Про затвердження змін та доповнень до Інструкції N 3 Національного банку України "Про відкриття банками [...]
Національний банк; Постанова від 17.11.1997379
Документ z0579-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.12.1998, підстава z0819-98
 

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 379 від 17.11.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 грудня 1997 р.
vd971117 vn379 за N 579/2383

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 527 ( z0819-98 ) від 18.12.98 )
Про затвердження змін та доповнень до
Інструкції N 3 Національного банку
України "Про відкриття банками рахунків
у національній та іноземній валюті"

Розглянувши проект змін та доповнень до Інструкції N 3
Національного банку України "Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті", Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції N 3
Національного банку України "Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті", затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 27.05.96 р. N 121
( v0121500-96 ) (додаються). 2. Надіслати зміни та доповнення до Інструкції N 3 Кримському
республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області
управлінням Національного банку України, а також комерційним
банкам для керівництва і використання в роботі. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
заступника Голови Правління В.С.Стельмаха. 4. Постанова набирає чинності через днів 10 після її
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 17.11.97 р. N 379
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 1997 р.
за N 579/2383
Зміни та доповнення до Інструкції N 3 Національного
банку України "Про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті" ( v0121500-96 )
1. Пункт 2.2.14 в редакції постанови Правління Національного
банку України від 11.12.96 р. N 319 ( v0319500-96 ) виключити.
2. Пункти 4.1.1 та 4.1.2 викласти в такій редакції: "4.1.1. Рахунок типу "Н" відкривається уповноваженим банком: - іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та
іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх
філіям, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями
(надалі - офіційні представництва); - представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам, які
представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні і не
займаються підприємницькою діяльністю на території України (надалі
- представництва юридичних осіб-нерезидентів); - представництвам іноземних банків; - організаціям та установам (групам управління програмами або
проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України
та законодавством України залучаються для здійснення програм або
проектів міжнародної технічної допомоги. 4.1.2. Для відкриття рахунка типу "Н" офіційному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява про відкриття рахунка; - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н",
засвідчена нотаріально*; __________________________
* Якщо індивідуальна ліцензія на відкриття рахунка типу "Н"
була надана раніше Національним банком України, то подається її
копія, засвідчена нотаріально.
- копія посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчена
Міністерством закордонних справ України або нотаріально; - картка зі зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена Міністерством закордонних справ України або
нотаріально. Для відкриття рахунка типу "Н" представництву юридичної
особи-нерезидента до уповноваженого банку подаються такі
документи: - заява про відкриття рахунка; - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н" із
зазначенням реквізитів (номер, дата) реєстраційного свідоцтва
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчена нотаріально *; - легалізована довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально) **; _____________________
* Якщо індивідуальна ліцензія на відкриття рахунка типу "Н"
була надана раніше Національним банком України, то подається її
копія, засвідчена нотаріально. ** Легалізація надання юридичної сили документам, які були
видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути
нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені
українською мовою та легалізовані в консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС
України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в
Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир,
Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській
Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії,
Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській
Республіці; країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ;
Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці,
Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Арменія,
Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова,
Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці
Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан, Республіці
Азербайджан.
- картка зі зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунка типу "Н" представництву іноземного
банку до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява про відкриття рахунка; - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "Н",
засвідчена нотаріально *; _____________________________
* Якщо індивідуальна ліцензія на відкриття рахунка типу "Н"
була надана раніше Національним банком України, то подається її
копія, засвідчена нотаріально.
- копія свідоцтва про реєстрацію представництва у
Національному банку України, засвідчена нотаріально; - легалізоване положення про представництво іноземного банку
(або нотаріально засвідчена копія), погоджене з Національним
банком України; - легалізована довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально); - картка зі зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунка типу "Н" для впровадження програм та
проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою
(групою управління програмою або проектом) до уповноваженого банку
подається заява про відкриття рахунка та засвідчені Національним
агентством України з реконструкції та розвитку такі документи: - копія реєстраційної картки програми або проекту; - копія реєстраційного свідоцтва організації чи установи
(групи управління програмою або проектом) - виконавця програми або
проекту; - копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги. Крім цього, подається картка зі зразками підписів
уповноважених осіб та відбитком печатки, засвідчена нотаріально."
3. У пункті 4.1.3 внести такі зміни: - абзац четвертий виключити; - абзац сьомий викласти в такій редакції: "копію легалізованого статуту (положення) або виписку із
статуту (положення) юридичної особи-нерезидента (у разі виникнення
необхідності), яка засновує представництво в Україні, засвідчену
нотаріально"; - абзац восьмий доповнити словами "засвідчену нотаріально".
4. Пункт 4.1.3 доповнити абзацами такого змісту: "Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка
типу "Н" офіційні представництва подають такі документи: - клопотання офіційного представництва до відповідної
установи Національного банку України про надання індивідуальної
ліцензії на відкриття рахунка типу "Н"; - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунка типу "Н"; - копію посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчену
Міністерством закордонних справ України або нотаріально".
5. Пункти 4.1.4 та 4.1.5 в редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.12.96 р. N 319 ( v0319500-96 )
викласти в такій редакції: "4.1.4. На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків,
пов'язаних з утриманням офіційного представництва або
представництва юридичної особи-нерезидента (в тому числі банку), а
також для виконання організацією чи установою (групою управління
програмами або проектами) статутної діяльності юридичної
особи-нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в
Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної
технічної допомоги можуть бути зараховані кошти: - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної
держави чи юридичної особи-нерезидента; - отримані посольством, консульством за надані консульські
послуги, у тому числі і в готівковій формі; - отримані для відшкодування збитків у разі настання
страхових випадків; - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунка); - від продажу на території України майна, що належить
представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка,
меблі тощо). 4.1.5. Наявні кошти з рахунка типу "Н" можуть бути
використані офіційним представництвом, представництвом юридичної
особи-нерезидента (в тому числі банку), організацією чи установою
(групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом
для: - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
представництва, організації чи установи (в тому числі на виплату
заробітної плати, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і
транспортних засобів, поточний ремонт будівлі та приміщення
представництва, установи тощо); - страхування в Україні майна та транспортних засобів
представництва, а також життя, здоров'я його працівників; - здійснення офіційним представництвом та представництвом
юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь
юридичних осіб-резидентів згідно з чинним законодавством України; - перерахування коштів на цілі, передбачені статутом
міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної
особи-нерезидента (покриття витрат на території України мігрантам
і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх
проживання в готелях та харчування тощо); - впровадження організацією чи установою (групою управління
програмою або проектом) програм та проектів міжнародної технічної
допомоги. Наявні кошти з рахунка типу "Н" також можуть бути використані
офіційним представництвом та представництвом юридичної
особи-нерезидента (в тому числі банку) для купівлі на
міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою
її перерахування на: - рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок
юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на
території України це представництво (перерахування здійснюються
також у разі припинення діяльності представництва на території
України, що підтверджується відповідними документами); - власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
для використання їх на оплату праці працівників-нерезидентів,
виплату коштів на відрядження та представницькі витрати за
кордоном згідно з кошторисом".
6. Пункт 4.1.6 виключити.
7. Пункти 4.2.2, 4.2.3 та 4.2.4 викласти в такій редакції: "4.2.2. Для відкриття рахунка типу "П" постійному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява про відкриття рахунка; - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управлінь
Національного банку України на відкриття рахунка типу "П" із
зазначенням реквізитів (номер, дата) реєстраційного свідоцтва
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчена нотаріально; - легалізована довіреність на здійснення представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копія, засвідчена
нотаріально); - картка зі зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 4.2.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття та
користування рахунком типу "П" постійні представництва юридичних
осіб-нерезидентів подають такі документи: - клопотання юридичної особи-нерезидента до відповідної
установи Національного банку України про відкриття постійному
представництву рахунка типу "П"; - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунка типу "П"; - копію свідоцтва про реєстрацію представництва у
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчену нотаріально або органом, що видав свідоцтво; - копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва як
платника податку в органі державної податкової адміністрації за
місцем знаходження офісу представництва, з якого здійснюється його
діяльність, засвідчену нотаріально або органом, що видав
свідоцтво; - копію легалізованого статуту (положення) або виписку зі
статуту (положення) юридичної особи-нерезидента (у разі виникнення
необхідності), якій належить постійне представництво, засвідчену
нотаріально; - копію легалізованого витягу з торговельного, банківського
чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію нерезидента-юридичної
особи, якому належить постійне представництво, засвідчену
нотаріально; - легалізовану довіреність на виконання представницьких
функцій тією чи іншою особою в Україні (або її копію, засвідчену
нотаріально); - копію дозволу центрального банку відповідної країни на
відкриття рахунка типу "П" постійному представництву юридичної
особи-нерезидента на території України, засвідчену нотаріально
(для резидентів країн - республік колишнього СРСР). 4.2.4. Рахунок типу "П" використовується відповідно до
правил, встановлених для розрахункових рахунків резидентів України
(у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків
за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування
передбачено договором між банком та власником рахунка), крім
випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України. Наявні кошти з рахунка типу "П" можуть бути використані
постійним представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі
на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з
метою її перерахування тільки на: а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої
представляє на території України це представництво, на суму
коштів: - отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій
купівлі-продажу товарів (робіт, послуг); - нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними
депозитами або за залишком коштів на цьому рахунку; - залишку на рахунку - у разі припинення діяльності на
території України, що підтверджується відповідними документами,
після сплати обов'язкових податків та платежів; б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
України для використання на: - оплату праці працівників-нерезидентів; - виплату коштів на відрядження за кордон; - представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України".
8. Пункт 4.3 доповнити абзацами такого змісту: "У разі переоформлення рахунка типу "Н" на рахунок типу "П" в
цьому ж уповноваженому банку представництву необхідно: - здати до відповідної установи Національного банку України
оригінал ліцензії Кримського республіканського, обласного чи по
м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України
на відкриття рахунка типу "Н"; - отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного
чи по м.Києву і Київській області управлінь Національного банку
України на відкриття рахунка типу "П". При цьому обслуговуючий банк зобов'язаний повідомити органи
державної податкової адміністрації за місцем знаходження офісу
представництва, з якого здійснюється його діяльність, про
переоформлення рахунка типу "Н" на рахунок типу "П".
9. Підпункт "г" п.6.2.9 викласти в такій редакції: "г) копію легалізованого статуту (положення) або виписку зі
статуту (положення) цієї юридичної особи (у разі виникнення
необхідності), засвідчену нотаріально".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...