Документ z1110-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.10.2015, підстава z1196-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2008 N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1110/15801

Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин
із теплосилових установок, номінальна
теплова потужність яких перевищує 50 МВт
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів
N 337 ( z1196-15 ) від 17.09.2015 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2707-12 ) та пункту 2 Порядку розроблення
та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2001 року N 1780 ( 1780-2001-п )
"Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних
джерел" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити технологічні нормативи допустимих викидів
забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт, що додаються.
2. Установити, що поточні технологічні нормативи допустимих
викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна
теплова потужність яких перевищує 50 МВт, застосовуються після
проведення капітального ремонту теплосилової установки, але не
раніше набуття чинності цим наказом.
3. Департаменту державного екологічного моніторингу
(Овчиннікова Н.Б.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бевза В.О.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький
Міністр палива та енергетики
України Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
22.10.2008 N 541
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1110/15801

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин
із теплосилових установок, номінальна
теплова потужність яких перевищує 50 МВт

I. Загальні положення
1.1. Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих
речовин в атмосферу із теплосилових установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт (далі - технологічні нормативи),
поширюються на теплосилові установки номінальною тепловою
потужністю більше 50 МВт, які встановлені або будуть встановлені
на теплових електричних станціях, теплоелектроцентралях,
підприємствах та в котельнях (далі - ТЕС та котельні).
1.2. Даний документ встановлює поточні та перспективні
технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок,
призначених для виробітку енергії при спалюванні твердого, рідкого
та газоподібного палива, а також відходів вуглезбагачення, за
винятком тих установок, у яких продукти згоряння безпосередньо
використовуються у виробничих процесах. Технологічні нормативи не
застосовуються до: установок, в яких продукти згоряння використовуються для
безпосереднього нагрівання, сушки або будь-якої іншої обробки
об'єктів і матеріалів, зокрема печей для підігріву чи печей для
теплової обробки; установок, в яких спалюються продукти згоряння, тобто
будь-яких технічних апаратів, призначених для очищення
відпрацьованих газів спалюванням; установок для регенерації каталізаторів, що використовуються
в каталітичному крекінгу; установок для перетворення сульфіду водню у сірку; реакторів, що використовуються у хімічній промисловості; батарейних коксових печей; кауперів; установок з дизельними, бензиновими та газовими двигунами, а
також із газовими турбінами незалежно від виду спаленого палива,
які використовуються в аварійних режимах та працюють менше
500 годин на рік. У таких випадках експлуатаційна організація
повинна вести облік кількості годин експлуатації цих установок.
1.3. Технологічні нормативи не поширюються на процеси
спалювання відходів окремо чи спільно з паливом.
1.4. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої
речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої
речовини у сухих відхідних газах, приведена до нормальних умов
(температура 0 град.C, тиск 101,32 кПа) та визначеного вмісту
кисню (6% у разі спалювання твердого палива, 3% у разі спалювання
газоподібного та рідкого палива, 15% у разі спалюванні
газоподібного та рідкого палива у газових турбінах). Він
вимірюється в міліграмах забруднюючої речовини на кубічний метр
відхідних газів (мг/куб.м).
1.5. Технологічні нормативи стосуються стаціонарних сталих
режимів роботи устаткування і не поширюються на пускозупинні та
перехідні режими і експлуатаційне обслуговування.
1.6. У разі спільного спалювання різних видів палива, які
характеризуються різними технологічними нормативами допустимих
викидів, технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих
речовин на теплосиловій установці встановлюються за паливом з
найгіршими екологічними показниками.
