Документ z0488-96, поточна редакція — Редакція від 23.05.2017, підстава z0625-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.1996  № 239


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1996 р.
за № 488/1513

Про затвердження державних санітарних правил та норм

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 828 від 13.12.2006 - Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
№ 14/87 від 30.10.2007}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 266 від 13.03.2017}

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", що додаються.

2. Заступникам державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспортів, водних басейнів і залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, національної гвардії, служби безпеки і об'єктів які мають особливий режим роботи прийняти затверджені цим наказом державні санітарні правила та норми до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний
санітарний лікар України,
перший заступник
Міністра охорони здоров'я
В.Ф. Марієвський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України
01.08.1996 № 239


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1996 р.
за № 488/1513

ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА
захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

До джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції різного призначення, що працюють в смузі радіочастот, а також мережа ліній електропередачі, яка складається з повітряних високовольтних ліній електропередачі та електричних підстанцій. До складу підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої і споруди.

Санітарні норми і правила, які містять як норми, так і основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання разом з методичними вказівками до них, дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечити охорону здоров'я населення від впливу електромагнітних полів (далі - ЕМП), що виникають у навколишньому середовищі.

{Абзац другий в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

Дане видання представляє норми і правила захисту населення від впливу ЕМП і включає такі розділи:

1. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюють радіотехнічні об'єкти".

2. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюють пристрої електропередачі змінного струму промислової частоти".

Розділ 1. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами

1.1. Загальні положення

1.1.1. Санітарні норми і правила (далі - Правила) захисту населення від впливу ЕМП, що створюються радіотехнічними об'єктами, надалі РТО, визначають гігієнічні вимоги до передавальних радіо-, телевізійних станцій та інших об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище. Правила поширюються на існуючу житлову забудову, забудову, що проектується і споруджується, окремі житлові, громадські і виробничі будинки різного відомчого підпорядкування, місця масового відпочинку населення, які розміщуються в районах розташування як діючих РТО, так і тих, що проектуються і споруджуються.

1.1.2. Відповідальність за дотриманням цих Правил покладається на міністерства, відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують на території України РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію.

{Абзац перший підпункту 1.1.2 пункту 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

Відповідальність за проектування та будівництво житлових, громадських будинків і споруд в зоні обмеження забудови несуть організації, що здійснюють їх проектування і будівництво.

1.1.3. Контроль за дотриманням Правил покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

1.1.4. Встановлювані Правилами гранично допустимі рівні, надалі ГДР, ЕМП поширюються на діапазон частот 30 кГц - 300 ГГц (табл. 1.1).

1.1.5. При недотриманні Правил можуть створюватись умови, при яких населення зазнає шкідливого впливу ЕМП. З метою попередження шкідливого впливу ЕМП радіочастот встановлюються їх ГДР і гігієнічні вимоги до розміщення РТО і територій, призначених для забудови. Основні положення цих вимог викладені в Правилах.

1.2. Одиниці виміру

1.2.1 Електромагнітна енергія, що випромінюється антенами передавальних РТО, поширюється в просторі, утворюючи ЕМП, яке прийнято характеризувати двома нерозривно пов'язаними складовими: електричною (Е) і магнітною (Н).

1.2.2. Електромагнітне поле в 5-8 діапазонах частот оцінюється напруженістю поля. Одиницею виміру напруженості поля для електричної складової є вольт на метр (В/м).

Таблиця 1.1

Номенклатура діапазонів частот (хвиль)

Номер діапазону*

Діапазон частот (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Діапазон хвиль (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Відповідний метричний розподіл діапазонів

5

Від 30 до 300 кГц

Від 10-4 до 10-3 м

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ

6

Від 300 до 3000 кГц

Від 10-3 до 10-2 м

Гектометрові хвилі (середні частоти, СЧ)

7

Від 3 до 30 МГц

Від 10-2 до 10 м

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

8

Від 30 до 300 МГц

Від 10 до 1 м

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

9

Від 300 до 3000 МГц

Від 1 до 0,1 м

Дециметрові хвилі (ультрависокі частоти, УВЧ)

10

Від 3 до 30 ГГц

Від 10 до 1 см

Сантиметрові хвилі (надвисокі частоти, НВЧ)

11

Від 30 до 300 ГГц

Від 1 до 0,1 см

Міліметрові хвилі (надзвичайно високі частоти, НЗВЧ)

1.2.3. Електромагнітне поле у 9-11 діапазонах частот оцінюється поверхневою густиною потоку енергії, надалі ГПЕ.

Одиницею виміру ГПЕ є ват на квадратний метр - Вт/м-2 (1 Вт/м-2 = 0,1 мВт/см-2 = 100 мкВт/см-2).

1.3. Гранично допустимі рівні ЕМП для населення

1.3.1. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова ЕМП), що виражаються середньоквадратичним (ефективним) значенням, і рівень ГПЕ, який виражається середнім значенням, визначаються в залежності від частоти (довжини хвилі) і режиму випромінювання за таблицями 1.2 - 1.4, або за наведеними нижче залежностями.

1.3.2. Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою

EГДР = 21f-0,37,

де ЕГДР - ГДР напруженості ЕМП (електричної складової ЕМП), В/м;

f - несуча частота оцінюваного каналу (каналу зображення або звукового супроводу), МГц, або за таблицею (Додаток № 2).

1.3.3. Граничнодопустимий рівень ЕМП для РТО, що працюють у діапазонах дуже високих частот та ультрависоких частот, встановлюється на рівні 10 мкВт/см-2 або 6 В/м.

{Підпункт 1.3.3 пункту 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.3.4. Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках і т.п., не повинен перевищувати ГДР, встановлені визначеними Правилами.

1.4. Вимоги до розміщення РТО і організації їх санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови

1.4.1. Майданчики для розміщення проектованих РТО необхідно вибирати з урахуванням потужності передавачів, характеристик спрямованості випромінювання, висоти розташування і конструктивних особливостей антен, рельєфу місцевості, функціонального призначення прилеглих територій, висоти забудови для того, щоб рівні ЕМП на території, призначеній для забудови, не перевищували ГДР, наведених у п. 1.3.

1.4.2. Допускаються розміщення та експлуатація радіотехнічних об’єктів на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель за умови дотримання вимог пункту 1.3 цього розділу.

{Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.4.3. Майданчик РТО (технічна територія) обладнується відповідно до будівельних норм і правил, на його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків.

1.4.4. З метою захисту населення від впливу ЕМП, яке створюють РТО, встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

1.4.5. Санітарно-захисною зоною вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні ЕМП, наведені в п. 1.3 (з урахуванням п. 1.6.5).

Санітарно-захисна зона, як правило, прилягає до технічної території РТО. Зовнішня межа санітарно-захисної зони визначається на висоті до 2 м від поверхні землі за гранично допустимими рівнями ЕМП.

Таблиця 1.2

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів* (безперервне випромінювання, амплітудна або кутова модуляція)

№ діапазону

Метричний розподіл діапазонів

Частоти

Довжини хвиль

ГДР

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

30:300 кГц

10:1 км

25 В/м

6

Гектаметрові хвилі (середні частоти, СЧ)

0,3:3 МГц

1:0,1 км

15 В/м

7

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

3:30 МГц

100:10 м

(3 lj L) В/м**
(див. додаток 3)

8

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

30:300 МГц

10:1 м

3 В/м

__________
1.Діапазони, наведені в таблиці, виключають нижню, включають верхню межу частоти.
2. ГДР, наведені в даній таблиці, не поширюються на радіозасоби телебачення, які нормуються окремо (див. нижче).
3. Вимірювання рівнів ЕМП, які створюють засоби радіозв'язку передавального радіоцентру (ПРЦ) цивільної авіації, здійснюється за методикою, викладеною у "Методичних вказівках..." № 4550-88. - М.: 1988. - 44 с.
4. Перерахунок ГДР в залежності від часу опромінення населення не допускається.
L - довжина хвилі в метрах або ГДР = 7.43 - 3lg f, де f - частота в МГц (додаток № 3).

Таблиця 1.3

Гранично допустимі рівні ЕМП, що створюються радіолокаційними станціями (імпульсне випромінювання)

Призначення РЛС

№ діапазону

Довжина хвилі, см

Режим роботи

Швидкість обертання антени, об/хв.

Період огляду, с

Час опромінення з однопорядковою інтенсивністю

Відношення тривалості випромінювання до загального часу роботи за добу

ГДР, мкВт/см-2

Метеорологічні РЛС та їм подібні за режимом роботи*

11

0,8 ± 0,12

6

10

0.001 періоду огляду

0,5

140
0

-

Не більше 12 годин на добу

1

10


10

3,0 ± 0,60

6

10

0.004 періоду огляду

0,5

60
0

-

Не більше 12 годин на добу
9

10,0 ± 1,50

0

-

Не більше 12 годин на добу

0,5

20


9

10,0 ± 1,50

6

10

0.008 періоду огляду

0,5

40


9

17,0 ± 2,55

0

-

Не більше 12 годин на добу

0,5

24
0

-

Не більше 12 годин на добу

1

12

Оглядові РЛС цивільної авіації та інші їм подібні за режимом роботи

9

10,0 ± 2,00

15

4

0,0063 пе ріоду огляду

1

15


9

23,0 ± 3,45

15

4

0,004 періоду огляду

1

20


9

35,0 ± 5,25

15

4

0,011 періоду огляду

1

25

Берегові і судові оглядові РЛС та інші їм подібні за режимом роботи

9

10,0 ± 1,50

25

2.4

0,006 періоду огляду
Не більше 12 годин на добу

1

15


Не більше 6 годин на добу

1

20

__________
* - при загальній тривалості роботи радіолокатора, яка не перевищує 12 годин на добу.

Таблиця 1.4

Гранично допустимі рівні ГПЕ, що створюють двоканальні метеорологічні РЛС (комбіноване випромінювання)

Характеристика режиму

Довжина хвиль в каналах, см

ГДР, мкВт/см-2 на хвилі, см

Швидкість обертання антени, об/хв.

Коефіцієнт переривчастості

0,8

3

10

17

Співпадаючи діаграми спрямованості антени q3./10 = 0,4

3 ± 0,45
і
10,0 ± 1,50

-

10

25

-

6

240 ± 15%

Неспівпадаючи діаграми спрямованості антени, q0,8/10 = 0,4 (в максимумі випромінювання)

0,8 ± 0,12
і
10,0 ± 1,50

50

-

25

-

6

2000 ± 15% на хвилі 0,8 см 240 ± 15% на хвилі 10 см

__________
* - вимірюється за ГДР, встановленим для ГПЕ, яка створюється трьохсантиметровим каналом.

{Виноска до таблиці 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.4.6. Санітарно-захисна зона встановлюється з урахуванням перспектив розвитку РТО. Віддалення меж відраховується від основи антени.

При цьому в межах санітарно-захисної зони РТО, засоби випромінювання яких працюють на частотах 30 МГц, не допускається розміщення підприємств і споруд підвищеної пожежної небезпеки, які пов'язані з використанням легкозаймистих рідин або газів (бензосховища, газосховища, гаражі, бензо- і газозаправні станції і т.п.).

{Підпункт 1.4.6 пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.4.7. Заходи щодо організації і благоустрою санітарно-захисної зони у встановленому порядку передбачаються документацією на РТО.

{Підпункт 1.4.7 пункту 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.4.8. Зоною обмеження забудови вважається територія, де на висоті понад 2 м від поверхні Землі перевищуються ГДР, наведені в п. 1.3. Зовнішня межа даної зони визначається відносно максимальної висоти будинків перспективної забудови, на висоті верхнього поверху, де рівні ЕМП не перевищують значень, наведених в п. 1.3, і задовольняють вимоги п. 1.6.5.

На різко пересіченій місцевості можуть зустрічатися ділянки, що не прилягають до території РТО, на яких рівень ЕМП перевищує ГДР, і, отже, на них встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

1.4.9. Санітарно-захисна зона і зона обмеження забудови встановлюються відповідно до методик, затверджених МОЗ України (або МОЗ СРСР до їх перевидання). Межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови при їх встановленні уточнюються на підставі інструментальних вимірів.

1.4.10. Санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами неспрямованого випромінювання в горизонтальній площині, для телевізійних станцій, а також для радіолокаційних станцій кругового огляду встановлюються навколо РТО.

{Підпункт 1.4.10 пункту 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.4.11. Для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а також для радіолокаційних станцій, антени яких сканують у визначеному секторі або фіксовані в одному напрямку, санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови встановлюються у напрямку випромінювання електромагнітної енергії, з урахуванням бокових і задніх пелюсток діаграми спрямованості антен.

1.4.12. Для передавальних радіо-, телевізійних і радіолокаційних станцій, антени яких випромінюють електромагнітну енергію під визначеним кутом до горизонту і рівень ЕМП змінюється в залежності від висоти, зона обмеження забудови встановлюється диференційовано по вертикалі в межах висоти житлової забудови.

1.4.13. Для зниження ступеня опромінення територій, призначених для забудови, і зменшення розмірів санітарно-захисних зон антени радіолокаційних станцій рекомендується встановлювати на природних узвишшях, насипах, естакадах тощо, збільшуючи мінімальне значення робочого кута нахилу антени.

1.4.14. Планування і забудова в місцях розміщення діючих РТО повинні здійснюватись з урахуванням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови, а в районі проектованих РТО, та таких РТО, що реконструюються з урахуванням меж цих зон, встановлених у затвердженому проекті будівництва або реконструкції РТО.

1.5. Розміщення будинків і споруд в зоні обмеження забудови

1.5.1. Територію зони обмеження забудови дозволяється використовувати для розміщення забудови різного функціонального призначення при умові дотримання в місцях перебування населення ГДР відповідно до вимог, визначених Правилами.

З цією метою в існуючій чи проектованій забудові необхідно вжити захисні заходи, які забезпечують зниження рівня ЕМП до нормативних значень з урахуванням можливих перевипромінювань.

1.5.2. У зоні обмеження забудови будівлі лікувально-профілактичних установ зі стаціонарами, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, будинків інвалідів і престарілих потрібно розміщувати на ділянках території, де створюється радіотінь.

1.5.3. При розробці проекту планування і забудови в зоні обмеження забудови проектна організація повинна передбачити заходи щодо зниження в житлових, громадських та інших будинках рівнів ЕМП, створюваного за рахунок перевипромінювачів, якими є металеві конструкції. Рівень ЕМП при цьому не повинен перевищувати нормативні значення, встановлені визначеними Правилами.

1.5.4. При розміщенні об'єктів громадського будівництва в зоні обмеження забудови слід враховувати можливість зниження рівня ЕМП на майданчиках відпочинку та спорту за рахунок екрануючого ефекту будинків і споруд, а в приміщеннях - за рахунок розташування житлових, громадських і промислових будинків торцем або фасадом з якнайменшою площею засклення до джерела ЕМП. При необхідності розташування будинків фасадом до джерела можна використовувати будинки галерейного типу, орієнтовані житловими приміщеннями у бік, протилежний від джерела випромінювання.

1.5.5. При проектуванні забудови в зоні обмеження забудови необхідно передбачати густоту житлового фонду за нижньою межею будівничих норм і правил.

1.5.6. У зоні обмеження забудови рекомендується передбачати спорудження огороджувальних конструкцій і покрівель житлових, громадських і промислових будинків із матеріалів з високими радіоекрануючими властивостями (наприклад, із залізобетону), або з покриттям заземленою металевою сіткою. Крім того, слід враховувати можливість застосування захисних стінок, піддашшя, глибоких лоджій тощо.

1.5.7. Територія зони обмеження забудови повинна бути озеленена, площа твердого покриття проїздів, тротуарів і пішохідних доріжок - мінімальною. Перевагу слід надавати піщаним, грунтовим або гравійно-щебеневим покриттям.

1.6. Рівні електромагнітних полів в навколишньому середовищі

{Назва пункту 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.6.1. Державний облік і реєстрацію РТО, які є джерелами електромагнітних випромінювань, здійснюють відповідні заклади охорони здоров’я. До переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я відносяться: лікар із загальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з комунальної гігієни, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища.

До номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою відносяться: медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна).

Обліку і реєстрації підлягають всі РТО, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище.

{Підпункт 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.6.2. Розділ проекту РТО "Заходи по охороні навколишнього середовища" повинен містити результати розрахунку меж санітарно-захисної зони, зони обмеження забудови, а також вихідні дані, використані при виконанні цих розрахунків.

1.6.3. Розрахунок рівнів ЕМП слід проводити в межах, які охоплюють висоти існуючої і проектованої забудови з урахуванням рельєфу місцевості.

1.6.4. При наявності кількох джерел випромінювання, в тому числі тих, що працюють в різних радіочастотних діапазонах, рівень ЕМП, створюваний всіма джерелами на межі санітарно-захисної зони, повинен відповідати такій вимозі:

де:

Еn - напруженість ЕМП, створюваного 1-м, 2-м, ... n-м джерелом;

ЕГДР - гранично допустимі рівні напруженості ЕМП для 1-го, 2-го, ... n-го джерела;

ГПЕГДР - гранично допустимі рівні густини потоку енергії для 1-го, 2-го ... n-го джерела.

На території, призначеній для забудови, значення повинні бути менші, а в межах санітарно-захисної зони - більші за одиницю.

{Підпункт 1.6.5 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.6.5. Встановлення фактів дотримання граничнодопустимих рівнів ЕМП проводиться підприємствами, установами, закладами, що уповноважені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

{Підпункт 1.6.5 пункту 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 1.6.6 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 1.6.7 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 1.6.8 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 1.6.9 пункту 1.6 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

1.6.6. Вимірювання рівнів ЕМП, розрахунок санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови проводяться на підставі таких вихідних даних на кожен РТО:

найменування;

адреса;

рік введення в експлуатацію;

відомості про реконструкцію;

ситуаційний план з позначенням меж санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови;

потужність кожного передавача і їх кількість;

місце розміщення антен і напрямки їх випромінювання;

тип кожної антени;

коефіцієнт підсилення антени;

висота розташування фазового центра кожної антени;

кут напрямку максимального випромінювання кожної антени (нижнього променя);

робочі частоти (діапазон частот);

тип модуляції;

коефіцієнт втрат в антенно-фідерному тракті на передачу;

діаграма спрямованості антен в горизонтальній та вертикальній площинах;

час і режим роботи на випромінювання;

матеріали розрахунків розподілу рівнів ЕМП на території, яка прилягає до РТО.

{Підпункт 1.6.6 пункту 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

Розділ 2. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюються пристроями електропередач змінного струму промислової частоти

2.1. Загальні положення

2.1.1. Правила призначені для забезпечення захисту населення та охорони його здоров'я від шкідливого впливу електричних полів, які створюються електричними мережами та їх елементами. Елементами електричних мереж є повітряні лінії електропередачі, надалі ПЛ, змінного струму промислової частоти (50 Гц), електричні і трансформаторні підстанції, розподільні пристрої, струмопроводи, підземні та підводні кабельні лінії електропередачі та ін. (лінії електропередачі, підстанції, пристрої - надалі ЛЕПП).

2.1.2. Правил необхідно дотримуватись:

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації будинків, споруд і зон організованого перебування людей поблизу ЛЕПП;

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації ЛЕПП;

- при проведенні робіт поблизу ЛЕПП.

Відповідальність за дотримання вимог Правил покладається на керівників відповідних організацій.

2.1.3. Правила не поширюються на:

а) працівників, які обслуговують ЛЕПП та виконують поблизу них будівельні та монтажні роботи;

б) працівників, які обслуговують електротехнічні установки і лінії зв'язку поблизу ЛЕПП.

Вказані категорії персоналу повинні керуватися положеннями діючих норм і правил по охороні праці для цих категорій працівників.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

{Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 266 від 13.03.2017}

2.1.4. У Правилах термін "населення" включає осіб, які проживають, працюють або тимчасово знаходяться поблизу ЛЕПП, в тому числі працівників сільського господарства, автогосподарств та ін., які проводять роботи поблизу ЛЕПП і не мають професійного відношення до них.

У залежності від доступності для людей, транспорту та сільськогосподарських машин, місцевість, по якій проходить ПЛ, поділяється на категорії:

- до населенної місцевості відносять територію міст, селищ, сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, садівницьких товариств, портів, пристаней, залізничних станцій, парків, бульварів, пляжів з урахуванням меж їх розвитку на найближчі 10 років;

- до ненаселеної місцевості відносять незабудовану територію, частково відвідувану людьми і доступну для транспорту і сільськогосподарських машин, а також городи, сади поза присадибними ділянками, сади і місцевості з окремими, рідко розташованими будинками і тимчасовими спорудами;


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору