Про затвердження Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я України із визначення кандидатур на [...]
МОЗ України; Наказ, Положення від 30.09.2013839
Документ z1755-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2013
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2013  № 839


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2013 р.
за № 1755/24287

Про затвердження Положення про комісію Міністерства охорони здоров’я України із визначення кандидатур на отримання державної стипендії стосовно видатних діячів охорони здоров’я

З метою забезпечення виконання пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 906, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Міністерства охорони здоров’я України із визначення кандидатур на отримання державної стипендії стосовно видатних діячів охорони здоров’я, що додається.

2. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Президент Національної академії
медичних наук України
академік
О. МірошниченкоГ.В. ОсовийА.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.09.2013  № 839


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2013 р.
за № 1755/24287

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Міністерства охорони здоров’я України із визначення кандидатур на отримання державної стипендії стосовно видатних діячів охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок роботи комісії Міністерства охорони здоров’я України із визначення кандидатур на отримання державної стипендії стосовно видатних діячів охорони здоров’я (далі - Комісія МОЗ України).

1.2. Комісія МОЗ України є консультативно-дорадчим органом при МОЗ України, утвореним з метою виконання Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» для забезпечення розгляду пропозицій із визначення кандидатів на здобуття державних стипендій стосовно видатних діячів охорони здоров’я (далі - Державна стипендія).

1.3. У своїй діяльності Комісія МОЗ України керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.

II. Повноваження Комісії МОЗ України

2.1. Основним завданням Комісії МОЗ України є розгляд пропозицій, поданих на конкурсний відбір кандидатів на одержання Державної стипендії та внесених на розгляд МОЗ України Міністром охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, Національною академією медичних наук України.

2.2. Комісія МОЗ України відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи кандидатів на отримання Державної стипендії;

проводить конкурсний відбір кандидатів на отримання Державної стипендії.

2.3. Для здійснення своїх функцій Комісія МОЗ України має право отримувати в установленому порядку від Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, Національної академії медичних наук України інформацію, документи і матеріали, необхідні для своєї роботи.

III. Порядок формування Комісії МОЗ України

3.1. Комісія МОЗ України утворюється наказом МОЗ України у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

3.2. До складу Комісії МОЗ України входять представники МОЗ України, інші особи - представники сфери охорони здоров’я (за згодою) та можуть входити представники організацій роботодавців та профспілок за їх згодою.

IV. Організація роботи Комісії МОЗ України

4.1. Організаційною формою роботи Комісії МОЗ України є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше двох разів на рік. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.2. Рішення Комісії МОЗ України щодо кандидатів на призначення Державної стипендії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі розподілу голосів порівну голос голови Комісії МОЗ України є вирішальним.

4.3. Протокол засідання Комісії МОЗ України підписується членами комісії, які були присутні під час обговорення кандидатів та голосування.

4.4. Голова Комісії МОЗ України здійснює керівництво діяльністю Комісії МОЗ України, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію МОЗ України завдань.

4.5. Секретар комісії:

веде засідання Комісії МОЗ України та оформляє протокол;

забезпечує інформування членів Комісії МОЗ України стосовно організаційних питань її діяльності.

4.6. У разі відсутності секретаря Комісії МОЗ України його обов’язки виконує інший член комісії, визначений головою Комісії МОЗ України.

4.7. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення Державної стипендії та прийняття рішення до Комісії МОЗ України разом з клопотанням про призначення Державної стипендії подаються такі документи:

біографічна довідка із зазначенням особистого внеску кандидата на призначення Державної стипендії у розвиток галузі охорони здоров’я (у трьох примірниках);

витяг з протоколу засідання колегії (правління, секретаріату, ради або іншого колегіального органу) Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, Національної академії медичних наук України;

копії першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта;

довідка з останнього місця роботи;

реквізити банку, в якому відкрито рахунок стипендіата, для зарахування стипендії (найменування банку; МФО; ЄДРПОУ/ЗКПО, поточний рахунок банку) (за наявності);

номер рахунку стипендіата, на який будуть зараховані кошти;

письмова згода кандидата на призначення Державної стипендії на обробку його персональних даних з метою визначеною пунктом 4.9 цього розділу.

При цьому під час прийняття рішення Комісією МОЗ України враховується, що на здобуття Державної стипендії може бути висунуто діячів охорони здоров'я за особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я, багаторічне сумлінне виконання професійних обов’язків, високий професіоналізм. З метою засвідчення їх визначних особистих досягнень враховується також наявність наукових публікацій, підручників, державних нагород, почесних звань, результатів інтелектуальної творчої діяльності тощо.

Не висуваються на здобуття Державної стипендії особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України або Національної академії медичних наук України.

4.8. За результатами розгляду зазначених у пункті 4.7 цього розділу документів Комісією МОЗ України приймається відповідне рішення щодо кандидата на призначення Державної стипендії, яке оформлюється протоколом.

4.9. Збір та обробка персональних даних з метою здійснення конкурсного відбору кандидатів на отримання Державної стипендії здійснюються за згодою цих кандидатів відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.10. Згода кандидата на отримання Державної стипендії на обробку його персональних даних має містити відомості щодо мети такої обробки, у обсязі визначеному пунктом 4.7 цього розділу, та володільця цих персональних даних.

4.11. Пропозиції стосовно кандидатів на одержання Державної стипендії подаються Комісії МОЗ України двічі на рік для подальшого опрацювання.

4.12. Організаційно-методичне забезпечення роботи Комісії МОЗ України, підготовка проекту Указу Президента України та подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України покладаються на відділ медичних та фармацевтичних кадрів Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України.

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та наукиМ. Осійчук

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...