Документ z1356-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2017, підстава - z1157-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.07.2013 N 2359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за N 1356/23888
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 }
Про затвердження Змін до Положення про критерії
та фінансові нормативи діяльності кредитних установ

Відповідно до пунктів 1 та 4 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпункту 18 пункту 4 Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), з метою
удосконалення нормативів капіталу та фінансових нормативів
діяльності кредитних установ, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про критерії та фінансові
нормативи діяльності кредитних установ, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 28 вересня 2006 року N 6261 ( z1221-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада
2006 року за N 1221/13095 (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними
установами та бюро кредитних історій разом з департаментом
юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім абзаців другого та третього пункту 3 Змін, які
набирають чинності з 1 січня 2014 року.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М.
Голова Комісії Б.Візіров
Протокол засідання Комісії
від 18.07.2013 р. N 58

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків
фінансових послуг
18.07.2013 N 2359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2013 р.
за N 1356/23888

ЗМІНИ
до Положення про критерії та фінансові нормативи
діяльності кредитних установ
( z1221-06 )

1. У пункті 1.3 глави 1: 1) абзац шостий викласти в такій редакції: "субординований борг - позика грошових коштів, договором якої
передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації позичальника
повернення коштів за такою позикою здійснюється лише після
виконання зобов'язань позичальника перед іншими кредиторами.
Кредитні установи мають право залучати субординований борг від
юридичних осіб - резидентів і нерезидентів у грошовій формі як у
національній, так і в іноземній валюті з подальшим урахуванням цих
коштів до капіталу кредитної установи. У разі залучення коштів на
умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті
такий договір підлягає реєстрації в Національному банку України
відповідно до Положення про порядок отримання резидентами
кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання
резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17 червня
2004 року N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами);"; 2) доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "основний капітал - сума статутного капіталу, резервного
капіталу, інших резервів, сформованих на покриття ризиків, та
нерозподіленого прибутку або збитку кредитної установи; субординований капітал - субординований борг, що враховується
до власного капіталу кредитної установи; власний капітал - частина в активах кредитної установи, що
залишається після вирахування її зобов'язань (крім зобов'язань за
субординованим боргом з урахуванням обмежень, встановлених пунктом
2.6 глави 2 цього Положення).".
2. У главі 2: 1) абзац другий пункту 2.1 виключити. У зв'язку з цим абзац
третій уважати абзацом другим; 2) пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Субординований борг враховується до власного капіталу
кредитної установи в обсязі, що не перевищує 50 відсотків розміру
основного капіталу, у разі, якщо субординований борг відповідає
таким умовам: договором субординованого боргу передбачено, що у разі
банкрутства чи ліквідації позичальника повернення коштів за його
позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань позичальника
перед іншими кредиторами; строк, на який залучається субординований борг, повинен бути
не менше ніж п'ять років. Дострокове повернення коштів (повне або
часткове) за субординованим боргом дозволяється тільки з
ініціативи кредитної установи і тільки у разі, якщо це не призведе
до недотримання кредитною установою вимог цього Положення. Сума інших складових власного капіталу, за винятком основного
капіталу, не повинна перевищувати розміру основного капіталу."; 3) у пункті 2.7 слова "Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" замінити словами "Податковим кодексом
України ( 2755-17 )".
3. У главі 3: 1) підпункт 3.1.2 пункту 3.1 викласти в такій редакції: "3.1.2. Кредитна установа не може нести ризик стосовно однієї
особи, що перевищує 15% власного капіталу. Кредитна установа не
може нести ризик стосовно групи пов'язаних осіб, що перевищує 20%
власного капіталу."; 2) у пункті 3.2: абзац третій викласти в такій редакції: "цінних паперів іноземних емітентів (крім цінних паперів,
погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами
іноземних держав), які не мають інвестиційного рейтингу або не
перебувають в обігу на фондовій біржі;"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Цінні папери визнаються такими, що перебувають в обігу на
фондовій біржі, за умови їх відповідності вимогам підпункту
153.8.2 пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу
України ( 2755-17 ).".
Директор департаменту
регулювання та нагляду
за кредитними установами
та бюро кредитних історій Г.Дмитренковгору