Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України
Національний банк; Постанова, Правила, Перелік від 18.06.2003255
Документ z0583-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2018, підстава v0017500-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.06.2003  № 255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2003 р.
за № 583/7904

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 17 від 27.02.2018}

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 279 від 17.06.2004
№ 222 від 16.06.2005
№ 103 від 23.03.2006
№ 483 від 27.12.2007
№ 457 від 08.10.2010
№ 403 від 22.06.2015
№ 827 від 26.11.2015}

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" і статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо відображення інформації про доходи і витрати банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, банків для керівництва та використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 № 316 (із змінами).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покладається на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

С.Л. Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.06.2003  № 255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2003 р.
за № 583/7904

ПРАВИЛА
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні засади

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ґрунтуються на основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності.

{Пункт 1.1 глави 1  розділу I в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.2. Правила визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат, зокрема нарахування - відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.3. Правила застосовуються банками та їх структурними підрозділами для відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів і витрат, простроченої заборгованості за нарахованими доходами, а також списання безнадійних до отримання нарахованих доходів за рахунок спеціальних резервів.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 483 від 27.12.2007}

1.4. Ці Правила не регламентують порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат за операціями, які визначені іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема тими, що пов'язані з:

договорами оренди;

доходами за фінансовими інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі в капіталі;

змінами у справедливій вартості фінансових активів та зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) указаних активів і зобов'язань;

змінами вартості інших поточних активів;

визнанням витрат зі сплати податку на прибуток.

Глава 2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності;

балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

безнадійна заборгованість - заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам;

{Абзац п'ятий глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників;

{Абзац шостий глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту;

забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою;

{Главу 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

зобов'язання - наявне зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якого, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, що містять економічні вигоди;

{Главу 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу.

прострочена заборгованість за нарахованими доходами - заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, передбачений угодою;

роялті - платежі за використання нематеріальних активів банку (патентів, авторського права, програмних продуктів);

справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки;

{Абзац чотирнадцятий глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

{Глава 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 222 від 16.06.2005, № 483 від 27.12.2007}

Глава 3. Рахунки, що використовуються для відображення в обліку доходів і витрат

3.1. З метою скорочення переліку рахунків під час опису бухгалтерських проводок за операціями з нарахування, отримання та сплати доходів і витрат рахунки в цих Правилах згруповані відповідно до їх призначення та використання (згідно з додатком).

{Пункт 3.1 глави 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 279 від 17.06.2004, № 222 від 16.06.2005}

3.2. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з отримання та сплати доходів і витрат банки відповідно до облікової політики можуть використовувати транзитні рахунки, а також рахунки дебіторської, кредиторської заборгованості класів 1, 2, 3 з подальшим відображенням доходів і витрат за відповідними рахунками.

Розділ II. Доходи і витрати банку

Глава 1. Визнання доходів і витрат

1.1. Доходи і витрати визнаються за таких умов:

а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку;

б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

1.2. Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.3. Банк відображає комісійні доходи за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів в іноземній валюті згідно з вимогами законодавства України з питань валютного регулювання.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.3 згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.4. Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) банку.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку.

Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

1.5. У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу.

{Абзац четвертий пункту глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід.

1.6. За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи;

банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

сума доходу може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід банку;

витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

1.7. Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2-3 дні місяця (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця.

{Абзац третій пункту 1.7 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.8. Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на величину пов'язаної з ним дебіторської заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської заборгованості визнається витратами банку шляхом формування резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на зменшення корисності в складі відповідного фінансового інструменту.

Банк відображає сформований резерв за дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими доходами в порядку, визначеному цими Правилами.

{Абзац третій пункту 1.8 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

{Пункт глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

1.9. Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від зменшення корисності цього фінансового активу.

{Пункт глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

1.10. Доходи визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, унаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за надані послуги та інші активи, така різниця визнається доходом у вигляді процентів.

1.11. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

1.12. Сума доходів (витрат) за операціями обміну неподібними активами визначається за справедливою вартістю активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) банком, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.

1.13. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід (витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами.

1.14. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, амортизація) між відповідними звітними періодами.

1.15. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

1.16. Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватися без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

1.17. Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами.

1.18. Банк визнає забезпечення (резерв), яке формується відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", якщо одночасно виконуються такі умови:

1) банк має зобов'язання (юридичне чи конструктивне) унаслідок минулої події;

2) імовірно, що вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання;

3) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Банки не повинні визнавати забезпечення для майбутніх операційних збитків.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.18 згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.19. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;

сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо;

надходження, що належать іншим особам;

надходження від первинного розміщення цінних паперів;

сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

1.20. Не визнаються витратами й не включаються до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) / Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід:

{Абзац перший пункту 1.20 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;

погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;

витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

1.21. Банк визнає за операціями з акціонерами у складі капіталу прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансових активів або фінансових зобов'язань та вартістю договору під час первісного визнання, якщо процентні ставки за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями є вищими або нижчими, ніж ринкові.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.21 згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

Глава 2. Класифікація доходів і витрат банку

2.1. Доходи і витрати, які визнані банком, від здійснення банківської діяльності згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та від іншої діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

2.2. У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

процентні доходи і витрати;

комісійні доходи і витрати;

прибутки (збитки) від торговельних операцій;

дохід у вигляді дивідендів;

витрати на формування спеціальних резервів банку;

доходи від повернення раніше списаних активів;

інші операційні доходи і витрати;

загальні адміністративні витрати;

податок на прибуток.

{Абзац  одинадцятий пункту 2.2 глави 2 розділу II виключено на  підставі  Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

2.3. Процентні доходи і витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. До них належать:

{Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків);

доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами;

доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).

{Абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 279 від 17.06.2004}

{Абзац  п'ятий  пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

{Абзац  шостий  пункту 2.3 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

2.4. Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.

{Абзац перший пункту 2.4 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 103 від 23.03.2006}

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать такі комісії:

комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, включають:

комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

комісії за оцінку гарантій, застав;

комісії за обговорення умов інструменту;

комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами).

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо.

Банк визнає комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, у складі процентних доходів за фінансовим інструментом.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

{Пункт 2.4 глави 2 розділу II в редакції Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

2.5. Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк визнає прибутки та збитки:

від реалізації фінансових інвестицій;

від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості;

від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів).

{Абзац  п'ятий  пункту  2.5 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

2.6. Дохід у вигляді дивідендів - дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

{Абзац  другий  пункту  2.6 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

2.7. Витрати на формування спеціальних резервів банку - це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів.

2.8. Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

{Абзац  другий  пункту  2.8 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

2.9. Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема:

доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);

витрати за послуги аудиту;

{Пункт 2.9 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 279 від 17.06.2004}

витрати на інкасацію;

неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше.

2.10. Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

{Абзац  другий  пункту 2.10 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

{Пункт 2.10 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 279 від 17.06.2004}

2.11. Податок на прибуток - операційні витрати банку, пов'язані зі сплатою податку відповідно до законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань і податкових активів.

{Пункт 2.11 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

{Пункт  2.12  глави  2  розділу  II  виключено  на підставі Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

2.12. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає:

1) доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів;

2) доходи (витрати) від реалізації (придбання) інвестиційної нерухомості;

3) доходи (витрати) від реалізації вкладень у дочірні та асоційовані компанії тощо.

{Пункт 2.12 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

2.13. За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, банк визнає:

доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

доходи (витрати) за субординованим боргом;

дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо.

2.14. Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними статтями Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) / Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід.

{Пункт 2.14 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

Глава 3. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

3.1. Банк визнає процентні доходи і витрати за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. За фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити майбутні грошові потоки (кредити овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади/депозити на вимогу) і до яких ефективна ставка відсотка не застосовується, для визнання процентних доходів банк застосовує номінальну процентну ставку.

Банк відображає нараховані проценти за фінансовими інструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 (з характеристикою рахунка А "активний") та нарахованих витрат (з характеристикою рахунка П "пасивний").

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 103 від 23.03.2006, № 403 від 22.06.2015, № 827 від 26.11.2015}

3.2. Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору.

3.3. Якщо надалі банк переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень за фінансовими інструментами, то він має здійснити коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків. Банк визначає суму коригування як різницю між балансовою вартістю фінансового інструменту та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового інструменту. Для фінансових інструментів з плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки відповідно до нових умов.

Сума коригування визнається як процентний дохід або витрати в кореспонденції з рахунками для обліку неамортизованого дисконту/премії або в кореспонденції з рахунками з обліку нарахованих доходів (витрат) класів 1, 2, 3 з характеристикою "активно-пасивні".

Банк визначає процентний дохід за фінансовим активом, за яким визнано зменшення корисності, як добуток амортизованої собівартості та ефективної ставки, що застосовувалася для дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків під час визначення зменшення корисності цього фінансового активу.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 103 від 23.03.2006, № 403 від 22.06.2015, № 827 від 26.11.2015}

{Пункт  3.4  глави  3  розділу  II  виключено  на  підставі Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

{Розділ II доповнено главою 3 згідно з Постановою Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

Розділ III. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку

Глава 1. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

1.1. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою.

Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

{Пункт 1.1 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

{Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено на підставі  Постанови  Національного  банку  №  483 від 27.12.2007}

{Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

{Абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.2. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.

{Абзац перший пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті:

а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій;

б) реалізації цінних паперів у портфелі на продаж;

{Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

в) операцій в іноземній валюті.

1.3. Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 (зі змінами). Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

{Абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу III в редакції Постанови Нацбанку № 222 від 16.06.2005}

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року";

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року".

{Абзац третій пункту 1.3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.4. Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

1.5. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7.

{Абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 403 від 22.06.2015}

1.6. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 та 7.

1.7. Порядок нарахування та визнання доходів і витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку (філіями), визначається банком самостійно. Разом з тим слід урахувати вимоги зазначених Правил, а також те, що залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку (філіями) мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку.

1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу IIІ в редакції Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент.

{Пункт 1.8 глави 1 розділу IIІ доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 103 від 23.03.2006}

Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками з обліку заборгованості нарахованих доходів і витрат у зв'язку із зміною офіційних курсів гривні до іноземних валют здійснюється згідно з правилами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.9. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

1.10. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями відображаються у звітності за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів і витрат класів 6, 7.

1.11. Кошти, які надійшли на користь комітентів, принципалів, інших контрагентів, та витрати, здійснені банком за договорами комісій тощо, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках класів 1, 2, 3 як кредиторська і дебіторська заборгованості відповідно.

1.12. У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.

{Пункт  1.13  глави  1  розділу  III  виключено на підставі Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

{Пункт  1.14  глави  1  розділу  III  виключено на підставі Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

{Пункт  1.15  глави  1  розділу  III  виключено на підставі Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

{Пункт  1.16  глави  1  розділу  III  виключено на підставі Постанови Національного банку № 483 від 27.12.2007}

1.13. Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами, у тому числі амортизація дисконту і премії за ними та визнання дивідендів, здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України щодо обліку операцій з цінними паперами.

1.14. Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків.

{Пункт глави 1 розділу IIІ в редакції Постанови Національного банку № 103 від 23.03.2006}

1.15. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків.

{Пункт глави 1 розділу III в редакції Постанов Національного банку № 222 від 16.06.2005, № 103 від 23.03.2006}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »