Документ z1380-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2018, підстава - v0481874-18


7. Виконання плану розвитку

1. Оператор газосховищ зобов’язаний виконувати затверджений Регулятором план розвитку в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Заходи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору (та здійснено оплату).

3. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених затвердженим планом розвитку, до 5 відсотків Оператор газосховищ може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4. У разі недофінансування заходів плану розвитку, запланованих на перший рік, з причин, незалежних від Оператора газосховищ, першочергово забезпечується фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції інженерно-технологічного комплексу газосховищ. При цьому Оператор газосховищ може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії першого року плану розвитку, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування плану розвитку наступного періоду.

5. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, Оператор газосховищ має право протягом прогнозного періоду звернутися до Регулятора з пропозицією щодо внесення змін до затвердженого плану розвитку з наданням відповідного обґрунтування.

6. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування Оператор газосховищ ініціює процедуру внесення відповідних змін до плану розвитку в порядку, визначеному цим Кодексом, у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

При збільшенні вартості заходів, яке відбулося в період між розробкою кошторисної документації заходів плану розвитку та прийняттям в експлуатацію цих заходів, на більше ніж фактичний індекс інфляції за відповідний період Регулятор або Оператор газосховищ може ініціювати проведення експертизи зазначених заходів.

7. Профінансованими вважаються заходи плану розвитку, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

Об’єкти (заходи), які були профінансовані Оператором газосховищ, але не передбачені планом розвитку, не враховуються як виконання плану розвитку.

{Розділ V доповнено новою главою згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 481 від 19.06.2018}

8. Порядок надання звітної інформації щодо виконання плану розвитку

1. Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року плану розвитку газосховищ Оператора газосховищ, оформлена згідно з додатком 5 до цього Кодексу, в електронній формі та на паперових носіях надається Регулятору щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора газосховищ або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою Оператора газосховищ (за наявності).

У разі неповного виконання плану розвитку до звіту додається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

Електронна форма звіту щодо виконання плану розвитку на перший рік (інвестиційної програми) оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше 3 років.

2. Контроль за виконанням Оператором газосховищ плану розвитку здійснюється Регулятором шляхом аналізу звітної інформації щодо виконання плану розвитку та проведення Регулятором планових і позапланових перевірок діяльності Оператора газосховищ.

{Розділ V доповнено новою главою згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 481 від 19.06.2018}

VІ. Порядок укладення договору зберігання
(закачування, відбору) природного газу

1. Порядок укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Доступ до послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється на підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. Оператор газосховищ не має права відмовити в укладенні договору зберігання (закачування, відбору) природного газу за умови дотримання заявником вимог щодо його укладення, передбачених цим Кодексом.

Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу є документом, який регулює правовідносини між оператором газосховища і окремим замовником.

ункт 1 глави 1 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

2. Для укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу заявник надає оператору газосховищ:

заяву на укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, форма якої рекомендується оператором газосховищ, є публічною інформацією та розміщується на його веб-сайті;

ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу України;

у випадку, якщо замовником є нерезидент України, додатково надається документ, що підтверджує його реєстрацію в якості суб’єкта господарювання в країні його постійного місцезнаходження;

документи, що підтверджують повноваження осіб, що виступають від імені замовника.

3. Якщо документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, складені іноземною мовою, подається також їх засвідчений переклад українською мовою.

4. Для укладення договору зберігання (закачування, відбору) оператор газосховищ не має права вимагати документи та/або інформацію, що не передбачені в пункті 2 цієї глави.

5. Оператор газосховищ розглядає заяву про укладення договору зберігання (закачування, відбору) та додані до неї документи у десятиденний строк з дня реєстрації. Якщо заява та додані до неї документи подані не в повному обсязі відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2 цієї глави, оператор газосховищ звертається протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви до заявника з письмовим запитом щодо уточнення повноти його заяви. При цьому строк розгляду заяви про укладення договору зберігання (закачування, відбору) призупиняється на час доповнення замовником документів у повному обсязі.

6. Якщо відповідь на письмовий запит оператора газосховища щодо уточнення даних у десятиденний строк не надійшла, оператор газосховища залишає заяву без розгляду, про що письмово із зазначенням причини повідомляє заявника.

ункт 6 глави 1 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

7. У випадку, коли надані заявником документи відповідають вимогам пункту 2 цієї глави, оператор газосховищ у десятиденний строк з дня реєстрації заяви надсилає заявнику проект договору зберігання (закачування, відбору) у двох примірниках, підписаних оператором газосховища.

ункт 7 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

8. Якщо протягом двадцяти днів з дня отримання заявником проекту договору зберігання (закачування, відбору) заявник не поверне оператору газосховищ підписаний договір зберігання (закачування, відбору) та за відсутності погодженого сторонами строку продовження його підписання, оператор газосховищ може не розглядати заяву на укладення договору та вважати такий договір неукладеним, про що письмово повідомляє заявника.

9. Замовник на підставі договору зберігання (закачування, відбору) або одночасно із заявою на укладення договору зберігання (закачування, відбору) може подати заявку на розподіл потужності. У разі одночасного надання заяви на укладення договору зберігання (закачування, відбору) природного газу та заявки на розподіл потужності договір зберігання (закачування, відбору) укладається лише при узгодженні сторонами розподілу потужності.

ункт 9 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

10. Заявка на розподіл потужності надається у двох примірниках. Форма заявки на розподіл потужності визначається додатком до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. Заявка на розподіл потужності може укладатися в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису.

ункт 10 глави 1 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

11. Договір зберігання (закачування, відбору) та додатки складаються українською мовою. За клопотанням замовника оператор газосховищ надає договір зберігання (закачування, відбору) українською та англійською мовами.

2. Оплата послуг

1. Замовник послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, якому було розподілено річну потужність, зобов’язаний щомісячно здійснювати 100 % попередньої оплати в розмірі вартості замовленої річної потужності на період газового місяця за п'ять банківських днів до початку газового місяця, у якому буде надаватись така послуга.

2. Індивідуальні послуги строком на 1 місяць надаються на умовах 100 % попередньої оплати в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на період газового місяця за п’ять банківських днів до початку газового місяця, у якому будуть надаватись такі індивідуальні послуги. Оплата вартості індивідуальної послуги робочого обсягу на місяць, яка розподіляється після строку розподілу такої послуги, здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів у сумі повної вартості послуг за повний газовий місяць не пізніше банківського дня, що передує дню надання такої послуги.

3. Для індивідуальних послуг на добу наперед оплата в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на добу наперед має бути зарахована на рахунок оператора газосховища не пізніше завершення банківського дня, що передує дню подання номінації/реномінації, відповідно до  розділу ІХ цього Кодексу.

4. Якщо попередня оплата не була надана замовником послуг зберігання (закачування, відбору) у строк, визначений пунктами 1 - 2 цієї глави, то оператор газосховища призупиняє надання доступу до розподіленої потужності, щодо якої не були виконані вимоги попередньої оплати. На період призупинення такий замовник не звільняється  від зобов’язань щодо сплати за розподілену потужність.

Оператор газосховища має право пропонувати таку розподілену потужність іншим замовникам послуг зберігання (закачування, відбору) на переривчастій основі.

5. У випадку неоплати або несвоєчасної оплати замовником послуг у строки, визначені цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу, оператор газосховища до дати виконання замовником зобов’язань відмовляє замовнику у прийнятті номінацій, торгових сповіщень про передачу природного газу в газосховищах та заявок про передачу потужності газосховища, про що повідомляє оператора газотранспортної системи.

лава 2 розділу VI в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

VІI. Розподіл потужності

1. Загальні умови

1. Оператор газосховища щодня розміщує на своєму веб-сайті інформацію про розподілену та вільну потужність газосховищ, яка публікується в кількісній формі з урахуванням вимог пункту 3 цієї глави.

2. Оператор газосховища розраховує обсяг вільної потужності газосховища на певний період часу з урахуванням поточного стану заповнення газосховищ та умов користування потужністю газосховищ, передбачених чинними договорами із замовниками, та розміщує дані на своєму веб-сайті.

3. Оператор газосховища для розподілу річної потужності пропонує не більше 90 % вільної потужності газосховищ. Щонайменше 10 % вільної потужності газосховищ повині бути вільними для місячних періодів протягом року зберігання.

4. Замовник послуг зберігання (закачування, відбору) одночасно може використовувати річну потужність та індивідуальні послуги.

5. При розподілі потужності оператор газосховища повинен враховувати зарезервовану оператором газотранспортної системи частину потужності газосховищ, що необхідна для виконання ним обов’язків з фізичного балансування газотранспортної системи.

6. У період нейтрального (стабілізаційного) періоду оператор газосховища може обмежити доступ замовника до потужностей газосховищ. При цьому оплата замовником доступу до потужностей закачування та/або відбору на обсяг обмеження не здійснюється.

7. У заявці на розподіл потужності (річної потужності/індивідуального робочого обсягу/індивідуальної потужності закачування на місяць/індивідуальної потужності відбору на місяць) до договору зберігання (закачування, відбору) замовником зазначаються:

дата надання заявки;

його ЕІС-код та номер договору, на основі якого подається заявка на розподіл потужності (за наявності договору зберігання (закачування, відбору));

послуга, обумовлена договором (річна потужність/тип індивідуальної послуги на місяць);

заявлений обсяг потужності газосховищ;

період (строк, на який заявлено потужність газосховищ);

мінімальний обов’язковий обсяг потужності, до якого замовник погоджується зменшити заявлений обсяг у випадку, коли оператор задовольняє заявки на розподіл потужності пропорційно до заявлених обсягів, вказаних у заявках замовників.

8. Заявка на розподіл потужності надається у двох примірниках. Форма заявки на розподіл потужності визначається додатком до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. Заявка на розподіл потужності може укладатися в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису.

9. Під час процедури розподілу потужностей газосховищ оператор газосховища проводить технічний аналіз, який включає оцінку можливості газосховищ задовольнити заявку замовника.

10. Оператор газосховища відмовляє в розподілі потужності газосховищ в таких випадках:

відсутність договору зберігання (закачування, відбору) природного газу з фізичною/юридичною особою, що подає заявку на розподіл потужності;

наявність простроченої заборгованості у замовника перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

невиконання зобов’язань замовником щодо оплати послуг, визначених главою 2 розділу VІ цього Кодексу та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

відсутність або недостатність вільної потужності газосховищ;

невиконання замовником зобов’язань за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

надання доступу стане перешкодою для виконання таким оператором спеціальних обов'язків, покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»;

відмова в доступі є виправданою на підставі рішення, прийнятого відповідно до статті 55 Закону України «Про ринок природного газу»;

виконання оператором газосховища вимог Національного плану дій або правил про безпеку постачання природного газу.

11. Про відмову оператор газосховища повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та Регулятора протягом п'яти робочих днів.

12. Розподіл вільної потужності газосховищ повинен відбуватися в такому порядку: річна потужність, індивідуальні послуги на місяць.

Розподіл індивідуальної послуги на добу наперед не відбувається. Замовлення індивідуальної потужності закачування/відбору на добу наперед здійснюється на підставі чинного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу та на умовах подання номінацій відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.

Вільна потужність на добу наперед розраховується оператором газосховища щодоби та доводиться до відома замовників шляхом розміщення на власному веб-сайті у строк до 10 години попередньої газової доби. Оператор газосховища розміщує оновлену інформацію з урахуванням добових номінацій та неномінованої потужності станом на 18 годину попередньої газової доби.

13. Заявки на розподіл потужності на рік зберігання 2017/2018 та на липень 2017 приймаються оператором газосховища до 22 червня 2017 року. Заявки на розподіл потужності на рік зберігання 2017/2018 та на липень 2017 року, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу річної потужності на рік зберігання 2017/2018 та індивідуальних послуг на місяць на липень 2017 року зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її  погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності)  в електронному  та/або в письмовому вигляді до 27 червня 2017 року.

До 29 червня 2017 року замовник здійснює оплату вартості послуг річної потужності на рік зберігання 2017/2018 за період першого газового місяця надання такої послуги та оплату вартості індивідуальних послуг на місяць за липень 2017 року.

Першим газовим місяцем надання послуги річної потужності на рік зберігання 2017/2018 є липень 2017 року.

2. Розподіл річної потужності

1. Заявка на розподіл річної потужності подається щорічно на період не менше одного року зберігання та не більше чотирьох років зберігання, наступних за роком зберігання, в якому подається заявка.

2. Обсяг вільної потужності газосховищ, яка буде предметом процедури розподілу потужності протягом наступних років зберігання (4 років), оператор газосховища розміщує на своєму веб-сайті за 30 календарних днів до початку прийняття заявок.

3. Заявки на розподіл річної потужності газосховищ подаються з 01 лютого до 15 лютого щодо років зберігання, наступних за роком зберігання, в якому подається заявка. Якщо 15 лютого припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл річної потужності, подані раніше або пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл річної потужності, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Оператор газосховища здійснює попередній розгляд заявки на розподіл потужності протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Якщо дані, викладені в заявці, потребують уточнення, оператор газосховища протягом зазначеного строку надсилає замовнику запит в електронному та/або паперовому вигляді та вказує вичерпний перелік даних, які потребують уточнення. При цьому строк попереднього розгляду заявки подовжується на період уточнення даних замовником послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

6. Протягом п’ятиденного строку з дня отримання запиту щодо уточнення даних замовник надає оператору газосховища відповідні уточнення та доповнення. Якщо уточнена заявка на розподіл потужностей газосховищ не буде подана протягом встановленого строку, то оператор газосховища має право залишити заявку без розгляду.

7. За результатами попереднього розгляду оператор газосховища в електронному та/або паперовому вигляді повідомляє замовника протягом 2 робочих днів про прийняття заявки до участі у процедурі розподілу послуг зберігання (закачування, відбору) або залишення заявки без розгляду із зазначенням причини відмови.

8. Якщо сумарна річна потужність, заявлена замовниками, не перевищує вільну річну потужність газосховищ, кожний із замовників одержує заявлений обсяг річної потужності, зазначений у поданій заявці.

Якщо сумарна річна потужність, заявлена замовниками, перевищує вільну річну потужність газосховищ, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу річної потужності. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг річної потужності менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Річна потужність, яку не було розподілено таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

9. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу річної потужності зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику з повідомленням причини відмови в розподілі потужності в електронному та/або в письмовому вигляді до 01 березня поточного року.

Оператор одночасно із підписаною заявкою на розподіл потужності надсилає замовнику криві закачування та відбору, визначені на основі розподіленого обсягу річної потужності.

Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає у момент надходження  замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Замовник, якому було розподілено річну потужність, має право до 15 квітня подати заявку на збільшення розподіленої річної потужності. Оператор газосховища протягом п’яти днів погоджує (підписує) заявку на збільшення розподіленої річної потужності або повертає її без погодження замовнику з повідомленням причини відмови у збільшенні розподіленої річної потужності в електронному та/або письмовому вигляді. Причинами для відмови в погодженні заявки на збільшення розподіленої річної потужності є відсутність у заявці інформації відповідно до вимог пункту 7 глави 1 цього розділу, невідповідність форми заявки вимогам пункту 8 глави 1 цього розділу, відсутність технічної можливості задовільнити таку заявку, відсутність достатньої вільної річної потужності.

Зміни до розподіленої річної потужності у випадку підтвердження заявки на збільшення річної потужності набувають чинності з 01 травня відповідного року зберігання.

Якщо від різних замовників надходять заявки на збільшення розміру розподіленої річної потужності, вони розглядаються та підтверджуються в черговості їх надходження.

3. Розподіл індивідуального робочого обсягу на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуального робочого обсягу може подаватися щомісяця на період від одного газового місяця та до кінця відповідного року зберігання.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальний робочий обсяг, який буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця та/або наступних газових місяців до кінця відповідного року зберігання, та доводить його до відома замовників за допомогою веб-сайту. Оператор газосховища вказує вільний робочий обсяг окремо для кожного газового місяця відповідного року зберігання.

3. Заявки на розподіл індивідуального робочого обсягу подаються до 10 числа поточного місяця на наступний газовий місяць та/або наступні газові місяці до кінця відповідного року зберігання. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день.

4. Заявка на розподіл індивідуального робочого обсягу, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарний робочий обсяг газосховищ, заявлений замовниками відповідно до заявок, поданих у строк, вказаний у пункті 3 цієї глави, не перевищує вільний робочий обсяг газосховищ, кожний із замовників одержує робочий обсяг в обсягах, зазначених у поданих заявках.

Якщо сумарний робочий обсяг, заявлений замовниками відповідно до заявок, поданих у строк, вказаний у пункті 3 цієї глави, перевищує вільний робочий обсяг газосховищ, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуального робочого обсягу менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальний робочий обсяг, який не було розподілено таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуального робочого обсягу щодо наступного газового місяця та/або наступних газових місяців до кінця відповідного року зберігання зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент отримання замовником результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

7. Замовник може замовити додатковий індивідуальний робочий обсяг на місяць після закінчення строку розподілу, вказаного у пункті 3 цієї глави, протягом газового місяця, в якому має надаватись така послуга,  шляхом надання заявки на отримання додаткового індивідуального робочого обсягу. Замовник має подати заявку на розподіл додаткового індивідуального робочого обсягу не пізніше ніж за один робочий день до дня надання такої послуги. Оператор газосховища протягом двох годин після отримання заявки перевіряє наявність вільного робочого обсягу та погоджує (підписує) таку заявку або відмовляє в розподілі додаткового робочого обсягу, про що повідомляє замовника. Оператор газосховища задовольняє заявки на індивідуальний робочий обсяг, отримані протягом газового місяця, в якому має надаватись така послуга, у порядку черговості їх отримання.

4. Розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць може подаватися щомісяця на наступний газовий місяць.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальну потужність закачування, яка буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця, та доводить її до відома замовників за допомогою веб-сайту.

3. Заявки на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць подаються до 10 числа поточного місяця на наступний місяць. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією  щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарна індивідуальна потужність закачування на місяць, заявлена замовниками, не перевищує вільну індивідуальну потужність закачування, кожний із замовників одержує індивідуальну потужність закачування в обсягах, зазначених у поданій заявці.

Якщо сумарна індивідуальна потужність закачування на місяць, заявлена замовниками, перевищує вільну індивідуальну потужність закачування на місяць, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу індивідуальної потужності закачування. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуальної потужності закачування менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальна потужність закачування, яка не була розподілена таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуальної потужності закачування щодо наступного газового місяця зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент надходження замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць може подаватися щомісяця на наступний газовий місяць.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальну потужність відбору, яка буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця, та доводить її до відома замовників за допомогою офіційного веб-сайту.

3. Заявки на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць подаються до 10 числа поточного місяця на наступний газовий місяць. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарна індивідуальна потужність відбору на місяць, заявлена замовниками, не перевищує вільну індивідуальну потужність відбору, кожний із замовників одержує індивідуальну потужність відбору в обсягах, зазначених у поданій заявці.

Якщо сумарна індивідуальна потужність відбору на місяць, заявлена замовниками, перевищує вільну індивідуальну потужність відбору на місяць, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу індивідуальної потужності відбору. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуальної потужності відбору менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальна потужність відбору, яка не була розподілена таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуальної потужності відбору щодо наступного газового місяця зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент надходження замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

{Розділ VII в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

VIІІ. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, та адміністрування передачі розподілених потужностей

1. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах

1. Замовники мають право укладати угоди, на підставі яких відбувається передача природного газу, що зберігається в газосховищах.

2. Оператор газосховища забезпечує функціонування інформаційної платформи, за допомогою якої обліковується передача природного газу, що зберігається в газосховищах.

3. Обліковий запис щодо  передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, з рахунку зберігання замовника, який передає природний газ, на рахунок зберігання замовника, що приймає природний газ, здійснюється оператором газосховища на підставі торгових сповіщень про  передачу природного газу, що надаються йому замовниками.

4. Торгове сповіщення має містити таку інформацію:

реквізити, у тому числі ЕІС-код замовника, який надає торгове сповіщення;

реквізити суб’єкта ринку природного газу, у тому числі його ЕІС-код, який є іншою стороною передачі природного газу, що зберігається в газосховищах;

предмет торгового сповіщення - передача або прийом природного газу, що зберігається в газосховищах;

обсяг природного газу, що передається;

митний режим природного газу, що передається.

5. Оператор газосховища підтверджує торгові сповіщення та обліковує передачу природного газу, що зберігається в газосховищах, якщо:

торгове сповіщення про передачу природного газу, надане замовником, збігається з відповідним торговим сповіщенням іншої сторони передачі природного газу, що зберігається в газосховищах;

замовник, який передає природний газ, має на момент передачі природного газу на своєму рахунку зберігання обсяг природного газу не менший ніж обсяг природного газу, вказаний у торговому сповіщенні;

обсяг природного газу, який передається, не перебуває під обтяженням або обмеженням (у т. ч. арештом), якщо оператор газосховища був поінформований відповідно до чинного законодавства про такі обтяження або обмеження (у т. ч. арешт);

суб’єкт ринку природного газу, який приймає природний газ, має на момент передачі природного газу укладений з оператором газосховища договір зберігання (закачування, відбору) природного газу та необхідний розподілений робочий обсяг за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, що надав торгове сповіщення про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах, не має простроченої заборгованості перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який передає або приймає природний газ, виконує вимоги цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу.

6. Після підтвердження торгового сповіщення оператор газосховища збільшує обсяг природного газу на рахунку зберігання замовника, який приймає природний газ, та зменшує обсяг природного газу на рахунку зберігання замовника, який передає природний газ, на обсяг природного газу, який був вказаний у торговому сповіщенні.

7. Строк підтвердження торгових сповіщень не повинен перевищувати 2 години, з моменту їх отримання. Оператор газосховища має мінімізувати час на адміністрування торгових сповіщень.

8. Якщо оператор газосховища не підтверджує торгове сповіщення, він зобов’язаний протягом 2-х годин повідомити причини відмови замовнику, який передає або приймає природний газ, що зберігається в газосховищах, в електронному вигляді.

9. Торгові сповіщення можуть надаватися замовниками в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису за формою оператора газосховища, розміщеною на його веб-сайті. Замовник має право дозволити третій особі надавати від його імені торгові сповіщення за умови попереднього погодження з оператором газосховища.

10. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, між замовниками здійснюється оператором газосховища на безоплатній основі.

2. Порядок передачі розподілених потужностей газосховищ

1. Замовники мають право укладати правочини, на підставі яких відбувається перехід права користування потужністю в рамках послуги «річна потужність».

2. Адміністрування передачі розподіленої потужності здійснюється оператором газосховища на безоплатній основі.

3. Замовники можуть передавати виключно річну потужність.

Замовник може передавати весь обсяг або частину обсягу річної потужності, але не може передавати річну потужність роз’єднано (окремо робочий обсяг, окремо потужність закачування та окремо потужність відбору).

4. Оператор газосховища забезпечує функціонування інформаційної платформи, за допомогою якої обліковується перехід права користування послугами зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Оператор газосховища здійснює передачу потужності газосховищ від одного замовника до іншого замовника на підставі заявок про передачу потужності, що надаються оператору газосховища замовниками.

6. Заявка про передачу потужності газосховищ має містити таку інформацію:

ідентифікаційні дані, у тому числі ЕІС-код замовника, який надає заявку;

ідентифікаційні дані, у тому числі ЕІС-код замовника, який є іншою стороною передачі потужності газосховищ;

предмет заявки - набуття або відчуження потужності газосховищ;

тип та обсяг потужності газосховищ для набуття або відчуження;

дату, з якої передається потужність. Дата передачі потужності повинна припадати на перший день газового місяця.

7. Одночасно із заявкою про передачу потужності замовник повинен надати скореговану заявку на розподіл потужності у двох примірниках, в якій буде зменшено/збільшено обсяг заявленої потужності відповідно до обсягу потужності, що відчужується або набувається.

8. Оператор газосховища підтверджує заявки про передачу потужності, якщо:

заявка на відчуження чи набуття потужності, надана замовником, збігається з відповідною заявкою іншої сторони, яка набуває або відчужує потужність газосховищ;

замовники надали належним чином оформлені скореговані заявки на розподіл потужності;

потужність газосховищ для відчуження не більша ніж відповідна розподілена потужність газосховищ замовнику;

суб’єкт ринку природного газу, який набуває потужність, має укладений з оператором газосховища договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який надав заявку про передачу потужності, не має простроченої заборгованості перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який передає та/або набуває потужність, виконує вимоги цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;

зміст заявки відповідає вимогам цього Кодексу.

9. Оператор газосховища протягом трьох робочих днів з дня отримання заявки про передачу потужності здійснює розгляд заявки.

10. За результатами розгляду заявки про передачу потужності оператор газосховища направляє погоджену (підписану) скореговану заявку на розподіл потужності.

11. Якщо оператор газосховища не підтверджує заявку про передачу потужності, він зобов’язаний повідомити причини відмови замовнику, який подав заявку про передачу потужності в електронному вигляді.

12. Заявки про передачу потужності можуть надаватися замовниками в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису за формою оператора газосховища, розміщеною на його веб-сайті.».

{Розділ VIII в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

IX. Номінації, реномінації та алокація

{Назва розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

1. Загальні умови надання номінацій

1. З метою користування послугами зберігання (закачування, відбору) замовник подає оператору газосховища номінації/реномінації на закачування та/або відбір відповідно до умов цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу.

2. Номінація повинна визначати для кожного замовника обсяг природного газу поданий замовником послуг для закачування до газосховищ та/або відбору з газосховищ.

3. Оператор газосховища підтверджує номінації/реномінації в такому порядку:

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням річної потужності;

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням індивідуальної потужності закачування/відбору на місяць;

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням індивідуальної потужності на добу наперед.

4. Номінація/реномінація замовників, яким надається послуга зі зберігання (закачування, відбору) природного газу на переривчастій основі, може бути підтверджена зі зменшенням обсягів природного газу, заявлених замовником у номінації/реномінації. Зменшення здійснюється в такій черговості:

індивідуальна послуга на закачування/відбір на добу наперед;

індивідуальна послуга закачування/відбору на місяць.

У випадку, якщо послуги мають однаковий строк надання, зменшення має відбуватись в порядку черговості отримання номінацій/реномінацій.

5. Номінації можуть бути змінені відповідно до процедури реномінації.

6. У номінаціях і реномінаціях необхідно врахувати зміну часу з літнього на зимовий, а також із зимового на літній.

7. Номінації та реномінації, які подаються замовником, повинні враховувати обмеження та припинення, які впроваджуються згідно з положеннями цього Кодексу, Національного плану дій, а також інші обмеження, які впроваджуються згідно з чинним законодавством.

8. У разі відсутності технічної можливості подавати/приймати обсяг природного газу, зазначений у номінації оператор газотранспортної системи повідомляє про це оператора газосховища. Оператор газосховища повинен негайно інформувати про це замовників. Замовники протягом двох годин після одержання вищезазначеної інформації зобов’язані скорегувати номінацію на закачування та/або відбір та подати оператору газосховища реномінацію.

9. Оператор газосховища має право зменшувати чи відхиляти номінацію під час нейтрального періоду та в інших випадках, передбачених цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу. У такому випадку оператор газосховища зменшує чи відхиляє номінації з урахуванням порядку підтвердження номінацій/реномінацій, зазначеному в пункті 3 цієї глави.

10. Оператор газосховища відхиляє номінації/реномінації за умови:

відсутності дійсного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу між замовником та оператором газосховища;

невиконання умов договору зберігання (закачування, відбору) природного газу замовником;

невиконання замовником порядку подання номінації/реномінації, визначеного цим розділом;

наявності простроченої заборгованості у замовника перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

недотримання умов оплати послуг відповідно до вимог цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;

відсутності у замовника достатньої розподіленої потужності та  відсутності вільної та/або неномінованої  потужності закачування/відбору на добу наперед для надання замовнику індивідуальних послуг на добу наперед;

відсутності достатнього розподіленого робочого обсягу у замовника за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу для виконання номінації на закачування природного газу;

відсутності достатнього обсягу природного газу на рахунку зберігання замовника для здійснення відбору відповідно до поданої номінації/реномінації на відбір;

наявності обмежень та/або обтяжень, про які відповідно до законодавства поінформований оператор газосховища, на природний газ замовника у відповідному обсязі; 

оголошення оператором газосховища про обмеження, викликані аварією або надзвичайною ситуацією, що робить неможливим надання послуг зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, та/або у період нейтрального періоду за наданою замовником номінацією/реномінацією;

необхідності виконання оператором газосховища вимог Національного плану дій або правил про безпеку постачання природного газу.

11. У разі відхилення номінації/реномінації оператор газосховища інформує замовника про причини відхилення в електронному вигляді.

12. Номінація/реномінація, що пройшла процес перевірки, визначений цим Кодексом, отримує статус підтвердженої номінації/реномінації.

13. Номінація/реномінація замовників, яким надаються послуги зберігання (закачування, відбору) на переривчастій основі, може бути змінена оператором газосховища в односторонньому порядку у випадку необхідності виконання поданих реномінацій замовників, які використовують послуги зберігання (закачування, відбору) на гарантованій основі. Оператор газосховища повинен негайно поінформувати про це замовників, яким була змінена номінація/реномінація.

{Глава 1 розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

2. Процедура надання номінації

1. Замовник подає номінацію оператору газосховища не пізніше ніж до 13:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що передує газовій добі, яка стосується номінації. Якщо замовник надає більш ніж одну таку номінацію в цей самий строк, оператор газосховища розгляне номінацію, яка була одержана останньою. Оператор газосховища повідомляє замовника про прийняття або відхилення номінації до 15:00 UTC (17:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 14:00 UTC (17:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що передує газовій добі, яка стосується номінації.

2. Замовник може подати оператору газосховища номінації не більш ніж на 180 діб наперед (у розрізі доби).

3. У випадку ненадання замовником номінацій на наступну газову добу відповідно до положень пункту 1 цієї глави оператор газосховища приймає до розгляду попередню номінацію на відповідну газову добу, яка була одержана останньою.

4. У випадку коли замовник не подає оператору газосховища номінацію згідно з положеннями пункту 2 цієї глави або номінацію на наступну газову добу протягом часу, вказаного в пункті 1 цієї глави, вважається підтвердженою номінація для такого замовника з обсягами природного газу, що дорівнює «0» (нулю).

5. У випадку відхилення номінації обсяг природного газу в номінації, підтвердженій для замовника, дорівнює «0» (нулю).

6. Зменшення або відхилення номінації може відбутися з причин, визначених у главі 1 цього розділу.

{Глава 2 розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

3. Процедура надання реномінацій

1. Замовник має право змінити заявлені обсяги, визначені в підтвердженій оператором газосховища номінації для цієї газової доби. Реномінації надаються з 16:00 UTC (18:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 15:00 UTC (18:00 за київським часом) години газової доби, що передує газовій добі, з якої здійснюється номінація, до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години газової доби, коли повинна бути виконана реномінація. Реномінація надається не менш ніж за 2 години до початку зміни обсягів закачування/відбору, які були визначені номінацією.

{Пункт 1 глави 3 розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 689 від 25.05.2017}

2. Змінам не підлягають обсяги, які будуть закачані та/або відібрані на підставі підтвердженої номінації до початку зміни обсягів, визначених реномінацією.

3. Процедура розгляду реномінації розпочинається кожної години та триває дві (2) години. Оператор газосховищ розглядає останню реномінацію, одержану перед початком щогодинного розгляду реномінацій.вгору