Про затвердження Переліку типових документів
Головархів; Наказ, Перелік від 20.07.199841
Документ z0576-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2013, підстава z0571-12
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  15
наступна сторінка »  

                                                          
ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 41 від 20.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 вересня 1998 р.
за N 576/3016
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 578/5 ( z0571-12 ) від 12.04.2012 }
Про затвердження Переліку типових документів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомархіву
N 82 ( z0938-01 ) від 23.10.2001
N 93 ( z1023-01 ) від 26.11.2001
N 45 ( z0262-03 ) від 24.03.2003
N 46 ( z0263-03 ) від 24.03.2003
N 86 ( z0703-05 ) від 23.06.2005
N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет
архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11.07.2007 N 899 ( 899-2007-п ), Н А К А З У Ю:
{ Преамбула в редакції Наказів Держкомархіву N 86 ( z0703-05 ) від
23.06.2005, N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }
1. Затвердити Перелік типових документів, що утворюються в
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу
Держкомархіву N 52 ( z0306-08 ) від 25.03.2008 }
2. Начальнику відділу формування Національного архівного
фонду та діловодства Портнову Г.В. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
затвердження Переліку типових документів".
3. Українському державному науково-дослідному інституту
архівної справи та документознавства (Ляхоцький В.П.) після
державної реєстрації наказу "Про затвердження Переліку типових
документів" видати Перелік на госпрозрахункових засадах на
замовлення архівних установ.
Начальник Головного управління Р.Я.Пиріг
Затверджено
Наказ Головного архівного управління
при Кабінеті Міністрів України
20.07.98 N 41
Перелік
типових документів, що утворюються в діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування,
інших підприємств, установ та організацій,
із зазначенням строків зберігання документів
{ Назва Переліку в редакції Наказу Держкомархіву N 52 ( z0306-08 )
від 25.03.2008 }
Вказівки
щодо застосування Переліку

I. Загальні положення
1.1. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності
органів державної влади та місцевого самоврядування, інших
підприємств, установ та організацій із зазначенням строків
зберігання документів (далі - Перелік), складено відповідно до
Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні
установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 8
серпня 2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ) "Про проведення експертизи
цінності документів", з врахуванням положень інших нормативних
актів та методичних посібників з експертизи цінності документів.
1.2. Перелік включає документи, що утворюються під час
документування однотипних (загальних для всіх) управлінських
функцій, виконуваних органами державної влади, місцевого
самоврядування та іншими підприємствами, установами та
організаціями (далі - організації) незалежно від
функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності,
форми власності, а також документацію, що утворюється в результаті
виробничої і науково-технічної діяльності організацій.
1.3. Склад документів і строки їх зберігання визначено у
Переліку в результаті безпосереднього вивчення документів із
врахуванням рекомендацій фахівців відповідних галузей народного
господарства і соціально-культурної сфери, положень відомчих
(галузевих) переліків зі строками зберігання, примірних і типових
номенклатур справ, рішень Центральної експертно-перевірної комісії
(далі - ЦЕПК) Державного комітету архівів України (далі -
Держкомархів) про встановлення або зміну строків зберігання
окремих видів документів.
1.4. Перелік є основним нормативним актом, призначеним для
використання всіма організаціями під час відбору на зберігання і
для знищення типових документів, тобто загальних для всіх або
більшості організацій. Для полегшення роботи з визначення строків зберігання
документів до Переліку включено також окремі види документів
нетипового характеру.
1.5. Перелік має на меті забезпечення збереженості,
організацію і якісне поповнення складу Національного архівного
фонду (далі - НАФ). Перелік використовується під час формування справ, при
підготовці різних видів номенклатур справ, розробці схем
класифікації документів та відомчих (галузевих) переліків
документів із зазначенням строків їх зберігання, а також у
практиці роботи комісій з проведення експертизи цінності
документів.
II. Структура Переліку і порядок його застосування
2.1. Перелік побудовано за функціональним принципом, він
включає розділи, які відображають основні напрямки діяльності
організацій, що властиві їм, як правило, незалежно від рівня в
системі управління і галузевої належності. Розділи мають
підрозділи з вужчим колом питань.
2.2. Документи в розділах і підрозділах Переліку розміщено за
ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у
логічній послідовності. Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа
1). Перелік дає узагальнене найменування кожного виду документа
(графа 2). При об'єднанні в одній статті різних видів документів з
одного питання, що мають однаковий строк зберігання,
використовується термін "документи", а в дужках розкриваються
найменування всіх видів документів, включених до статті.
2.3. Строки зберігання документів у Переліку диференційовано
за двома групами організацій. 2.3.1. До першої групи належать організації, в діяльності
яких утворюються документи НАФ. Вона включає організації - джерела
формування НАФ повного та вибіркового прийому. Строки зберігання
документів для цих організацій подаються в графі 3-й Переліку. Відповідно до законодавства державні і комунальні організації
- джерела формування НАФ передають документи НАФ на постійне
зберігання до державних архівів або архівних відділів міських рад
в обов'язковому порядку, а інші організації - на підставі угод між
власником документів і відповідною архівною установою. 2.3.2. Друга група включає організації, в діяльності яких не
утворюються документи НАФ. Строки зберігання документів цих
організацій подаються в графі 4-й Переліку.
2.4. При визначенні строків зберігання документів слід знайти
відповідну статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд справ.
Відбір справ з метою внесення до НАФ або для знищення лише за
заголовками в описах або на обкладинках справ не допускається.
2.5. Документи повинні відбиратися до НАФ переважно у вигляді
оригіналів, лише за відсутності оригіналів приймаються засвідчені
в установленому порядку копії відповідних документів.
2.6. З метою оптимізації складу НАФ максимально обмежується
надходження до державних архівів та архівних відділів міських рад
дублетних документів. Організаційно-розпорядчу документацію (статути, положення,
правила, інструкції, накази тощо) рекомендується відбирати до НАФ,
як правило, у фонді органу, що їх затверджує. Відбір планової документації повинен здійснюватися у складі
фонду організації - автора документа. Статистична документація організацій, яка за встановленим
Держкомстатом України порядком і строками подається незалежно від
відомчої належності до органів державної статистики, до НАФ
надходить від органів державної статистики. Відомча одноразова
статзвітність організацій у разі надходження до одного державного
архіву (архівного відділу міської ради) відбирається до складу НАФ
у фондах органів, яким вони підпорядковані. З метою забезпечення збереженості найбільш цінних документів
широкого користування допускається певна дублетність таких
документів при їх надходженні на зберігання до різних державних
архівів (архівних відділів міських рад). Так, підлягають внесенню
до НАФ розмножені примірники указів, розпоряджень Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, що стосуються
діяльності конкретних організацій. Щодо інших видів документів державним архівам (архівним
відділам міських рад) надається право самостійно розв'язувати
питання усунення їх дублетності.
2.7. При експертизі цінності науково-технічної документації
(далі - НТД) слід враховувати, що місцем зберігання оригінальної
НТД є організації - розробники, а також організації - замовники
цієї документації. Повний комплект НТД з проектування об'єкта капітального
будівництва (за винятком проектів з будівництва залізниць і
шосейних доріг магістрального значення), як правило,
зосереджується у генпроектувальника. Повний комплект НТД проектів залізниць і шосейних доріг
зосереджується у відповідних управліннях шляхів сполучення. Оригінальна НТД окремих частин проекту, виконана на
договірних засадах субпідрядними організаціями, передається
генпроектувальнику за погодженням з ним для укомплектування
проектів з наступною передачею до державних архівних установ. Патентна документація вноситься до складу НАФ, як правило, у
вигляді оригіналів. НТД з електронними носіями інформації, що має культурну
цінність, вноситься до НАФ у випадках, коли її інформація не
дублюється в документах з паперовою основою.
2.8. Постійні строки зберігання НТД у Переліку означають, що
для внесення до НАФ відбираються документи з проектів, проблем,
включених до переліків проектів, проблем, НТД з яких має культурну
цінність. НТД, що не ввійшла до переліків проектів, проблем,
зберігається відповідно до строків, визначених цим Переліком, або
доки не мине практична потреба.
2.9. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1
січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.
Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених
діловодством у 1998 році, починається з 1 січня 1999 року. Строки зберігання НТД обчислюються з 1 січня року, який іде
за роком завершення розробки теми, проекту. Для документів, яким встановлено строк зберігання 75 років -
"В", обчислення цього строку слід проводити з урахуванням віку
людини (позначеного літерою "В") на момент завершення справи.
Тривалість зберігання справи після її закінчення діловодством
повинна дорівнювати різниці 75 років - "В", де "В" - вік особи на
момент завершення справи. Строк зберігання "до ліквідації організації" означає, що
документи підлягають експертизі цінності і залежно від її
результатів ті з них, які зачіпають права громадян та інтереси
держави, передаються до відповідних архівних установ.
2.10. Документація, що не ввійшла до відповідних розділів
цього Переліку, але має строк зберігання "постійно" або позначку
"ЕПК" (експертно-перевірна комісія державного архіву), за
будь-яким відомчим (галузевим) переліком, залежно від результатів
експертизи цінності, вноситься до НАФ або знищується після її
практичного використання.
2.11. Строки зберігання документів, визначені в цьому
Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Подовження в
організаціях строків зберігання документів, передбачених цим
Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена
специфічними особливостями роботи конкретної організації.
2.12. Примітки, що застосовуються в Переліку, коментують і
уточнюють строки зберігання документів. Примітка "На державне зберігання не надходять. Зберігаються в
організаціях" уточнює місце зберігання документів, що мають, як
правило, довідковий характер. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має
тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається
самими організаціями, але не може бути менше одного року. В інших примітках зазначаються ознаки виділення певних видів
документів або конкретних документів, строки зберігання яких
відрізняються від указаних у 3-й та 4-й графах Переліку. Так,
примітка до статей 288, 315, 321, 322, 325, 326, 330, 342, 345,
800, 1111, 1112, 1115, 1118, 1197, 1199, 1204, 1208, 1425 "За
умови завершення перевірки державними податковими органами з
питань дотримання податкового законодавства, а для бюджетних
установ та організацій, а також для госпрозрахункових підприємств
і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, - ревізії. У разі
виникнення суперечок, спорів, слідчих і судових справ -
зберігаються до ухвалення остаточного рішення" конкретизує строки
зберігання бухгалтерської документації. Примітки "Після закінчення строку дії договору", "Після
затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з
виробництва", "Після введення об'єкта в експлуатацію" тощо
вказують, що обчислення строку, вказаного в графах 3 і 4 Переліку,
здійснюється з указаного моменту.
2.13. Позначка "ЕПК", яку встановлено в Переліку для деяких
видів документів, означає, що частина таких документів може мати
культурне значення і, після проведення експертизи їх цінності,
повинна вноситися до НАФ. Рішення про внесення до НАФ або знищення
документів з позначкою "ЕПК" приймаються ЕПК державного архіву.
2.14. Для зручності користування Переліком до нього складено
покажчик, у якому в алфавітному порядку перелічено види документів
та їх зміст з посиланнями на номери відповідних статей Переліку.
III. Організація діяльності комісій
з проведення експертизи цінності документів,
їх відбору на зберігання або для знищення
3.1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) і Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 року N 1004 ( 1004-2007-п ), для організації роботи з
проведення експертизи цінності документів організації створюють
постійно діючі експертні комісії (далі - ЕК). ЕК організацій спільно з архівними підрозділами і службами
діловодства визначають порядок відбору на зберігання та для
знищення документів в організації, проводять експертизу цінності
документів і здійснюють контроль за її проведенням. Забороняється знищувати документи без попереднього проведення
експертизи їх цінності.
3.2. Організація і проведення експертизи цінності документів,
що надійшли на зберігання до музеїв та бібліотек, покладається
відповідно на фондово-закупівельні і експертно-оцінні комісії.
3.3. У своїй роботі ЕК, фондово-закупівельні і
експертно-оцінні комісії керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) і
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, іншими нормативно-правовими актами та цим Переліком.
3.4. Документи, відібрані експертизою їх цінності для
внесення до НАФ, описуються відповідно до чинних архівних правил. Організації - джерела формування НАФ здійснюють відбір
документів, строки зберігання яких закінчилися, та складають акт
про вилучення цих документів для знищення після зведення описів
справ організації за відповідний період. Зведені описи і акт
розглядаються ЕК організації одночасно. Схвалені ЕК організації
описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом
подаються на розгляд ЕПК відповідного державного архіву. Схвалені ЕПК описи справ постійного зберігання, а також
погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення
для знищення документів затверджуються керівником організації,
після чого організація-фондоутворювач має право знищувати
документи.
3.5. Державні архіви (архівні відділи міських рад)
перевіряють правильність відбору документів до НАФ та в разі
потреби мають право вимагати включення до опису справ постійного
зберігання документів, відібраних на тимчасове зберігання або для
знищення.
3.6. Організації, у діяльності яких не утворюються документи
НАФ, складають акти про вилучення для знищення документів після
підготовки описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання та з
особового складу. Акти одночасно з описами справ подаються на
розгляд ЕК організації, після чого схвалені акти про вилучення для
знищення разом з описами справ з особового складу подаються на
погодження ЕПК відповідного державного архіву. Знищення документів проводиться після затвердження акта
керівником організації, якщо практична потреба в них відпала й
строки їх зберігання за цим Переліком вичерпані.
3.7. Справи, відібрані для знищення, передаються організаціям
із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається
вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі
документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про
вилучення документів для знищення. Ці акти вміщуються в справу
архівного фонду організації та зберігаються в архіві організації.
3.8. Знищення документів без схвалення описів справ
постійного зберігання ЕПК державного архіву (для організацій -
джерел формування НАФ), а також порушення встановлених цим
Переліком строків зберігання документів є незаконними і тягне
відповідальність згідно з чинним законодавством.
3.9. Контроль за правильністю застосування цього Переліку
здійснюють Держкомархів України та уповноважені ним державні
архіви (архівні відділи міських рад).
3.10. Із введенням у дію цього Переліку "Перечень типовых
документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств,
ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с
указанием сроков хранения", затверджений Головним архівним
управлінням при Раді Міністрів СРСР 15 серпня 1988 р., не
застосовується на території України. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті,
які не суперечать даному Переліку.
{ Вказівки щодо застосування Переліку із змінами, внесеними згідно
з Наказами Держкомархіву N 82 ( z0938-01 ) від 23.10.2001, в N 46
( z0263-03 ) від 24.03.2003, в редакції Наказу Держкомархіву N 52
( z0306-08 ) від 25.03.2008 }

Список скорочень
АС - автоматизована система
БПЛ - бібліографічні покажчики літератури
ВРІ - вибірково розповсюджена інформація
ВТК - відділ технічного контролю
ГОЦ - головний обчислювальний центр
ГС - галузевий стандарт
ГФАП - галузевий фонд алгоритмів і програм
ДержФАП - державний фонд алгоритмів і програм
ДЗК - документаційне забезпечення керівництва
ДКР - дослідно-конструкторська робота
ДС - державний стандарт
ДТР - дослідно-технологічна робота
ЕП - ескізний проект
ЕОМ - електронно-обчислювальна машина
КСУЯП - комплексна система управління якістю продукції
НДР - науково-дослідна робота
ОТ - обчислювальна техніка
ОЦ - обчислювальний центр
ПДП - проекти детального планування
ПКР - проектно-конструкторська робота
Пост. - постійно
р. - рік
СТП - стандарт підприємства
ТЕД - техніко-економічна документація
ТЗ - технічне завдання
ТЕІ - техніко-економічна інформація
ТК - тематичні картки
ТЕО - техніко-економічне обгрунтування
ТП - технічний проект
ТПЛ - тематичні покажчики літератури
ТУ - технічні умови
Частина 1
Документи, що створюються в управлінській діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------ | Номер | Вид документів | Строк зберігання | Примітка | |статті | | документів | | | | |-----------------------------| | | | |в організаціях,|в організаці-| | | | |в діяльності |ях, в діяль- | | | | |яких утворюють-|ності яких | | | | |ся документи |не утворюють-| | | | |НАФ |ся документи | | | | | |НАФ | | | | | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Організація системи управління
1.1. Розпорядча діяльність
| 1. |Закони, постанови та інші акти| | | | | |Верховної Ради України; постанови| | | | | |та інші акти Верховної Ради| | | | | |Автономної Республіки Крим;| | | | | |постанови, рішення, інші акти| | | | | |комітетів і комісій Верховних Рад| | | | | |України та Автономної Республіки| | | | | |Крим: | | | | | |а) за місцем розробки | Пост. | - | | | |б) в інших організаціях |Доки не мине |Доки не мине |1 На державне | | | |потреба 1 |потреба |зберігання не | | | | | |передаються | | 1а |Депутатські запити, звернення |5 р. ЕПК |5 р. | | | |та документи з їх виконання | | | | 2. Укази, розпорядження (1) При Президента України: надходженні до різних а) за місцем розробки Пост. - державних архівних установ на б) в інших організаціях Доки не Доки не зберігання приймаються мине мине укази, розпорядження потреба(1) потреба щодо діяльності даної організації 3. Декрети, постанови, (1) При розпорядження Кабінету надходженні Міністрів України; постанови, до різних державних розпорядження Ради міністрів архівних установ на Автономної Республіки Крим: зберігання приймаються декрети, а) за місцем розробки Пост. - постанови, розпорядження щодо б) в інших організаціях Доки не Доки не діяльності даної мине мине організації потреба(1) потреба
4. Протоколи, стенограми засідань Пост. -
Кабінету Міністрів України,
Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, їх президій
та комісій; документи
(довідки, доповідні записки,
доповіді, огляди та ін.) до
них | 5. |Розпорядження голів обласних,| | | | | |районних, районних Автономної| | | | | |Республіки Крим, міських (міст| | | | | |Києва і Севастополя), районних у| | | | | |містах (Києві і Севастополі)| | | | | |державних адміністрацій: | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі | | |працівників; з адміністративно- | | |в ліквідації | | |господарських питань | | |наслідків катастрофи | | | | | |на Чорнобильській | | | | | |АЕС - пост. в | | | | | |організаціях | 6. Рішення, протоколи засідань
органів місцевого
самоврядування (сільських,
селищних, міських рад) та їх
виконавчих органів:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
7. Проекти законів, указів,
постанов, розпоряджень;
ініціативні пропозиції,
внесені до органів державної
влади, місцевого
самоврядування, документи
(довідки, доповідні записки,
висновки та ін.) з їх
розробки:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
8. Висновки про проекти
законодавчих актів та
розпорядчих документів:
а) за місцем розробки Пост. -
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
9. Доручення органів державної Пост. 5 р.
влади, місцевого
самоврядування, документи
(довідки, огляди, доповіді,
розрахунки) з виконання
доручень
10. Постанови, рішення, протоколи (1) При засідань центральних та надходженні місцевих органів виконавчої до різних державних влади: архівних установ на зберігання приймаються документи а) за місцем проведення Пост. - щодо діяльності даної організації б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба(1) потреба
| 11. |Протоколи, стенограми нарад у| Пост. |До ліквідації| | | |міністрів, керівників інших| |організації | | | |центральних та місцевих органів| | | | | |виконавчої влади, органів| | | | | |місцевого самоврядування,| | | | | |підприємств, установ, організацій| | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 12. |Документи (резолюції, постанови,| | | | | |рішення, рекомендації, протоколи,| | | | | |стенограми, програми, списки| | | | | |учасників, прайс-листи)| | | | | |міжнародних, національних,| | | | | |відомчих, міжвідомчих та| | | | | |галузевих з'їздів, конгресів,| | | | | |конференцій, нарад, семінарів: | | | | | |а) в організації, що проводить | Пост. | 10 р. | | | |захід | | | | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | 13. Документи (довідки, звіти, Пост. 5 р.
доповіді, огляди) про
реалізацію рішень з'їздів,
конгресів, конференцій, нарад | 14. |Протоколи загальних зборів: | | | | | |а) працівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) структурних підрозділів | | | | | |організацій | 1 р. | 1 р. | | 15. Постанови, рішення, (1) При рекомендації, протоколи, надходженні стенограми постійно діючих до різних державних наукових, експертних, архівних установ на методичних, консультативних зберігання приймаються комітетів, рад, комісій: документи щодо діяльності а) за місцем проведення Пост. 3 р. даної організації б) в інших організаціях Доки не 3 р.
мине
потреба(1) | 16. |Накази, розпорядження| | | | | |міністерств, інших центральних та| | | | | |місцевих органів виконавчої| | | | | |влади, органів місцевого| | | | | |самоврядування, підприємств,| | | | | |установ, організацій | | | | | |а) з основної діяльності | Пост. 1 |До ліквідації|1 Надіслані для | | | | |організації 1|відома - доки не | | | | | |мине потреба | | |б) про прийняття, переведення, | | | | | |заохочення, звільнення, | | | | | |сумісництво працівників, про | 75 р. 1 | 75 р. 1 | | | |матеріальну допомогу | | | | | |в) про надання відпусток | 5 р. | 5 р. | | | |г) про стягнення, відрядження | 3 р. 2 | 3 р. 2 |2 Стосовно участі в | | |працівників; з адміністративно- | | |ліквідації наслідків | | |господарських питань | | |катастрофи на | | | | | |Чорнобильській АЕС - | | | | | |пост. в | | | | | |організаціях | 17. Проекти наказів, розпоряджень 1 р. 1 р.
міністерств, підприємств,
установ, організацій | 18. |Правила, положення, інструкції; | | | | | |методичні вказівки та | | | | | |рекомендації: | | | | | |а) за місцем розробки і | Пост. 1 |До ліквідації|1 При надходженні | | |затвердження | |організації |до однієї | | | | | |державної архівної | | | | | |установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються | | | | | |документи від | | | | | |керівного органу | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | 19. Проекти правил, положень, 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження інструкцій, методичних
вказівок та рекомендацій;
документи (довідки, висновки,
доповідні записки та ін.) з їх
розробки
20. Листування про розробку, 3 р. 3 р.
застосування та роз'яснення
правил, положень, інструкцій;
методичних вказівок та
рекомендацій
1.2. Контроль
21. Документи (акти, доповіді, (1) При надходженні до довідки, огляди) про перевірку однієї державної виконання Конституції і архівної установи на законів України, актів зберігання приймаються Президента України, постанов документи від Верховних Рад України та організації, що Автономної Республіки Крим, проводить перевірку актів Кабінету Міністрів
України та Ради міністрів
Автономної Республіки Крим,
рішень місцевих органів
виконавчої влади та
самоврядування:
а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не
організації, що проводить мине
перевірку потреба
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
22. Документи (програми, доповідні (1) При надходженні до записки, довідки, акти, однієї державної висновки, звіти) про перевірку архівної установи на виконання рішень колегій, зберігання приймаються наказів центральних та документи від місцевих органів виконавчої організації, що влади, підприємств, установ і проводить перевірку організацій:
а) за місцем перевірки та в Пост.(1) Доки не
організації, що проводить мине
перевірку потреба
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
23. Листування про перевірку 5 р. 5 р.
виконання розпорядчих
документів органів державної
влади та місцевого
самоврядування | 24. |Документи (доповіді, доповідні| | | | | |записки, довідки, акти)| | | | | |комплексних ревізій та перевірок| | | | | |установ, організацій, підприємств| | | | | |органами виконавчої влади,| | | | | |органами вищого рівня| | | | | |кооперативних, громадських| | | | | |організацій (за винятком| | | | | |документів періодичних| | | | | |бухгалтерських ревізій,| | | | | |передбачених ст. 341, 342): | | | | | |а) за місцем ревізії та в | Пост. 1 | 10 р. |1 При надходженні до | | |організації, що здійснює | | |однієї державної | | |перевірку | | |архівної установи на | | | | | |зберігання | | | | | |приймаються документи | | | | | |від організації, що | | | | | |здійснює перевірку | | |б) в інших організаціях | 5 р. | 5 р. | | | | | | | | 25. Листування з органами 3 р. 3 р.
виконавчої влади, місцевого
самоврядування про проведення
та результати ревізій,
перевірок; про організацію та
поліпшення контролю і
перевірки виконання
26. Журнали обліку ревізій, 3 р. 3 р.
перевірок та контролю за
виконанням їх рекомендацій
27. Документи (доповідні записки, 10 р. ЕПК 10 р.
звіти, довідки, листування)
про виконання пропозицій за
результатами обстежень,
перевірок та критичних
виступів у засобах масової
інформації
28. Звернення (пропозиції, заяви, (1) У разі скарги) громадян: неодноразового звернення - 5 р. після а) що містять пропозиції про Пост. 10 р. останнього розгляду суттєві зміни в роботі
установ, організацій,
підприємств або про усунення
серйозних недоліків та
зловживань
б) особистого та другорядного 5 р.(1) 5 р.(1)
характеру
29. Документи (аналітичні довідки,
огляди, доповідні записки,
аналізи) про стан роботи з
розгляду пропозицій, заяв,
скарг громадян:
а) за місцем складання Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
30. Листування про перевірку 5 р. 5 р.
пропозицій, заяв, скарг
громадян
1.3. Організаційні основи управління
31. Типові статути та положення (1) Після заміни підприємств, установ, новими організацій (у тому числі
громадських):
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)
| 32. |Статути та положення підприємств,| | | | | |установ, організацій (у тому| | | | | |числі громадських): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 33. |Положення про структурні | Пост. |До ліквідації| | | |підрозділи підприємств, установ, | |організації | | | |організацій | | | | 34. Проекти статутів, положень; 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження документи (довідки, доповідні
записки, пропозиції, відгуки)
з їх розробки
35. Структури й (1) Див. також ст. 393 організаційно-адміністративні
схеми побудови центральних і
місцевих органів галузі, схеми
організації управління та
пояснювальні записки до них(1):
а) за місцем складання і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях Доки не Доки не
мине мине
потреба потреба
36. Проекти структур і 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після затвердження організаційно-адміністративних
схем побудови центральних і
місцевих органів галузі
37. Листування про розробку 3 р. 3 р.
структур і
організаційно-адміністративних
схем побудови центральних і
місцевих органів галузі та про
вдосконалення структури
управління
38. Списки (мережа) організацій (1) Після заміни системи: новими а) за місцем затвердження Пост. -
б) в інших організаціях 3 р.(1) 3 р.(1)
39. Списки підприємств,
організацій, звільнених від
податків та неподаткових
платежів у бюджет:
а) за місцем складання Пост. -
б) в інших організаціях Доки не -
мине
потреба
40. Листування про мережу 3 р. 3 р.
організацій системи
41. Переліки питань, розглянутих 5 р. -
на засіданнях колегій
міністерств
42. Плани роботи та порядок денний 1 р. 1 р.
засідань колегіальних органів
43. Відомості про організації, їх Пост. 3 р.
функції та структуру, які
складаються для міжнародних і
українських довідників,
покажчиків
44. Документи (історичні й Пост. Доки не
тематичні огляди діяльності мине
галузі, історичні довідки) з потреба
історії організацій | 45. |Документи (аналітичні огляди,| | | | | |довідки, доповіді, доповідні| | | | | |записки, зведення) з основної| | | | | |діяльності: | | | | | |а) що подаються в органи|Пост. 1 |До ліквідації|1 З оперативних та | | |виконавчої влади та місцевого| |1 організації|адміністративно- | | |самоврядування, органи вищого| | |господарських питань | | |рівня | | |- 5 р. | | |б) що подаються структурними | 5 р. ЕПК | 5 р. | | | |підрозділами керівництву | | | | | |організації | | | | 46. Штатні розписи та переліки
змін до них:
а) за місцем складання Пост. 3 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
47. Проекти штатних розписів, 3 р. 3 р.
документи (довідки, висновки,
відгуки) з їх розробки
48. Листування про затвердження та 1 р. 1 р.
зміну штатів | 49. |Посадові інструкції працівників| | | | | |підприємств, установ,| | | | | |організацій: | | | | | |а) за місцем затвердження | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) в інших організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |1 Після заміни новими | 50. Положення, інструкції про 3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після заміни права та обов'язки посадових новими осіб
51. Листування з вищими органами 10 р. ЕПК 10 р.
галузі про структуру, штати,
створення та ліквідацію
організацій | 52. |Документи (звіти, довідки, | Пост. |До ліквідації| | | |доповідні записки, висновки) про | |організації | | | |створення організацій, їх | | | | | |реорганізацію, перейменування, | | | | | |передачу з однієї галузі до | | | | | |іншої, переведення до іншої | | | | | |місцевості | | | | 53. Інструкції, правила державної
реєстрації господарських
товариств, окремих підприємців
та ліцензування всіх видів
господарської діяльності:
а) за місцем розробки і Пост. -
затвердження
б) в інших організаціях До -
заміни
новими | 54. |Установчі документи (статут,| | | | | |установчий договір; зміни та| | | | | |доповнення до них, протоколи| | | | | |установчих зборів засновників| | | | | |недержавних організацій, списки| | | | | |засновників (учасників): | | | | | |а) за місцем складання і | Пост. |До ліквідації| | | |затвердження | |організації | | | |б) в інших організаціях |До заміни |До заміни | | | | |новими |новими | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 55. |Приймально-здавальні акти з усіма| | | | | |додатками (за виключенням| | | | | |інвентаризаційних документів),| | | | | |складені в разі зміни: | | | | | |а) керівників організацій | Пост. |До ліквідації| | | | | |організації | | | |б) відповідальних працівників | | |1 Після зміни | | |та секретарів в організаціях | 3 р. 1 | 3 р. 1 |відповідальних | | | | | |працівників та | | | | | |секретарів | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 56. |Документи (договори, угоди,| Пост. |До ліквідації| | | |плани, звіти, акти, довідки,| |організації | | | |рекомендації) про встановлення| | | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | |-------+---------------------------------+---------------+-------------+----------------------| | 57. |Листування про встановлення| 3 р. | 3 р. | | | |виробничих, наукових, культурних| | | | | |зв'язків між організаціями | | | | 58. Документи (програми, плани, (1) Щодо участі в технічні завдання, доповіді, ліквідації наслідків довідки, посвідчення, звіти) аварії на ЧАЕС - пост. про відрядження: в організаціях а) у межах України 3 р.(1) 3 р.(1)
б) закордонні Пост. 3 р.
59. Листування про відрядження 3 р. 3 р.
60. Документи (умови, положення,
програми, довідки, доповідні
записки, звіти, відгуки) про
проведення творчих, наукових,
інших конкурсів та оглядів:
а) за місцем проведення Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
61. Листування про скликання 3 р. 3 р.
з'їздів, конгресів,
конференцій, нарад, семінарів
62. Документи (доповіді,
стенограми, протоколи, тези
доповідей) про організацію та
проведення професійних свят,
вручення нагород:
а) за місцем проведення Пост. 5 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
63. Вітальні адреси, листи, 1 р.(1) 1 р.(1) (1) Урядові, що телеграми з приводу ювілейних належать видатним дат колективів та окремих осіб митцям, діячам науки і техніки, - пост. 64. Листування про організацію та 3 р.(1) 3 р. (1) Якщо є відомості з проведення свят, пов'язаних із історії діяльності ювілейними датами організацій організації та окремої та окремих осіб особи, - пост. 65. Тематичні альбоми фотографій Пост. Доки не
мине
потреба
66. Документи (договори, доповідні Пост. 5 р.
записки, довідки, плани,
звіти) про надання
організаціями допомоги, в тому
числі благодійної, навчальним
закладам, інтернатам, іншим
закладам соціально-культурної
сфери

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  15
наступна сторінка »