Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та [...]
Державне казначейство; Наказ, Порядок, Форма від 25.05.200489
Документ z0716-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава z1401-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.2004 N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2004 р.
за N 716/9315
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1223 ( z1401-11 ) від 30.09.2011 }
Про затвердження Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 226 ( z1681-04 ) від 28.12.2004
N 164 ( z0821-06 ) від 23.06.2006
N 337 ( z0013-07 ) від 20.12.2006
N 45 ( z0153-07 ) від 15.02.2007
N 114 ( z0645-07 ) від 04.06.2007
N 187 ( z1169-07 ) від 02.10.2007
N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008
N 358 ( z0870-08 ) від 28.08.2008
N 60 ( z0192-09 ) від 13.02.2009
N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009
N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ) "Питання Державного казначейства України", інших
нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в
Україні, Н А К А З У Ю: { Преамбула в редакції Наказу Державного казначейства N 501
( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
1. Затвердити Порядок обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Державного казначейства N 129
( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
2. Наказ набирає чинності через десять днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, розділи 3, 4 Порядку -
з 01.01.2005, а розділи 6 та 7 Порядку - з 01.04.2005. ( Пункт 2 в
редакції Наказу Державного казначейства N 226 ( z1681-04 ) від
28.12.2004 )
3. Управлінню інформаційних технологій (Ніколаєв О.Б.)
забезпечити Державне казначейство України та територіальні органи
відповідними програмними засобами.
4. З моменту набрання чинності цим наказом визнати такими, що
втратили чинність, накази Державного казначейства України: від
22.01.2001 N 3 ( z0104-01 ) "Про затвердження Порядку касового
виконання державного бюджету за видатками", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 104/5295, та від
10.08.2001 N 140 ( z0756-01 ) "Про затвердження Порядку виконання
державного бюджету за видатками за умови функціонування
внутрішньої платіжної системи", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.08.2001 за N 756/5947.
5. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) забезпечити
державну реєстрацію зазначеного наказу в Міністерстві юстиції
України.
6. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками
головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома
підпорядкованих установ, а органи Державного казначейства - до
установ, що ними обслуговуються.
7. Управлінню організації діловодства та контролю
виконавської дисципліни (Ливун С.В.) довести вимоги цього наказу
до відома та керівництва в роботі Управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.Г.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
25.05.2004 N 89
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2004 р.
за N 716/9315

ПОРЯДОК
обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету
{ Назва Порядку в редакції Наказу Державного казначейства N 129
( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
{ У тексті Порядку слово "управління" замінено словами
"Головні управління" у відповідному відмінку; слово
"відділення" замінено словом "управління" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Державного казначейства N 129
( z0407-08 ) від 16.04.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини
між органами Державного казначейства, розпорядниками, одержувачами
бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності
між ними в процесі обслуговування Державного бюджету України за
видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
1.2. При казначейському обслуговуванні Державного бюджету
України за видатками застосовуються поняття та економічні
категорії, які визначені Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) та
іншими нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні
відносини в Україні.
Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку:
Відкриті асигнування - це право, надане головним
розпорядникам та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня,
щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального
фондів державного бюджету підвідомчим установам (одержувачам
бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з
урахуванням прийнятих бюджетних зобов'язань. Відкриті асигнування
забезпечуються ресурсами у порядку, визначеному Державним
казначейством України. { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 501
( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
Код коштів - це деталізована ознака напряму спрямування
коштів державного бюджету (загальний фонд; спеціальний фонд у
частині надходжень, які направляються на здійснення спеціальних
видатків; плата за послуги, що надаються бюджетними установами;
інші джерела власних надходжень бюджетних установ тощо).
Кредитор - розпорядник бюджетних коштів відповідного рівня
або одержувач бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування
з державного бюджету для здійснення операцій з надання кредитів з
бюджету, бюджетних позичок та фінансової допомоги на поворотній
основі позичальнику та забезпечує повернення цих коштів до
бюджету.
Кредитування - це операції, пов'язані з наданням коштів з
державного бюджету на умовах повернення, платності та строковості,
у результаті яких з'являються зобов'язання позичальника перед
бюджетом (надання кредитів, бюджетних позичок та фінансової
допомоги на поворотній основі), та операції, пов'язані з
поверненням цих коштів до бюджету.
Меморіальні документи - це документи, що використовуються
органами Державного казначейства для безготівкових розрахунків з
рахунку на рахунок без виходу в Систему електронних платежів
Національного банку України та документально підтверджують
зазначені операції, зокрема: меморіальні ордери, платіжні
доручення, платіжні вимоги-доручення тощо.
Позичальник- юридична або фізична особа, яка отримує у
тимчасове користування кошти державного бюджету на умовах
повернення, платності та строковості на певну визначену мету
відповідно до нормативно-правових актів. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
2. Основні положення про формування єдиної бази
даних мережі розпорядників бюджетних коштів
2.1. Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні
розпорядники) до початку бюджетного періоду визначають мережу
розпорядників коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники
нижчого рівня) та одержувачів бюджетних коштів за територіями
(обласний рівень), чітко визначившись із статусом кожної установи,
яка обслуговується у відповідному органі Державного казначейства
України. Відповідальні виконавці визначають мережу розпорядників
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і подають головному
розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику. До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники
нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному
головному розпоряднику та/або діяльність яких координується через
нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним
розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною
програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного
бюджету. Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів
включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників
нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від
них. Підприємство (установа, організація) не може бути включено
одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого
рівня за однією бюджетною програмою. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних
коштів та їх одержувачем. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником
і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при
виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Якщо підприємство (установа, організація) не є одержувачем
бюджетних коштів, а відповідно до укладених договорів виконало
власними силами для бюджетної установи (організації) або
одержувача відповідні роботи (надало послуги, поставило товари),
то таке підприємство (установа, організація) не включається до
мережі відповідного розпорядника. До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів
уключаються підприємства (установи, організації), унесені до
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у
порядку, встановленому Державним казначейством України, з
урахуванням даних цього реєстру. До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть
бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи,
які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких
застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для
розпорядників нижчого рівня. Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого
рівня) включає до мережі установи, які на кінець попереднього
бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну
заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування
заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень
поточного бюджетного періоду (з дотриманням вимог частини другої
статті 57 Бюджетного кодексу України) ( 2456-17 ). У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду
головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником нижчого
рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду
установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували
в його мережі і мали бюджетну заборгованість та для них у
кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені
асигнування для погашення такої заборгованості, головний
розпорядник бюджетних коштів (розпорядник нижчого рівня) несе
відповідальність згідно з бюджетним законодавством. Не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду
головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій) подають Державному казначейству України на
паперових та електронних носіях мережу установ та організацій, які
отримують кошти з державного бюджету, за формою, наведеною в
додатку 1 ( za716-04 ). У разі виникнення протягом бюджетного
періоду змін мережі головні розпорядники складають реєстр змін до
мережі за формою згідно з додатком 2. Державне казначейство України перевіряє подану інформацію на
відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі даним
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
(код розпорядника коштів за Єдиним реєстром розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник або
одержувач), код та найменування органу Державного казначейства
України) та вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі
ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у додатку 3
( za716-04 ). Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації подають
інформацію щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів до Головних управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - Головні управління) для внесення до єдиної
бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету. { Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства
N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
2.2. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких
належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у
порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники
(крім районних державних адміністрацій) обслуговуються у
відповідних Головних управліннях та включають до мережі
розпорядників нижчого рівня та одержувачів, які обслуговуються в
органах Державного казначейства України відповідної
адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки
Крим, області, міст Києва та Севастополя). Районні державні
адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях Державного
казначейства України (далі - управління) та включають до мережі
розпорядників та одержувачів, які обслуговуються у даному
управлінні. { Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом першим
згідно з Наказом Державного казначейства N 501 ( z0049-11 ) від
23.12.2010 } Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають Головним
управлінням на паперових та електронних носіях дані про мережу
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у територіальному
розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку
бюджетного періоду. Районні державні адміністрації подають мережу
відповідним управлінням. Головні управління (управління)
перевіряють подану інформацію державних адміністрацій та
розпорядників нижчого рівня на відповідність встановленим вимогам
щодо складання мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів (код розпорядника коштів за Єдиним
реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, повне та за наявності скорочене
найменування, статус установи (розпорядник або одержувач), код та
найменування органу Державного казначейства). Головні управління
(управління) отриману інформацію вносять до єдиної бази даних
мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про
що на документі ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у
додатку 3. { Абзац другий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 501 ( z0049-11 ) від
23.12.2010 } { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказів Державного казначейства
N 358 ( z0870-08 ) від 28.08.2008, N 554 ( z0090-10 ) від
30.12.2009 }
2.3. Складання мережі Міністерства оборони України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства
внутрішніх справ України (далі - силові структури) має
особливості, відмінні від інших головних розпорядників:
розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному
управлінні (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого
рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні
(транзитному). { Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від
23.06.2006, N 358 ( z0870-08 ) від 28.08.2008; в редакції Наказу
Державного казначейства N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
Базові Головні управління Державного казначейства - це
Головні управління, на території яких перебувають розпорядники
нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних
коштів, що розташовані на території іншого Головного управління
(транзитного).
Транзитні Головні управління Державного казначейства - це
Головні управління, на території яких перебувають розпорядники
нижчого рівня, які включені до мережі розпорядників бюджетних
коштів, розташованих на території іншого Головного управління
(базового).

{ Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі
Наказу Державного казначейства N 358 ( z0870-08 ) від 28.08.2008 }

Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими
Головними управліннями. { Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 501
( z0049-11 ) від 23.12.2010 }

{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }

2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі
розпорядників бюджетних коштів у разі внесення до мережі нової
установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів
(найменуваннячи місця обслуговування) тощо. Про зміни мережі головні розпорядники повідомляють Державне
казначейство України, а розпорядники нижчого рівня - відповідні
органи Державного казначейства України. Реєстр змін до мережі з
відповідним обґрунтуванням подається на паперових та електронних
носіях за формою згідно з додатком 2 ( za716-04 ). Після внесення змін до Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів у частині даних, які використовуються
при складанні мережі, головний розпорядник (розпорядник нижчого
рівня) протягом трьох робочих днів подає відповідному органу
Державного казначейства України реєстр змін до мережі. Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що
ліквідується або реорганізується, проводиться лише після передання
установі - правонаступнику (підприємству, організації) планових
показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з
початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених
бюджетних зобов'язань. Державне казначейство України та Головні управління
(управління) відповідно вносять зміни до єдиної бази даних мережі
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на підставі
поданих головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня
реєстрів змін до мережі, про що на документі ставиться відбиток
штампа за формою, наведеною у додатку 3 ( za716-04 ). { Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства
N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
2.5. Відповідальність за достовірність даних, наведених у
мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи Державного
казначейства є користувачами мережі розпорядників бюджетних
коштів.
2.6. У разі недотримання розпорядником бюджетних коштів
установлених вимог цього Порядку при складанні мережі та змін до
неї, виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів документ
повертається на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній
частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи. { Пункт глави 2 в редакції Наказу Державного казначейства N 554
( z0090-10 ) від 30.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 501 ( z0049-11 ) від
23.12.2010 }
2.7. Державне казначейство України надає головним
розпорядникам бюджетних коштів (на їх звернення) інформацію з
єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів
державного бюджету на паперових та електронних носіях. Державне казначейство України щоденно надає Міністерству
фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного бюджету
відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між
Міністерством фінансів України та Державним казначейством
України. { Главу 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 358 ( z0870-08 ) від 28.08.2008 }
3. Організація роботи органів Державного казначейства
щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань
та контролю за їх дотриманням
3.1. Міністерство фінансів України у визначений
законодавством термін направляє Державному казначейству України на
паперових та електронних носіях затверджений річний розпис
асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з
Державного бюджету України), помісячний розпис асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з Державного бюджету України), річний розпис витрат спеціального
фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень,
помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), річний розпис повернення кредитів до державного бюджету
та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис
повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та
надання кредитів із загального фонду державного бюджету. { Абзац
перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Державне казначейство України реєструє дані зазначених
документів, про що на оригіналі документів ставиться відбиток
штампа за формою, наведеною в додатку 3 ( z0821-06 ). Дані річного
розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання
кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису
витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за
видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), річного розпису повернення
кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного
бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального
фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду
державного бюджету Державне казначейство України відображає на
відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового
обліку. Зазначені рахунки по обліку планових показників
відкриваються на підставі документів, отриманих від Міністерства
фінансів України, та закриваються по закінченні бюджетного періоду
в автоматизованому режимі. { Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 129
( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Державне казначейство України протягом трьох робочих днів
після отримання від Міністерства фінансів України зазначених
документів доводить до головних розпорядників витяги з річного
розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання
кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з Державного бюджету України), річного розпису
витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за
видами надходжень та помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), річного розпису повернення
кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного
бюджету, помісячного розпису повернення кредитів до загального
фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду
державного бюджету (додатки 4, 5, 6 та 7) ( z0821-06 ). Отримані
головними розпорядниками від Державного казначейства України
витяги є підставою для затвердження в установленому порядку
кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету,
планів спеціального фонду державного бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду державного бюджету розпорядників та
планів використання бюджетних коштів одержувачів. { Абзац третій
пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Підприємства (установи, організації) затверджують кошториси,
плани асигнувань загального фонду державного бюджету, плани
спеціального фонду державного бюджету, плани надання кредитів із
загального фонду державного бюджету своїм підвідомчим установам та
організаціям, діяльність яких координується через них. { Абзац
четвертий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від
16.04.2008 }
3.2. Головні розпорядники (крім державних адміністрацій)
протягом трьох робочих днів після отримання витягів з розписів
бюджету подають Державному казначейству України розподіл
показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл
показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних
видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із
загального фонду державного бюджету та зведення показників
спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і
одержувачів за територіями відповідно до мережі та отриманого
витягу на паперових і електронних носіях за формами, наведеними в
додатках 8, 9, 10 ( za716-04 ) та 11. { Абзац перший пункту 3.2 в
редакції Наказу Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від
23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Державне казначейство України перевіряє зазначені документи
на відповідність даним мережі, показникам розпису державного
бюджету, обсягам відкритих з початку року асигнувань, правильність
застосування економічної класифікації видатків бюджету (щодо
одержувачів бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів
економічної класифікації видатків бюджету ( v0604201-01 ) його
статусу). { Пункт 3.2 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Державного казначейства N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009;
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 501 ( z0049-11 ) від 23.12.2010 }
{ Абзац другий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від 23.06.2006 }
У разі невідповідності зазначені документи повертаються
головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в
нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи. Відповідальність за
достовірність поданих даних несуть головні розпорядники. { Абзац
третій пункту 3.2 глави 3 в редакції Наказу Державного
казначейства N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009 }
Дані розподілів показників зведених кошторисів, зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених
планів спеціального фонду державного бюджету, зведених планів
надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведення
показників спеціального фонду головних розпорядників, у розрізі
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
обліковуються в Державному казначействі України на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку, про що на
документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною у
додатку 3 ( za716-04 ). { Абзац пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від
16.04.2008, N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009, N 501 ( z0049-11 )
від 23.12.2010 }
3.3. Державне казначейство України протягом п'яти робочих
днів узагальнює одержані від головних розпорядників дані, формує
річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання
кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з Державного бюджету України), помісячний розпис
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річний
розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень, річний розпис повернення кредитів до
державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету,
помісячний розпис надання кредитів із загального фонду державного
бюджету (додатки 12, 13, 14 та 15) ( z0821-06 ) за територіями, у
розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів для кожного Головного управління. Зазначені документи
доводяться до Головних управлінь на паперових та електронних
носіях. Оригінали зазначених документів надсилаються відповідним
Головним управлінням, копії залишаються у Державному казначействі
України. { Абзац перший пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від
23.06.2006, N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Доведення річного розпису асигнувань державного бюджету (за
винятком надання кредитів з Державного бюджету України),
помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з Державного бюджету України),
помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) та річного розпису витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень, річного розпису
повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з
державного бюджету, помісячного розпису надання кредитів із
загального фонду державного бюджету за силовими структурами до
транзитних Головних управлінь проводиться через базові Головні
управління протягом трьох робочих днів після отримання розпису від
Державного казначейства України. { Абзац другий пункту 3.3 в
редакції Наказу Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від
23.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Зазначені документи повинні бути підписані керівником
відповідного структурного підрозділу Державного казначейства
України. { Абзац третій пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 554 ( z0090-10 ) від
30.12.2009 }
Головне управління реєструє отримані документи, про що на
оригіналі ставиться відбиток штампа (за формою згідно з додатком
3) ( z0821-06 ), та відображає зазначену інформацію на відповідних
рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку. Протягом
трьох робочих днів витяги з річного розпису асигнувань державного
бюджету (за винятком надання кредитів з Державного бюджету
України), помісячного розпису асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного
бюджету України), помісячного розпису спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків) та річного розпису витрат
спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами
надходжень, річного розпису повернення кредитів до державного
бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячного
розпису надання кредитів із загального фонду державного бюджету за
територіями доводяться до розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів, які обслуговуються в Головному управлінні (додатки 4, 5, 6
та 7) ( za716-04 ). { Абзац четвертий пункту 3.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164
( z0821-06 ) від 23.06.2006, N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008,
N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009 }
Управління на підставі бази даних формують витяги з річного
розпису асигнувань державного бюджету (за винятком надання
кредитів з Державного бюджету України), помісячного розпису
асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з Державного бюджету України), помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та річного
розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом
за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до
державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету,
помісячного розпису надання кредитів із загального фонду
державного бюджету і доводять до розпорядників та одержувачів, що
обслуговуються в управлінні. { Абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 164
( z0821-06 ) від 23.06.2006, N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008,
N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009 }
3.4. Розпорядники нижчого рівня, які мають свою мережу та
обслуговуються в Головному управлінні, а також державні
адміністрації протягом трьох робочих днів після отримання витягів
з розписів бюджету подають відповідному Головному управлінню
(управлінню) на паперових та електронних носіях розподіл
показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених
планів асигнувань загального фонду державного бюджету, розподіл
показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
(за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних
видатків), розподіл показників зведених планів надання кредитів із
загального фонду державного бюджету та зведення показників
спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня і
одержувачів бюджетних коштів (додатки 8, 9, 10 ( za716-04 ) та
11). { Абзац перший пункту 3.4 в редакції Наказу Державного
казначейства N 164 ( z0821-06 ) від 23.06.2006; із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 129
( z0407-08 ) від 16.04.2008, N 554 ( z0090-10 ) від 30.12.2009 }
{ Абзац другий пункту 3.4 виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 164 ( z0821-06 ) від 23.06.2006 }
Головні управління (управління) протягом двох робочих днів
перевіряють зазначені документи на відповідність даним мережі,
показникам розпису державного бюджету за територіями, обсягам
відкритих з початку року асигнувань, правильність застосування
економічної класифікації видатків бюджету (щодо одержувачів
бюджетних коштів здійснюється перевірка наявних кодів економічної
класифікації видатків бюджету його статусу). У разі
невідповідності зазначені документи повертаються відповідному
розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній
частині документа: зазначаються причини та дата повернення,
ставиться підпис відповідальної особи. { Абзац другий пункту 3.4
глави 3 в редакції Наказу Державного казначейства N 554
( z0090-10 ) від 30.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 501 ( z0049-11 ) від
23.12.2010 }
Показники зазначених документів обліковуються в Головному
управлінні (управлінні) на відповідних рахунках, відкритих за
рахунками позабалансового обліку, в автоматизованому режимі, про
що на документах ставиться відбиток штампа за формою, наведеною в
додатку 3 ( za716-04 ). { Абзац третій пункту 3.4 глави 3 в
редакції Наказу Державного казначейства N 554 ( z0090-10 ) від
30.12.2009 }
3.5. Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним
органам Державного казначейства на паперових та електронних носіях
затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного
бюджету України), плани спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), плани надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, зведення показників спеціального фонду. Вищі навчальні
заклади та наукові установи подають також затверджені плани
використання бюджетних коштів і помісячні плани використання
бюджетних коштів. { Абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від
16.04.2008 }
Одержувачі бюджетних коштів подають відповідним органам
Державного казначейства на паперових та електронних носіях плани
використання бюджетних коштів. { Абзац другий пункту 3.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164
( z0821-06 ) від 23.06.2006 }
Зазначені документи звіряються з даними бухгалтерського
обліку показників, про що на оригіналі цих документів ставиться
відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 ( z0821-06 ). Дані
зведення показників спеціального фонду кошторису на всіх рівнях
органів Державного казначейства України повинні звірятися з даними
спеціального фонду кошторису відповідного розпорядника. { Пункт
3.5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державного
казначейства N 164 ( z0821-06 ) від 23.06.2006 }
У разі невідповідності даних зазначених документів даним
бухгалтерського обліку орган Державного казначейства повертає
зазначені документи на доопрацювання розпорядникам та одержувачам
бюджетних коштів. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
приводять зазначені документи у відповідність до даних розпису.
Оригінали документів повертаються розпорядникам бюджетних коштів,
а копії, завірені в установленому порядку, залишаються в органах
Державного казначейства України. { Абзац четвертий пункту 3.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 164
( z0821-06 ) від 23.06.2006 }
Показники кошторисів, планів асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного
бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), планів надання кредитів із загального фонду державного
бюджету, зведення показників спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів обліковуються в органах Державного
казначейства на відповідних рахунках позабалансового обліку.
{ Абзац п'ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
3.6. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для
прийняття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
бюджетних зобов'язань.
3.7. У період до затвердження кошторисів, планів асигнувань
загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів
з Державного бюджету України), планів спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків) та планів використання бюджетних
коштів видатки бюджетних установ (організацій) та одержувачів
бюджетних коштів здійснюються відповідно до чинного законодавства.
3.8. Якщо розпис державного бюджету не затверджено до початку
бюджетного періоду і Державне казначейство України отримує від
Міністерства фінансів України тимчасовий розпис на певний період,
то витяги з нього доводяться до головних розпорядників у порядку
та терміни, що визначені у пункті 3.1. Бюджетні установи складають
на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які
затверджуються у встановленому законодавством порядку, а вищі
навчальні заклади та наукові установи також тимчасові
індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові
індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які
затверджуються їх керівниками. Одержувачі коштів складають на цей
період тимчасові плани використання коштів. { Абзац перший пункту
3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008, N 501 ( z0049-11 )
від 23.12.2010 }
У разі необхідності до зазначених документів вносяться зміни,
які оформляються аналогічно до порядку, визначеного для внесення
змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів.
{ Пункт 3.8 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного
казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня
зведений тимчасовий кошторис не складається, розподіл показників
зведених тимчасових кошторисів, зведених планів асигнувань
загального фонду державного бюджету та зведених планів
спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведених
планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету
органам Державного казначейства не подається. { Абзац третій
пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 129 ( z0407-08 ) від 16.04.2008 }
Тимчасовий розпис за територіями Державним казначейством
України не складається.
Під час складання річного розпису асигнувань бюджету (за
винятком надання кредитів з Державного бюджету України),
помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету
(за винятком надання кредитів з Державного бюджету України),
помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), кошторисів, планів асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з Державного
бюджету України), планів спеціального фонду державного бюджету (за
винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків),
зведення показників спеціального фонду установ на наступний рік
ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом
бюджету та тимчасовими кошторисами.
3.9. Видатки, здійснені у період до затвердження кошторисів,
планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком
надання кредитів з Державного бюджету України), планів
спеціального фонду державного бюджету (за винятком надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників
спеціального фонду та планів використання бюджетних коштів, в
обов'язковому порядку повинні бути враховані у кошторисі, плані
асигнувань загального фонду державного бюджету, плані спеціального
фонду державного бюджету (за винятком надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків), зведенні показників спеціального фонду
розпорядників бюджетних коштів та плані використання бюджетних
коштів одержувачів, у всіх зведених планових показниках.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »