Документ z1331-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2015, підстава z0766-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2013  № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1331/23863

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 223 від 18.06.2015}

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

Відповідно до статей 6, 20, 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В.М.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підпрємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
17.07.2013 № 440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2013 р.
за № 1331/23863

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади, основні принции здійснення державного нагляду (контролю) у сфері провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб - підприємців), які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

3. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (далі - Ліцензійні умови) здійснюють Мінагрополітики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі - орган ліцензування) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях відповідно до чинного законодавства.

II. Організація проведення перевірок

1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), здійснюється не частіше одного разу на рік.

2. Плани проведення перевірок оприлюднюються органами ліцензування шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу ліцензування.

3. Орган ліцензування здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення про проведення перевірки (додаток 1) не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення.

4. Повідомлення про проведення перевірки надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто керівнику ліцензіата чи уповноваженій ним особі під розписку.

Ліцензіат має право не допускати посадову особу органу ліцензування до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про проведення перевірки.

5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

6. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, які стали підставою для проведення цих перевірок.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішень суду, в межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення  порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

7. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

8. Для здійснення планової чи позапланової перевірки орган ліцензування видає наказ, який має містити найменування (прізвище, ім’я, по батькові) ліцензіата, щодо якого буде здійснена перевірка, предмет перевірки та прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть проводити перевірку.

9. На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника органу ліцензування і засвідчується печаткою органу ліцензування.

10. Посвідчення на проведення перевірки реєструються у журналі обліку посвідчень (направлень) на проведення перевірки (додаток 3), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Посвідчення діє лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

ІІІ. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

1. Комісія має право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження та з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог Ліцензійних умов;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до законодавства.

2. Комісія зобов’язана:

керуватись у своїй роботі законодавством України;

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених законодавством;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом;

не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час здійснення  перевірки;

ознайомити керівника ліцензіата або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені законодавством;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо усунення виявлених порушень під час здійснення перевірки.

ІV. Права та обов’язки ліцензіата

1. Ліцензіат або уповноважена ним особа має право:

вимагати від посадових осіб органу ліцензування додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу ліцензування службового посвідчення та одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

бути присутнім (присутньою) під час проведення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

надавати письмові пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки органу ліцензування;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії посадових осіб органу ліцензування, що проводять перевірку;

не допускати посадових осіб органу ліцензування до проведення перевірки, якщо:

перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення;

посадова особа органу ліцензування не надала копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ліцензіат або уповноважена ним особа забов’язаний(а):

допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог Ліцензійних умов;

одержувати примірник акта перевірки органу ліцензування за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки (додаток 4).

V. Порядок проведення перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

1. Перед початком перевірки голова комісії повинен пред’явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і надати йому (їй) копію посвідчення на проведення перевірки.

При проведенні позапланової перевірки ліцензіат повинен ознайомитися з підставою її проведення з наданням йому копії відповідного документа.

2. Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку ліцензіата.

3. Посадова особа органу ліцензування перед початком здійснення перевірки обов’язково зазначає в журналі відвідування ліцензіата (у разі його наявності) строки та мету відвідування, посади і прізвища голови та членів комісії органу ліцензування, підстави для проведення перевірки. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії органу ліцензування.

4. Перевірці підлягають матеріально-технічна база ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності та дотримання ним організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог Ліцензійних умов.

5. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним Ліцензійних умов забезпечує умови для її проведення та надає на вимогу посадових осіб органу ліцензування для проведення перевірки:

оригінал ліцензії;

копії ліцензії (у разі їх наявності);

довідку про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі звернення з відповідною заявою до органу ліцензування);

документи, що підтверджують право власності ліцензіата або оренди ним приміщень, де проводиться відповідний вид господарської діяльності;

матеріали про виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов у разі їх наявності;

посадові інструкції працівників.

VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

1. За результатами планової або позапланової перевірки комісія органу ліцензування складає акт планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 4) (далі - акт перевірки), в якому зазначає стан виконання Ліцензійних умов суб’єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

2. В останній день перевірки два примірники акта підписуються головою та членами комісії, які здійснювали перевірку, та керівником  ліцензіата або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта перевірки надається ліцензіату або уповноваженій ним особі, який перевірявся, а другий зберігається у ліцензійній справі в органі ліцензування.

3. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав (ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та скріплює печаткою на обох примірниках акта перевірки. Ліцензіат (фізична особа - підприємець) або уповноважена особа засвідчує, що ознайомлений (а) з актом перевірки і отримав (ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та скріплює печаткою (за наявності) на обох примірниках акта перевірки.

4. У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) підписати акт перевірки голова комісії в акті перевірки зазначає, що така особа з актом перевірки ознайомлена і від підписання відмовилася. Зазначене засвідчується підписами голови та членів комісії.

Ліцензіат (уповноважена особа) має право дати письмові пояснення, зауваження та запереченя щодо змісту акта перевірки та її проведення, які є невід’ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата або його уповноваженої особи робиться запис “Із зауваженнями”.

5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження  про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5), яке не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надсилається ліцензіату для виконання, або приймає рішення про анулювання ліцензії.

7. У разі усунення ліцензіатом порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у строк, визначений цим розпорядженням, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

9. Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу ліцензування.

10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки.

11. Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається відсутність складських приміщень; санітарних паспортів на ці складські приміщення; торгових приміщень; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ці торгові приміщення; допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

12. Якщо органом ліцензування під час перевірки виявлено: повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; факт неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, комісія, яка здійснювала перевірку, складає акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, та/або акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування (додаток 6) у двох примірниках.

VІІ. Рішення про анулювання ліцензії

1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено статтею 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається рекомендованим листом) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

4. У разі неявки ліцензіата або його представника розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без його участі.

5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

VІІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія цого рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор Департаменту
землеробства


О.А. Демидов
Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 3)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення перевірки


Додаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 9)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевіркиДодаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 10)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень (направлень) на проведення перевірки

№ з/п

№ посвідчення на проведення перевірки

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи (уповноваженої особи)

Строк перевірки

Дата, реєстраційний номер розпорядчого документа

1

2

3

4

5

6
Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 1)

АКТ
планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 6)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов


Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
(пункт 12)

АКТвгору