II. Визначення, позначення і скорочення
Наведені в цих технологічних нормативах терміни вживаються у
такому значенні: Існуюча установка - теплосилова установка, введення в
експлуатацію якої вже відбулося або відбудеться до 01.01.2009. Капітальний ремонт - ремонтно-відновлювальні та
реконструктивні роботи, що проводяться на теплосиловій установці,
вартість яких не перевищує 50% вартості нової установки тієї ж
потужності та тієї ж технології або такі, що забезпечать
продовження ресурсу роботи теплосилової установки на термін менше
100000 годин. Модернізація - ремонтно-відновлювальні та реконструктивні
роботи, що проводяться на теплосиловій установці, вартість яких
перевищує 50% вартості нової установки тієї ж потужності та тієї ж
технології або такі, що забезпечать продовження ресурсу роботи
установки на термін не менше 100000 годин. Модернізована установка - теплосилова установка, введена в
експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на
модернізацію, затвердженої в установленому порядку після
01.01.2009. Нова установка - теплосилова установка, введена в
експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації на
спорудження, затвердженої в установленому порядку після
01.01.2009. Номінальна теплова потужність - енергетичний вміст палива,
введеного за одиницю часу в теплосилову установку для отримання
встановленої вихідної потужності, - визначається як добуток нижчої
робочої теплоти згоряння палива на витрату введеного палива за
одиницю часу і вимірюється у МВт. Сіркомісткий газ - газоподібне паливо, що містить сполуки
сірки, в результаті спалювання якого утворюється викид діоксиду
сірки. Теплосилова установка - технологічне устаткування
(котлоагрегат, включаючи систему газоочищення, газова турбіна або
стаціонарний двигун), яке використовується з метою виробітку
теплової та/або електричної енергії шляхом перетворення хімічної
енергії палива у теплову енергію. ККД - коефіцієнт корисної дії. ТЕС - теплова електрична станція.
III. Поточні технологічні нормативи допустимих
викидів забруднюючих речовин з існуючих
стаціонарних теплосилових установок,
номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт
3.1. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 3.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для існуючих установок під час
спалювання твердого палива не повинні перевищувати встановлених
значень технологічних нормативів допустимих викидів для існуючих
установок під час спалювання твердого палива, наведених у таблиці
1.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Тип топки | Тип пиловловлювача | Технологічні | | теплосилової | |нормативи допустимих| | установки | | викидів | | | | суспендованих | | | | твердих частинок, | | | | недиференційованих | | | |за складом, мг/куб.м| |---------------------+---------------------+--------------------| |З рідким видаленням |Електрофільтр | 400 | |шлаку |з довжиною електродів| | | |12 м і більше | | | |---------------------+--------------------| | |Електрофільтр з | 1000 | | |довжиною електродів | | | |менше 12 м | | |---------------------+---------------------+--------------------| |З твердим видаленням |Електрофільтр | 1000 | |шлаку | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Для усіх типів |Мокрі золовловлювачі | 1300 | | |---------------------+--------------------| | |Батарейні циклони | 2000 | ------------------------------------------------------------------
3.1.2. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, для існуючих установок під час
спалювання рідкого та газоподібного палива не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів, наведених у таблиці
2.
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Технологічні нормативи | | | допустимих викидів | | |суспендованих твердих частинок,| | |недиференційованих за складом, | | | мг/куб.м | |--------------------------------+-------------------------------| |Рідке | | |--------------------------------+-------------------------------| |з вмістом золи не більше | 50 | |0,06% | | |--------------------------------+-------------------------------| |з вмістом золи більше | 100 | |0,06% | | |--------------------------------+-------------------------------| | Газоподібне | | |--------------------------------+-------------------------------| |загальний випадок | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |доменний газ | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |гази, що утворюються при | 50 | |виробництві сталі і | | |використовуються як паливо | | ------------------------------------------------------------------
3.1.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, що
наведені в таблицях 1 і 2, дійсні по 31.12.2017. З 01.01.2018
вміст суспендованих твердих частинок, недиференційованих за
складом, у відхідних газах не повинен перевищувати значень,
викладених у пункті 5.1. { Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 337
( z1196-15 ) від 17.09.2015 }
3.1.4. У разі заміни існуючого пиловловлювача на новий або
реконструкції вартістю більше 50% вартості нового пиловловлювача
застосовуються технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом,
викладені у пункті 5.1.
3.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки 3.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки під час спалювання
твердого палива не повинні перевищувати встановлених значень
технологічних нормативів допустимих викидів для існуючих
установок, наведених у таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Технологічні нормативи | | | допустимих викидів діоксиду | | | сірки, мг/куб.м | |--------------------------------+-------------------------------| |Антрацит (А) та пісне вугілля | | |(П): | | |--------------------------------+-------------------------------| |спалювання в ЦКШ | 400 | |--------------------------------+-------------------------------| |факельне спалювання | 3400 | |--------------------------------+-------------------------------| |Пісне вугілля (П) | 4500 | |--------------------------------+-------------------------------| |Кам'яне вугілля (Д, Г, Ж, К) | 5100 | |--------------------------------+-------------------------------| |Буре вугілля (Б) | 5100 | ------------------------------------------------------------------
3.2.2. Масові концентрації діоксиду сірки під час спалювання
рідкого та газоподібного палива не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для існуючих установок, наведених у таблиці 4. 3.2.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки, що наведені у таблицях 3 і 4, дійсні до
31.12.2017. З 01.01.2018 вміст діоксиду сірки у відхідних газах не
повинен перевищувати значень, викладених у пункті 5.2.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Технологічні нормативи допустимих | | | викидів діоксиду сірки, мг/куб.м | |-------------------------+--------------------------------------| |Рідке паливо | 3100 | |-------------------------+--------------------------------------| |Газоподібне паливо | | |-------------------------+--------------------------------------| |загальний випадок | 35 | |-------------------------+--------------------------------------| |сіркомісткий газ | 800 | ------------------------------------------------------------------
3.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) 3.3.1. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на
діоксид азоту) для існуючих установок під час спалювання твердого
палива не повинні перевищувати встановлених значень технологічних
нормативів допустимих викидів, наведених у таблиці 5.
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ | Тип палива |Тип топки теплосилової |Технологічні нормативи | | | установки, | допустимих викидів | | | паропродуктивність | оксидів азоту (в | | | |перерахунку на діоксид | | | | азоту), мг/куб.м | |----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Кам'яне та буре |рідке шлаковидалення | 700 | |вугілля |-----------------------+-----------------------| | |рідке шлаковидалення, | 1300 | | |паропродуктивність не | | | |менше 950 т/год | | | |-----------------------+-----------------------| | |тверде шлаковидалення | 700 | | |-----------------------+-----------------------| | |циклонна топка | 2000 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Антрацит (А) та |рідке шлаковидалення |1300 | |пісне (П) |-----------------------+-----------------------| |вугілля |рідке шлаковидалення, |1800 | | |паропродуктивність | | | |не менше 2650 т/год | | | |-----------------------+-----------------------| | |топка ЦКШ |400 | ------------------------------------------------------------------
3.3.2. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на
діоксид азоту) для існуючих установок під час спалювання рідкого
та газоподібного палива не повинні перевищувати встановлених
значень технологічних нормативів допустимих викидів, наведених у
таблиці 6.
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Тип теплосилової | Технологічні нормативи | | | установки | допустимих викидів | | | | оксидів азоту (в | | | | перерахунку на діоксид | | | | азоту), мг/куб.м | |------------+-------------------------+-------------------------| |Рідке |Паровий котлоагрегат | 500 | | |-------------------------+-------------------------| | |Водогрійний котлоагрегат | 500 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Газоподібне |Паровий котлоагрегат | 500 | | |-------------------------+-------------------------| | |Водогрійний котлоагрегат | 500 | ------------------------------------------------------------------
3.3.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту), що наведені в
таблицях 5 і 6, дійсні до 31.12.2017. З 01.01.2018 вміст оксидів
азоту (в перерахунку на діоксид азоту) у відхідних газах не
повинен перевищувати значень, викладених у пункті 5.3.
3.4. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксиду
вуглецю Масові концентрації оксиду вуглецю для існуючих установок не
повинні перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів, наведених у таблиці 7.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Тип теплосилової | Поточні технологічні | | | установки | нормативи допустимих | | | | викидів оксиду вуглецю, | | | | мг/куб.м | |------------+-------------------------+-------------------------| |Тверде |Котлоагрегат | 250 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Рідке |Котлоагрегат | 250 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Газоподібне |Котлоагрегат | 250 | ------------------------------------------------------------------
IV. Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин
з нових стаціонарних теплосилових установок,
номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт
4.1. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, для
нових установок Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових установок, наведених у таблиці 8.
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова | Технологічні | | |потужність установки |нормативи допустимих| | | (P), МВт | викидів | | | | суспендованих | | | | твердих частинок, | | | | недиференційованих | | | |за складом, мг/куб.м| |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Тверде | 50 < P <= 100 | 50 | | |---------------------+--------------------| | | P > 100 | 30 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Рідке | 50 < P <= 100 | 50 | | |---------------------+--------------------| | | P > 100 | 30 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Газоподібне | Незалежно від | | |---------------------| потужності |--------------------| |загальний | | 5 | |випадок | | | |---------------------| |--------------------| |доменний газ | | 10 | |---------------------+---------------------+--------------------| |гази, що утворюються |Незалежно | 30 | |під час виробництва |від потужності | | |сталі і | | | |використовуються | | | |як паливо | | | ------------------------------------------------------------------
4.2. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для нових установок 4.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів для нових установок, наведених у таблиці 9.
Таблиця 9
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова |Технологічні нормативи| | | потужність установки | допустимих викидів | | | (Р), МВт | діоксиду сірки, | | | | мг/куб.м | |------------------+----------------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+----------------------+----------------------| |Тверде | | | |------------------+----------------------+----------------------| |загальний | 50 < P <= 100 | 850 | |------------------+----------------------+----------------------| |випадок | P > 100 | 200 | |------------------+----------------------+----------------------| |біомаса | P > 50 | 200 | |------------------+----------------------+----------------------| |Рідке | 50 < P <= 100 | 850 | | |----------------------+----------------------| | | 100 < P <= 300 | 400-200 - лінійно | | | | зменшується | | |----------------------+----------------------| | | P > 300 | 200 | |------------------+----------------------+----------------------| |Газоподібне |Незалежно | | |------------------|від потужності |----------------------| |загальний випадок | | 35 | |------------------| |----------------------| |зріджений газ | | 5 | |------------------| |----------------------| |низькокалорійний | | 400 | |коксовий газ | | | |------------------| |----------------------| |доменний газ | | 200 | ------------------------------------------------------------------
4.2.2. У разі спалювання твердого палива українських родовищ,
коли вищезазначені технологічні нормативи не можуть бути додержані
через характеристики палива, дозволяється: для теплосилових установок, номінальна теплова потужність
яких не перевищує 300 МВт, досягнення концентрації діоксиду сірки
у відхідних газах не більше 300 мг/куб.м або ефективності
десульфуризації не менше 92%; для теплосилових установок, номінальна теплова потужність
яких перевищує 300 МВт, досягнення ефективності десульфуризації
відхідних газів не менше 95% за умови максимальнодопустимого рівня
концентрації діоксиду сірки у відхідних газах 400 мг/куб.м. 4.2.3. Якщо теплосилова установка, що споживає тверде або
рідке паливо, працюватиме до 31 грудня 2015 року не більше 2000
годин на рік, а з 1 січня 2016 року - не більше 1500 годин на рік,
то для неї встановлюється технологічний норматив допустимого
викиду діоксиду сірки на рівні 800 мг/куб.м. У такому разі
експлуатаційна організація повинна до 1 лютого поточного року
подати в письмовій формі відповідну заяву до територіальних
органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища та
природних ресурсів та надати інформацію про кількість годин роботи
теплосилової установки за минулий рік.
4.3. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) для нових установок
(за винятком газових турбін) Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на діоксид
азоту) не повинні перевищувати встановлених значень технологічних
нормативів для нових установок, наведених у таблиці 10.
Таблиця 10
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова | Технологічні | | |потужність установки |нормативи допустимих| | | (Р), МВт | викидів оксидів | | | |азоту (в перерахунку| | | | на діоксид азоту), | | | | мг/куб.м | |---------------------+---------------------+--------------------| |Тверде: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |загальний | 50 < P <= 100 | 400 | |випадок |---------------------+--------------------| | | P > 100 | 200 | |---------------------+---------------------+--------------------| |біомаса | 50 < P <= 100 | 400 | | |---------------------+--------------------| | | 100 < P <= 300 | 300 | | |---------------------+--------------------| | | P > 300 | 200 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Рідке | 50 < P <= 100 | 400 | | |---------------------+--------------------| | | P > 100 | 200 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Газоподібне | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |природний газ | 50 < P <= 300 | 150 | | |---------------------+--------------------| | | P > 300 | 100 | |---------------------+---------------------+--------------------| |інші гази | P > 50 | 200 | ------------------------------------------------------------------
4.4. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) для нових газових
турбін 4.4.1. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на
діоксид азоту) не повинні перевищувати встановлених значень
технологічних нормативів для нових газових турбін, наведених у
таблиці 11.
Таблиця 11
------------------------------------------------------------------ | Тип палива |Технологічні нормативи допустимого викиду оксидів | | | азоту (в перерахунку на діоксид азоту), мг/куб.м | |-------------+--------------------------------------------------| |Природний газ| 50 | |-------------+--------------------------------------------------| |Інші гази | 120 | |-------------+--------------------------------------------------| |Рідке паливо | 120 | ------------------------------------------------------------------
4.4.2. Під час спалювання природного газу в камерах згоряння
газових турбін технологічний норматив допустимих викидів оксидів
азоту (в перерахунку на діоксид азоту) встановлюється на рівні
75 мг/куб.м: для газових турбін, що використовуються в режимі когенерації,
які мають загальний коефіцієнт корисної дії вище 75%; для газових турбін, які використовуються в парогазових
установках, що мають середньорічний електричний коефіцієнт
корисної дії вище 55%. 4.4.3. Для окремих газових турбін, що не підпадають під дію
підпункту 4.4.2, але мають електричний ККД вище 35% за умови
базового навантаження технологічний норматив допустимого викиду
оксидів азоту встановлюється за формулою
C = 50 * (ета)/35 (мг/куб.м),
NOx
де С - технологічний норматив допустимого викиду оксидів
NOx азоту;
(ета) - електричний ККД газової турбіни у відсотках (за умови
базового навантаження).
4.4.4. Технологічні нормативи, зазначені в таблиці 11 і
підпунктах 4.4.2, 4.4.3, не поширюються на газові турбіни
аварійного резерву, що працюватимуть менше ніж 500 годин на рік. У
такому разі експлуатаційна організація повинна надати
територіальним органам спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища та природних ресурсів до 1 лютого поточного року
інформацію про кількість годин роботи газових турбін аварійного
резерву за минулий рік.
4.5. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксиду вуглецю для нових установок Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових установок, наведених у таблиці 12.
Таблиця 12
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Тип теплосилової | Технологічні нормативи | | | установки |допустимих викидів оксиду| | | | вуглецю, мг/куб.м | |------------+-------------------------+-------------------------| | Тверде | Котлоагрегат | 250 | |------------+-------------------------+-------------------------| | Рідке | Котлоагрегат | 250 | | |-------------------------+-------------------------| | | Газова турбіна | 100 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Газоподібне | Котлоагрегат | 250 | | |-------------------------+-------------------------| | | Газова турбіна | 100 | ------------------------------------------------------------------
V. Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин
з модернізованих стаціонарних теплосилових
установок, номінальна теплова
потужність яких перевищує 50 МВт
5.1. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, для
модернізованих установок 5.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для модернізованих установок, наведених у таблиці 13. 5.1.2. Для модернізованих установок з номінальною тепловою
потужністю не менше 500 МВт, що спалюють тверде паливо українських
родовищ з нижчою робочою теплотою згоряння менше 5800 кДж/кг і
вмістом вологи більше 45%, а також сумарним вмістом вологи і золи
більше 60% і вмістом оксиду кальцію в золі більше 10%,
встановлюється технологічний норматив допустимого викиду
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, -
100 мг/куб.м.
Таблиця 13
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова | Технологічні | | |потужність установки |нормативи допустимих| | | (P), МВт | викидів | | | | суспендованих | | | | твердих частинок, | | | | недиференційованих | | | |за складом, мг/куб.м| |---------------------+---------------------+--------------------| | Тверде | Р >= 500 | 50 | | |---------------------+--------------------| | | Р < 500 | 100 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Рідке | Незалежно від | | |---------------------| потужності |--------------------| |вміст золи в | | 50 | |паливі не більше | | | |0,06% | | | |---------------------| |--------------------| |вміст золи в | | 100 | |паливі більше 0,06% | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Газоподібне | Незалежно від | | |---------------------| потужності |--------------------| |загальний | | 5 | |випадок | | | |---------------------| |--------------------| |доменний газ | | 10 | |---------------------| |--------------------| |гази, що | | 50 | |утворюються при | | | |виробництві сталі і | | | |використовуються як | | | |паливо | | | ------------------------------------------------------------------
5.2. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для модернізованих установок 5.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів для модернізованих установок, наведених у
таблиці 14.
Таблиця 14
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова | Технологічні | | |потужність установки |нормативи допустимих| | | (Р), МВт | викидів діоксиду | | | | сірки, мг/куб.м | |---------------------+---------------------+--------------------| | Тверде | 50 < P <= 100 | 2000 | | |---------------------+--------------------| | | 100 < P <= 500 | 2000-400 (лінійно | | | | зменшується) | | |---------------------+--------------------| | | P > 500 | 400 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Рідке | 50 < P <= 300 | 1700 | | |---------------------+--------------------| | | 300 < P <= 500 | 1700-400 (лінійно | | | | зменшується) | | |---------------------+--------------------| | | P > 500 | 400 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Газоподібне | P > 50 | | |---------------------| |--------------------| |загальний | | 35 | |випадок | | | |---------------------| |--------------------| |зріджений газ | | 5 | |---------------------| |--------------------| |сіркомісткий | | 800 | |газ | | | ------------------------------------------------------------------
5.2.2. Для теплосилових установок, які пройшли або пройдуть
модернізацію до 01.07.2009, дозволяється перевищення встановлених
технологічних нормативів (таблиця 14) за умови, що ефективність
десульфуризації відхідних газів становитиме не менше 60%. 5.2.3. Якщо модернізована установка, що споживає тверде або
рідке паливо, працюватиме до 31 грудня 2015 року не більше
2000 годин на рік, а з 1 січня 2016 року - не більше 1500 годин на
рік, то для неї встановлюються технологічні нормативи допустимих
викидів діоксиду сірки на рівні 800 мг/куб.м. У такому разі
експлуатаційна організація повинна до 1 лютого поточного року
подати в письмовій формі відповідну заяву до територіальних
органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища та
природних ресурсів та надати інформацію про кількість годин роботи
теплосилової установки за минулий рік.
5.3. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) для модернізованих
установок 5.3.1. Масові концентрації оксидів азоту (в перерахунку на
діоксид азоту) не повинні перевищувати встановлених значень
технологічних нормативів допустимих викидів для модернізованих
установок, наведених у таблиці 15.
Таблиця 15
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Номінальна теплова | Технологічні | | |потужність установки |нормативи допустимих| | | (Р), МВт | викидів оксидів | | | |азоту (в перерахунку| | | | на діоксид азоту), | | | | мг/куб.м | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Тверде | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |до 01.01.2016 | 50 < P <= 500 | 600 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | P > 500 | 500 | |---------------------+---------------------+--------------------| |після 01.01.2016 | 50 < P <= 500 | 600 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | P > 500 | 200 | |---------------------+---------------------+--------------------| | Рідке | 50 < P <= 500 | 450 | |---------------------+---------------------+--------------------| | | P > 500 | 400 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Газоподібне | 50 < P <= 500 | 300 | | |---------------------+--------------------| | | P > 500 | 200 | ------------------------------------------------------------------
5.3.2. Для теплосилових установок, які спалюють
низькореакційне вугілля українських родовищ з вмістом летких на
daf горючу масу (V ) менше 17% у топках з рідким шлаковидаленням,
технологічний норматив допустимого викиду оксидів азоту (в
перераханку на діоксид азоту) до 31.12.2017 становить 1300
мг/куб.м. 5.3.3. Теплосилові установки з номінальною тепловою
потужністю більше 500 МВт: які до 31 грудня 2015 року працюватимуть не більше 2000 годин
на рік (змінне середнє за п'ять років), повинні забезпечувати
вміст оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) у відхідних
газах не вище 600 мг/куб.м; які з 1 січня 2016 року працюватимуть не більше 1500 годин на
рік (змінне середнє за п'ять років), повинні забезпечувати вміст
оксидів азоту (в перерахунку на діоксид азоту) у відхідних газах
не вище 450 мг/куб.м. У такому разі експлуатаційна організація повинна до 1 лютого
поточного року подати в письмовій формі відповідну заяву до
територіальних органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища та природних ресурсів та надати інформацію про
кількість годин роботи теплосилової установки за минулий рік.
5.4. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксиду вуглецю для модернізованих установок Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для модернізованих установок, наведених у таблиці 16.
Таблиця 16
------------------------------------------------------------------ | Тип палива | Тип теплосилової | Технологічні нормативи | | | установки |допустимих викидів оксиду| | | | вуглецю, мг/куб.м | |------------+-------------------------+-------------------------| |Тверде | Котлоагрегат | 250 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Рідке | Котлоагрегат | 250 | |------------+-------------------------+-------------------------| |Газоподібне | Котлоагрегат | 250 | ------------------------------------------------------------------

{ Розділ VI виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 337 ( z1196-15 ) від 17.09.2015 }

VI. Тимчасові відхилення
від технологічних нормативів
6.1. Мінприроди може дозволити тимчасове відхилення максимум
на шість місяців від зобов'язань дотримання технологічних
нормативів допустимих викидів діоксиду сірки, викладених в
розділах III, IV та V даного документа, для теплосилових установок
на ТЕС та в котельнях, що використовують паливо з низьким вмістом
сірки, у випадках, коли експлуатаційна організація не може
дотримуватися цих значень в результаті припинення поставок палива
з низьким вмістом сірки. { Пункт 6.1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 337 ( z1196-15 ) від
17.09.2015 }
6.2. Мінприроди може дозволити тимчасове відхилення на період
не більше 10 днів від зобов'язань дотримуватися технологічних
нормативів допустимих викидів діоксиду сірки, викладених у
розділах III, IV та V даного документа, у випадках, коли
теплосилові установки, які звичайно використовують газоподібне
паливо, що не містить сполук сірки, і з цієї причини не обладнані
пристроями очищення відхідних газів від діоксиду сірки, але
вимушені для забезпечення надійності енергопостачання, як виняток,
використовувати інші види палива в результаті раптового припинення
постачання штатного газоподібного палива. { Пункт 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 337 ( z1196-15 ) від
17.09.2015 }
Директор Департаменту
охорони атмосферного
повітря та зміни клімату Н.Овчиннікова


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору