Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 30.03.2015352
Документ z0462-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2015
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015  № 352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2015 р.
за № 462/26907

Про затвердження Інструкції про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пунктів 15-1, 17 частини першої статті 19 та пунктів 7, 14-16 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державний кордон України», з метою врегулювання порядку тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 30 червня 2004 року № 494 «Про затвердження Інструкції про порядок тримання осіб, затриманих органами Державної прикордонної служби України в адміністративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України і за підозрою у вчиненні злочину», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 886/9485.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

Міністр закордонних справ України

Міністр охорони здоров'я України

Голова
Державної прикордонної служби України

Голова
Державної міграційної служби України

Б.В. Крикливенко

П.А. Клімкін

О. Квіташвілі


В.О. Назаренко


С.І. РадутнийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
30.03.2015 № 352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2015 р.
за № 462/26907

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена на підставі пунктів 15-1, 17 статті 19 та пунктів 14 - 16 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 5 статті 28 Закону України «Про державний кордон України», пункту 2 частини другої статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), а також інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо поводження із затриманими особами у місцях тимчасового тримання.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

затримані особи - громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які затримані уповноваженими особами Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) за вчинення адміністративних правопорушень чи за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, протидію яким законодавством України віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також іноземці чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про розміщення у відповідних пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, до забезпечення їх примусового видворення та тих, які прийняті від компетентних органів інших держав на підставі чинних міжнародних угод про реадмісію (приймання-передавання) осіб;

місця тимчасового тримання (далі - МТТ) - пункти тимчасового тримання та спеціальні приміщення органів Держприкордонслужби, призначені для тимчасового тримання затриманих осіб;

підрозділ тримання - штатний підрозділ органу охорони державного кордону, на який покладено завдання щодо здійснення тримання затриманих осіб і забезпечення режиму в МТТ;

просторово-технічні параметри МТТ - визначені цією Інструкцією відповідно до законодавства України характеристики, що визначають нормативні вимоги до будівель, приміщень і прилеглої території МТТ з метою забезпечення дотримання: прав затриманих осіб і гідних умов їх тримання, режиму в МТТ, безпеки затриманих осіб, складу охорони та інших осіб, надійної охорони приміщень і територій МТТ, а також умов для ефективного виконання обов’язків складом підрозділу тримання;

пункт тимчасового тримання (далі - ПТТ) - спеціально обладнана будівля або комплекс будівель (приміщень), що дислокується на території управління органу охорони державного кордону та призначений для тимчасового тримання затриманих осіб;

режим у МТТ - встановлений цією Інструкцією порядок поміщення, перебування в МТТ та вибуття з них затриманих осіб, дотримання ними правил поведінки та розпорядку дня, забезпечення дотримання особовим складом органів (підрозділів) охорони державного кордону їх прав і свобод, а також безпеки усіх осіб, що перебувають в МТТ;

спеціальне приміщення (далі - СП) - спеціально обладнане приміщення або декілька приміщень на території підрозділу охорони державного кордону, призначені для тимчасового тримання затриманих осіб;

тримання затриманих осіб - система організаційних та практичних заходів, спрямована на дотримання законності при поміщенні затриманих осіб до МТТ, їх триманні та звільненні або вибутті, дотримання режиму в МТТ, здійснення охорони затриманих осіб, їх матеріально-побутового, продовольчого забезпечення та надання медичної й психологічної допомоги.

3. Діяльність МТТ ґрунтується на принципах гуманності й суворого дотримання законності, положень Конституції України, вимог Загальної Декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», Конвенції ООН про статус біженців, інших актів законодавства України та закріплених стандартів поводження із затриманими особами.

4. Тримання затриманих осіб здійснюється на підставах та у строки, визначені законодавством України.

5. За дотриманням законності в МТТ відповідає начальник органу (підрозділу) охорони державного кордону, в якому дислокується відповідне МТТ.

Контроль за діяльністю МТТ організовується та здійснюється підрозділом по роботі з іноземцями та адміністративного провадження штабу органу охорони державного кордону.

Зовнішній нагляд та моніторинг за дотриманням законності, прав і свобод людини та громадянина в МТТ здійснюють у межах компетенції органи прокуратури України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, його представники, а також інші уповноважені на це організації (установи), у тому числі міжнародні.

6. Права і свободи затриманих осіб, визначені цією Інструкцією, не є вичерпними.

II. Організація тримання затриманих осіб

1. Тримання затриманих осіб організовує начальник відповідного органу охорони державного кордону наказом про організацію тримання затриманих осіб (далі - Наказ про тримання) із дотриманням вимог цієї Інструкції.

Наказ про тримання опрацьовується з урахуванням особливостей дислокації органу (підрозділу) охорони державного кордону, типу МТТ, умов несення служби з охорони затриманих осіб, наявності технічних та інженерних засобів охорони у підрозділі, оперативної обстановки, місцевих умов, а також інших обставин, що можуть вплинути на ефективність виконання завдань щодо тримання затриманих осіб.

2. Наказом про тримання визначаються особливості тримання затриманих осіб у підпорядкованих МТТ та порядок несення служби з охорони затриманих осіб і МТТ.

