Інструкція про порядок складання статистичної звітності N 3-наука "Показники наукової та науково-технічно [...]
Держкомстат України; Інструкція, Форма від 09.09.2003290
Документ z0853-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2005, підстава z1494-05
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
09.09.2003 N 290
( z0850-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 853/8174
( Документ втрачає чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 382 ( z1494-05 ) від 28.11.2005 з моменту подання звіту
за 2005 рік )
( Із змінами, внееними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 558 ( z1377-04 ) від 14.10.2004 )

( Інструкція про порядок складання статистичної звітності
N 3-наука "Показники наукової та науково-технічної діяльності"
втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету
статистики N 558 ( z1377-04 ) від 14.10.2004 )

Державне статистичне спостереження
---------------------------------------------------------------- | Конфіденційність статистичної інформації забезпечується | | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" | ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- | Порушення порядку подання або використання даних державних | | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, | | яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про | | адміністративні правопорушення | ----------------------------------------------------------------
ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 200___ рік
------------------------------------- | Подають | Терміни | Форма N 1-інновація | | подання | ЗАТВЕРДЖЕНО |------------------------+----------| Наказ Держкомстату України | Промислові підприємства| | 09.09.2003 N 290 | усіх форм власності та |Не пізніше| Поштова. Річна | організаційно-правових |15 лютого | | форм господарювання - | | | органу державної | | | статистики за | | | місцезнаходженням | | ------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- |Найменування організації - складача інформації | |-----------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |-----------------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |-----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |господарювання| центрального | | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, якому | | | | | | | |підпорядкована| | | | | | | |організація - | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ) * | | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+--| | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.
1. Витрати на технологічні інновації
(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------- | |Код |Усього| У тому числі | З графи | | |рядка| |-------------------|1 - витрати| | | | |поточні|капітальні | на оплату | | | | |витрати|вкладення | робіт | | | | | |(довго- | (послуг) | | | | | |строкові | сторонніх | | | | | |інвестиції)|організацій| |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |Загальна сума витрат | | | | | | | у тому числі | | | | | | | за напрямами: | 101 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |дослідження і розробки | | | | | | |(без амортизації) | 102 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |придбання нових | | | | | | |технологій | 103 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |з них придбання права | | | | | | |власності на винаходи, | | | | | | |корисні моделі, промислові | | | | | | |зразки, ліцензій на | | | | | | |використання | | | | | | |зазначених об'єктів | 104 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |виробниче проектування, | | | | | | |інші види підготовки | | | | | | |виробництва для випуску | | | | | | |нових продуктів, | | | | | | |упровадження нових методів | | | | | | |їх виробництва (витрати, | | | | | | |не враховані в ряд. 102) | 105 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |придбання машин, | | | | | | |обладнання, установок, | | | | | | |інших основних фондів | | | | | | |та капітальні витрати, | | | | | | |пов'язані з упровадженням | | | | | | |інновацій | 106 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |маркетинг, реклама | 107 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |інші витрати | 108 | | | | | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| |Із загальної суми витрат | | | | | | |(ряд. 101) - | | | | | | |за типами інновацій: | | | | | | | продуктові інновації | 109 | | | | Х | |---------------------------+-----+------+-------+-----------+-----------| | процесові інновації | 110 | | | | Х | --------------------------------------------------------------------------
2. Джерела фінансування технологічних інновацій
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ | | Код | Загальні |З них витрати | | | рядка | витрати |на дослідження| | | | |і розробки | |------------------------------+-------+----------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | |------------------------------+-------+----------+--------------| |Усього | | | | | у тому числі | | | | | за рахунок коштів: | 201 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |власних | 202 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |державного бюджету | 203 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |місцевих бюджетів | 204 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |позабюджетних фондів | 205 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |вітчизняних інвесторів | 206 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |іноземних інвесторів | 207 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |кредитів | 208 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |з них на пільгових умовах | 209 | | | |------------------------------+-------+----------+--------------| |інші джерела | 210 | | | ------------------------------------------------------------------
3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ | |Код |Усього| З нього за | | |рядка| |межі України | | | | |---------------| | | | |усього | у тому| | | | | | числі | | | | | | в | | | | | | країни| | | | | | СНД | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |Обсяг реалізованої інноваційної | | | | | |продукції, що заново впроваджена | | | | | |або зазнала технологічних змін | | | | | |протягом останніх трьох років (у | | | | | |відпускних цінах підприємств | | | | | |без податку на додану вартість, | | | | | |акцизного збору та інших | | | | | |непрямих податків) | | | | | |(сума ряд.302-304) | 301 | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |у тому числі: | | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |продукція, що зазнала суттєвих | | | | | |технологічних змін або заново | | | | | |впроваджена | 302 | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |удосконалена продукція | 303 | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |інша інноваційна продукція | 304 | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |Продукція, що вироблена | | | | | |на основі діючих ліцензійних | | | | | |договорів (контрактів) | 305 | | | | |-----------------------------------+-----+------+-------+-------| |з них продукція, що вироблена | | | | | |на основі діючих ліцензійних | | | | | |договорів (контрактів), | | | | | |укладених із зарубіжними країнами | 306 | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Кількість придбаних (переданих)
підприємством нових технологій
(технічних досягнень)
(одиниць) ----------------------------------------------------------------------- | |Код |Кількість придбаних |Кількість переданих | | |рядка|нових технологій |нових технологій | | | |(технічних досягнень)|(технічних досягнень)| | | |---------------------+---------------------| | | |усього|у т.ч. за |усього|у т.ч. за | | | | |межами України| |межі України | | | | |--------------| |--------------| | | | |усього|з них у| |усього|з них у| | | | | |країнах| | |країни | | | | | |СНД | | |СНД | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |Усього | 401 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |у т.ч. за формами | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |(передавання): | | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |ліцензії на | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |промислової | | | | | | | | |власності | 402 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |придбання права | | | | | | | | |власності на | | | | | | | | |винаходи, | | | | | | | | |корисні моделі, | | | | | | | | |промислові зразки | 403 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |ноу-хау, угоди на | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | |(передавання) | | | | | | | | |технологій тощо | 404 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |результати | | | | | | | | |досліджень | | | | | | | | |і розробок | 405 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |одержання | | | | | | | | |(передавання) | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |у складі | | | | | | | | |наданих | | | | | | | | |інвестицій | 406 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |лізинг | 407 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |придбання | | | | | | | | |(передавання) | | | | | | | | |устаткування | 408 | | | | | | | |-------------------+-----+------+------+-------+------+------+-------| |інші | 409 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
5. Довідка
------------------------------------------------------------------ | Загальна кількість діючих, закуплених за кордоном | | ліцензій (на кінець звітного року), одиниць __________ (501) | | Загальні витрати на придбання за кордоном ліцензій | | та освоєння виробництва продукції за ними, | | з урахуванням витрат минулих років (за винятком | | поточних витрат на виробництво), тис. грн __________ (502) | | Середньооблікова чисельність штатних працівників | | облікового складу основної діяльності, осіб __________ (503) | | Середньооблікова чисельність працівників | | науково-дослідних, проектно-конструкторських | | підрозділів підприємства, осіб __________ (504) | ------------------------------------------------------------------
6. Результати інноваційної 7. Фактори, що стримують
діяльності інновації
Чи привела інноваційна Які фактори перешкоджали
діяльність, що здійснювалась здійсненню інновацій на
підприємством протягом підприємстві протягом
останніх трьох років, до: останніх трьох років -------------------------------- -------------------------------- | | Код |так,| | |Код |так,| | |рядка|ні | | |рядка|ні | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| | А | Б |1 | | А | Б | 1 | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Заміни знятої з | | | |Недостатня | | | |виробництва | | | |фінансова | | | |застарілої | | | |підтримка держави | 701 | | |продукції | 601 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Нестача власних | | | |Розширення | | | |коштів | 702 | | |асортименту | | | |-------------------+-----+----| |продукції | 602 | | |Відсутність | | | |-------------------+-----+----| |фінансових коштів | | | |Збереження і | | | |у замовника | 703 | | |розширення | | | |-------------------+-----+----| |традиційних | | | |Низький | | | |ринків збуту | 603 | | |платоспроможний | | | |-------------------+-----+----| |попит на нову | | | |Створення нових | | | |продукцію | 704 | | |ринків збуту: | | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Великі витрати | | | |в Україні | 604 | | |на нововведення | 705 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |за межами України | 605 | | |Високий | | | |-------------------+-----+----| |економічний ризик | 706 | | |Забезпечення | | | |-------------------+-----+----| |відповідності | | | |Тривалий термін | | | |сучасним | | | |окупності | | | |правилам і | | | |нововведень | 707 | | |стандартам | 606 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Відсутність | | | |Підвищення | | | |попиту на продукцію| 708 | | |гнучкості | | | |-------------------+-----+----| |виробництва | 607 | | |Нестача | | | |-------------------+-----+----| |кваліфікованого | | | |Зростання | | | |персоналу | 709 | | |виробничих | | | |-------------------+-----+----| |потужностей | 608 | | |Нестача інформації | | | |-------------------+-----+----| |про нові технології| 710 | | |Скорочення витрат | | | |-------------------+-----+----| |на заробітну плату | 609 | | |Нестача інформації | | | |-------------------+-----+----| |про ринки збуту | 711 | | |Скорочення | | | |-------------------+-----+----| |матеріальних витрат| 610 | | |Несприйнятливість | | | |-------------------+-----+----| |підприємства до | | | |Скорочення | | | |нововведень | 712 | | |енергетичних витрат| 611 | | |-------------------+-----+----| |-------------------+-----+----| |Нестача | | | |Зниження | | | |можливостей для | | | |забруднення | | | |кооперації з | | | |навколишнього | | | |іншими | | | |середовища | 612 | | |підприємствами | | | |-------------------+-----+----| |і науковими | | | |Поліпшення | | | |організаціями | 713 | | |умов праці | 613 | | |-------------------+-----+----| -------------------------------- |Недосконалість | | | |законодавчої бази | 714 | | --------------------------------
"____"________ 200 __ р. Керівник __________________________
(прізвище, ім'я, ________________________ по батькові)
(прізвище та номер
телефону виконавця) Головний бухгалтер ________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)

Державне статистичне спостереження
----------------------------------------------------------- | Конфіденційність статистичної інформації забезпечується | | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" | -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- | Порушення порядку подання або використання даних державних | | статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, | | яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України | | про адміністративні правопорушення | ----------------------------------------------------------------
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
за січень - ____________________ 200____ року
--------------------------------------------- | Подають | Терміни | Форма N 1 - наука | | подання | ЗАТВЕРДЖЕНО |----------------------------+--------------| Наказ Держкомстату України |Організації, підприємства, |не пізніше | 09.09.2003 N 290 |установи всіх форм власності|25 числа | |та організаційно-правових |після звітного| Квартальна |форм господарювання, які |періоду, | |виконували наукові та |річна - | |науково-технічні роботи - |не пізніше | |органу державної статистики |5 лютого | |за місцезнаходженням |після | | |звітного | | |року | ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування організації - складача інформації | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |-------------------------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства, |за |сектору | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності|правової форми| іншого |КВНТД|діяльності| | | | діяльності| (КФВ) |господарювання| центрального | |за ЛКСД | | | | (КВЕД) | | (КОПФГ) |органу, якому | | | | | | | | |підпорядкована| | | | | | | | |організація - | | | | | | | | | складач | | | | | | | | | інформації | | | | | | | | | (КОДУ) * | | | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+---------+-----------+---------+--------------+--------------+-----+----------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державного сектору.
Розділ 1. Виконання наукових
та науково-технічних робіт
Обсяг робіт, що виконані за період з початку року
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------- | |Код |Усього| У тому числі | | |рядка| |-------------------------------------------------| | | | |фундаментальні|прикладні |розробки|науково-|інші| | | | |дослідження |дослідження| |технічні| | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----+------+--------------+-----------+--------+--------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-----+------+--------------+-----------+--------+--------+----| |Загальний | | | | | | | | |обсяг робіт | 101 | | | | | | | | | |------+--------------+-----------+--------+--------+----| |у тому числі| | | | | | | | |виконано | | | | | | | | |власними | | | | | | | | |силами | 102 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Витрати на виконання наукових Внутрішні поточні витрати на
та науково-технічних робіт наукові та науково-технічні
роботи за видами робіт
--------------------------------- ------------------------------- | |Код | тис.| | | Код | тис.| | |рядка | грн.| | | рядка| грн.| |----------------+--------+-----| |----------------+------+-----| | А | Б | 1 | | А | Б | 1 | |----------------+--------+-----| |----------------+------+-----| |Витрати на | | | |Усього | | | |виконання робіт | | | |(сума рядків | | | |(сума рядків | | | |114-117) | 113 | | |104, 112) | 103 | | | | |-----| | | |-----| |У тому числі | | | |У тому числі: | | | | | |-----| | | | | |фундаментальні | 114 | | | | | | | | |-----| |внутрішні | | | |прикладні | 115 | | |витрати | | | | | |-----| |(сума рядків | | | |розробки | 116 | | |105, 110) | 104 | | | | |-----| | | |-----| |науково-технічні| | | |внутрішні | | | |послуги | 117 | | |поточні | | | ------------------------------- |витрати | | | |(без | | | |амортизації) | | | |(сума рядків | | | |106, 108, 109) | 105 | | | | |-----| |З них: | | | |витрати на | | | |оплату праці | 106 | | | | |-----| |у тому числі | | | |працівникам, які| | | |виконують | | | |наукові | | | |дослідження і | | | |розробки (без | | | |сумісників | | | |і тих, | | | |хто працює за | | | |договорами) | 107 | | | | |-----| |матеріальні | | | |витрати | 108 | | | | |-----| |інші поточні | | | |витрати | 109 | | | | |-----| |капітальні | | | |вкладення | 110 | | | | |-----| |у тому числі | | | |устаткування | 111 | | | | |-----| |витрати на | | | |дослідження і | | | |розробки, | | | |виконані | | | |співвиконавцями | 112 | | ---------------------------------
Довідка
Середньорічна вартість основних засобів науково-дослідної (конструкторської) діяльності *,
тис. грн 118 ______________ У тому числі машин та устаткування * 119 ______________ Амортизаційні відрахування за звітний рік, тис. грн 120 ______________
Загальна площа приміщень #*, кв. м 121 ______________ з них здано в оренду * 122 ______________
--------------- # Вищі навчальні заклади або підрозділи на підприємствах
указують площу, яку займає науковий підрозділ, наукова частина чи
лабораторія для виконання науково-технічних робіт.
Джерела фінансування витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт
(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------------- | |Код |Усього| У тому числі |Кошти, |Кошти, | | |рядка| |----------------------------------|спрямовані|передбачені| | | | |фундаме-|прик- |розробки|науково- |на |на | | | | |нтальні |ладні | |технічні |покриття |виконання | | | | |дослід- |дослі-| |послуги |витрат за |робіт у | | | | |ження |дження| | |виконані |наступному | | | | | | | | |роботи |періоді | | | | | | | | |минулих | | | | | | | | | |років | | |-------------+-----+------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| | А |Б |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-----+------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |Обсяг | | | | | | | | | |фінансування | | | | | | | | | |наукових та | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | |технічних | | | | | | | | | |робіт (сума | | | | | | | | | |124-125, | | | | | | | | | |129-136) |123 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |у т.ч.: | | | | | | | | | |власні кошти |124 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти бюджету|125 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |з них: кошти | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |бюджету |126 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |у т.ч. на | | | | | | | | | |виконання | | | | | | | | | |наукової | | | | | | | | | |частини | | | | | | | | | |державних, | | | | | | | | | |міжгалузевих | | | | | | | | | |та галузевих | | | | | | | | | |програм з | | | | | | | | | |пріоритетних | | | | | | | | | |напрямів | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | |науки і | | | | | | | | | |техніки ** |127 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |місцевих | | | | | | | | | |бюджетів |128 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |бюджетні | | | | | | | | | |кошти на | | | | | | | | | |утримання | | | | | | | | | |вищих | | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | | |закладів | | | | | | | | | |(сектор вищої| | | | | | | | | |освіти) |129 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |позабюджетних| | | | | | | | | |фондів |130 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |державного | | | | | | | | | |сектору |131 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |підприєм- | | | | | | | | | |ницького | | | | | | | | | |сектору |132 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |сектору вищої| | | | | | | | | |освіти |133 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |приватних | | | | | | | | | |некомерційних| | | | | | | | | |організацій |134 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти | | | | | | | | | |іноземних | | | | | | | | | |джерел |135 | | | | | | | | | | |------+--------+------+--------+---------+----------+-----------| |кошти інших | | | | | | | | | |джерел |136 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
--------------- ** Відображаються кошти, фактично виділені цільовим
призначенням на виконання наукових частин державних, міжгалузевих
та галузевих програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки, затверджених Законами України "Про пріоритетні напрямки
розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) та "Про пріоритетні напрямки
інноваційної діяльності" ( 433-15 ).
Розділ 2. Наукові кадри
Чисельність працівників наукової
організації на кінець звітного періоду
(осіб) ------------------------------------------------------------------------------------ | |Код |Усього| У тому числі мають освіту |Середньооблікова| | |рядка|(сума |-------------------------------------|чисельність | | | |гр. 2,|повну| з них мають |базову|інші *|працівників | | | |5, 6) |вищу*| науковий ступінь|вищу, | |(без сумісників)| | | | | |-----------------|поча- | | | | | | | |доктора|кандидата|ткову | | | | | | | |наук |наук |вищу *| | | |--------------+-----+------+-----+-------+---------+------+------+----------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------+-----+------+-----+-------+---------+------+------+----------------| |Чисельність | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |основної | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | |(сума | | | | | | | | | |рядків | | | | | | | | | |202-205) |201 | | | | | | | | | | |------+-----+-------+---------+------+------+----------------| |у тому | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | дослідники|202 | | | | | | | | | | |------+-----+-------+---------+------+------+----------------| | техніки |203 | | | | | | | | | | |------+-----+-------+---------+------+------+----------------| | допоміжний| | | | | | | | | | персонал |204 | | | | | | | | | | |------+-----+-------+---------+------+------+----------------| | інші |205 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Чисельність сумісників та осіб, що працюють
за договорами цивільно-правового характеру *
(осіб) ----------------------------------------------------------------- | | Код |Чисельність| З них мають |Відпрацьовано| | |рядка|працівників|науковий ступінь |людино-годин | | | | |-----------------+-------------| | | | |доктора|кандидата| | | | | | наук | наук | | |-------------+-----+-----------+-------+---------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+-----+-----------+-------+---------+-------------| |Усього | | | | | | |(сума рядків | | | | | | |207-210) | 206 | | | | | | | |-----------+-------+---------+-------------| |у тому числі:| | | | | | |дослідники | 207 | | | | | | | |-----------+-------+---------+-------------| |техніки | 208 | | | | | | | |-----------+-------+---------+-------------| |допоміжний | | | | | | |персонал | 209 | | | | | | | |-----------+-------+---------+-------------| |інші | 210 | | | | | -----------------------------------------------------------------
Рух спеціалістів, які беруть участь у виконанні
наукових і науково-технічних робіт (без сумісників) *
(осіб) --------------------------------------------------------------------------------------- | | Код |Наявність | Прийнято | Вибуло працівників |Наявність| | |рядка|на початок| працівників | |на кінець| | | |звітного |------------------+-------------------------|звітного | | | |року |усього|у т.ч. |усього| у тому числі |року | | | | | |випускників| |------------------| | | | | | |ВНЗ | |за ско- |у зв'язку| | | | | | |звітного | |роченням|з виїздом| | | | | | |року | |штатів |за кордон| | |-------------+-----+----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-----+----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |Усього (сума | | | | | | | | | |рядків 212, | | | | | | | | | |215-217) | 211 | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |у тому числі:| | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |дослідники | 212 | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |з них мають | | | | | | | | | |науковий | | | | | | | | | |ступінь: | | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |доктора наук | 213 | | | Х | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |кандидата | | | | | | | | | |наук | 214 | | | Х | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |техніки | 215 | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |допоміжний | | | | | | | | | |персонал | 216 | | | | | | | | | | |----------+------+-----------+------+--------+---------+---------| |інші | 217 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Розподіл дослідників за віком (без сумісників) *
(осіб) -------------------------------------------------------------- | | Код |Кількість | У тому числі | | |рядка|дослідників | мають науковий ступінь | | | |------------+---------------------------| | | |усього|з них|доктора наук|кандидата наук| | | | |жінок|------------+--------------| | | | | |усього|з них|усього|з них | | | | | | |жінок| |жінок | |-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+-----+------+-----+------+-----+------+-------| |Усього (сума | | | | | | | | |рядків | | | | | | | | |219-225) |218 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |З них у віці | | | | | | | | |(повних | | | | | | | | |років): | | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |до 29 років | | | | | | | | |включно |219 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |30-39 років |220 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |40-49 років |221 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |50-54 років |222 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |55-59 років |223 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |60-69 років |224 | | | | | | | | | |------+-----+------+-----+------+-------| |70 років і | | | | | | | | |більше |225 | | | | | | | --------------------------------------------------------------
---------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »