Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій [...]
Мінпраці України, Пенсійний фонд; Наказ, Порядок від 30.04.2002224/30
Документ z0536-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.01.2006, підстава z1567-05
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
N 224/30 від 30.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2002 р.
за N 536/6824
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 398/196 ( z1567-05 ) від 02.12.2005 )
Про затвердження Порядку подання та
оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення"

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (зі змінами і доповненнями) та постанови Кабінету
Міністрів України від 4 червня 1998 року N 794 ( 794-98-п ) (зі
змінами та доповненнями) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря О. Гарячу та першого заступника голови
правління Пенсійного фонду України А. Сорокіна.
3. Управлінню пенсійного реформування та пенсійного
забезпечення Міністерства праці та соціальної політики подати цей
наказ на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
4. Уважати таким, що втратив чинність, пункт 3 наказу
Міністерства соціального захисту населення України від 4 березня
1992 р. N 15 ( v0015333-92 ).
Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Голова правління Пенсійного
фонду України Б.Зайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
та Пенсійного фонду України
30.04.2002 N 224/30
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2002 р.
за N 536/6824
ПОРЯДОК
подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ (ПЕРЕРАХУНКОМ) ПЕНСІЇ
1. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам
їх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) подається
працівником (членом сім'ї у зв'язку з втратою годувальника)
власнику підприємства, установи, організації.
2. Заява про призначення трудової пенсії непрацюючим
громадянам і членам їх сімей, а також про призначення соціальної
пенсії подається заявником безпосередньо до органу, який згідно із
законодавством призначає пенсію (далі - орган, що призначає
пенсію) за місцем проживання. У випадках, коли особа, якій призначається пенсія, є
неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або
опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання.
3. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про
перерахунок пенсії та про поновлення виплати раніше призначеної
пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за
місцем проживання, а при необхідності - його законним
представником (батьки або опікун (піклувальник) за місцем
проживання. За рішенням органу, що призначає пенсію, звернення із
зазначеними заявами може здійснюватися в порядку, передбаченому
для призначення пенсій.
4. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в
будь-який час після виникнення права на пенсію. При цьому пенсії за віком і за інвалідністю призначаються
незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією
чи продовжується. Пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи,
що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після
призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на
цей вид пенсії, виплата пенсій припиняється і поновлюється після
звільнення з роботи. Соціальні пенсії призначаються непрацюючим громадянам (крім
інвалідів з дитинства) при відсутності права на трудову пенсію. У
разі працевлаштування після призначення соціальної пенсії виплата
пенсії припиняється і поновлюється після звільнення з роботи. За рішенням органу, що призначає пенсію, звернення за
призначенням пенсії за віком може здійснюватись і до настання
пенсійного віку, однак не раніше ніж за місяць до виникнення права
на цю пенсію.
5. Днем звернення за пенсією вважається день приймання
органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок,
відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший з усіма
необхідними документами (якщо їх немає в пенсійній справі). Якщо заява пересилається поштою і при цьому додаються всі
необхідні документи, то днем звернення за пенсією вважається дата,
що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі, коли до заяви про призначення трудової пенсії додані
не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, повідомляє
заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони
будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про
необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за
пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або
дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ
6. До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі
документи: а) документи про трудовий стаж, що визначені Порядком
підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93
N 637 ( 637-93-п ) (далі - Порядок підтвердження наявного
трудового стажу); б) довідка про заробіток особи (додатки 1, 2), а в разі, коли
законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за
даними системи персоніфікованого обліку, - інформація про
заробіток особи із системи персоніфікованого обліку за формою
згідно із додатком 3; в) документи про місце проживання заявника; г) посвідчення учасника бойових дій; довідка МСЕК про
визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, а також висновок МСЕК про причинний
зв'язок смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом,
одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових
обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на
фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням
інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно зі
статтею 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); ґ) документи про народження дитини та виховання її до
восьмирічного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини
заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при
призначенні пенсії згідно з п. "ж" статті 13 та статтею 17 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); д) документи про наявність у заявника відповідного
захворювання (при призначенні пенсії згідно із статтею 18 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); е) довідка про перебування на утриманні в заявника
непрацездатних членів сім'ї; про визнання заявника одиноким і
таким, що потребує постійного стороннього догляду (для призначення
надбавок згідно із статтею 21 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ); є) документи про визнання заявника ветераном війни, особою,
на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особою,
яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій
згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); ж) документи про визнання особи такою, що має особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії
відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ); з) документи про визнання заявника реабілітованим або членом
сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г"
статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); и) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію
(для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
7. До заяви про призначання пенсії за інвалідністю додаються
такі документи: а) документи про трудовий стаж, що визначені Порядком