У додатках до Наказу про тримання визначаються:

порядок організації охорони затриманих осіб у кожному МТТ;

персональний склад військовослужбовців та працівників (далі - особовий склад) підрозділів тримання та за потреби інших підрозділів, які допущені до охорони та конвоювання (супроводу) затриманих осіб;

функціональні обов’язки особового складу зміни (наряду) з охорони затриманих осіб.

До самостійного виконання завдань з охорони та конвоювання (супроводу) затриманих осіб допускається особовий склад, який пройшов спеціальну підготовку та позитивно склав заліки. Рівень знань та навичок щодо спроможності виконання зазначених завдань перевіряється не менше одного разу на рік.

Порядком організації охорони затриманих осіб в МТТ визначаються:

об’єкти та суб’єкти охорони в МТТ;

особливості пропуску осіб в МТТ;

строки і порядок доповіді при зміні обстановки; періодичність і тривалість перевірки об’єктів охорони;

порядок виконання завдань у разі посилення охорони об’єктів, що включає алгоритм дій особового складу під час виникнення нестандартних (кризових) ситуацій (у разі непокори затриманих осіб, підготовки або втечі, нападу на охорону, заподіяння шкоди собі або оточуючим, виникнення пожежі, стихійного лиха, різкого погіршення стану здоров’я затриманої особи, смерті затриманої особи тощо);

схему організації охорони МТТ у повсякденних умовах та під час посиленої охорони об’єктів.

Схемою організації охорони МТТ визначаються:

вид огорожі;

будівлі, приміщення;

технічні засоби охорони, засоби зв’язку, сигналізаційні системи, їх вид та розміщення;

уразливі місця та небезпечні підходи до об’єктів;

розташування (маршрут руху) нарядів з охорони затриманих осіб та межі секторів, що ними охороняються.

Функціональні обов’язки складу зміни охорони затриманих осіб опрацьовуються з урахуванням особливостей МТТ та умов несення служби.

3. Під час планування службової діяльності на наступний період охорони державного кордону проводиться комплексна перевірка функціонування МТТ та організації тримання затриманих осіб. За результатами перевірки готуються пропозиції начальнику органу охорони державного кордону щодо використання МТТ у наступному періоді охорони державного кордону та необхідності внесення змін до Наказу про тримання.

III. Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення тримання затриманих осіб

1. Особовий склад органів (підрозділів) охорони державного кордону, який залучається до роботи із затриманими особами, зобов’язаний:

суворо дотримуватися законності;

уміло поєднувати високу вимогливість з повагою до людської гідності й особистості затриманих осіб та проявляти стриманість при спілкуванні із затриманими особами, ставитися до них справедливо, поважаючи їхні почуття;

дотримуватись прав і свобод затриманих осіб.

2. Особовому складу органів (підрозділів) охорони державного кордону, який залучається до роботи із затриманими особами, забороняється допускати як у власних діях, так і з боку інших осіб, щодо затриманих осіб дискримінацію, катування або інші форми нелюдського поводження, діяння, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність, користування особистими речами затриманих осіб, а також надавати їм у користування свої особисті речі. Жодні обставини не можуть бути виправданням для застосування цих дій.

3. Начальник органу охорони державного кордону відповідає за використання МТТ за призначенням, організацію тримання, забезпечення затриманих осіб визначеними видами забезпечення та за дотримання їх прав і свобод, визначених законодавством України.

4. Перший заступник начальника органу охорони державного кордону здійснює загальне керівництво й організацію охорони та конвоювання (супроводу) затриманих осіб, дотримання режиму в МТТ, матеріально-побутового забезпечення затриманих осіб, надання їм медичної та індивідуальної психологічної і правової допомоги, укомплектування посад підрозділів тримання та контролює використання їх за призначенням.

5. Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник оперативно-розшукового підрозділу організовує проведення підлеглим персоналом фільтраційно-перевірочних заходів із затриманими особами за компетенцією та забезпечує дотримання ними прав і свобод затриманих осіб і недопущення катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження під час проведення таких заходів.

6. Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник відділу персоналу організовує та забезпечує контроль за професійною підготовкою особового складу, який залучається до роботи із затриманими особами, служби з їх охорони та конвоювання (супроводу), зокрема з питань дотримання прав затриманих осіб і гідного поводження з ними, запобігання катуванню, жорстокому, нелюдському та такому, що принижує гідність людини, поводженню із затриманими особами з боку особового складу органів (підрозділів) охорони державного кордону, забезпечення надання індивідуальної психологічної допомоги затриманим особам.

7. Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник відділу забезпечення відповідальний за матеріально-побутове, продовольче забезпечення затриманих осіб та надання їм медичної допомоги, облаштування й обладнання за напрямами відповідальності будівель (приміщень) МТТ і проведення їх своєчасного ремонту.

8. Заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник інженерно-технічного відділу забезпечує обладнання будівель (приміщень) МТТ технічними засобами (системами) за напрямами відповідальності, проведення своєчасного ремонту технічних засобів (систем), а також підрозділи тримання автомобільною технікою і спеціальними засобами.

9. Начальник підрозділу охорони здоров’я органу охорони державного кордону відповідає за:

стан укомплектування МТТ персоналом із медичного складу та рівень їх фахової підготовки, у тому числі щодо виявлення у затриманих осіб ознак катування чи жорстокого поводження;

організацію проведення медичного огляду затриманих осіб під час поміщення до МТТ та звільнення з нього;

надання медичної допомоги затриманим особам, а за потреби направлення їх для подальшого лікування до закладів охорони здоров’я;

організацію медичного контролю за якістю харчування затриманих осіб;

здійснення контролю за дотриманням санітарних норм і правил у МТТ;

організацію проведення заходів із дезінфекції, у тому числі заключної у разі виявлення інфекційних хворих, у межах повноважень органу охорони державного кордону;

у разі потреби організовує проведення профілактичних щеплень (за епідемічними показниками), контроль за придатністю медикаментів та їх своєчасну заміну.

10. Начальник відділу (відділення, групи) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження органу охорони державного кордону здійснює безпосередню організацію та контроль за здійсненням тримання затриманих осіб в МТТ цього органу.

Він зобов’язаний:

контролювати дотримання прав і свобод затриманих осіб та недопущення перевищення строків їх тримання;

організовувати своєчасне надання в МТТ документів щодо зміни строків тримання затриманих осіб;

контролювати своєчасне надання правової допомоги затриманим особам;

організовувати примусове видворення та конвоювання (супровід) затриманих осіб;

організовувати підготовку матеріалів для передавання затриманих осіб до територіальних органів Державної міграційної служби України (ДМС) чи інших органів;

організовувати заходи щодо ідентифікації затриманих осіб у взаємодії з державними органами України, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;

у межах компетенції взаємодіяти з міжнародними та українськими урядовими (неурядовими) організаціями з метою ідентифікації затриманих осіб, а також надання їм правової та іншої допомоги;

забезпечувати своєчасний розгляд та направлення заяв (скарг) затриманих осіб за належністю.

11. Начальник підрозділу тримання, що дислокується при управлінні органу охорони державного кордону, безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника органу охорони державного кордону і відповідає за дотримання встановленого законодавством і цією Інструкцією порядку тримання затриманих осіб, організовує заходи щодо збереження їх життя та здоров’я, своєчасного та повного забезпечення за визначеними видами забезпечення, а також виконання підпорядкованим персоналом покладених на них завдань.

Начальник зобов’язаний:

знати і неухильно виконувати вимоги законодавства України, наказів Міністерства внутрішніх справ України (МВС), Адміністрації Держприкордонслужби та органу охорони державного кордону щодо тримання затриманих осіб;

забезпечувати дотримання в МТТ прав і свобод затриманих осіб, не допускати катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження із затриманими особами;

не допускати нецільове використання приміщень МТТ, підтримувати їх у належному стані та своєчасно доповідати першому заступнику начальника органу охорони державного кордону про необхідність вирішення питань ремонту цих приміщень;

організувати приймання в місця тримання затриманих осіб, контролювати проведення в установленому порядку особистого огляду, правильність оформлення особових справ на затриманих осіб та складання відповідних документів;

організовувати матеріально-побутове, продовольче забезпечення за встановленими нормами, надання медичної та індивідуальної психологічної допомоги затриманим особам та проведення дезінфекції;

невідкладно подавати у продовольчу службу (відділення) органу охорони державного кордону рапорт для зарахування затриманих осіб на продовольче забезпечення (харчування) і зняття з нього;

організовувати роботу посадових осіб підрозділу тримання щодо удосконалення системи підготовки змін охорони до служби, контролювати стан її підготовки до служби та контролювати порядок несення служби з охорони затриманих осіб;

складати план використання сил та засобів підрозділу тримання на добу, який заносити до книги обліку службової діяльності підрозділу тримання (додаток 1);

контролювати правильність експлуатації та підтримання у справному стані засобів зв’язку, технічні засоби, систему охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;

контролювати дотримання режиму в МТТ;

вирішувати питання щодо використання додаткових заходів впливу стосовно затриманих осіб, які грубо чи неодноразово порушили режим у МТТ;

не менше ніж за 12 годин до закінчення строку тримання особи інформувати про це посадову особу, яка здійснює провадження по справі, та доповісти першому заступнику начальника органу охорони державного кордону;

після закінчення встановлених строків тримання звільнити затриману особу, про що негайно доповісти першому заступнику начальника органу охорони державного кордону і повідомити посадову особу, яка здійснює провадження у справі;

приймати, обліковувати і передавати за належністю заяви (скарги) та пропозиції затриманих осіб, доповівши першому заступнику начальника органу охорони державного кордону;

вести книгу обліку службової діяльності підрозділу тримання та журнали: реєстрації затриманих осіб в ПТТ (додаток 2); обліку цінностей, документів та інших речей, вилучених у затриманих осіб, в ПТТ (додаток 3); обліку перевірок ПТТ (додаток 4); реєстрації заяв і скарг затриманих осіб в ПТТ (додаток 5); обліку видачі перепусток на право відвідування МТТ (додаток 6);

контролювати ведення персоналом підрозділу тримання особових справ (додаток 7) на затриманих осіб та своєчасно надавати документи, які необхідно долучати до особових справ;

організувати зберігання цінностей, документів і речей затриманих осіб, які вилучені за відповідними протоколами, вести облік їх використання відповідно до вимог цієї Інструкції;

у межах компетенції здійснювати заходи щодо взаємодії з державними органами України, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, іншими міжнародними та українськими організаціями з метою ідентифікації затриманих осіб, а також надання їм консульських та інших послуг (допомоги);

клопотати перед відповідними посадовими особами органу охорони державного кордону щодо організації проведення дезінсекційних та дератизаційних заходів у будівлях (приміщеннях) МТТ, а також щодо дезінфекційних заходів (у тому числі камерної обробки постільного приладдя, одягу затриманих осіб);

негайно доповідати першому заступнику начальника органу охорони державного кордону про всі нестандартні (кризові) ситуації в МТТ.

12. Заступник начальника підрозділу тримання відповідає за якісне несення служби з охорони затриманих осіб, дотримання прав і свобод затриманих осіб, доцільне та правильне використання сил та засобів підрозділу тримання.

Заступник начальника підрозділу тримання підпорядковується начальнику підрозділу тримання і є прямим начальником особового складу підрозділу тримання та зобов’язаний:

знати і неухильно виконувати вимоги законодавства України, наказів МВС, Адміністрації Держприкордонслужби та органу охорони державного кордону щодо тримання затриманих осіб;

знати й уміло застосовувати в охороні затриманих осіб технічні засоби, інженерні споруди, службових тварин (за наявності);

брати участь в охороні затриманих осіб;

постійно знати завдання підлеглих і бути готовим взяти управління підрозділом на себе;

знати обстановку в МТТ та здійснювати регулярне інформування особового складу про її зміни в частині, що його стосується;

готувати звітні, інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали за напрямом діяльності;

контролювати правильність ведення службової документації щодо тримання затриманих осіб;

контролювати несення служби складом зміни охорони;

доповнювати облікові записи у визначених електронних базах даних відомостями стосовно затриманих осіб, поміщених у МТТ, даними, що належать до компетенції МТТ (фото, відбитки пальців тощо);

проводити безпосередню підготовку особового складу, який залучається до конвоювання (супроводу) затриманих осіб;

за наказом начальника підрозділу тримання особисто брати участь у практичних заходах із забезпечення тримання затриманих осіб та здійснювати контроль за несенням служби складом зміни охорони;

знати обстановку в підрозділі та вчасно реагувати на її зміни.

13. Начальник медичного пункту підрозділу тримання (лікар, фельдшер органу (підрозділу) охорони державного кордону) відповідає за надання медичної допомоги затриманим особам, а також здійснення контролю за санітарним станом приміщень МТТ.

Начальник медичного пункту зобов’язаний:

проводити медичний огляд під час поміщення затриманих осіб у МТТ та їх звільнення, заносити інформацію про результати огляду в санітарний журнал (додаток 8);

здійснювати медичний контроль за якістю приготування їжі для затриманих осіб, санітарним станом місць приймання їжі, столово-кухонного посуду та інвентарю;

контролювати проведення гігієнічного миття затриманих осіб, заміни та прання постільної білизни;

вживати заходів щодо дезінфекції приміщень МТТ у межах своєї компетенції;

проводити поточний медичний огляд затриманих осіб, результати якого заносити до санітарного журналу МТТ, та призначати лікування в межах своїх повноважень;

доповідати (повідомляти) начальнику підрозділу охорони здоров’я органу охорони державного кордону про виявлені у затриманих осіб захворювання;

у разі виявлення у затриманих осіб складних симптомів, які потребують додаткових заходів з діагностики, або захворювань, лікування яких не може бути проведене в умовах МТТ, клопотати перед начальником підрозділу тримання (відділу прикордонної служби) про направлення хворих затриманих осіб у заклади охорони здоров’я, відстежувати процес лікування та своєчасно інформувати начальника підрозділу тримання про дату та час виписки затриманої особи із закладу охорони здоров’я;

відстежувати психологічний стан затриманих осіб, а у разі виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, психологічної кризи, з асоціальними установками доповідати командиру підрозділу про необхідність надання індивідуальної психологічної допомоги.

14. Начальник відділу прикордонної служби (далі - ВПС) забезпечує дотримання встановленого законодавством, у тому числі цією Інструкцією, порядку тримання затриманих осіб в СП, збереження життя та здоров’я затриманих осіб, своєчасне і повне забезпечення за визначеними видами забезпечення затриманих осіб, виконання завдань щодо тримання затриманих осіб.

Начальник ВПС зобов’язаний:

знати і неухильно виконувати вимоги законодавства України, наказів МВС, Адміністрації Держприкордонслужби та органу охорони державного кордону щодо тримання затриманих осіб;

забезпечувати дотримання прав і свобод затриманих осіб, не допускати катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження із затриманими особами в СП;

організовувати цільове використання приміщень СП, підтримання їх у належному стані та своєчасно доповідати першому заступнику начальника органу охорони державного кордону про необхідність здійснення ремонту СП;

організовувати роботу посадових осіб підрозділу щодо здійснення тримання затриманих осіб;

вирішувати питання щодо використання додаткових заходів впливу стосовно затриманих осіб, які грубо чи неодноразово порушили режим у СП;

після закінчення встановлених строків тримання звільняти затриману особу з СП, про що невідкладно доповідати першому заступнику начальника органу охорони державного кордону та інформувати посадову особу, яка здійснює провадження по справі;

забезпечувати передавання за належністю заяв (скарг) та листів затриманих осіб;

контролювати ведення службової документації СП;

організувати зберігання цінностей, документів і речей затриманих у СП осіб, які вилучені за відповідними протоколами, вести облік їх використання відповідно до вимог цієї Інструкції;

негайно доповідати по команді про всі нестандартні (кризові) ситуації в СП.

15. Заступник начальника ВПС з персоналу безпосередньо відповідає за професійну підготовку особового складу, який залучається до служби з охорони та конвоювання (супроводу) затриманих осіб, а також за недопущення катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження із затриманими особами з боку персоналу ВПС.

16. Заступник (помічник) начальника ВПС з логістики безпосередньо відповідає за матеріально-побутове, продовольче забезпечення й організацію надання медичної допомоги затриманим особам, а також проведення своєчасного ремонту будівель (приміщень) СП.

17. Начальник групи (старший інспектор прикордонної служби) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження ВПС відповідає за дотримання встановленого законодавством, у тому числі цією Інструкцією, порядку тримання затриманих осіб в СП.

Начальник групи (старший інспектор прикордонної служби) по роботі з іноземцями та адміністративного провадження ВПС зобов’язаний:

знати і неухильно виконувати вимоги законодавства України, наказів МВС, Адміністрації Держприкордонслужби та органу охорони державного кордону щодо тримання затриманих осіб;

контролювати дотримання прав і свобод затриманих осіб, не допускати катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження із затриманими особами в СП;

контролювати цільове використання приміщень СП, підтримання їх у належному стані та своєчасно доповідати начальнику ВПС про необхідність здійснення ремонту СП;

контролювати матеріально-побутове, продовольче забезпечення затриманих осіб за встановленими нормами та надання їм медичної допомоги;

організовувати приймання в СП затриманих осіб, оформлення їх особових справ та контролювати проведення в установленому порядку особистого та медичного огляду, правильність складання відповідних документів і забезпечувати дотримання гарантованих законодавством прав і свобод затриманих осіб;

своєчасно надавати в СП документи (матеріали), що визначають строки тримання затриманих осіб, результати розгляду справ про вчинене правопорушення та щодо проведених заходів з ідентифікації затриманих осіб.

18. Інспектор прикордонної служби - начальник СП відповідає за ведення службової документації СП, матеріально-побутове та продовольче забезпечення затриманих осіб.

Інспектор прикордонної служби зобов’язаний:

знати і неухильно виконувати вимоги законодавства України, наказів МВС, Адміністрації Держприкордонслужби та органу охорони державного кордону щодо тримання затриманих осіб;

стежити за дотриманням прав і свобод затриманих осіб, не допускати катування, жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, поводження із затриманими особами в СП;

контролювати дотримання режиму в СП;

доповідати начальнику підрозділу про закінчення строків тримання затриманої особи не менше ніж за 12 годин до його звільнення;

після закінчення встановлених строків тримання спільно з начальником підрозділу звільняти затриману особу;

приймати, обліковувати та передавати начальнику підрозділу для направлення за належністю заяви (скарги) та листи затриманих осіб;

формувати особові справи на затриманих осіб;

вести журнал обліку роботи СП (додаток 9), у тому числі розділу ІІ цього журналу щодо обліку цінностей, документів і речей, вилучених у затриманих осіб;

забезпечувати заходи щодо здійснення харчування затриманих осіб, надання медичної допомоги, проведення поточних дезінфекційних заходів, проведення заходів з матеріально-побутового забезпечення та дотримання порядку в кімнатах для розміщення затриманих осіб;

надавати старшині підрозділу інформацію відповідно до розділу І журналу обліку роботи СП щодо прибуття-вибуття затриманих осіб для їх зарахування на продовольче забезпечення (харчування) або виключення з нього;

негайно доповідати командиру підрозділу про всі нестандартні (кризові) ситуації в СП.

19. У разі відсутності в органі (підрозділі) охорони державного кордону штатної посади, обов’язки якої визначені у цьому розділі, начальник органу (підрозділу) охорони державного кордону покладає виконання цих обов’язків на іншу, підпорядковану йому службову особу, з числа тих, які беруть участь у здійсненні організаційних та практичних заходів щодо тримання затриманих осіб, виходячи з особливостей тримання затриманих осіб у відповідному органі (підрозділі) охорони державного кордону, через унесення цих обов’язків до посадової інструкції цієї особи.

За необхідності виконання обов’язків медичного працівника може бути виконано працівником найближчого закладу охорони здоров’я, уповноваженим надавати медичні послуги (за згодою), що закріплюється у Наказі про тримання.

IV. Режим у місцях тимчасового тримання

1. Під час перебування затриманих осіб у МТТ недопустима їх дискримінація чи різниця в правовому положенні за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

2. З метою забезпечення дотримання режиму в МТТ встановлюється розпорядок дня затриманих осіб, який опрацьовується начальником підрозділу тримання (ВПС) відповідного МТТ з урахуванням типового розпорядку дня затриманих осіб (додаток 10) і затверджується начальником органу охорони державного кордону.

Розпорядок дня затриманих осіб визначає час для підйому та відбою, проведення заходів з особистої гігієни, приймання їжі, прогулянок на відкритому повітрі та реалізації інших прав затриманих осіб, визначених у цьому розділі, а також час, визначений для проведення співбесід із затриманими особами та інших необхідних заходів.

Розпорядком дня передбачається безперервний восьмигодинний сон у нічний час.

3. Затримані особи мають право на захист своїх прав всіма не забороненими законодавством України способами та отримувати інформацію про свої права та обов’язки, а також процесуальні дії стосовно себе мовою, якою володіють особи, або мовою, зрозумілою для них.

4. Затримані особи мають право встановлювати та підтримувати контакти й отримувати побачення з близькими родичами, членами своєї сім’ї, адвокатами (захисниками), представниками дипломатичних (консульських) установ, а також з представниками правозахисних організацій, у тому числі міжнародних.

5. З метою встановлення контактів з особами, зазначеними в пункті 4 цього розділу, затримана особа може користуватися телефонним та іншими видами зв’язку під наглядом персоналу МТТ.

Оплата користування різними видами зв’язку здійснюється за власні кошти затриманої особи, за рахунок бюджету органу охорони державного кордону або за рахунок інших організацій.

Користування різними видами зв’язку в ПТТ реєструється у журналі обліку користування затриманими особами телефонним та іншими видами зв’язку в ПТТ (додаток 11), а в СП - у розділі V журналу обліку роботи СП.

6. Побачення з особами, зазначеними в пункті 4 цього розділу, надаються у будь-який час, крім того, що відведений розпорядком дня для нічного відпочинку затриманих осіб.

Особам, які братимуть участь у побаченні, роз’яснюються правила поведінки під час його здійснення. Таким особам забороняється передавати будь-які документи, предмети та речовини, зокрема ті, що зазначені в пункті 3 розділу ІХ цієї Інструкції.

При недотриманні зазначених правил побачення припиняється за наказом начальника підрозділу тримання (ВПС).

Побачення проводяться під наглядом за умов дотримання конфіденційності змісту розмов (відеоспостереження без звукозапису, прозоре вікно тощо).

7. Затримані особи мають право користуватися юридичною допомогою адвоката, а також отримувати безоплатні правові консультації та юридичну допомогу, у тому числі із залученням фахівців у галузі права від недержавних організацій, що є виконавчими партнерами Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (далі - УВКБ ООН), та інших міжнародних правозахисних організацій, взаємодія з якими передбачена відповідними міжнародними договорами України.

Правова допомога затриманим особам надається у встановленому законодавством України порядку.

8. Затримані особи мають право звертатися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі висловлення затриманою особою під час перебування в МТТ прохання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, посадові особи органу (підрозділу) охорони державного кордону діють у порядку, визначеному Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

Для пояснення процедури можуть використовуватися додаткові інформаційні матеріали, а також залучатися на безоплатній основі фахівці у галузі права від недержавних організацій, що є виконавчими партнерами УВКБ ООН.

У разі подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, персонал підрозділу тримання приймає заяву, обліковує її у ПТТ в журналі реєстрації заяв і скарг затриманих осіб, а в СП - у розділі IV журналу обліку роботи СП та впродовж доби надсилає до відповідного територіального органу ДМС.

Інформація про іноземців, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, є конфіденційною і не повинна передаватися дипломатичним представництвам або консульським установам держав громадянської належності заявника.

9. Затримані особи мають право звертатися із заявами (скаргами) до державних органів і міжнародних організацій та посадових осіб, а також відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості.

На прохання затриманої особи для написання заяви (скарги) їй надається папір, ручка (олівець), конверт з поштовими марками (за потреби), а також можливість виведення в окреме приміщення. Витрати на канцелярське приладдя та поштові збори також можуть покриватися затриманою особою за власні кошти або іншими організаціями, а до Європейського суду з прав людини - за кошти бюджету органу охорони державного кордону.

Усі скарги (заяви) реєструються в ПТТ у журналі реєстрації заяв і скарг затриманих осіб, а в СП - у розділі IV журналу обліку роботи СП.

Заяви (скарги) затриманих осіб переглядаються начальником підрозділу тримання (ВПС) або його заступником та без зволікань надсилаються адресату.

Заяви (скарги), адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини або уповноваженим особам цих організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), а також слідчому судді та суду, перегляду не підлягають і надсилаються за належністю впродовж доби з часу їх подання. Відповіді на зазначені скарги, заяви та листи також не переглядаються та протягом доби вручаються авторам звернень під підпис.

Вручення листів, що надходять затриманим особам поштою, проводиться представником МТТ, у присутності якого затримана особа зобов’язана їх розпечатати. Зміст листів перевірці не підлягає. Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються.

10. Начальник органу (підрозділу) охорони державного кордону відповідного МТТ забезпечує розгляд заяв (скарг) затриманих осіб відповідно до вимог законодавства України. Результати розгляду скарги доводяться до затриманої особи.

Якщо в адресованих у державні установи та громадські організації заявах (скаргах) затриманих осіб є звернення, що можуть бути вирішені начальником органу (підрозділу) охорони державного кордону відповідного МТТ, ним вживаються заходи щодо їх задоволення, не чекаючи результатів розгляду в інших інстанціях.

Розписки затриманих осіб про отримання відповіді на заяву (скаргу) додаються до їх особових справ.

11. Затриманим особам дозволяється відправляти релігійні обряди в межах МТТ, якщо вони не становлять загрози оточуючим і відповідають нормам загальної моралі й гуманності та не заборонені законодавством України.

Начальник підрозділу тримання (ВПС) має право дозволяти відправляти релігійні обряди під час нічного відпочинку, якщо цього вимагає релігія і це не заважатиме іншим затриманим особам.

12. Затриманим особам надається можливість прогулюватись на свіжому повітрі не менше 1 години у визначений розпорядком дня для затриманих осіб час (у світлий час доби).

Тривалість прогулянки може зменшуватися за бажанням затриманої особи у разі несприятливих погодних умов, а також за наказом старшого зміни охорони у разі виникнення надзвичайних обставин.

13. Затриманим особам дозволяється носити вуса, бороду та відрощувати їх та волосся, якщо це не заважає проведенню заходів з ідентифікації особи та провадженню у справах. За потреби їм надається можливість голитися та стригтися. Гоління затриманими особами здійснюється власними безпечними засобами (електричною або механічною бритвою), що видаються старшим зміни охорони та повертаються назад після його завершення. Гоління проводиться у присутності однієї з осіб складу зміни охорони.

14. Затримані особи мають право займатися особистими справами, що не порушують режим у МТТ та не загрожують безпеці оточуючих. Їм можуть видаватися необхідні для цього речі, що здавалися на зберігання.

15. У кімнатах для розміщення затриманих осіб можуть зберігатися предмети одягу за сезоном і речі, необхідні для постійного побутового використання, окрім тих, що визначені пунктом 3 розділу ІХ цієї Інструкції.

Затриманим особам дозволяється мати при собі медикаменти тільки з письмового дозволу медичного працівника.

16. Затримані особи мають право читати книжки, газети та журнали у будь-який час, окрім часу, відведеного для нічного відпочинку. За можливості іноземці та особи без громадянства забезпечуються друкованими виданнями на зрозумілих для них мовах.

17. Затримані особи можуть користуватися електронними та електромеханічними приладами, окрім тих, що визначені пунктом 3 розділу ІХ цієї Інструкції, якщо це не заважає дотриманню розпорядку дня або оточуючим. Заборонено користуватися цими приладами у час, відведений для нічного відпочинку.

Загальний перегляд або прослуховування теле- чи радіопередач здійснюється у відповідний час, визначений розпорядком дня.

18. Затриманим особам дозволяється займатися неконтактними видами спорту у визначений для прогулянок розпорядком дня час.

19. Затримані особи, які мають кошти, один раз на два дні можуть замовити предмети для щоденної потреби, гігієни, продукти харчування та тютюнові вироби, а також книжки, газети і журнали у кількості, необхідній для задоволення власних потреб на час перебування в МТТ.

Замовлення оформляється затриманою особою на зворотній стороні протоколу особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів, в якому обліковані кошти, власноруч у вигляді заявки, в якій вказується кількість конкретних товарів, що необхідно купити, або загальна сума (у валюті, зазначеній у протоколі), яку він хоче витратити і на які види товарів.

Начальник підрозділу тримання (ВПС) або посадова особа, яка виконує його обов’язки, особисто здійснює закупівлю. Якщо затримана особа має кошти в іноземній валюті, то обмін необхідної суми здійснюється лише у банківській установі особисто начальником підрозділу тримання (ВПС) або особою, яка виконує його обов’язки.

Закупівля здійснюється лише в торгових точках, де встановлено реєстратор розрахункових операцій. За фактом кожної закупівлі та видачі затриманій особі придбаних речей складається довідка щодо використання коштів затриманої особи, яка перебуває в МТТ. Довідка складається начальником підрозділу тримання (ВПС) або особою, яка виконує його обов’язки, у присутності двох свідків та за потреби перекладача. Довідкою фіксується видача затриманій особі придбаних товарів з пред’явленням документів, які підтверджують обмін коштів, їх витрату та залишок коштів. Документ доводиться затриманій особі мовою, якою вона володіє або може спілкуватися, та підписується перекладачем. Квитанції про обмін коштів та чеки, які підтверджують факт закупівлі, підклеюються на звороті такої довідки.

У випадку використання коштів затриманої особи під час звільнення або передавання до іншого органу затримана особа на зворотній стороні протоколу особистого огляду, огляду речей та вилучення речей і документів власноруч записує, яку суму, в якій валюті вона отримала (залишок після використання коштів).

Забороняється закуповувати затриманим особам речовини та предмети, що визначені пунктом 3 розділу ІХ цієї Інструкції.

20. Затримані особи можуть курити тютюнові вироби лише у спеціально відведених для цього місцях та у визначений розпорядком дня час для особистих потреб та прогулянки.

21. Затримані особи можуть одержувати без будь-яких обмежень грошові перекази, бандеролі, посилки, а також отримувати матеріальні цінності, гроші, продукти та речі повсякденного вжитку у вигляді передач.

Передачі обов’язково підлягають огляду в присутності особи, яка їх принесла. У разі надходження їх поштою огляд здійснюється у комісійному порядку зі складанням відповідного акта. Акт огляду поштових надходжень з підписами членів комісії та затриманої особи про отримання надісланих речей долучається до особової справи щодо цієї особи.

Речі повсякденного вжитку, які не заборонено для зберігання в кімнаті для розміщення затриманих осіб, надаються в користування затриманій особі. Решта речей зберігається у спеціально відведеному місці та надається в користування затриманій особі за її зверненням.

Передані лікарські засоби та предмети медичного призначення видаються з дозволу медичного працівника органу (підрозділу) охорони державного кордону з оформленням відповідної розписки, в якій зазначається, що дозволено передати, а також посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис медпрацівника, який надав дозвіл.

Затримані особи можуть отримувати грошові перекази на власне ім’я, а за відсутності документів, що посвідчують особу,  - за заявою затриманої особи на ім’я особи, яку вона вкаже в заяві.

Усі чеки та квитанції про отримання грошового переказу та заява затриманої особи про доручення отримання переказу долучаються до особової справи щодо затриманої особи.

Речовини та предмети, зазначені в пункті 3 розділу ІХ цієї Інструкції, крім грошей, повертаються особі, яка їх принесла. У разі надходження їх поштою відсилаються назад відправникові або знищуються, якщо цього вимагає їх стан або властивості, про що робиться запис в акті комісійної перевірки із зазначенням підстав знищення.

Отримані затриманою особою гроші та матеріальні цінності обліковуються і зберігаються відповідно до вимог пункту 12 розділу VІ цієї Інструкції.

22. Затримані особи можуть обмежуватись у правах, вказаних у пунктах 19, 21 цього розділу, у зв’язку з коротким строком їх затримання.

23. Затримані особи зобов’язані:

дотримуватися встановленого режиму в МТТ;

бути ввічливими з іншими затриманими, особовим складом органів (підрозділів) охорони державного кордону та іншими особами, дотримуватись з ними правомірних взаємовідносин;

виконувати законні розпорядження складу зміни охорони;

припиняти діяння, що можуть створювати загрозу для їхньої особистої безпеки, а також безпеки інших осіб;

прибирати та підтримувати в чистоті приміщення, в яких вони утримуються;

дбайливо ставитися до майна МТТ і предметів, якими вони користуються, використовувати їх тільки за призначенням;

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та вимог пожежної безпеки.

24. Приміщення, в яких утримуються затримані особи, розміщені в них санвузли  прибираються затриманими особами особисто щодня з використанням дезінфекційних розчинів, для чого їм надаються всі необхідні засоби для прибирання.

З метою упорядкування прибирання зазначених місць старшиною підрозділу тримання (ВПС) визначається черговість їх прибирання затриманими особами та складається відповідний графік.

25. Провітрювання приміщень МТТ здійснюється щодня зазвичай під час прогулянок затриманих осіб.

26. Затриманим особам забороняється:

самовільно залишати МТТ, вчиняти протиправні дії, порушувати режим у МТТ та розпорядок дня та/або підбурювати до цього інших осіб;

здійснювати напад на охорону чи інших осіб;

здійснювати втечу та підготовку до неї, а також перебувати без дозволу в адміністративних приміщеннях;

чинити опір законним діям складу зміни охорони, перешкоджати виконанню ним своїх службових обов’язків, звертатись до них з проханням про виконання неправомірних дій;

заподіювати собі чи іншим особам тілесні ушкодження чи завдавати шкоду здоров’ю;

завдавати шкоди чи створювати загрозу заподіяння шкоди майну будь-яких форм власності, у тому числі майну інших затриманих осіб, а також робити будь-які написи на стінах і речах, що видаються для користування;

затуляти оглядове віконце в дверях кімнати для розміщення затриманих осіб, здійснювати інші дії, що ускладнюють нагляд за їх поведінкою;

перестукуватися й листуватися з особами, які тримаються в інших кімнатах МТТ, підбирати й перекидати за межі прогулянкового майданчика будь-які предмети, виявлені на його території, грати в ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, а також курити, готувати та вживати їжу у невизначених для цього місцях;

отримувати, виготовляти, купувати, зберігати, вживати і використовувати речовини та предмети, зазначені в пункті 3 розділу ІХ цієї Інструкції (за винятком отримання та використання грошей у порядку, встановленому цією Інструкцією);

продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь інших осіб предмети, вироби і речі, що перебувають в особистому користуванні;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »