Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого [...]
Держбуд України; Наказ, Інструкція від 24.05.2001127
Документ z0582-01, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0113-13
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »  

                    Додаток 5.1 
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН ГАРАЖА
вулиця (провулок) _______________________________ N ______
місто (селище, село) _____________________________________
район ____________________________________________________
Масштаб 1:100
Додаток 5.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Характеристика гаража

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних |Інженерне обладнання |Висо-|Площа |Об'єм |Варті-|% |Інвен-| | |об'єкта|побу-|елементів | |та |основи|(куб.м)|сть |зносу|тари- | | | |дови |------------------------------+-----------------------------|(м) |(забу-| |замі- | |заці- | | | | |фун-|сті-|пок-|пере-|під-|схо-|елек-|водо-|кана-|газо-|вид | |дови) | |щення | |йна | | | | |да- |ни |рів-|кри- |лога|ди |трика|про- |ліза-|про- |опа- | |(кв.м)| |(грн.)| |варті-| | | | |мент| |ля |ття | | | |від |ція |від |лення| | | | | |сть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.)| |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+------+-----+------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+------| | Усього:| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 5.2 в редакції Наказу Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 92 ( z0725-05 )
від 15.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 167
( z0479-10 ) від 01.06.2010 }

Додаток 6
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

______________________________ (суб'єкт господарювання)
Область ________________________ Інвентаризаційна
Район __________________________ справа -------- N --------
Реєстровий -------- N --------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ГРОМАДСЬКИЙ БУДИНОК
_____________________________________________________________,
(призначення) N _____, вулиця (провулок, площа) _______________________, місто (селище, село) ____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта
господарювання
"____"______________ 200_ р. ______________________
(підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }

Додаток 6.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ
---------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |--------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | |за |господарських |----------------------------------------------------| |планом|будівель та |Загальна| Під будинком, |Під |Під | | |споруд |площа |господарськими будівлями|зеленими|дорожнім | | | | | та спорудами |насад- |(твердим)| | | | |------------------------|женнями |покриттям| | | | |усього|під |під | | | | | | | |будин-|господар. | | | | | | | |ком |будівлями | | | | | | | | |та споруд.| | | |------+--------------+--------+------+------+----------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 6.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН
ПОВЕРХІВ ГРОМАДСЬКОГО БУДИНКУ
_________________________________________________
(призначення) N ______, вулиця (провулок, площа) ______________________
місто (селище, село) _____________________________________

Масштаб 1:100

Додаток 6.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану поверхів виробничого будинку N ___,
літер " ____",
вулиця (провулок, площа) ______________________________________,
місто (селище, село) __________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------- |Лі- |По-|Но- |Но- |Призначення|Зага- | Площа приміщень|Площа |Площа |Само- |При- | |тер |ве-|ме- |ме- |приміщень |льна | (кв.м) |літніх |при- |чинно |мітки | |за |рхи|ри |ри | |площа |----------------|при- |міщень |збудо- | | |пла-| |груп|при-| |примі- |кори-|осно-|до- |міщень |зага- |вана, | | |ном | |при-|мі- | |щень |сна |вна |по- |(кв.м) |льного |пере- | | | | |мі- |щень| |(під- |(сума| |мі- | |корис- |облад- | | | | |щень| | |рахо- |гр. 8| |жна | |туван- |нана | | | | | | | |вана |та 9)| | | |ня |площа | | | | | | | |за | | | | |(кв.м) |при- | | | | | | | |фор- | | | | | |міщень | | | | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | |----+---+----+----+-----------+-------+-----+-----+----+-------+-------+-------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ____________________
(підпис, прізвище)
Перевірив ___________________
(підпис, прізвище)
( Додаток 6.3 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002 )
Додаток 6.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Літер|Назва |Рік |Опис основних конструктивних елементів | Інженерне обладнання |Висота|Площа |Об'єм |Буді- |% |Інвента-| | |об'єкта|побу-|---------------------------------------+----------------------------------------------------|(м) |основи|(куб.м)|вельна|зносу|ризацій-| | | |дови | | | | | | | | | | | | | | |(забу-| |вар- | |на | | | | |фунда-|стіни|пок- |пере- |підлога|сходи|електри-|водо- |каналі-|газо- |вид |ліфт|сміттє-| |дови) | |тість | |вартість| | | | |мент | |рівля|криття| | |ка |провід|зація |провід|опалення| |провід | |(кв.м)| |(грн.)| |(грн.) | |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| |-----+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+-----+--------+------+-------+------+--------+----+-------+------+------+-------+------+-----+--------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+--------| | Усього:| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

________________________________ (суб'єкт господарювання)
Область _______________________ Інвентаризаційна
Район _________________________ справа --------- N ---------
Реєстровий
N --------- ---------

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок
N____,
вулиця (провулок, площа)________________________________,
місто (селище, село) ____________________________________
------------------------------------------------------------------ |Замовник технічної інвентаризації | Місце проживання, серія | | або уповноважена ним особа | і номер паспорта фізичної | | (прізвище, ім'я та по батькові | особи або місцезнаходження, | | фізичної особи або найменування |код за ЄДРПОУ юридичної особи| | юридичної особи) | | |----------------------------------+-----------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт виготовлено за станом на Керівник суб'єкта
господарювання
"____"_____________ 200_ р. __________________________
(підпис, прізвище)
Виконав _____________________________
(підпис, прізвище, серія та
номер кваліфікаційного
сертифіката, М.П.) М.П.
{ Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 658 ( z2212-12 ) від 28.12.2012, N 2 ( z0113-13 )
від 08.01.2013 }
Додаток 7.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
Технічна характеристика багатоповерхового будинку
Загальні відомості
Серія проекту _____________________________________
Рік побудови ______________________________________
Кількість поверхів (шт.) __________________________
Площа забудови (кв.м)______________________________
Об'єм будівлі (куб.м)______________________________
Площа житлового будинку (кв.м)_____________________
Житлова площа (кв.м) ______________________________
Площа нежитлових приміщень (кв.м) _________________
Площа балконів, лоджій і терас (кв.м) _____________
Кількість квартир (шт.) ___________________________
Кількість житлових кімнат (шт.) ___________________
Матеріал стін _____________________________________
Будівельна вартість _______________________________
Відсоток зносу ____________________________________
Інвентаризаційна вартість _________________________
{ Додаток 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 7.2
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
квартирного (багатоповерхового) будинку
N ___________ літер "_____"____________________________
вулиця (провулок, площа) ______________________________
місто (селище, село) __________________________________
Масштаб 1:500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Експлікація | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Літер |Назва будинку,| Площа земельної ділянки, у т.ч. | |за |господарських |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |планом|будівель | Загальна площа | Забудована площа | Незабудована площа | | | |-----------------+---------------------+---------------------------------------------------------------------| | | |за |у фактич- |під |під |під |гостеві| Обладнані майданчики | Зелені насадження | | | |доку- |ному кори-|будинком|господарськ.|дорогами,|авто- |---------------------------+-----------------------| | | |ментом|стуванні | |будівлями |алеями, |стоянки|дитячі|спор-|відпо-|госпо- |дерева,|газони|квітники| | | | | | | |доріжками| | |тивні|чинку |дарські|кущі | | | |------+--------------+------+----------+--------+------------+---------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 7.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ПЛАН
квартирного (багатоповерхового) будинку
N ___________ літер "_____"____________________________
вулиця (провулок, площа) ______________________________
місто (селище, село) __________________________________
Масштаб 1:200

Додаток 7.4
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану квартирного (багатоповерхового)
житлового будинку,
N___, літер " ____ ", вулиця (провулок, площа) _________________,
місто (селище, село) __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------- |Лі-|По-|Но- |Но- |Призна-|Загаль-|Площа жилих квартир|Площа |Площа |Само- |При- | |тер|ве-|ме- |ме- |чення |на | (кв.м) |літніх |примі- |чинно |мітки| | |рхи|ри |ри |примі- |площа |-------------------|примі- |щень |збудо- | | | | |ква-|при-|щень |при- |зага- |жит- |під- |щень |загаль-|вана, | | | | |ртир|мі- | |міщень |льна |лова |собна|(кв.м) |ного |переоб-| | | | | |щень| |(під- |(сума | | | |корис- |ладнана| | | | | | | |рахо- |гр. 8 | | | |тування|площа | | | | | | | |вана |та 9) | | | |(кв.м) |примі- | | | | | | | |за фор-| | | | | |щень | | | | | | | |мулами | | | | | |(кв.м) | | | | | | | |роз- | | | | | | | | | | | | | |рахунку| | | | | | | | | | | | | |площ) | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | |---+---+----+----+-------+-------+------+------+-----+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------------
"____"_________________ 200_ р. Виконав ______________________
(підпис, прізвище)
Перевірив____________________
(підпис, прізвище)
{ Додаток 7.4 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 73 ( z1009-02 ) від
26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 7.5
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
------------------------------------------------------------------ |Найменування | Опис | % | |конструктивних | конструктивних елементів | зносу | |елементів | | | |------------------+--------------------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+--------------------------------+------------| |Фундамент | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Стіни | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Перегородки | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Перекриття | | | |(міжповерхові, | | | |надпідвальні, | | | |горищні) | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Підлога | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Покрівля | | | |(на суміщених, | | | |горищних дахах) | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Вікна | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Двері | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Сходи | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Оздоблення | | | |зовнішнє | | | |------------------+--------------------------------+------------| |Оздоблення | | | |внутрішнє | | | ------------------------------------------------------------------
ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Водо- |Каналі-| Опалення | Гаряче водопостачання |Електро-|Гази- |Телефон|Теле- |Радіо|Ліфти|Сміттє-| |провід|зація |--------------------------------------------+------------------------|енергія |фікація| |бачення| | |провід | | | |цент- | Автономне |цент- |від |від | | | | | | | | | | |ральне|-------------------------------------|ральне|газової|електро- | | | | | | | | | | | |пічне|поквартирні|електро-|електро- | |колонки|нагрівач.| | | | | | | | | | | | |газ. котли |водо- |калорифери| | | | | | | | | | | | | | | | |нагрівн.| | | | | | | | | | | | |------+-------+------+-----+-----------+--------+----------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7.6
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна
РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ БУДИНКУ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | За типами будинків | За поверхами | За кількістю кімнат | | |-----------------------+---------------------------------+--------------------------------------------| | | Квартирні | |в |в надзем- |в |в |одно- |дво- |три- |чотири- |п'яти- | | |----------------| |цоколь-|них (над- |мансар-|мезоні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні|кімнатні| | |сек- |галерейні,|гурто-|ному |цокольним)|дному | | | | | |та | | |ційні|коридорні |житки | | | | | | | | |більше | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Кількість | | | | | | | | | | | | | |квартир | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Кількість | | | | | | | | | | | | | |житлових кімнат| | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Загальна площа | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+------+-------+----------+-------+------+--------+--------+--------+--------+--------| |Житлова площа | | | | | | | | | | | | | |(кв.м) | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НЕЖИТЛОВІ (ВБУДОВАНІ) ПРИМІЩЕННЯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Площа |Торго-|Громад-|Побуто- |Аптек|Жіночих |Роздава-|Фізкуль-|Культурно-|Груп |Бібліо-|Вистав-|Юридичних|Рагсів|Житлово-|Відділень|Банків| |(кв.м) |вельна|ського |вого об-| |консуль-|льних |турно- |масової |коротко-|тек |кових |консуль- | |експлуа-|зв'язку | | | | |харчу- |слугову-| |тацій |пунктів |оздоров-|роботи з |часного | |залів |тацій і | |таційних| | | | | |вання |вання | | |молочних|чих |населенням|перебу- | | |нотаріа- | |органі- | | | | | | | | | |кухонь |занять | |вання | | |льних | |зацій | | | | | | | | | | | | |дітей | | |контор | | | | | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| |Основна | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+----------+--------+-------+-------+---------+------+--------+---------+------| |Допоміжна| | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7.7
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
квартирного (багатоповерхового) будинку,
господарських будівель та споруд

------------------------------------------------------------------ |Літер за планом | Назва будинку, | Інвентаризаційна | | |господарських будівель | вартість будинку, | | | та споруд |господарських будівель | | | | та споруд | | | | (тис.грн) | |----------------+-----------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------

{ Додаток 7.7 в редакції Наказу Міністерства з питань
житлово-комунального господарства N 167 ( z0479-10 ) від
01.06.2010 }

Додаток 7.8
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Інвентарний номер
суб'єкта господарювання ---------- ----------
Експлуатаційні показники житлового
будинку (будівлі), ---------- ---------- вул. ________________________
------- 1. Проектна організація ------- 13. Середня площа квартири (кв.м) ------- ------- 2. Генеральний підрядчик ------- 14. Кількість сходових кліток (од.) ------- ------- ------- 3. Експлуатаційна ------- 15. Кількість ліфтів ------- організація ------- -------
4. Дата прийняття в ------- 16. Пасажирських ------- експлуатацію ------- -------
5. Оцінка приймальної ------- 17. Грузових ------- комісії ------- -------
6. Рік останнього ------- 18. Висота техпідпілля ------- капітального ремонту ------- -------
7. Інвентаризаційна ------- 19. Кількість кухонь ------- вартість (грн) ------- -------
8. Прибиральна площа ------- 20. Кількість ванних кімнат ------- загальних коридорів, ------- ------- місць загального користування
9. Прибиральна площа ------- 21. Кількість туалетів ------- сходів(кв.м) ------- -------
10. Середня внутрішня ------- 22. Кількість суміщених санузлів ------- висота приміщень (м) ------- ------- ------- 11. Термін служби ------- 23. Площа фасадів ------- ------- ------- 12. Повна норма аморт. ------- 24. Площа покрівлі ------- відр., у т.ч. на кап. ------- ремонт ------- Норма відр. на поточний------- 25. Витрати тепла кКал/год ------- ремонт ------- ------- Міжремонт. період для ------- 26. Витрати води розрахункові ------- кап. ремонту ------- куб.м/год
Розрахункова витрата газу ------- ------- Витрата ел. енергії, кВт ------- ------- Примітка. Пункти 1-12 і 25-26 заповнюються експлуатаційними
організаціями.
{ Інструкцію доповнено додатком 7.8 згідно з Наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73
( z1009-02 ) від 26.11.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
N 167 ( z0479-10 ) від 01.06.2010 }
Додаток 7.9
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Використання житлової площі ------------------------------------------------------------------ |N |Кіль- |Для посі-|Гурто-|Готелю|Маневр.|Служ-|Нежит- | |з/п|кість |мейного |житку | |фонд |бова |лова | | |(шт) |заселення| | | |фонд.|площа в | | | | | | | |площа|житлових| | | Площа | | | | | |примі- | | | (кв.м)| | | | | |щеннях | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 1 |Кількість | | | | | | | | |квартир | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 2 |Кільк. | | | | | | | | |кімнат | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 3 |Загальна | | | | | | | | |площа, кв.м | | | | | | | |---+-------------+---------+------+------+-------+-----+--------| | 4 |Житлова | | | | | | | | |площа, кв.м | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Нежитлові приміщення, які використовуються
для потреб експлуатаційних організацій
------------------------------------------------------------------- | N |Площа, |ЖЕКи|Дитячі.|Клуби|Майстерні|Склад |Тепло-|Котельні| |з/п|кв.м | |кімнати| | |житл. |вузол | | | | | | | | |органі-| | | | | | | | | |зацій | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | 1 |Основна,| | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | |---+--------+----+-------+-----+---------+-------+------+--------| | 2 |Підсоб- | | | | | | | | | |на, | | | | | | | | | |кв.м | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Прибиральна площа земельної ділянки, кв.м
-------------------------------------------------------------------------------------------- | Дворова територія | Вуличний тротуар | | Крім того | |---------------------------------------------+------------------------| | арочні | | | у тому числі: | | у тому числі:| | проїзди | | |---------------------------------------| |-----------------| |------------| |Усьо-|асф. |інші |майдан- |грунт|зе- |Усього|ас- |зе- |грунт |Усього|ас- |інші | |го |покриття |вимо-|чики | |ле- | |фальт|ле- | | |фальт|вимо- | | | |щення|обладнані| |ні | | |ні | | | |щення | | |------------| |---------| |на- | | |на- | | | | | | |проїзд|тро- | |ди-|спор-| |са- | | |са- | | | | | | | |туар | |тя-|тивні| |дже-| | |дже-| | | | | | | | | |чі | | |ння | | |ння | | | | | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+------+-----+-----+---+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+-----+------| --------------------------------------------------------------------------------------------
Зведена відомість витрат на експлуатацію будинку
----------------------------------------------------------------- |N |Вид витрат |Загальні витрати за період|Примітка| |з/п | | | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | 1 |Витрати на кап. ремонт| | | |----+----------------------+--------------------------+--------| | 2 |Витрати на утримання | | | | |будівлі | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Заповнюються експлуатаційними організаціями. ( Інструкцію доповнено додатком 7.9 згідно з Наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства N 73
( z1009-02 ) від 26.11.2002 )

Додаток 7.10
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна

Технічний опис конструктивних елементів
та інженерного обладнання
-------------------------------------------------------------------------- |N |Частини будівель, конструкцій|Од. |Кіль-|Техніч-| Потреба |Відре- | |з/п|інженерного обладнання |ви- |кість|ний |----------|мон- | | | |міру| |стан |ре- |за- |това- | | | | | |(опис |монт|міна |но за | | | | | |дефек- | | | рік, | | | | | |тів і | | |кільк. | | | | | |пош- | | |стояків | | | | | |кодж.) | | | | |---+-----------------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 1 |Фу- |Стрічкові 1. |п.м.| | | | | | | |нда | ---------+----+-----| | | | | | |мент | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----| | | | | | | |Під окр. оп. 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 2 |Цо- |З фасаду |кв.м| | | | | | | |коль |-----------------------+----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |Дворовий | " |-----| | | | | | | | | |-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 3 |Сті- |Зовнішні 1. | " | | | | | | | |ни | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Внутрішні 1. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | |-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | | |Колони і 1. | шт.| | | | | | | | |стовпи ---------+----+-----| | | | | | | | 2. | " | | | | | | | | | ---------+----+-----| | | | | | | | 3. | " | | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 4 |Фаса-| Фасади лицьові |кв.м| | | | | | | |ди | ------------------+----+-----| | | | | | | | Фасади дворові | " | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Карнизи |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Балкони |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Еркери |шт. | | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Лоджії |кв.м| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | | | | Пож. драбини |п.м.| | | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 5 |Водо-| Труби сталеві | " | | | | | | | |від- | ------------------+----+-----| | | | | | |від- | Труби чавунні | " | | | | | | | |ні | ------------------+----+-----| | | | | | |обла-| Воронки і | | | | | | | | |днан-| вимощення | шт.| | | | | | | |ня | ------------------+----+-----| | | | | | | | Покрит. | | | | | | | | | | карнизів та ін. |п.м.| | | | | | | | | ------------------+----+-----| | | | | |---+-----+-----------------------+----+-----+-------+----+-----+--------| | 6 |Дахи | Покрівля 1 |кв.м| | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Покрівля 2 | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Парапети і | | | | | | | | | | решітки |п.м | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Будівельна | | | | | | | | | | система | " | | | | | | | | | ---------------+----+-----| | | | | | | | Риштування |кв.м| | | | | | --------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11
« попередня сторінканаступна сторінка »