підтвердження наявного трудового стажу ( 637-93-п ); б) довідка про заробіток особи, а в разі, коли законодавством
передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи
персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із
системи персоніфікованого обліку; в) довідка про середній заробіток на підприємстві для даної
професії (при обчисленні пенсії інвалідам внаслідок трудового
каліцтва та професійного захворювання згідно із частиною 6 статті
29 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); г) документи про місце проживання заявника; ґ) акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), акт
про розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)
(форма Н-5), акт розслідування професійного захворювання (форма
П-4), що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
21.08.2001 N 1094 ( 1094-2001-п ) "Про деякі питання
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві" (при призначенні пенсії за інвалідністю
внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання); д) документи про перебування на утриманні в інваліда
непрацездатних членів сім'ї, про визнання заявника одиноким і
таким, що потребує постійного стороннього догляду (для призначення
надбавок згідно із статтею 33 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ); е) документи про визнання заявника ветераном війни, особою,
на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особою,
яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій
згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); є) документи про визнання особи такою, що має особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії
відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ); ж) документи про визнання заявника реабілітованим або членом
сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г"
статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виписку з акта огляду
в МСЕК. До заяви про призначення пенсії за інвалідністю
військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про
захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом, який зняв
військовослужбовця з військового обліку, або довідка
військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після
звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про
захворювання подається довідка військового комісаріату про
проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і
підстави звільнення з військової служби. Документи, зазначені в підпунктах "а"-"в" цього пункту,
подаються у разі, якщо військовослужбовець до призову на військову
службу працював.
8. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою
годувальника додаються такі документи: а) документи про місце проживання заявника; б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій
призначається пенсія; в) документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з
померлим годувальником; г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану
(РАГСу) про смерть годувальника сім'ї або рішення суду про
визнання його безвісно відсутнім; ґ) документи про вік годувальника сім'ї (якщо вік не
зазначений у свідоцтві про смерть); д) документи про трудовий стаж померлого годувальника, що
визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу
( 637-93-п ); е) довідка про заробіток померлого годувальника, а в разі
коли законодавством передбачено необхідність підтвердження
заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, - інформація
про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку; є) довідка про склад членів сім'ї годувальника, які
перебували на його утриманні; ж) довідки навчальних закладів про те, що особи, зазначені в
п. "а" частини третьої та в частині четвертій статті 37 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), навчаються; з) довідка про те, що один з батьків або з подружжя, дід,
баба, брат чи сестра померлого зайняті доглядом за дітьми
(братами, сестрами або онуками) померлого, які не досягли 8 років; и) рішення органів опіки і піклування про призначення особи
відповідно опікуном чи піклувальником; і) документи про визнання заявника ветераном війни, особою,
на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особою,
яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій
згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); ї) документи про визнання заявника реабілітованим або членом
сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г"
статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); й) документи, передбачені в підпунктах "в" і "г" п. 7
Порядку, якщо смерть годувальника настала внаслідок трудового
каліцтва чи професійного захворювання. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають
право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення
навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними
23-річного віку, незалежно від форми навчання (очна, заочна,
вечірня), навчання на платній основі, при умові, що вони в цей час
не працюють. Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від
медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виписки з актів огляду
в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з
втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. У разі, коли одному з батьків або з подружжя померлого пенсія
у зв'язку з втратою годувальника призначається внаслідок втрати
ними джерела засобів до існування, цей факт установлюється в
судовому порядку. До заяви про призначення пенсії сім'ї військовослужбовця
строкової служби додається документ, одержаний від військової
частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої
військової установи, що засвідчує дату та причину смерті
військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця
безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з
військової служби, то як документ, що засвідчує факт смерті,
подається свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану
(РАГСу) про смерть годувальника. Крім того, подається довідка
військового комісаріату про проходження військової служби із
зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової
служби. Якщо годувальник помер по закінченні трьох місяців після
звільнення з військової служби і смерть його настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що мали місце в
період проходження військової служби, то орган, що призначає
пенсію, додає до заяви також виписку з висновку медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК) про причину смерті. Документи, зазначені в підпунктах "д" і "е" цього пункту,
подаються у тому разі, якщо військовослужбовець працював до
призову на військову службу. До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера
повинні бути додані документи, зазначені в підпунктах "а"-"г" і
"є" цього пункту, а, в необхідних випадках - також інші документи,
зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається
за документами, що є в його пенсійній справі. Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в
порядку, передбаченому статтею 69 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), але не звернувся за таким перерахунком,
то подається відповідна довідка про заробіток пенсіонера після
призначення або попереднього перерахунку його пенсії.
9. До заяви про призначення пенсії за вислугу років додаються
такі документи: а) документи про загальний та спеціальний трудовий стаж, що
визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу
( 637-93-п ); б) довідка про заробіток особи, а в разі, коли законодавством
передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи
персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із
системи персоніфікованого обліку; в) документи про місце проживання заявника; г) документи про перебування на утриманні в заявника
непрацездатних членів сім'ї, про визнання його одиноким, а також
висновок медичних закладів про те, що заявник потребує постійного
стороннього догляду (для призначення надбавок, передбачених
статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); ґ) про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), або особою, яка має
особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії згідно
із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); д) про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї
реабілітованого (для підвищення пенсії згідно із п. "г" статті 77
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); е) клопотання (направлення) центру зайнятості про достроковий
вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26
Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
10. До заяви про призначення соціальної пенсії, залежно від
категорії заявника, додаються такі документи: а) документи про місце проживання заявника; б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій
призначається соціальна пенсія; в) медичний висновок установи охорони здоров'я на
дитину-інваліда; г) документи, що засвідчують родинні стосунки дітей, братів,
сестер або онуків з померлим годувальником; ґ) посвідчення органу реєстрації актів громадянського стану
(РАГСу) про смерть годувальника сім'ї або рішення суду про
визнання його безвісно відсутнім; д) посвідчення про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня"; е) рішення органів опіки і піклування про призначення особи
відповідно опікуном чи піклувальником. Орган, що призначає пенсію, при необхідності, додає до заяви
одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)
виписку з акта огляду МСЕК.
11. Перерахунок і поновлення виплати раніше призначеної
пенсії, а також переведення з одного виду пенсії на інший
здійснюються за документами, що є в пенсійній справі. При перерахунку пенсії і переведенні з одного виду пенсії на
інший до наявних документів заявник може додати: а) документи про трудовий стаж, який не врахований у
пенсійній справі, і про заробіток за періоди, що визначаються за
нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ); б) документи про зміну кількості членів сім'ї, які одержують
пенсію у зв'язку з втратою годувальника; в) документи про виникнення обставин, що впливають на розмір
пенсії (наприклад, перебування на утриманні в пенсіонера
непрацездатних членів сім'ї, виникнення (втрата) права на надбавку
на непрацездатних членів сім'ї і надбавку на догляд за ними,
визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої
допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо). При перерахунку пенсії за інвалідністю та при переведенні на
пенсію за інвалідністю з іншого виду пенсії орган, що призначає
пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду в
медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) про встановлення,
зняття або зміну групи інвалідності.
12. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду
пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що
засвідчує цю особу, місце її постійного проживання та вік). Відносно неповнолітніх дітей, які не мають паспорта,
документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження. До заяви опікуна (піклувальника) додається копія рішення
органу опіки про призначення опікуна (піклувальника).
13. Для обчислення пенсії подається довідка про заробіток. Зазначені довідки видаються на підставі особових рахунків,
платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну
плату підприємством, установою чи організацією, де працювала
особа, яка звертається за пенсією, або годувальник. Якщо такі
підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє
існування з інших причин, то довідки видаються правонаступником
або державними архівними установами. У випадках коли архівні установи не мають можливості видати
довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за
видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають
даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми. Однак
у таких довідках повинно бути зазначено, що в архівних фондах
немає відомостей про заробіток за роботу за сумісництвом і про
виплати одноразового характеру.
14. Для обчислення пенсії приймаються також: а) довідки про середній заробіток за відповідною професією і
кваліфікацією в Україні - при обчисленні пенсій працівникам,
направленим з України на роботу за кордон, і громадянам України -
переселенцям з інших країн, які не працювали в Україні (колишньому
СРСР) (ст.72, 73 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ); б) довідки про авторський гонорар - при обчисленні пенсій
членам творчих спілок та іншим творчим працівникам, які не є
членами творчих спілок (ст.67 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ). Установлення заробітку на підставі показань свідків не
допускається. Виписка із штатного розпису про посадовий оклад,
профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань
не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток.
15. За документ, що засвідчує перебування на утриманні
непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки уповноважених
органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого
самоврядування. У цих довідках повинні бути зазначені: прізвище,
ім'я, по батькові, рік і місяць народження, родинні стосунки із
заявником або померлим годувальником кожного з членів сім'ї із
зазначенням, що вони знаходились на його утриманні. При відсутності зазначеного документа і неможливості його
одержання факт перебування на утриманні може встановлюватись
рішенням суду.
16. За документ, що засвідчує, що заявнику встановлено статус
ветерана війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), та особи, яка має особливі заслуги перед
Батьківщиною, приймаються завірені в установленому порядку копії
посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; особи, на яку
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); про право на пільги,
яке видається воїнам-інтернаціоналістам; що підтверджують
наявність заслуг, передбачених статтею 11 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ).
17. За документ, що засвідчує, що заявника визнано
реабілітованим, приймається завірена в установленому порядку копія
посвідчення реабілітованого.
18. До одиноких громадян належать громадяни, які не мають
працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.
Підтвердженням цього є: а) заява особи із зазначенням, що вона не має працездатних
родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за
законом її утримувати; б) довідка про склад сім'ї, видана уповноваженими органами з
місця проживання, у тому числі органами місцевого самоврядування.
19. За документ, який засвідчує родинні стосунки, приймаються
паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про
склад сім'ї, а також рішення суду.
20. При призначенні пенсій відповідно до п. "ж" статті 13 та
статті 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )
факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про
народження, а її виховання до восьмирічного (чотирнадцятирічного)
віку - на підставі паспорта дитини, у разі смерті дитини подається
свідоцтво про смерть.
21. Визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або
дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в
медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), медичним висновком
установи охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги,
довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення
допомоги.
22. За документ, який засвідчує, що один із батьків або з
подружжя, дід, баба, брат чи сестра померлого зайняті доглядом за
дітьми (братами, сестрами або онуками) померлого, які не досягли 8
років, приймаються: а) довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому
числі органів місцевого самоврядування. При відсутності
зазначеного документа і неможливості його одержання факт
здійснення догляду може встановлюватись в судовому порядку; б) довідка органу, що призначає допомогу, про період
одержання допомоги на догляд за дитиною.
23. За документ, що засвідчує, що особа є ліліпутом чи
диспропорційним карликом, приймається довідка МСЕК.
24. За документ, що підтверджує, що особа потребує постійного
стороннього догляду, приймається висновок
лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
25. За документ, який підтверджує, що особа не працює,
приймаються: трудова книжка та довідка податкових органів про
відсутність доходів від підприємницької діяльності. При
відсутності трудової книжки - довідки уповноважених органів з
місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування,
та довідка податкових органів про відсутність доходів від
підприємницької діяльності.
26. За документ, що засвідчує місце проживання особи,
приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця
проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування.
Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію
Тимчасової посвідки на постійне проживання.
27. Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути
подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному
порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що
представляє заявника до пенсії, чи органом, що призначає пенсію. Документи про трудовий стаж, вік та заробітну плату подаються
тільки в оригіналах. У випадках, коли доказом стажу є трудова
книжка, подається виписка з неї, засвідчена адміністрацією
підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи,
або органом, що призначає пенсію.
ПІДГОТОВКА І ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
28. На підставі всіх поданих документів власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи посадова
особа оформляє подання про призначення пенсії за формою згідно із
додатком 4.
29. Власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган чи посадова особа зобов'язані не пізніше
дня досягнення працівником пенсійного віку повідомити його про
виникнення права на пенсію. Адміністрація підприємства, установи, організації в 10-денний
термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі
необхідні документи і своє подання, ознайомлює з ним заявника (під
розписку в поданні) і разом з профспілковим комітетом розглядає
питання про можливість представлення працівника до призначення
пенсії. При позитивному вирішенні питання документи і подання разом
із заявою працівника направляються до органу, що призначає пенсію,
за місцем знаходженням підприємства, установи, організації. У
випадках, коли адміністрацією підприємства, установи, організації
не підготовлені всі необхідні для призначення пенсії документи, до
органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а
документи, яких не вистачає, подаються додатково у строки,
передбачені пунктом 5 цього Порядку. Якщо працівнику відмовлено в представленні до призначення
пенсії, йому повідомлять про це письмово із зазначенням причин
відмови. У випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, не
згодна з рішенням адміністрації і профспілкового комітету, вона
може подати заяву про призначення пенсії безпосередньо до органу,
що призначає пенсію.
30. Орган, що призначає пенсію, при необхідності надає
допомогу особам, зазначеним у п. 2 цього Порядку, щодо одержання
відсутніх документів для призначення пенсії, а також зобов'язаний
надавати роз'яснення і довідки з питань призначення пенсій.
ПРИЙМАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
31. Орган, що призначає пенсію, розглядає питання про
призначення, перерахунок та поновлення виплати раніш призначеної
пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при
зверненні особи з відповідною заявою за формою згідно із
додатком 5. Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про
перерахунок пенсії і поновлення виплати раніше призначеної пенсії
приймаються органом, що призначає пенсію, при наявності у заявника
всіх необхідних документів. Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій
реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає
пенсію. Заявнику або представнику підприємства, установи та
організації органом, що призначає пенсію, видається розписка із
зазначенням дати приймання заяви або подання, а також переліку
одержаних і відсутніх документів.
32. При прийманні документів орган, що призначає пенсію: а) перевіряє правильність оформлення заяви і подання,
відповідність викладених у них відомостей про заявника даним
паспорта та документам про стаж; б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного
оформлення представлених документів; в) перевіряє правильність копій з відповідних документів,
фіксує і засвідчує виявлені розходження. Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від
підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення
прийнятих і подання додаткових документів, а також перевіряти в
необхідних випадках обгрунтованість їх видачі.
33. Не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних для
призначення пенсії документів орган, що призначає пенсію, повинен
розглянути подані документи та прийняти рішення. Заява про перерахунок пенсії, про переведення з одного виду
пенсії на інший та про поновлення виплати раніше призначеної
пенсії підлягає розгляду в 5-денний термін.
34. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку
з втратою годувальника, призначається одна, загальна пенсія. На
вимогу члена сім'ї його доля пенсії виділяється і виплачується
йому окремо. Якщо член сім'ї, який проживає в іншому населеному пункті
(районі, місті), звернувся із заявою про призначення або виділення
йому частки пенсії, орган, що призначає пенсію, за місцем
проживання такого члена сім'ї, одержавши відповідну заяву,
направляє повідомлення до органу, що призначає пенсію, який
оформлятиме пенсійні документи всім членам сім'ї або в якому
міститься пенсійна справа цієї сім'ї. До повідомлення додаються
заява і документи, які засвідчують право на одержання пенсії члена
сім'ї, що звернувся за часткою пенсії. Якщо документи, що засвідчують право на пенсію члена сім'ї,
який проживає окремо, надходять після винесення рішення про
призначення пенсії решті членам сім'ї, то приймається нове рішення
про призначення пенсії всім членам сім'ї та виділення частки
пенсії члену сім'ї, який проживає окремо. Документи зазначеного члена сім'ї, що надійшли, додаються до
пенсійної справи, а копія рішення про виділення частки пенсії
надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем його
проживання для оформлення на одержувача частки пенсії самостійної
пенсійної справи. У разі перерахунку пенсії копія відповідного рішення
направляється до органу, який провадить виплату частки цієї
пенсії. При припиненні виплати частки пенсії документи
надсилаються до органу, у якому виплата пенсії продовжується.
35. Якщо в поданому документі зазначено тільки рік народження
без позначення місяця, то за дату народження приймається перше
липня цього року. У випадках, коли в документі про стаж зазначено тільки рік
початку трудової діяльності або рік її закінчення без позначення
точних дат, датою початку або закінчення вважається перше липня
цього року. Якщо в документі про час народження або про стаж зазначено
тільки рік і місяць, без позначення точної дати, то датою
народження або початку роботи вважається 15-е число відповідного
місяця.
36. При визначенні середньомісячного заробітку і обчисленні
розміру пенсії дрібні частини копійок округлюються до цілої
копійки. При цьому менше півкопійки не враховуються, а півкопійки
і більше округлюються до однієї копійки.
37. При підрахунку загального і спеціального трудового стажу
до одержаної тривалості зазначеного стажу за кожним випадком
звільнення необхідно додавати один день.
38. Право заявників на одержання пенсій встановлюється на
підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх поданих
документів органом, що призначає пенсію. До компетенції органу, що призначає пенсію, входить прийняття
рішень про призначення пенсій, про переведення з одного виду
пенсії на інший, про перерахунок пенсії та поновлення виплати
раніше призначеної пенсії тощо. Орган, що призначає пенсію, не пізніше 5 днів після винесення
рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи,
організації або заявникові повідомлення про відмову в призначенні,
перерахунку, поновленні виплати раніше призначеної пенсії,
переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин
відмови та порядку його оскарження.
39. Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами
та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій
пенсійній справі на кожного пенсіонера. Пенсійні справи містяться в органах, що призначають пенсії,
за місцем фактичного проживання пенсіонерів.
40. Документом, який підтверджує призначення громадянину
пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає
пенсію. Усі зміни в пенсійному забезпеченні громадян повинні
своєчасно відображатись у їх пенсійній справі та пенсійному
посвідченні. Пенсіонерам, які перейшли на інший вид пенсії, видається нове
пенсійне посвідчення.
41. При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове
проживання в іншу місцевість його пенсійна справа пересилається
органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання.
Заступник начальника Управління
пенсійного реформування та
пенсійного забезпечення Н.Марченко
Додаток 1
до п. 6 Порядку подання та
оформлення документів для
призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону
України "Про пенсійне
забезпечення"
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТОК ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ
ШТАМП
органу, що видав довідку
Видана________________________________________ ______________________________________________
про те, що його (її) заробіток, який
враховується при обчисленні пенсії, склав ______________________________________________ ______________________________________________
Сума заробітку з розшифруванням (грн.)
------------------------------------------------------------------ | Місяці |____ р.|____ р.|____ р.|____ р.|____ р.|____ р.|____ р.| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |січень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |лютий | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |березень| | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |квітень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |травень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |червень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |липень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |серпень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |вересень| | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |жовтень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |листопад| | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |грудень | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |Усього | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
У довідку не включені виплати одноразового характеру, не
обумовлені діючою системою оплати праці, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України. Довідка видана на підставі особових рахунків за _______ роки.
Керівник ______________________ (__________)
(прізвище) М.П.
Головний бухгалтер _____________________ (__________)
(прізвище)
Додаток 2
до п. 6 Порядку подання та
оформлення документів для
призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону
України "Про пенсійне
забезпечення"
ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТОК ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ
ШТАМП
органу, що видав довідку
Видана________________________________________ ______________________________________________
про те, що його (її) заробіток, який
враховується при обчисленні пенсії, становив ______________________________________________ ______________________________________________
Сума заробітку із розшифрування
--------------------------------------------------- |Періоди, за які|Кількість|Сума заробітку|Примітка| | враховується | місяців | (грн.) | | | заробіток | | | | |---------------+---------+--------------+--------| |1. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| |2. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| |3. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| |4. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| |5. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| |6. з __________| | | | | до _________| | | | |---------------+---------+--------------+--------| | Усього | | | | ---------------------------------------------------
У довідку не включені виплати одноразового характеру, не
обумовлені діючою системою оплати праці, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України. Довідка видана на підставі особових рахунків за _______ роки.
Керівник _____________________ (__________)
(прізвище) М.П.
Головний бухгалтер _____________________ (__________)
(прізвище)

Додаток 3
до п. 6 Порядку подання та
оформлення документів для
призначення (перерахунку)
пенсій відповідно до Закону
України "Про пенсійне
забезпечення
Індивідуальні відомості про застраховану особу
Номер облікової картки застрахованої особи _______________________
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Звітний рік нарахування зарплати _________________________________
Рік, у якому сплачено зарплату ___________________________________
Роботодавець: Код ______________ Назва ___________________________
Орган ПФУ, у якому зареєстровано роботодавця _____________________
Ознака "трудова книжка міститься у цього роботодавця" ____________
---------------------------------------------------- | |Сума нарахованого заробітку|Усього повних| | Місяць |---------------------------| днів стажу | | | усього | ураховується для | | | | | пенсії | | |--------+--------+------------------+-------------| |січень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |лютий | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |березень| | | | |--------+--------+------------------+-------------| |квітень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |травень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |червень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |липень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |серпень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |вересень| | | | |--------+--------+------------------+-------------| |жовтень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |листопад| | | | |--------+--------+------------------+-------------| |грудень | | | | |--------+--------+------------------+-------------| |Усього | | | | ----------------------------------------------------
Дані про трудові відносини у звітному році: початок _______
кінець __________
Реєстраційний номер пачки документів у роботодавця _______________
Реєстраційний номер пачки документів у ПФУ _______________________
Заступник начальника Управління _________ (____________)
(прізвище) М.П.
Виконавець _________ (____________)
(прізвище)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »