Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності
НКЦПФР; Рішення, Положення від 23.04.2013735
Документ z1084-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.01.2018, підстава z0045-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2013  № 735


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1084/23616

Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
№ 854 від 02.07.2014
№ 1575 від 25.11.2014
№ 740 від 04.06.2015
№ 1772 від 27.10.2015
№ 390 від 12.04.2016
№ 683 від 30.06.2016
№ 286 від 11.05.2017
№ 692 від 14.09.2017
№ 914 від 21.12.2017}

Відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про провадження депозитарної діяльності (далі - Положення), що додається.

2. Знерухомлені у зберігача іменні цінні папери, випуск яких не був переведений у бездокументарну форму та які не були переміщені на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», обліковуються в депозитарних установах відповідно до встановлених Центральним депозитарієм єдиних уніфікованих правил (стандартів) відображення та передачі інформації щодо обліку та обігу цінних паперів. До обліку таких цінних паперів та прав на них не застосовується вимога, встановлена пунктом 1 розділу ІІ Положення.

3. Депозитарним установам, у яких до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» були відкриті рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються цінні папери, що знаходяться у комунальній власності, протягом року з дня набрання чинності цим Законом здійснити дії щодо приведення обліку прав на ці цінні папери у відповідність до вимог Положення.

4. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 42 глави 1 розділу V Положення, який набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

О.Г. Цуркан


Протокол засідання Комісії
від 23 квітня 2013 р.  № 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.04.2013  № 735


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1084/23616

ПОЛОЖЕННЯ
про провадження депозитарної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та депозитарними установами з надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, порядку проведення операцій на рахунках у цінних паперах та їх видів, порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, їх обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням, порядку внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника, стосовно всього випуску цінних паперів, стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів тощо, вимоги до діяльності учасників депозитарної системи та взаємовідносин між ними, вимоги до порядку складання реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі порядку взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм щодо складання реєстру, вимоги до змісту внутрішніх документів професійних учасників депозитарної системи України та інші вимоги, встановлення яких належить до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

{Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

активні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які відкриваються Центральним депозитарієм, депозитарною установою згідно з їх внутрішніми документами та відповідно до внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема для відображення їх місцезнаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів;

безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах - списання, зарахування або переказ цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, власника цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого зараховано цінні папери, без його розпорядження під час проведення емітентом операцій з цінними паперами (у випадках, передбачених законодавством), а також у зв'язку зі зміною дієздатності (обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною), внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі - безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) - встановлення обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами окремого випуску, наявними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та його клієнтів, яке здійснюється на визначений строк або до настання певної події відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та внутрішніх документів депозитарних установ із забезпеченням збереження стану рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів на підставі рішення суду, рішення Комісії, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії та на інших підставах, установлених законом;

дата обліку - дата, що призначається уповноваженим органом емітента або особою (особами), яка (які) призначає(ють) позачергові загальні збори емітента, або державним органом, якщо законами України їм надано відповідні повноваження, станом на яку Центральному депозитарію необхідно скласти реєстр власників іменних цінних паперів певного випуску, а депозитарію-кореспонденту та депозитарній установі надати Центральному депозитарію інформацію, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх клієнтів, депонентів у вигляді облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, відповідно до вимог цього Положення;

депозитарій інвестиційного (взаємного) фонду - депозитарна установа, яка здійснює відповідальне зберігання активів інвестиційного фонду, створеного відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», здійснює обслуговування операцій з активами такого інвестиційного фонду та облік руху цих активів;

депозитарна операція - сукупність дій Центрального депозитарію, депозитарної установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) або клірингової установи у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи щодо здійснення ними депозитарної діяльності відповідно до законодавства України;

депозитарна установа - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, Розрахунковий центр або клірингова установа - при провадженні ними депозитарної діяльності депозитарної установи;

інвестиційні (взаємні) фонди - інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, що здійснюють спільне інвестування та створені відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»;

ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, Центральний депозитарій, депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб’єкти у випадках, визначених законом;

керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) - статус, якого в депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у випадках та порядку, встановлених законодавством, або в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб'єкт управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління цінними паперами, що є об'єктами державної власності/комунальної власності, обсяг повноважень керуючого рахунком встановлюється відповідним правочином або відповідно до актів цивільного законодавства;

{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Накопичувальний пенсійний фонд (далі - Накопичувальний фонд) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до законодавства України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення;

нерезидент - фізична особа, яка є громадянином іншої держави, іноземна юридична особа, утворена відповідно до законодавства іншої держави;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі - обліковий реєстр) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який формується депозитарною установою, депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) та містить дані, визначені цим Положенням;

обтяження цінних паперів зобов'язаннями - будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями суду, та в інших випадках, які передбачені законодавством України;

операційний день депозитарної установи - визначений внутрішніми документами депозитарної установи строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності;

операційний день Центрального депозитарію - визначений Правилами Центрального депозитарію та/або іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію строк його роботи, протягом якого він провадить операції з депозитарної діяльності та/або клірингової діяльності у разі отримання ним відповідної ліцензії;

операція щодо цінних паперів - дія учасника фондового ринку, яка призводить до набуття чи припинення прав на цінні папери або обмеження обігу цінних паперів та/або реалізації прав за цінними паперами;

пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами відповідно до Правил Центрального депозитарію та/або інших внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах та відображення операцій, пов’язаних з передачею прав на цінні папери та обмеженням щодо передачі цінних паперів та прав на цінні папери;

реєстр власників іменних цінних паперів (далі - реєстр власників) - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної цим Положенням;

резидент - фізична особа, яка є громадянином України, юридична особа, що утворена та провадить свою діяльність за законодавством України;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

розпорядження - документ, що містить вимогу до Центрального депозитарію, депозитарію-кореспондента, депозитарної установи виконати одну чи декілька взаємопов'язаних депозитарних операцій;

{Абзац двадцять третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії, в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку.

3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Порядок подання клієнтами Центральному депозитарію документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.

{Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріально.

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

4. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм та іншими професійними учасниками фондового ринку вимог цього Положення здійснює Комісія.

II. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України

1. Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі - код цінних паперів).

2. Учасникам депозитарної системи України заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

3. Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Порядок обліку цінних паперів у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі та підтвердження прав на цінні папери українських емітентів, щодо яких виданий дозвіл на розміщення та/або обіг їх за межами України відповідно до прийнятого Комісією рішення, які обліковуються на їх рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії, встановлюється законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

5. Центральному депозитарію, депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

6. Депозитарна діяльність з державними цінними паперами та облігаціями місцевих позик, обслуговування рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, у тому числі особливості його функціонування, обліку цінних паперів на ньому та проведення операцій за ним, здійснюються відповідно до особливостей діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів, затверджених Комісією та погоджених Національним банком України.

7. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають:

первинні документи;

облікові регістри оперативного обліку;

активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку;

реєстр кодів цінних паперів.

8. До первинних документів належать документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, а саме:

розпорядження;

{Абдзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами;

документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів;

інші первинні документи, визначені законодавством України.

Виправлення у первинних документах не допускаються.

9. Облікові регістри оперативного обліку - вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема:

журнал розпоряджень;

журнал депозитарних операцій;

інші журнали, визначені цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи;

депозитарний баланс.

Облікові регістри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.

Виправлення в облікових регістрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.

За результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм, депозитарною установою складається депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, - баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між клієнтами, депонентами. Консолідований баланс - це баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються у цих осіб на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.

При проведенні депозитарного обліку Центральний депозитарій, депозитарна установа постійно повинні забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

10. Первинні документи та облікові регістри оперативного обліку можуть складатись у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Центральний депозитарій, депозитарна установа мають забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п’ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Знищення первинних документів на паперовому носії здійснюється Центральним депозитарієм або депозитарною установою у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів, який має містити інформацію щодо назви та реквізитів знищених документів. Знищення первинних документів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником Центрального депозитарію або депозитарної установи.

11. Центральний депозитарій, депозитарна установа при провадженні депозитарної діяльності повинні організувати та забезпечити постійний контроль за проведенням депозитарних операцій на всіх етапах їх виконання.

12. Центральний депозитарій, депозитарна установа зобов'язані забезпечити надійне зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник Центрального депозитарію, депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це Комісію (у випадку виникнення зазначеної ситуації у депозитарній установі додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.

{Абзац другий пункту 12 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 286 від 11.05.2017}

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником Центрального депозитарію, депозитарної установи.

13. Облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм.

Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) ведеться Центральним депозитарієм стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката.

14. Депозитарна установа зобов'язана вести облік прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам.

15. Порядок ведення реєстру кодів цінних паперів встановлюється Центральним депозитарієм відповідно до міжнародних норм. Центральний депозитарій у встановленому наглядовою радою Центрального депозитарію порядку забезпечує розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів на власному веб-сайті в мережі Інтернет згідно з вимогами законодавства України.

III. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ

1. Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - узагальнений облік цінних паперів та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах клієнтів;

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;

здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;

ведення реєстру кодів цінних паперів.

Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

2. Для забезпечення функції щодо зберігання цінних паперів Центральний депозитарій здійснює, зокрема, такі депозитарні операції:

приймання, зберігання та інвентаризацію глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів, віднесених до його компетенції;

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонованого глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката;

приймання, зберігання та інвентаризацію сертифікатів цінних паперів на пред’явника;

перевірку сертифікатів цінних паперів на пред’явника на справжність (автентичність) і на наявність всіх установлених законодавством реквізитів;

інші операції, що можуть бути віднесені законодавством до функції зберігання цінних паперів.

3. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:

адміністративні операції;

облікові операції;

інформаційні операції.

4. Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

5. Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

До облікових операцій Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу:

1) зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;

2) списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;

3) переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного клієнта, депонента на рахунок у цінних паперах іншого клієнта, депонента або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

6. Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або клієнтів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог цього Положення та умов договорів, укладених клієнтами/депонентами з Центральним депозитарієм/депозитарними установами.

7. До інформаційних операцій Центрального депозитарію та депозитарних установ належать операції з підготовки та видачі:

виписок або довідок з рахунку в цінних паперах;

інформаційних довідок;

інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

депозитарною установою акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

Центральним депозитарієм емітенту або депозитарній установі, визначеній емітентом, реєстру власників цінних паперів;

депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

емітенту депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

Центральним депозитарієм витягу з переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що містить інформацію про включення особи в зазначений перелік (видається у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за запитом особи, яка має право на отримання дивідендів, або уповноваженої нею особи у випадку складення Центральним депозитарієм такого переліку);

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

Центральним депозитарієм довідки щодо неперерахування дивідендів через депозитарну систему України (видається за запитом особи у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, за певним випуском з певною датою виплати);

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 683 від 30.06.2016}

довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

{Абзац пункту 7 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Видача виписки з рахунку в цінних паперах, яка є документарним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора), є виключно операцією депозитарної установи.

8. Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

9. Центральний депозитарій, крім операцій, зазначених у пункті 7 цього розділу, може здійснювати передання своїм клієнтам отриманої Центральним депозитарієм від фондової біржі інформації про внесення, вилучення та перебування цінних паперів у біржовому списку (цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на біржі) у разі отримання такої інформації від біржі.

10. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

{Абзац перший пункту 10 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Відкриття рахунку в цінних паперах Центральним депозитарієм, депозитарною установою здійснюється після укладання відповідного договору з клієнтом, депонентом не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, передбачених законодавством для відкриття рахунку в цінних паперах, якщо інший (пізніший) строк не передбачено договором з клієнтом, депонентом, на підставі наданих Центральному депозитарію, депозитарній установі документів.

11. Депозитарні установи відкривають рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів та нотаріусам, які після укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і відкриття рахунку набувають статусу депонента.

12. Центральний депозитарій відкриває рахунки в цінних паперах депозитарним установам, емітентам, Національному банку України, депозитаріям-кореспондентам, кліринговим установам та Розрахунковому центру, які після укладення відповідних договорів та згідно з вимогами законодавства України і відкриття рахунку набувають статусу клієнтів Центрального депозитарію.

13. При відкритті рахунку в цінних паперах з метою подальшого здійснення на ньому депозитарних операцій Центральним депозитарієм, депозитарною установою йому присвоюється депозитарний код рахунку в цінних паперах у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій, депозитарні установи не можуть використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах, які вже використовувалися Центральним депозитарієм, депозитарною установою, повторно відкривати раніше закриті рахунки в цінних паперах або повторно використовувати депозитарні коди рахунків у цінних паперах після їх закриття.

Рахунок у цінних паперах депонента, клієнта не може бути анонімним. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

14. При обслуговуванні корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій, депозитарні установи виконують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів за наслідками таких корпоративних операцій емітента:

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;

викуп - придбання емітентом розміщених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з власниками цих цінних паперів для їх подальшого продажу або анулювання відповідно до законодавства;

продаж викуплених цінних паперів - продаж емітентом раніше викуплених ним цінних паперів шляхом укладання цивільно-правових договорів з покупцем цих цінних паперів;

дроблення - зменшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним збільшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

консолідація - збільшення номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасним зменшенням їх кількості без зміни обсягу випуску;

конвертація - обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску;

анулювання - сукупність дій емітента щодо припинення дії всіх прав, що надають цінні папери;

погашення - сукупність дій емітента щодо припинення обігу цінних паперів та їх анулювання відповідно до умов випуску;

дематеріалізація - сукупність дій щодо переведення випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування;

операції, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

виплата емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами;

операції, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств;

інші операції, що можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента.

15. Обслуговування корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів/керуючого його рахунком та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах клієнтів.

16. Відкриття та ведення для емітентів рахунків у цінних паперах здійснює виключно Центральний депозитарій.

17. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами Центрального депозитарію та їх внутрішніми документами відповідно до розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах депонентів.

18. В рамках здійснення депозитарної діяльності Центральний депозитарій та депозитарні установи можуть надавати також такі послуги:

{Абзац перший пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та Накопичувального фонду;

із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

посвідчення депозитарними установами довіреностей від фізичних осіб - депонентів цих депозитарних установ на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

{Абзац четвертий пункту 18 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

бзац п’ятий пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

У разі укладення між депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору.

бзац пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

Депозитарна установа має забезпечити збереження та нерозголошення інформації з реєстру власників іменних цінних паперів/переліку власників іменних цінних паперів, отриманого відповідно до цього пункту, і контроль щодо доступу до такої інформації відповідно до законодавства;

бзац пункту 18 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1575 від 25.11.2014}

{Абзац восьмий пункту 18 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

інші послуги, надання яких депозитарними установами та/або Центральним депозитарієм передбачено законом.

Депозитарні установи можуть надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.

{Пункт 18 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1772 від 27.10.2015}

Центральний депозитарій може здійснювати окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному Національним банком України.

19. Центральний депозитарій забезпечує перевірку сертифікатів цінних паперів на пред'явника на справжність (автентичність):

при прийманні сертифікатів цінних паперів на пред'явника при знерухомленні таких цінних паперів;

в інших випадках, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

У разі виявлення ознак підробки сертифікатів цінних паперів на пред'явника Центральний депозитарій зобов'язаний повідомити про це відповідні правоохоронні органи, Комісію та емітента цих цінних паперів.

20. Інвентаризація глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів і сертифікатів цінних паперів на пред'явника, що зберігаються в Центральному депозитарії, проводиться з метою звірки кількості цінних паперів, що вказана у цих документах, з обліковими даними.

21. Інвентаризація проводиться Центральним депозитарієм не рідше одного разу на рік у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

22. Інвентаризація обов'язково проводиться:

при зміні працівників, відповідальних за зберігання цінних паперів, на дату прийому-передачі справ;

при проведенні зовнішнього аудиту;

після стихійного лиха, пожежі;

після пошкодження або втрати даних обліку цінних паперів;

при встановлених фактах розкрадання сертифікатів цінних паперів на пред’явника;

в інших випадках, які передбачені законодавством, внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Для проведення інвентаризації керівником Центрального депозитарію призначається комісія з інвентаризації. До складу комісії з інвентаризації не можуть включатись працівники Центрального депозитарію, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »