особи;

3) ідентифікацію оглянутої проміжної фінансової звітності - назва кожного із звітів, що входять до складу фінансової звітності, дата й період, охоплений проміжною фінансовою звітністю;

4) зазначення того, що за складання й подання проміжної фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (МСФЗ або П(С)БО) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» несе відповідальність управлінський персонал юридичної особи;

5) зазначення того, що огляд фінансової звітності проводився відповідно до МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання», та зазначення того, що передбачає такий огляд.

Зазначення того, що огляд значно менший за обсягом, ніж аудит і опис наслідків такого обмеження;

6) висновок про те, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає йому підставу вважати, що проміжна фінансова звітність (підготовлена за МСФЗ) не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ або що проміжна фінансова звітність (підготовлена за національними П(С)БО) не складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до національних П(С)БО, з урахуванням формулювань, які наведено у пункті 3 цього розділу;

7) опис питань і висновки, яких дійшов аудитор відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу II цих Вимог;

8) інформацію відповідно до підпунктів 3-5 пункту 4 розділу II цих Вимог;

9) основні відомості про аудиторську фірму відповідно до підпункту 1 пункту 5 розділу II цих Вимог;

10) дату Звіту щодо огляду;

11) підпис(и) аудитора(ів), що проводив(ли) перевірку, та/або підпис директора аудиторської фірми.

{Підпункт 11 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}

3. Аудитор може надати модифікований або негативний Звіт щодо огляду, якщо його увагу привернув будь-який факт, який дає йому підстави вважати, що необхідно зробити суттєве коригування проміжної фінансової звітності. Модифікація Звіту щодо огляду робиться додаванням до звіту пояснювального параграфа та наданням умовно-позитивного висновку.

4. Якщо аудитор не може завершити огляд внаслідок обмеження обсягу, він повинен у Звіті щодо огляду зазначити причини обмеження обсягу.

5. Аудитор повинен додати до Звіту щодо огляду пояснювальний параграф для висвітлення суттєвої невизначеності щодо безперервності діяльності суб`єкта господарювання у разі наявності події або умови, які свідчать про таку невизначеність.

Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку
законодавстваМ. Лібановвгору