Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок [...]
Мінприроди України; Наказ, Методика від 20.07.2009389
Документ z0767-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2015, підстава z1369-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2009  № 389


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2009 р.
за № 767/16783

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
220 від 30.06.2011
№ 320 від 15.06.2012
№ 367 від 13.10.2015}

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, підпункту 12-1 пункту 4 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1524, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, що додається.

2. Державній екологічній інспекції (Костров М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки від 18.05.95 № 37 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів", зареєстрований в Мін'юсті 01.06.95 за № 162/698.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Тригубенка С.М.

Міністр

Г. Філіпчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра з питань
житлово-комунального господарства України

В.о. Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництваІ.І. Уманський


І.В. ЗапатрінаА. Гота


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
20.07.2009  № 389


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2009 р.
за № 767/16783

МЕТОДИКА
розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

{У тексті Методики слова "суб’єкти господарювання" в усіх відмінках та числах замінено словами "фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика спрямована на реалізацію Директиви 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства, і розроблена відповідно до Водного кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

1.2. Ця Методика встановлює порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, у разі:

забруднення водних об'єктів, у тому числі пов'язаного із самовільними та аварійними скидами у водний об'єкт забруднюючих речовин та фізико-хімічних показників (далі - забруднюючі речовини) із зворотними водами або забруднюючих речовин у чистому вигляді, у складі сировини, продукції чи відходів, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів;

забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

самовільного використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів;

{Абзац четвертий пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

забору, використання води та скиду забруднюючих речовин із зворотними водами з порушенням умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

1.3. Ця Методика встановлює єдині вимоги до визначення збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

1.4. Ця Методика застосовується державними інспекторами України з охорони навколишнього природного середовища та державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій (далі - державні інспектори) при розрахунку розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, які виявлені за результатами державного контролю за додержанням вимог фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами природоохоронного законодавства.

Державні інспектори з дати встановлення факту порушення вимог законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів проводять збір і аналіз необхідних матеріалів і, на підставі цієї Методики, розраховують розмір відшкодування збитків.

1.5. Ця Методика не застосовується у випадках оцінки шкоди, заподіяної:

здоров'ю і майну громадян, майну юридичних осіб, а також водним біоресурсам у результаті погіршення екологічного стану водних об'єктів;

водним об'єктам у результаті стихійного лиха;

затопленням і підтопленням сільськогосподарських угідь, будинків, споруд і комунікацій при руйнуванні гідротехнічних споруд на водних об'єктах.

1.6. Ця Методика не поширюється на розрахунки збитків, заподіяних державі внаслідок:

порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;

порушення правил експлуатації та режимів роботи водогосподарських споруд та пристроїв, а також пошкодження цих споруд;

самовільного проведення гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

{Абзац п'ятий пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

руйнування природного стану русел річок, струмків і водотоків.

{Абзац шостий пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

1.7. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

аварійний скид - скид забруднюючих речовин із зворотними водами, який стався внаслідок промислової чи транспортної аварії;

використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб;

вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня ґрунтових вод;

вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води;

вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;

води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах;

води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні;

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);

водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);

водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн.м-3, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку;

граничнодопустима концентрація (ГДК) речовин у воді - встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається не придатною для конкретних цілей водокористування;

граничнодопустимий скид (ГДС) - маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом для цього пункту водного об'єкта за одиницю часу;

забруднююча речовина (ЗР) - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини та спричиняє погіршення якості води;

контрольні створи - місця контролю якості води водного об'єкта, в яких мають дотримуватись встановлені норми якості води виходячи з цільового використання водного об'єкта;

концентрація фонова - концентрація речовини у воді водного об'єкта, що сформувалася під впливом усіх джерел домішок, за винятком впливу джерела, щодо якого визначається фонова концентрація;

наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об'єкт - частина маси фактично скинутої речовини у зворотних водах, що перевищує масу речовини, максимально допустиму для відведення за розрахунковий період;

самовільне водокористування - використання водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)), у разі перевищення встановлених у дозволі на спеціальне водокористування лімітів;

{Абзац вісімнадцятий пункту 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

скид зворотних вод у водний об'єкт - обсяг зворотних вод, відведених у водний об'єкт;

спеціальне водокористування - забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води для скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів;

ставок - штучно створена водойма місткістю не більше 1 млн.м-3;

фізико-хімічні показники - фізичні чи хімічні показники, що нормуються за загальносанітарною чи органолептичною ознакою шкідливості.

{Пункт 1.7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

II. Забруднення водних об'єктів наднормативними скидами забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

2.1. Наднормативними скидами забруднюючих речовин у водний об'єкт з перевищенням ГДС вважаються:

скиди зі зворотними водами забруднюючих речовин з перевищенням встановлених нормативів ГДС, що підлягають нормуванню згідно із законодавством, або таких, що не підлягають нормуванню згідно із законодавством;

скиди забруднюючих речовин внаслідок порушення регламенту санкціонованого скиду зворотних вод з перевищенням за окремими показниками нормативів ГДС регламенту;

скиди забруднюючих речовин внаслідок аварійного скиду зворотних вод;

самовільний скид зворотних вод без дозволу на спеціальне водокористування.

2.2. Факт наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами встановлюється державними інспекторами за результатами інструментально-лабораторних методів контролю, документальної перевірки фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб та розрахунковим методом.

2.3. При визначенні наднормативних скидів забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами використовуються результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які атестовані на право проведення відповідних інструментально-лабораторних вимірювань, або розрахункові методи.

2.3.1. Вимірювання, відбір та аналіз проб вод здійснюються відповідно до нормативних документів.

2.3.2. Розряд останньої цифри результату вимірювань та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинні відповідати один одному.

2.3.3. При порівнянні результатів вимірювань концентрацій забруднюючих речовин із відповідними установленими нормативами ГДС значення похибок вимірювання не враховуються.

2.4. З моменту встановлення факту скиду зворотних вод з перевищенням встановлених нормативів ГДС до повного його припинення проби води відбираються не менше трьох разів.

2.5. Якщо розрахунковий період не перевищує п'яти діб, допускається одноразовий відбір проб води.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

III. Забруднення водних об'єктів забруднюючими речовинами у чистому вигляді у складі продукції, сировини та відходами

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

3.1. Факт забруднення водного об'єкта встановлюється державними інспекторами за результатами перевірки фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб інструментально-лабораторними методами контролю або на основі візуальних спостережень.

3.2. При визначенні забруднення водного об'єкта забруднюючими речовинами у чистому вигляді у складі продукції, сировини та відходами можуть застосовуватися:

результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які атестовані на право проведення відповідних інструментально-лабораторних вимірювань;

розрахункові методи, методи експертних оцінок та аерофотозйомки.

{Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

IV. Забруднення підземних вод

4.1. Факт забруднення підземних вод встановлюється державними інспекторами за результатами перевірки фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб інструментально-лабораторними методами контролю, на основі візуальних спостережень чи встановлених розслідуваннями або оцінених у результаті еколого-гідрологічних вишукувань.

4.2. Припущення про можливість забруднення підземних вод можуть бути зроблені:

при виявленні забруднення поверхні землі на ділянках господарської діяльності;

при виявленні втрат нафтопродуктів та інших забруднюючих речовин з ємностей для зберігання, із продуктопроводів та інших об'єктів;

шляхом аналізу документації, що стосується поводження із забруднюючими речовинами (сировиною, продукцією, відходами), та на основі показань свідків.

4.3. При визначенні забруднення підземних вод можуть застосовуватися результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які атестовані на право проведення відповідних інструментально-лабораторних вимірювань, дані державного та відомчого моніторингу за станом підземних вод або розрахункові методи.

V. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

{Заголовок розділу V в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

5.1. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами внаслідок перевищення встановленого нормативу ГДС здійснюється за формулою

Мі = (Сіф- Сід) х Qіф х t х 10-6,

(1)

де

Мі

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


Сіф

-

середня фактична концентрація i-ї забруднюючої речовини iф у зворотних водах, г/м-3;


Сід

-

дозволена для скиду концентрація і-ї забруднюючої речовини, визначена при затвердженні ГДС, г/м-3;
{Абзац п'ятий пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}


Q

-

фактичні витрати зворотних вод, м-3/год;


t

-

тривалість скидання зворотних вод з порушенням нормативів ГДС, год;


10-6

-

коефіцієнт перерахування маси забруднюючих речовин.

5.2. У разі відсутності у фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб первинної документації (журнали обліку за формами ПОД-11, ПОД-13) та протоколів виконання вимірювань складу та властивостей стічних вод розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин виконується на підставі даних державної статистичної звітності 2-ТП (водгосп), та лімітів скиду забруднюючих речовин, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, за формулою

бзац перший пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

Мі = Міф - Міл,

(2)

де

Мі

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


М

-

фактичний скид i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт за розрахунковий період (відповідно за квартал або за рік) за даними державної звітності, т;


М

-

ліміт скиду i-ї забруднюючої речовини, встановлений у дозволі на спеціальне водокористування (відповідно на квартал або на рік), т.

5.3. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин, що підлягають нормуванню згідно із законодавством, внаслідок аварійного скиду зворотних вод за наявності у фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за формулою

Мi = (С - С ) х Q х t х 10-6,

(3)

де

Мi

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


С

-

середня фактична концентрація i-ї забруднюючої речовини у зворотних водах, г/м-3;


С

-

граничнодопустима концентрація i-ї забруднюючої речовини у воді відповідної категорії водного об'єкта, г/м-3;


Q

-

фактичні витрати зворотних вод, м-3/год;


t

-

тривалість скидання зворотних вод з порушенням нормативів ГДС, год;


10-6

-

коефіцієнт перерахування маси забруднюючих речовин.

5.4. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин, що не підлягають нормуванню згідно із законодавством, внаслідок аварійного скиду зворотних вод за наявності дозволу на спеціальне водокористування або внаслідок аварійного чи самовільного скиду зворотних вод без наявності дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за формулою

Мi = С х Q х t х 10-6,

(4)

де

Мi

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


С

-

середня фактична концентрація i-ї забруднюючої речовини у зворотних водах, г/м-3;


Q

-

фактичні витрати зворотних вод, м-3/год;


t

-

тривалість скиду зворотних вод з порушенням нормативів ГДС, год;


10-6

-

коефіцієнт перерахування маси забруднюючих речовин.

5.5. Розрахунок маси наднормативного скиду забруднюючих речовин, що підлягають нормуванню згідно із законодавством, внаслідок самовільного скиду зворотних вод без наявності дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за формулою (4).

5.6. У разі відсутності у фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб дозволу на спеціальне водокористування маса наднормативного скиду забруднюючих речовин може визначатися на підставі даних державної звітності.

5.7. Фактичні витрати зворотних вод визначаються на основі даних: первинної документації, статистичної звітності, ліміту забору та використання води, індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення або довідки фізичної особи - підприємця або юридичної особи за підписом керівництва, завіреної печаткою (за наявності).

{Пункт 5.7 розділу V в редакції Наказів Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011, № 367 від 13.10.2015}

5.8. Середня фактична концентрація забруднюючої речовини у зворотних водах за період порушення водоохоронного законодавства визначається за формулою

С = (Сin1 + Сin2 + Сin3)/n,

(5)

де

Сi

-

концентрація i-тої забруднюючої речовини у n-й відібраній пробі;


n

-

кількість відібраних проб.

5.9. У разі скиду у водні об'єкти неочищених побутових стічних вод з накопичувальних ємностей за відсутності даних про об'єм та склад скинутих зворотних вод об'єм скинутих зворотних вод дорівнює об'єму накопичувальної ємності.

Забруднення зворотними водами характеризується такими показниками:

біохімічне споживання кисню (БСК5) = 350 мгО2/дм-3;

хімічне споживання кисню (ХСК) = 600 мгО2/дм-3;

вміст завислих речовин - 350 мг/дм-3.

VI. Розрахунок маси нафти та нафтопродуктів, скинутих у водний об'єкт внаслідок витоку або виливу

6.1. Розрахунок маси нафти та нафтопродуктів (далі - нафта) за фактичними даними обсягу розлитої нафти може бути визначений за балансом між початковою кількістю нафти, що знаходилася у ємності, і кількістю нафти, що у ній залишилася після виливу. Кількість нафти у ємності визначається за даними документів про заповнення ємності або будь-яких інших даних. Розрахунок здійснюється за формулою

Мн = Мпоч - Мзал,

(6)

де

Мн

-

маса нафти, що надійшла у водний об'єкт, т;


Мпоч

-

початкова маса нафти, що перебувала в ємності, т;


Мзал

-

маса нафти, що залишилася в ємності після виливу, т.

6.2. У випадку розливу нафти під час вантажно-розвантажувальних робіт, коли кількість нафти, що перекачується, фіксується приладами, маса скинутої нафти встановлюється за показаннями вимірювальних приладів про кількість перекачаної нафти і фактичну наявність нафти у відповідних ємностях або розраховується виходячи з продуктивності перекачувального механізму і часу виливу.

6.3. Розрахунок маси нафти за результатами інструментально-лабораторних вимірювань. Оцінюється маса нафти на одиниці площі поверхні води та концентрація розчиненої і емульгованої нафти у забрудненому водному шарі.

Маса нафти, що надійшла у водний об'єкт (Мн), розраховується

за формулою

                                                                    МН = МП - МР,

(7)

де

МП

-

маса нафтової плівки, т;


МР

-

маса розчиненої та емульгованої нафти, т.

Маса нафтової плівки (МП) визначається за формулою

МП = МПм х S х 10-6,

(8)

де

МПм

-

питома маса нафти на 1 м-2 поверхні води, г/м-2, яка визначається згідно з додатком 1;


S

-

площа поверхні води, забрудненої нафтою, м-2.

Маса нафти, що перейшла у водний об'єм у розчиненому і емульгованому стані (МР), визначається за формулою

МР = h х S х (СН - Сф) х 10-6,

(9)

де

h

-

товщина шару води, забрудненого нафтою, м.
При глибинах, менших ніж 10 м, h приймається рівною середній глибині водойми в районі знаходження нафтової плями. Якщо глибина водойми в районі знаходження нафтової плями більша 10 м, то h приймається рівною 10 м;


S

-

площа забруднення водного об'єкта нафтою, м-2, яка визначається методом експертних оцінок, інструментальним методом або методом аерофотозйомки;


СН

-

середня концентрація розчиненої і емульгованої нафти у забрудненому об'ємі води під нафтовою плямою, г/м-3, яка визначається за формулою

СН = (С1 + С2 + С3 /3,

(10)

де

С123

-

концентрація розчиненої і емульгованої у воді нафти на глибинах 1 м, h/2 і h м, г/м-3;


СФ

-

фонова концентрація розчиненої і емульгованої нафти у воді цього водного об'єкта, г/м-3.

Дані про фонову концентрацію можуть бути отримані в організаціях, що проводять екологічний моніторинг стану водних об'єктів, або визначаються контролюючими органами безпосередньо в момент фіксації забруднення за результатами інструментально-лабораторних вимірювань проб води, відібраних поза зоною забруднення. Ці роботи виконуються лабораторіями, які атестовані на право проведення зазначених інструментально-лабораторних вимірювань. Фінансування робіт здійснюється за рахунок забруднювача.

У разі якщо фонова концентрація не встановлена, значення С

Ф приймається рівним ГДК нафти з урахуванням категорії забрудненого водного об'єкта згідно з додатком 2.

6.4. Розрахунок маси нафти на основі експертних оцінок

В основі цього методу лежить візуальна оцінка товщини нафтової плівки за її зовнішніми ознаками. Метод може застосовуватися за умови, що товщина нафтової плівки не перевищує 1 мм.

Загальна маса нафти, скинутої у водний об'єкт (МН), визначається за формулою

МН = МП /(1 - ε),

(11)

де

МП

-

визначається за формулою (8);


ε

-

частка нафти, що розчинена і емульгована у воді.
Для водойм ε = 0,15; для водостоків ε = 0,11.

Якщо маса нафти, розлитої на поверхні води, визначається кількома способами, що дають різні результати, у розрахунок береться більша величина.

VII. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок  наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об'єкт зі зворотними водами

{Заголовок розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 367 від 13.10.2015}

7.1. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (крім морських вод) внаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищенням встановленого нормативу ГДС, грн, здійснюється за формулою

(12)

де

Ккат

-

коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта, який визначається згідно з додатком 2;


КР

-

регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод, який визначається згідно з додатком 3;


кз = 1,5

-

коефіцієнт ураженості водної екосистеми;


m

-

кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;


Мi

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


γi

-

питомий економічний збиток від забруднення водних i ресурсів, віднесений до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т, який визначається за формулою

(γ)і = (γ) х Аі,

(13)

де

(γ)

-

проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у поточному році, грн/т, який визначається за формулою

(γ) = (γ)П х I/100,

(14)

де

(γ)П

-

проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів у попередньому році, грн/т;


I

-

індекс інфляції (індекс споживчих цін), середньорічний по Україні за попередній рік, %;


Аi

-

безрозмірний показник відносної небезпечності i-ї забруднюючої речовини, який визначається із співвідношення за формулою

Аi = 1/ГДКi,

(15)

де

ГДКi

-

безрозмірна величина, чисельно рівна ГДК i забруднюючої речовини у воді водного об'єкта відповідної категорії.

Для речовин, за якими відсутня величина граничнодопустимої концентрації, показник відносної небезпечності Аі приймається рівним 500, а при ГДК "відсутність" - 10000.

Проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів ((γ)) у 2011 році становить 766,96 грн/т.

З 2012 року щорічно здійснюється індексація питомого економічного збитку від забруднення водних ресурсів, віднесеного до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т.

{Пункт 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

7.2. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (морські води) внаслідок скидів забруднюючих речовин зі зворотними водами з перевищенням встановленого нормативу ГДС, грн, здійснюється за формулою

(16)

{Абзац другий пункту 7.2 розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

КЦ

-

коефіцієнт, що враховує цінність морської акваторії, який визначається згідно з додатком 4;


КЯ

-

коефіцієнт, що враховує якісну різнорідність морських вод, який визначається згідно з додатком 5;


КБ

-

коефіцієнт, що враховує фактор батиметричних умов району забруднення, який визначається згідно з додатком 6;


КД

-

коефіцієнт, що враховує вплив гідродинамічного фактору, який визначається згідно з додатком 7;


kз = 3

-

коефіцієнт ураженості морського середовища;


Мi

-

маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


m

-

кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;


γі

-

визначається за формулою (13).

7.3. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним об'єктам (крім морських вод) внаслідок аварійного або самовільного скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами, грн, здійснюється за формулою

(17)

{Абзац другий пункту 7.3 розділу VII в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 220 від 30.06.2011}

де

Kc = 1,5

-

коефіцієнт, що враховує збільшення шкоди водній екосистемі при самовільному чи аварійному скиді;


Ккат

-

коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта, який визначається згідно з додатком 2;


КР

-

регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод, який визначається згідно з додатком 3;


kз = 1,5

-

коефіцієнт ураженості водної екосистеми;


m

-

кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;


Мi

-

маса наднормативного скиду i-тої забруднюючої речовини у водний об'єкт зі зворотними водами, т;


γі

-

визначається за формулою (13).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »