Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, План [...] від 30.05.2007256
Документ z1039-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2007 N 256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2007 р.
за N 1039/14306

Про затвердження Правил пожежної безпеки
при експлуатації атомних станцій

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила пожежної безпеки при експлуатації
атомних станцій (далі - Правила), що додаються, які набирають
чинності з 15 жовтня 2007 року.
2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності (Іванов П.А.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
2.2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України направити Державному департаменту пожежної безпеки МНС
України необхідні матеріали для включення Правил до державного
реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду
нормативних актів з питань пожежної безпеки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Недашковського Ю.О.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи    В.О.Романченко
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України  В.Г.Яцуба
Т.в.о. Голови Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  І.Б.Саєвич
Заступник Голови Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду  А.Дєньгін
Перший віце-президент -
технічний директор ДП НАЕК
"Енергоатом"  А.І.Лавренчук
Заступник Голови Державного комітету
ядерного регулювання України  С.Г.Божко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
30.05.2007 N 256
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2007 р.
за N 1039/14306

{ Правила набирають чинності з 15 жовтня 2007 року }

ПРАВИЛА
пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила установлюють вимоги пожежної безпеки, які
розповсюджуються на об'єкти АЕС, що експлуатуються, споруджуються,
реконструюються, технічно переоснащуються. Вимоги цих Правил є
обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами
(незалежно від форм власності) на території АЕС.
1.2. Правила розроблені на підставі вимог статей 3 та 5
Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), НАПБ
А.01.001-2004 ( z1410-04 ), державних стандартів і інших
документів з пожежної безпеки.
1.3. Разом з вимогами щодо забезпечення пожежної безпеки на
АЕС ці Правила містять положення, що регламентують взаємодію
адміністрації і персоналу АЕС, а також залучених організацій,
підприємств або окремих працівників, які тимчасово або постійно
функціонують на території АЕС, з органами Державної пожежної
охорони України.
1.4. Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів
господарського, житлово-побутового, культурно-просвітницького,
оздоровчого й іншого призначення, що є об'єктами АЕС,
регламентуються згідно з чинним законодавством.
1.5. Ці Правила не містять вимог щодо забезпечення ядерної і
радіаційної безпеки при здійсненні протипожежних заходів, оскільки
ці положення містяться в чинних на АЕС України нормативно-правових
актах з ядерної і радіаційної безпеки. Разом з тим Правила не
повинні суперечити вимогам норм і правил з ядерної і радіаційної
безпеки.
1.6. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом
проведення організаційних, технічних і інших заходів, направлених
на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження
можливих утрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі
їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних
підрозділів і успішного гасіння.
1.7. Забезпечення пожежної безпеки АЕС України покладається
на президента та першого віце-президента - технічного директора ДП
НАЕК "Енергоатом". Керівники відокремлених підрозділів (генеральні
директори та директори) є відповідальними за забезпечення пожежної
безпеки в підрозділах, що ними очолюються. Контроль за виконанням
цих Правил здійснює Мінпаливенерго України.
1.8. Особи, відповідальні за пожежну безпеку території АЕС,
будівель і приміщень, споруд, комунікацій і устаткування окремих
підрозділів станції, призначаються наказом генерального директора
АЕС.
1.9. Свої обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки
генеральний директор та уповноважені ним керівники підрозділів,
інші особи виконують згідно з посадовими інструкціями. Вони зобов'язані: розробляти комплексні заходи із забезпечення пожежної
безпеки, упроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний
досвід; відповідно до нормативно-правових актів про пожежну безпеку
розробляти і затверджувати положення, інструкції і інші нормативні
акти з пожежної безпеки, які діють у рамках АЕС, здійснювати
постійний контроль за їх дотриманням; забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог постанов (приписів),
розглядати пропозиції органів державного пожежного нагляду; організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки
і пропаганду заходів з їх забезпечення; за відсутності в нормативно-правових актах вимог, необхідних
для забезпечення пожежної безпеки, уживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду; підтримувати в справному стані засоби протипожежного захисту
і зв'язку, пожежну техніку, устаткування й інвентар, не допускати
їх використовування не за призначенням, окрім випадків ліквідації
стихійних лих, запобігання аваріям і використовування з учбовою
метою; надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості і
документи про стан пожежної безпеки об'єктів у встановленому
законодавством порядку; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення і гасіння пожеж; своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території; проводити службове розслідування випадків пожеж.
1.10. Обов'язки персоналу (працівників) щодо забезпечення
пожежної безпеки встановлюються посадовими інструкціями.
1.11. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції,
розширення і технічного переоснащення об'єктів виробничого й
іншого призначення може проводитися лише за умови наявності
позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має
обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу
державного пожежного нагляду як складової частини комплексної
державної експертизи.
1.12. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих
виробничих і інших об'єктів, упровадження нових технологій, оренда
будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного
нагляду забороняється.
1.13. Продукція протипожежного призначення, а також
продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна
мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання
відповідності.
II. Нормативні посилання
У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи: Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ). НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі -
НАПБ А.01.001-2004). НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників,
затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152 ( z0555-04 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
N 555/9154 (далі - НАПБ Б.01.008-2004). НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну
комісію ( z0222-04 ), затверджене наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70
( z0221-04 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
19.02.2004 за N 222/8821 (далі - НАПБ Б.02.003-2004). НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини
(команди), затверджене наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70 ( z0221-04 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за
N 221/8820 (далі - НАПБ Б.02.004-2004). НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах та організаціях України
( z1148-03 ), затверджене наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003). НАПБ Б.02.010-2003 Типове положення про службу пожежної
безпеки, затверджене наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 369 ( z1121-03 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за
N 1121/8442 (далі - НАПБ Б.02.010-2003). НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників,
затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151 ( z0554-04 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
N 554/9153 (далі - НАПБ Б.03.001-2004). НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які
особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань
пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (далі - НАПБ
Б.06.001-2003). НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях,
на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України,
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від
26.07.2005 N 343 ( z1230-05 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 19.10.2005 за N 1230/11510 (далі - НАПБ
В.01.034-2005/111). ВБН В.1.1-034-03.307-2003 (НАПБ 03.005-2002) Захист від
пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з
водо-водяними енергетичними реакторами (далі - ВБН
В.1.1-034-03.307-2003). ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва (далі - ДБН В.1.1-7-2002). ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Природне і штучне освітлення (далі - ДБН В.2.5-28:2006). ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86) "Определение категорий
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (далі -
НАПБ Б.07.005-86). ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок" (6-е издание)
(далі - ПУЕ). РД-34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений" (далі - РД-34.21.122-87). СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(далі - СНиП 2.04.02-84). СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(далі - СНиП 2.04.05-91). ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ Пожарная безопасность. Общие
требования" (далі - ГОСТ 12.1.004-91). ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.018-93). ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ Цвета сигнальные и знаки
безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76*). ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры" (далі - ГОСТ
5264-80). ГОСТ 9980.1-86 "Материалы лакокрасочные. Правила приемки"
(далі - ГОСТ 9980.1-86). ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80)
"Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний" (далі - ГОСТ
9980.2-86). ГОСТ 9980.3-86 "Материалы лакокрасочные. Упаковка" (далі -
ГОСТ 9980.3-86). ГОСТ 9980.4-2002 "Материалы лакокрасочные. Маркировка" (далі
- ГОСТ 9980.4-2002). ГОСТ 9980.5-86 "Материалы лакокрасочные. Транспортирование и
хранение" (далі - ГОСТ 9980.5-86). ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические.
Классификация. Общие технические требования" (далі - ГОСТ
10434-82). ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) "Кабели, провода и шнуры. Методы
проверки на нераспространение горения" (далі - ГОСТ 12176-89). ГОСТ 12969-67 "Таблички для машин и приборов. Технические
требования" (далі - ГОСТ 12969-67). ГОСТ 12971-67 "Таблички прямоугольные для машин и приборов.
Размеры" (далі - 12971-67). ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки" (далі - ГОСТ 14202-69). ГОСТ 25804.3-83 "Аппаратура, приборы, устройства и
оборудование систем управления технологическими процессами атомных
электростанций. Требования по стойкости, прочности и устойчивости
к внешним воздействующим факторам" (далі - ГОСТ 25804.3-83). ГОСТ 26825-86 "Покрытия полимерные защитные дезактивируемые.
Общие технические требования" (далі - ГОСТ 26825-86). ОСТ 34-37-814-85 "Электростанции дизельные резервные атомных
станций" (далі - ОСТ 34-37-814-85). ПНАЭ-Г-14-029-91 "Правила безопасности при хранении и
траспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики"
(далі - ПНАЭ-Г-14-029-91).
III. Терміни та визначення понять
У цих Правилах наведені нижче терміни та поняття вживаються в
такому значенні.
------------------------------------------------------------------ |Антипірен |Вогнезахисна речовина, доданням якої до | | |матеріалу знижують його горючість. | |------------------+---------------------------------------------| |Вибух |Розширення газу протягом короткого проміжку | | |часу внаслідок окисно-відновної реакції або | | |розкладу речовини. | |------------------+---------------------------------------------| |Вогневі роботи |Усі види електрозварювальних, | | |газозварювальних, бензогасових і паяльних | | |робіт, варіння бітуму і смол, а також інші | | |роботи із застосуванням відкритого вогню або | | |нагрівання деталей до температури запалення | | |матеріалів і конструкцій. | |------------------+---------------------------------------------| |Вогнезахисна |Спеціальна обробка матеріалу, конструкції, | |обробка |виробу з метою їх вогнезахисту. | |------------------+---------------------------------------------| |Вогнестійкість |Здатність конструкції, виробу зберігати | | |функційні властивості в умовах пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Вогнегасна |Речовина або однорідна суміш, за своїми | |речовина |фізико-хімічними властивостями придатна до | | |застосування в технічних засобах задля | | |припинення горіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Вогнище |Сукупність горючих матеріалів та (або) | | |продуктів згоряння і (або) конструктивних | | |елементів, якими обмежено простір, де | | |відбувається горіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Гасіння пожежі |Дії, спрямовані на припинення горіння у | | |вогнищі пожежі, обмеження впливу небезпечних | | |чинників пожежі та усунення умов для її | | |самочинного повторного виникнення. | |------------------+---------------------------------------------| |Горіння |Екзотермічний процес, який охоплює | | |окисно-відновні перетворення речовин і (або) | | |матеріалів та характеризується наявністю | | |летких продуктів і (або) світлового | | |випромінювання. | |------------------+---------------------------------------------| |Горюча речовина |Речовина (матеріал), здатна (здатний) до | |(горючий матеріал)|участі в горінні в ролі відновника. | |------------------+---------------------------------------------| |Дренчерна |Установка водяного пожежогасіння, обладнана | |установка |нормально відкритими дренчерними зрошувачами.| |------------------+---------------------------------------------| |Джерело |Об'єкт, який виділяє теплову енергію, | |запалювання |достатню для запалювання. | |------------------+---------------------------------------------| |Жертва пожежі |Загибла людина, смерть якої перебуває в | | |прямому причинному зв'язку з пожежею. | |------------------+---------------------------------------------| |Загоряння |Виникнення горіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Збиток від пожежі |Жертви пожежі і матеріальні втрати, | | |безпосередньо пов'язані з пожежею. | |------------------+---------------------------------------------| |Евакуаційний вихід|Вихід з будівлі або споруди безпосередньо | | |назовні, а також вихід з приміщення до | | |коридору чи сходової клітки безпосередньо або| | |через суміжне приміщення. | |------------------+---------------------------------------------| |Евакуація людей |Вимушене переміщування людей із зони | |при пожежі |можливого впливу небезпечних чинників пожежі.| |------------------+---------------------------------------------| |Легкозаймиста |Горюча рідина, що здатна зайнятися від | |рідина |короткочасного впливу джерела запалення | | |терміном до 1 с з малою енергією (полум'я | | |сірника, іскра, що жевріє, сигарета і т.ін.),| | |з температурою загоряння не більше | | |+61 град. С. | |------------------+---------------------------------------------| |Локалізація пожежі|Стадія пожежогасіння, на якій зупинено | | |розвиток пожежі і створено умови для її | | |ліквідації. | |------------------+---------------------------------------------| |Негорюча речовина |Матеріали і суміші (тверді, рідкі, | | |газоподібні), не здатні до самостійного | | |горіння під впливом джерела запалювання. | |------------------+---------------------------------------------| |Небезпечний фактор|Прояв пожежі, що призводить чи може призвести| |пожежі |до опечення, отруєння леткими продуктами | | |згоряння або піролізу, травмування чи | | |загибелі людей та (або) до збитків. | |------------------+---------------------------------------------| |Оперативний план |Оперативний документ, яким прогнозується | |пожежогасіння |обстановка в разі виникнення пожежі на | | |об'єкті і визначаються основні питання | | |організації пожежогасіння. | |------------------+---------------------------------------------| |План евакуації |Документ, у якому вказано шляхи евакуювання | | |та евакуювальні виходи, визначено правила | | |поведінки людей, а також порядок і | | |послідовність дій обслуговувального персоналу| | |на об'єкті в разі виникнення пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежа |Позарегламентний процес знищення або | | |пошкодження вогнем майна, під час якого | | |виникають чинники, небезпечні для живих істот| | |і довкілля. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежна безпека |Стан об'єкта, за якого ймовірність виникнення| |об'єкта |і розвитку пожежі та ймовірність впливу | | |небезпечних чинників пожежі не перевищують | | |нормованих допустимих значень. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежна зона |Частина будинку або території, що відділена | | |від інших зон вогнестійкими межами | | |(перешкодами). | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежна колонка |Знімний пристрій, установлений на пожежний | | |гідрант і призначений для його відкривання та| | |закривання, а також для під'єднання пожежних | | |рукавів. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежна небезпека |Сукупність чинників, які зумовлюють | | |можливість виникнення та (або) розвитку | | |пожежі на об'єкті. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежна |Конструкційна перегородка часткова або повна,| |перегородка |яка використовується для обмеження поширення | | |пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежне |Кількість теплоти, що може виділитися в разі | |навантаження |повного згоряння всіх горючих матеріалів, які| | |є в приміщенні або іншому просторі, уключно з| | |покривами стін, перегородок, підлоги та | | |стель. | |------------------+---------------------------------------------| |Протипожежне |Комплекс інженерно-технічних споруджень, | |водопостачання |призначений для забору і транспортування | | |води, збереження її запасів і використання | | |для пожежогасіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежний |Пристрій для рятування людей під час гасіння | |рятувальний |пожеж та провадження пожежно-рятувальних | |пристрій |робіт. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежно-технічне |Комплект, що складається з пожежного | |устаткування |устаткування, ручного пожежного інструменту, | | |пожежних рятувальних пристроїв, засобів | | |індивідуального захисту, технічних пристроїв | | |для конкретних пожежних машин відповідно до | | |їх призначення. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежний гідрант |Стаціонарний пристрій для забезпечення | | |відбирання води з водопровідної мережі для | | |гасіння пожеж. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежний |Пристрій для формування сигналу в разі | |сповіщувач |виникнення ознак горіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Пожежний кран |Комплект, який складається з крана або | | |вентиля, установленого на трубопроводі | | |протипожежного водопостачання й обладнаного | | |з'єднувальною головкою, та напірного рукава з| | |пожежним стволом, утримувача напірного | | |рукава, шафи або кришки, призначений для | | |відбирання води на потреби пожежогасіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Показник пожежної |Величина, що кількісно характеризує будь-яку | |небезпеки |властивість пожежної небезпеки. | |------------------+---------------------------------------------| |Правила пожежної |Комплекс положень щодо вимог та норм пожежної| |безпеки |безпеки, що застосовуються під час | | |будівництва та експлуатації об'єктів. | |------------------+---------------------------------------------| |Причина пожежі |Обставина, дія, процес, що безпосередньо | | |спричиняють виникнення пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Протидимний захист|Комплекс організаційних заходів і технічних | | |засобів, спрямованих на запобігання впливу на| | |людей диму, підвищеної температури і токсинів| | |продуктів горіння. | |------------------+---------------------------------------------| |Протипожежний стан|Стан об'єкта, що характеризується частотою | | |виникнення пожеж та рівнем збитків від них, | | |частотою виникнення загорянь, а також травм, | | |отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації | | |вимог пожежної безпеки, рівнем готовності | | |особового складу пожежних підрозділів та | | |добровільних пожежних формовань, а також | | |протипожежної пропаганди. | |------------------+---------------------------------------------| |Протипожежний |Комплекс установлених норм поведінки людей, | |режим |правил виконання робіт і експлуатації | | |об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної| | |безпеки. | |------------------+---------------------------------------------| |Розвиток пожежі |Збільшення зони горіння та (або) ймовірності | | |впливу небезпечних факторів пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Самозагоряння |Загоряння внаслідок самонагрівання. | |------------------+---------------------------------------------| |Самозаймання |Займання внаслідок самонагрівання. | |------------------+---------------------------------------------| |Спалах |Короткочасне полуменеве горіння, яке не | | |супроводжується виникненням ударної хвилі. | |------------------+---------------------------------------------| |Спринклерна |Автоматична установка водяного пожежогасіння,| |установка |обладнана нормально закритими спринклерними | | |зрошувачами, що розкриваються при досягненні | | |визначеної температури. | |------------------+---------------------------------------------| |Тління |Горіння без видимого світлового | | |випромінювання. | |------------------+---------------------------------------------| |Умови виникнення |Сукупність обставин, дій, процесів, що | |пожежі |призводять до пожежі. | |------------------+---------------------------------------------| |Установка пожежної|Комплекс технічних засобів, призначений для | |сигналізації |виявлення ознак горіння, формування сигналів | | |про виникнення пожежі та технічний стан цих | | |засобів, а також для передавання сигналів на | | |інші виконавчі пристрої без втручання людини.| |------------------+---------------------------------------------| |Установка |Стаціонарний або транспортований комплекс | |пожежогасіння |технічних засобів, до складу якого входять | | |один або кілька резервуарів для вогнегасної | | |речовини, призначений для локалізування або | | |ліквідування пожежі подаванням вогнегасної | | |речовини до фіксованого об'єкта | | |протипожежного захисту. | |------------------+---------------------------------------------| |Шлях евакуації |Шлях до евакуаційного виходу з будь-якої | | |точки приміщення, будівлі або споруди. | ------------------------------------------------------------------
IV. Скорочення
АПК - адміністративно-побутовий корпус. АПН - аналіз пожежної небезпеки. АСУ - автоматичні системи управління. АУПС - автоматична установка пожежної сигналізації. АУПГ - автоматична установка пожежогасіння. АЕС - атомна електрична станція. БЩУ - блочний щит управління. ВЗС - вогнезахисна суміш. ВЗП - вогнезахисне покриття. ВРП - відкритий розподільчий пристрій. ВП - відокремлений підрозділ. ВПП - вогнегасник повітрянопінний. ГГ - горючі гази. ГДК - граничнодопустима концентрація. ГР - горючі рідини. ГЦН - головний циркуляційний насос. ДПЧ - державна пожежна частина. ДПД - добровільна пожежна дружина. ЕОМ - електронно-обчислювальна машина. ЕЦ - електроцех. ЗРП - закритий розподільчий пристрій. ІПК - інженерно-побутовий корпус. ІЕ - інструкція з експлуатації. КОПС - комплекс охоронно-пожежної сигналізації. ЛЗР - легкозаймиста рідина. МДГ - мастилодизельне господарство. НЗБ - начальник зміни блока. НЗС - начальник зміни станції. НЗЦ - начальник зміни цеху. ПВ - пожежне водоймище. ПГ - пожежний гідрант. ПД - проектна документація. ПЗПГ - первинні засоби пожежогасіння. ПК - пожежний кран. ПММ - пально-мастильні матеріали. ППБ - правила пожежної безпеки. ППР - планово-попереджувальний ремонт. ППТ - протипожежні тренування. ПС - пожежний сповіщувач. ПТК - пожежно-технічна комісія. ПТМ - пожежно-технічний мінімум. ПУЕ - Правила улаштування електроустановок. РДЕС - резервна дизельна електростанція. РУ - реакторна установка. РЩУ - резервний щит управління. СБ - система безпеки. СВЯП - сховище відпрацьованого ядерного палива. СПБ - служба пожежної безпеки. СТРВ - сховище твердих радіоактивних відходів. ТГУ - турбогенераторна установка. ТО - технічне обслуговування. ТУ - технічні умови. УТЦ - учбово-тренувальний центр. ЦЩУ - центральний щит управління.
V. Основна мета і завдання пожежної безпеки
5.1. Пожежна безпека має гарантувати в разі виникнення пожежі
можливість виконання системами, важливими для безпеки АЕС, своїх
функцій та попередження відмов систем через загальні причини.
5.2. Для досягнення необхідного рівня пожежної безпеки на
кожній АЕС має використовуватися концепція глибокоешелонованого
захисту від пожежі, яка спрямована на вирішення таких завдань: запобігання пожежі; своєчасне виявлення пожежі, її локалізація і ліквідація в
найкоротший строк автоматичними і ручними засобами пожежогасіння;
мінімізація збитку від пожежі; забезпечення такого рівня захисту систем і устаткування,
важливих для безпеки, який дасть змогу при розвинутій пожежі
забезпечити зупинку РУ і підтримку її в безпечному стані протягом
всієї тривалості пожежі і після її ліквідації.
5.3. Реалізація концепції глибокоешелонованого протипожежного
захисту на кожній АЕС має здійснюватися за такими напрямками: проведення АПН об'єктів станції, розробка і здійснення на
його основі заходів, спрямованих на підвищення рівня пожежної
безпеки атомної станції; розробка і своєчасний перегляд документації з питань
забезпечення пожежної безпеки (інструкцій, положень, оперативних
планів і карток гасіння пожежі, планів протипожежного захисту,
стандартів підприємства і ін.); створення СПБ, ПТК, ДПД; укладення договорів про організацію державної пожежної
охорони на АЕС; забезпечення протипожежної підготовки персоналу АЕС; проведення ППТ персоналу АЕС, у тому числі спільних з
підрозділами державної пожежної охорони; обладнання об'єктів АЕС зовнішнім і внутрішнім протипожежним
водопроводом, установками виявлення і гасіння пожежі, ПЗПГ,
здійснення комплексу заходів з підтримки цих систем і устаткування
в постійній готовності до своєчасного виявлення і ліквідації
пожежі; упровадження та забезпечення нормованої межі вогнестійкості
пасивних засобів боротьби з виникненням і розповсюдженням пожежі:
протипожежних стін, перегородок, дверей, вогнезатримувальних
клапанів, ВЗП, ущільнень технологічних і кабельних проходок і
т.ін.; розробка і здійснення заходів щодо забезпечення пожежної
безпеки при проведенні вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;
при виконанні робіт з ремонту, реконструкції, розширення і нового
будівництва об'єктів і устаткування АЕС; здійснення постійного контролю на всіх рівнях за дотриманням
протипожежного режиму, установленого на АЕС, ужиття негайних
заходів щодо усунення виявлених порушень протипожежних вимог норм
і правил.
5.4. Метою АПН є визначення можливості виникнення та розвитку
пожежі та реалізації активних і пасивних засобів протипожежного
захисту. АПН об'єктів АЕС має складатися з таких складових частин: розгляд потенційної можливості виникнення і розвитку пожежі в
приміщеннях і на устаткуванні, важливих для безпеки, і суміжних
(зв'язаних) з ними приміщеннях; визначення впливу пожежі в будь-якій ділянці (приміщенні) на
можливість безпечної зупинки реактора або на здатність мінімізації
рівня радіоактивності в навколишньому середовищі і можливість
контролю за радіоактивністю; розробка заходів, спрямованих на реалізацію мети АПН при
пожежі в будь-якому приміщенні (ділянці).
5.5. АПН необхідно проводити регулярно, упродовж усього
терміну служби станції, а також понадпланово при проведенні
модифікацій і реконструкцій, які можуть впливати на стан пожежної
безпеки. АПН є складовою частиною загального аналізу безпеки, який
здійснюється не рідше одного разу на 10 років. Порядок, терміни й
обсяг проведення АПН мають установлюватися наказом керівника АЕС.
При проведенні АПН використовується відповідна методика.
VI. Організаційні заходи
щодо забезпечення пожежної безпеки
6.1. Згідно з рекомендаціями МАГАТЕ для забезпечення пожежної
безпеки АЕС має бути розроблена програма підвищення пожежної
безпеки, яка повинна суворо виконуватися протягом усього терміну
експлуатації АЕС.
6.2. Відповідно до НАПБ Б.02.010-2003 ( z1121-03 ) для
координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням
пожежної безпеки і наглядом за її проведенням, на АЕС повинна
створюватися СПБ. Рекомендована чисельність і структура СПБ наведені в додатку
1. 6.3. На АЕС з урахуванням її пожежної небезпеки наказами або
загальнооб'єктовою інструкцією має бути встановлений відповідний
протипожежний режим, зокрема визначені: можливість (місця) куріння, застосування відкритого вогню,
побутових нагрівальних приладів; порядок проведення постійних і тимчасових пожежонебезпечних
робіт; правила проїзду і стоянки транспортних засобів; місця зберігання і допустима кількість устаткування,
матеріалів, у т.ч. ГР і ЛЗР, що розміщуються у виробничих
приміщеннях і на території (у місцях зберігання); порядок прибирання горючого пилу і відходів, зберігання
промасленого спецодягу і дрантя, очищення повітроводів
вентиляційних систем від горючих відкладень; порядок знеструмлення електроустаткування у разі пожежі; порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовцями навчання і перевірки знань з
питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів і занять з ПТМ з призначенням
відповідальних за їх проведення; порядок організації експлуатації й обслуговування пожежної
техніки і засобів протипожежного захисту (протипожежного
водопроводу, насосних станцій, сигналізації установок пожежної
сигналізації, АУПГ, димовидалення, вогнегасників і т.ін.); порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів і
оглядів технологічного й інженерного устаткування; дії працівників при виявленні і гасінні пожежі, порядок
систематичної підготовки, перевірки готовності до спільних дій при
виникненні пожежі членів об'єктового штабу пожежогасіння
(призначається генеральним директором), оперативного персоналу й
особового складу пожежної охорони; забезпечення спільної розробки з місцевою державною пожежною
охороною і введення в дію загальностанційних оперативних планів і
карток пожежогасіння, планів евакуації людей; порядок збору членів ДПД при виникненні пожежі, виклику в
нічний час, вихідні і святкові дні посадових осіб. Працівники АЕС повинні бути ознайомлені з цими вимогами (на
інструктажах, при проходженні ПТМ і т.ін.). Виписки з наказу
(інструкції) з основними положеннями необхідно вивішувати на
видних місцях.
6.4. У будівлях і спорудах, що мають два поверхи і більше,
при одноразовому перебуванні на поверсі понад 25 чоловік мають
бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми)
евакуації людей у разі пожежі. Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації
одноповерхових будівель і споруд визначається місцевими органами
державного пожежного нагляду і СПБ АЕС, виходячи з їх пожежної
небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.
6.5. В адміністративних, виробничих і побутових будівлях
заввишки два поверхи і більше з масовим перебуванням людей (50
чоловік і більше) додатково до схематичного плану евакуації
підрозділами мають бути розроблені інструкції про заходи пожежної
безпеки, що визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної і
швидкої евакуації людей і матеріальних цінностей.
6.6. При зміні планування або функціонального призначення
будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатної
розстановки персоналу керівники підрозділів зобов'язані
забезпечити своєчасну переробку планів евакуації і інструкцій.
6.7. За розпорядженням генерального директора керівники
підрозділів повинні забезпечити приймання в експлуатацію нових
об'єктів (енергоблоків, будівель, споруд, устаткування), а також
уведення об'єктів в експлуатацію після реконструкції або ремонту
відповідно до проекту і вимог чинного законодавства з пожежної
безпеки.
6.8. На АЕС має бути встановлена система оповіщення людей про
пожежу, з якою необхідно ознайомити всіх працівників. У приміщеннях на видних місцях біля телефонів слід вивішувати
таблички з указівкою номера телефону виклику пожежної охорони.
6.9. При отриманні речовин і матеріалів з невідомими
властивостями відносно пожежної небезпеки керівники підрозділів
зобов'язані заборонити їх застосування до з'ясування через
відповідні органи відомостей (показників) про їх пожежну
небезпеку. Застосування в будівництві і виробництві матеріалів і
речовин, на які відсутні дані про пожежну небезпеку,
забороняється.
6.10. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, чергових і
т.ін.) керівниками підрозділів має бути розроблена інструкція, у
якій необхідно визначити їх обов'язки з контролю за дотриманням
протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у
разі виявлення пожежі, спрацьовування сигналізації установок
пожежної сигналізації та АУПГ, а також має бути список посадовців
АЕС (з вказівкою їх домашньої адреси, службового і домашнього
номерів телефону), які повинні викликатися в нічний час у разі
пожежі. Працівники охорони зобов'язані знати прийоми застосування
ПЗПГ.
6.11. Генеральний директор зобов'язаний негайно повідомляти
керівництву ДП НАЕК "Енергоатом" та Мінпаливенерго України про
кожен випадок пожежі (загоряння) і призначати спеціальну комісію
для встановлення причин та обставин пожежі, а також для розробки
протипожежних заходів.
6.12. Увесь персонал АЕС зобов'язаний: дотримуватись установленого протипожежного режиму, виконувати
вимоги правил і інших нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки, що діють на підприємстві; у разі виникнення (виявлення) пожежі діяти відповідно до
вимог розділу XIV цих Правил.
6.13. Генеральний директор та інші посадові особи АЕС
зобов'язані вживати (в межах повноважень) відповідних заходів
реагування на факти порушення або невиконання посадовими особами
та іншими працівниками АЕС установленого протипожежного режиму,
вимог чинного законодавства з питань пожежної безпеки.
6.14. Добровільна пожежна дружина З метою залучення працівників до проведення заходів щодо
запобігання пожежам, організації їх гасіння на АЕС мають
створюватися ДПД, діяльність яких повинна здійснюватися відповідно
до НАПБ Б.02.004-2004 ( z0221-04 ). Програма підготовки членів ДПД
викладена в додатку 2.
6.15. Пожежно-технічна комісія 6.15.1. За рішенням трудового колективу на АЕС може
створюватися ПТК. 6.15.2. ПТК АЕС у своїй діяльності керується законодавчими та
іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а
також НАПБ Б.02.003-2004 ( z0222-04 ).
6.16. Відповідальними за протипожежний стан і забезпечення
пожежної безпеки підрозділів, цехів, майстерень, складів і інших
об'єктів є керівники цих структурних підрозділів або посадові
особи, що виконують їх обов'язки.
6.17. Керівники структурних підрозділів і інші особи,
відповідальні за пожежну безпеку на АЕС, зобов'язані: 6.17.1. Створити на закріплених об'єктах умови дотримання
протипожежного режиму і виконання у встановлені терміни заходів
щодо забезпечення пожежної безпеки і протипожежного захисту. 6.17.2. Організувати протипожежну підготовку підлеглого
персоналу і здійснювати контроль за дотриманням ним протипожежного
режиму. Не допускати до роботи осіб, що не пройшли протипожежного
інструктажу і навчання і що не склали заліків (перевірки знань) з
пожежної безпеки. 6.17.3. Забезпечувати відповідно до технологічного регламенту
та ІЕ безпечну роботу технологічного устаткування,
електроустановок, приладів опалювання і вентиляції, уживати
заходів до негайного усунення знайдених несправностей, що
створюють загрозу виникненню пожежі. 6.17.4. Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку
кожного приміщення і виробничої ділянки, а також за підтримання в
справному стані і постійній готовності до застосування засобів і
систем виявлення і гасіння пожежі. Установити порядок періодичної
перевірки цих засобів із записом у спеціальному журналі й усунення
виявлених несправностей. 6.17.5. Забезпечити робочі місця персоналу відповідно до його
специфіки документацією з пожежної безпеки, необхідною для
швидкого виявлення і гасіння пожежі. Оперативний персонал чергової зміни з урахуванням небезпечних
чинників пожежі повинен бути забезпечений засобами індивідуального
захисту (зокрема апаратами захисту органів дихання) і переносними
ліхтарями. 6.17.6. При виникненні пожежі посадові особи - НЗС, НЗБ, НЗЦ
- повинні вжити заходів до негайного виклику пожежних підрозділів,
повідомити про пожежу безпосереднього керівника, організувати
гасіння ПЗПГ та евакуацію персоналу. Забезпечити збір персоналу
АЕС за встановленими схемами оповіщення. 6.17.7. На закріпленій за підрозділом території забезпечити
контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки при проведенні
ремонтних робіт персоналом підрозділів, ремонтними службами АЕС
або підрядними організаціями.
6.18. Кожен працівник на АЕС є відповідальним за дотримання
протипожежного режиму і вимог пожежної безпеки на своєму робочому
місці або в керованому ним підрозділі. Про порушення пожежної
безпеки на ділянці роботи або в інших місцях і використовування не
за призначенням пожежного устаткування кожен працівник
зобов'язаний повідомити відповідального за пожежну безпеку,
безпосереднього керівника і фахівця СПБ АЕС для вжиття заходів.
6.19. Навчання заходам пожежної безпеки Усі працівники повинні проходити спеціальну протипожежну
підготовку в системі виробничого навчання і перевірку знань згідно
з такими нормативно-правовими актами: Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ Б.02.005-2003 ( z1148-03 ); НАПБ Б.06.001-2003 ( z1147-03 ); НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ). Відповідно до вказаних документів на АЕС розробляються
положення та програми про навчання, інструктажі і перевірку знань
з питань пожежної безпеки персоналу АЕС, які розповсюджуються на
всі структурні одиниці АЕС і обов'язкові для виконання всіма
працівниками АЕС (додаток 3).
6.20. Протипожежні тренування персоналу АЕС На АЕС повинні проводитись індивідуальні, цехові, об'єктові
та спільні з пожежними підрозділами ППТ. Графік і тематика ППТ
щорічно складаються особами, призначеними керівником підприємства,
погоджуються з посадовою особою державної пожежної охорони та
затверджуються керівником підприємства.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »