Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 27.03.200761
Документ z0441-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
27.03.2007 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2007 р.
за N 441/13708

Про затвердження Правил безпеки
в газовому господарстві коксохімічних
підприємств і виробництв

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпеки в газовому господарстві
коксохімічних підприємств і виробництв (далі - Правила), що
додаються.
2. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не
поширюються на коксохімічні підприємства та виробництва на
території України Правила безпеки в газовому господарстві
підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86), затверджені постановою
Держгіртехнагляду СРСР від 18.03.86 N 5 і наказом Міністерства
чорної металургії СРСР від 08.05.86 N 611 (НПАОП 27.1-1.10-86).
3. Наказ увести в дію з 1 червня 2007 року.
4. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Начальнику управління правового та юридичного забезпечення
Прохорову В.В. у встановленому порядку внести наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.
6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г.
опублікувати наказ у черговому номері журналу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
27.03.2007 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2007 р.
за N 441/13708

ПРАВИЛА
безпеки в газовому господарстві
коксохімічних підприємств і виробництв

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних
підприємств і виробництв (далі - Правила) поширюються на
проектування, будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення,
ремонт, експлуатацію об'єктів газового господарства коксохімічних
підприємств і виробництв, пов'язаних із виробництвом,
транспортуванням, підготовкою, очищенням власного коксового та
пекококсового газу, прийняттям очищеного доменного газу з доменних
цехів металургійного виробництва, природного газу, зріджених
вуглеводневих газів (далі - ЗВГ), що використовуються як паливо на
коксохімічних підприємствах і виробництвах із робочим тиском:
коксового (пекококсового) та доменного газу до 0,1 МПа (1 кгс/кв.
см); природного газу до 1,2 МПа (12 кгс/кв.см); ЗВГ до 1,6 МПа (16
кгс/кв.см). До коксового газу, що використовується як технологічний газ у
технології виробництва хімічних продуктів, установлюються вимоги
за цими Правилами. Вимоги та положення цих Правил є обов'язковими для юридичних
і фізичних осіб, які здійснюють проектування, будівництво та
експлуатацію об'єктів газового господарства незалежно від форм
власності та видів діяльності.
1.2. До об'єктів газового господарства належать: міжцехові,
цехові газопроводи та газопроводи, що знаходяться всередині
приміщень з розташованими на них пристроями та арматурою;
газообладнання печей, котлів і інших агрегатів, що споживають газ
як паливо; машинні зали з установленими в них нагнітачами
коксового газу; газопідвищувальні станції; газозмішувальні
установки; газорегулювальні пункти; цехи та об'єкти з охолодження,
очищення коксового газу, уловлювання та виділення з коксового газу
хімічних продуктів коксування; опалювальні системи коксових
батарей, пекококсових печей, установок сухого гасіння коксу (далі
- УСГК), гаражів розморожування вугілля, трубчастих печей,
сушильних установок; установки для підігріву вугільної шихти;
газопостачання лабораторій; газоскидні пристрої; газопроводи
пекококсового газу та установки з його очищення на Авдіївському та
Запорізькому коксохімічних підприємствах.
1.3. Дія цих Правил не поширюється на: газові установки та газопроводи, що переробляють і
транспортують газ, що не використовується як паливо; газові установки та газопроводи з надлишковим тиском
природних горючих газів більше 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а також із
надлишковим тиском ЗВГ більше 1,6 МПа (16 кгс/кв.см); газонаповнювальні пункти та станції; газифіковані комунально-побутові об'єкти, розташовані на
території підприємства (виробництва).
1.4. На зазначені у пункті 1.3 об'єкти газового господарства
поширюються Правила безпеки в газовому господарстві підприємств
чорної металургії (ПБГЧМ - 86), затверджені постановою
Держгіртехнагляду СРСР 18.03.86 N 5 і наказом Міністерства чорної
металургії СРСР від 08.05.86 N 611 (далі - НПАОП 27.1-1.10-86).
1.5. Порядок і строки приведення діючих коксохімічних
підприємств і виробництв у відповідність з вимогами цих Правил
визначаються в кожному конкретному випадку роботодавцями по
узгодженню з територіальними органами Державного нагляду за
охороною праці. Якщо в умовах діючого виробництва окремі вимоги Правил не
можуть бути виконані без значної їх перебудови, то доцільність,
порядок і строки приведення діючих об'єктів газового господарства
у відповідність з вимогами цих Правил визначаються в кожному
конкретному випадку суб'єктами господарської діяльності
(роботодавцями) та генеральною проектною організацією з узгодження
з територіальними органами Державного нагляду за охороною праці.
1.6. Складання та затвердження інструкцій, умови їх
перегляду, організація навчання персоналу з експлуатації об'єктів
газового господарства підприємства, перевірка знань і підвищення
кваліфікації працюючих повинні здійснюватися відповідно до вимог
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).
1.7. У цехах, що переробляють або використовують горючі гази,
розпорядженням по цеху повинна бути призначена особа з числа
інженерно-технічних працівників, відповідальна за безпечну
експлуатацію газового господарства цеху. Особи, відповідальні за безпечну експлуатацію газового
господарства окремих цехів, повинні мати стаж роботи в газовому
господарстві не менше ніж три роки.
1.8. На кожному коксохімічному підприємстві (виробництві) в
цехах повинні бути складені та затверджені роботодавцем такі
документи: перелік об'єктів, газопроводів, трубопроводів, що відносяться
до газового господарства, з зазначенням номерів об'єктів, ділянок
з датами уведення в експлуатацію; перелік газонебезпечних місць і робіт по об'єктах газового
господарства з розбивкою на групи; схеми газопроводів з зазначенням споживачів, запірної
арматури, що вимикає, конденсатовідвідників, газових апаратів; паспорти об'єктів газового господарства; інструкції з питань охорони праці.
1.9. Газонебезпечні роботи на об'єктах газового господарства
повинні виконуватися відповідно до вимог розділу 12.11 цих Правил.
1.10. До зварювальних робіт на об'єктах газового господарства
допускаються зварники, газорізальники, атестовані відповідно до
вимог Правил атестації зварників, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 N 61 ( z0262-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.05.96 за
N 262/1287 (далі - НПАОП 0.00-1.16-96), і вимогами статті 17
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
1.11. Працівники, які приймаються на роботу з експлуатації та
обслуговування об'єктів газового господарства, повинні проходити
попередній медичний огляд, а працюючі - періодичний огляд згідно з
порядком, установленим статтею 17 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ).
1.12. При проектуванні, будівництві та експлуатації газового
господарства коксохімічних підприємств і виробництв необхідно
враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2002 N 1788 ( 1788-2002-п ).
1.13. Для проведення газонебезпечних робіт не дозволяється
залучення осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.
1.14. У роботі з цими Правилами використовуються дані щодо
граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин (далі - ГДК) у
повітрі робочої зони та у повітрі населених місць, найбільш
характерних для коксохімічного виробництва, з указівкою класів
небезпеки, визначених відповідно до Правил технічної експлуатації
коксохімічних підприємств, затверджених наказом Мінпромполітики
України 05.07.2002 N 305.
2. Терміни та визначення понять, що застосовуються в цих
Правилах
------------------------------------------------------------------ |Аварійна ситуація |- стан будівлі, споруди чи їх | | | частин, що характеризує | | | порушення меж і умов безпеки | | | експлуатації, але ще не | | | перейшло в аварію; | |-------------------------------+--------------------------------| |Аварія |-порушення експлуатації об'єкта,| | | де має місце перевищення | | | нормованих меж впливу на | | | персонал об'єкта, його основні| | | фонди та навколишнє | | | середовище; | |-------------------------------+--------------------------------| |Агрегат |- ряд конструктивно об'єднаних | | | між собою машин: генераторів, | | | двигунів, насосів тощо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Арматура трубопровідна |- клапани, засувки, крани тощо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Важкий газ |- газ, що має густину більше 0,8| | | відносно до густини повітря; | |-------------------------------+--------------------------------| |Вибухонебезпечний об'єкт |- об'єкт, де в результаті аварії| | | може статися вибух; | |-------------------------------+--------------------------------| |Вибухопожежонебезпечний об'єкт |- об'єкт, де в результаті аварії| | | може статися вибух або пожежа,| | | або вибух і пожежа одночасно; | |-------------------------------+--------------------------------| |Виробниче середовище |- простір, де перебуває персонал| | | при здійсненні виробничої | | | діяльності; | |-------------------------------+--------------------------------| |Виробничий підрозділ |- структурна одиниця | | | підприємства, що здійснює | | | конкретну функцію виробництва;| |-------------------------------+--------------------------------| |Відділення |- структурний підрозділ цеху, що| | | включає кілька виробничих | | | ділянок; | |-------------------------------+--------------------------------| |Вогневі роботи |- роботи чи ремонтно- | | | технологічні операції, | | | пов'язані з необхідністю | | | застосування відкритих джерел | | | вогню, інструментів або | | | операцій з можливим | | | іскроутворенням або можливим | | | нагріванням до температур, що | | | можуть викликати (створити) | | | умови загоряння матеріалів, | | | продуктів, горючих газів, | | | парів органічних речовин або | | | інших горючих матеріалів; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газ доменний |- газ, що отримується в | | | доменному виробництві; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газ природний |- газ, що видобувається з надр; | |-------------------------------+--------------------------------| |Гази коксовий |- коксовий газ - газ, | | | що отримується у процесі | | | термічного нагрівання | | | вугільної шихти та | | | характеризується | | | підвищеною вибухопожежною | | | небезпекою; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газ пековий |- пекококсовий газ - газ, | | | що отримується при | | | коксуванні кам'яновугільного | | | пеку та на нього поширюються | | | ідентичні вимоги, як і на | | | коксовий газ, при | | | забезпеченні вибухопожежної | | | небезпеки. | | | | | | Середні показники | | | щодо складу газів, об'ємна | | | частка в %: | | |--------------------------------| | |Хімічні |Коксовий|пекокок- | | |інгріді- | газ |совий газ | | |єнти | | | | |------------+--------+----------| | |CO | 2,4 | 1,73 | | | 2 | | | | |------------+--------+----------| | |C H | 2,2 | 0,37 | | | n m | | | | |------------+--------+----------| | |O | 0,4 | 1,04 | | | 2 | | | | |------------+--------+----------| | |CO | 6,0 | 3,04 | | |------------+--------+----------| | |H | 59,5 | 78,17 | | | 2 | | | | |------------+--------+----------| | |CH | 25,5 | 10,67 | | | 4 | | | | |------------+--------+----------| | |N | 4,0 | 4,98 | | | 2 | | | | |------------+--------+----------| | |об'єм газу, | 300 | 0,3 | | |що | | | | |приходиться | | | | |на 1 т | | | | |вугільної | | | | |шихти, що | | | | |коксується | | | | |куб. м. | | | | |--------------------------------| | | У виробничих умовах | | | пекококсовий газ | | | змішується з коксовим | | | газом, не змінюючи його | | | властивостей; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газова установка |- установка, де циркулює чи | | | спалюється горючий газ (горючі| | | гази); | |-------------------------------+--------------------------------| |Газове господарство |- система керування та утримання| | | газових установок, | | | газопроводів і допоміжних | | | засобів, що відносяться до | | | них, яка забезпечує їх | | | працездатність і безпеку | | | відповідно до вимог чинних | | | Правил і в них циркулюють | | | гази, що використовуються як | | | паливо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газове обладнання |- обладнання, що в процесі | | | експлуатації заповнено горючим| | | газом; | |-------------------------------+--------------------------------| |Установки, що |- виробничі печі, котли, | |використовують газ | технологічні установки, що | | | використовують газ як паливо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газонаповнювальна станція |- установка для постачання газом| | | транспортних машин, що | | | працюють на газі; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газонебезпечні роботи на |- роботи, що виконуються | |об'єктах газового | ремонтним та обслуговуючим | |господарства | персоналом в умовах можливого | | | впливу горючих газів, що | | | використовуються як паливо на | | | підприємстві (доменного, | | | коксового, природного, ЗВГ), | | | а також їх продуктів горіння. | | | Ці роботи виконуються | | | відповідно до підрозділу 12.9 | | | цих Правил; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід |- сталевий трубопровід, | | | призначений для | | | транспортування газоподібних | | | речовин, їх парів і | | | конденсату; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід високого тиску |- робочий тиск газу в | | | газопроводі більше | | | 0,3 МПа (3 кгс/кв. см) до 1,6 | | | МПа (16 кгс/кв. см); | |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід низького тиску |- робочий тиск газу в | | | газопроводі до 0,1 МПа | | | (1 кгс/кв. см); | |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід середнього тиску |- робочий тиск газу в | | | газопроводі більше | | | 0,1 МПа ( 1кгс/кв. см) до 0,3 | | | МПа (3 кгс/кв. см); | |-------------------------------+--------------------------------| |Граничнодопустима концентрація |- концентрація, де за умови | |(ГДК) у повітрі робочої зони | щоденної роботи в межах 8 | | | годин протягом всього робочого| | | стажу в працюючих не може | | | виникнути захворювання або | | | відхилення в стані здоров'я; | |-------------------------------+--------------------------------| |Експлуатаційні показники |- показники продуктивності, | | | швидкості, витрати | | | електроенергії, палива, | | | ремонтопридатності, | | | зносостійкості чи погіршення | | | в процесі експлуатації | | | регламентованих показників, | | | установлених у технічному | | | паспорті заводу-виготовлювача;| |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід зворотного |- газопровід коксового газу, що | |коксового газу | проходить від нагнітального | | | колектора коксового газу | | | машинного залу через хімічні | | | цехи уловлювання хімічних | | | продуктів і очищення газу до | | | газоскидного пристрою, а також| | | на опалення коксових батарей | | | та іншим споживачам коксового | | | газу до межі проектування; | |-------------------------------+--------------------------------| |Капітальний ремонт |- ремонт, що виконується для | | | відновлення справності і | | | повного чи близького до | | | повного відновлення ресурсу | | | виробу з заміною чи | | | відновленням будь-яких його | | | частин, уключаючи базові; | |-------------------------------+--------------------------------| |Коксохімічне підприємство |- самостійне коксохімічне | |(виробництво) | підприємство (завод) або | | | виробництво, що входить до | | | складу металургійного | | | комбінату (заводу); | |-------------------------------+--------------------------------| |Легкий газ |- газ, що при температурі | | | навколишнього середовища 20 | | | град. С і тиску 100 кПа має | | | густину 0,8 або менше відносно| | | до густини повітря; | |-------------------------------+--------------------------------| |Міжцеховий газопровід |- газопровід, що проходить за | | | межами цеху і його межа | | | встановлюється при | | | проектуванні; | |-------------------------------+--------------------------------| |Надземний газопровід |- газопровід, що прокладається | | | на нарізних опорах на висоті, | | | що дає можливість проїзду | | | автомобільного та залізничного| | | транспорту; | |-------------------------------+--------------------------------| |Наземний газопровід |- газопровід, що прокладається | | | на низьких опорах, що не | | | забезпечують проїзд | | | транспортних засобів; | |-------------------------------+--------------------------------| |Небезпечна концентрація газу на|- об'ємна частка газу в повітрі,| |вибух | що складає 20% і більше | | | нижньої концентраційної межі | | | поширення полум'я (НКМП); | |-------------------------------+--------------------------------| |Небезпечна концентрація газу в |- масова частка газу в повітрі | |повітрі робочої зони | робочої зони більша | | | граничнодопустимої | | | концентрації; | |-------------------------------+--------------------------------| |Небезпечний виробничий |- вид небезпечного впливу на | |фактор | людину (обладнання, машини | | | тощо) у разі виникнення | | | аварійної ситуації; | |-------------------------------+--------------------------------| |Об'єкт |- будівля, споруда, цех, | | | установка, агрегат тощо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Об'єкти газового господарства |- обладнання та апаратура, де | | | знаходиться газ, що | | | використовується як паливо, | | | газопроводи коксового, | | | доменного та природного газу, | | | а також будівлі, споруди, | | | приміщення з обладнанням, що | | | знаходиться в них і | | | призначене для обслуговування | | | об'єктів газового | | | господарства; | |-------------------------------+--------------------------------| |Обстеження |- комплекс робіт із збирання, | | | оброблювання, систематизації | | | та аналізу даних про технічний| | | стан конструкцій та | | | обладнання, наявних в них | | | дефектів і ушкоджень, оцінки | | | ступеня зношеності; | |-------------------------------+--------------------------------| |Пожежонебезпечний об'єкт |- об'єкт, де в результаті аварії| | | може виникнути пожежа; | |-------------------------------+--------------------------------| |Поточний ремонт |- ремонт, що виконується для | | | забезпечення чи відновлення | | | працездатності виробу шляхом | | | заміни та (або) відновлення | | | окремих частин; | |-------------------------------+--------------------------------| |Пристрій, що вимикає |- трубопровідна арматура, що | | | дозволяє надійно перекривати | | | газопровід; | |-------------------------------+--------------------------------| |Промислове підприємство |- статутний суб'єкт, що має | | | право юридичної особи і | | | здійснює виробництво та | | | реалізацію продукції певних | | | видів з метою одержання | | | прибутку; | |-------------------------------+--------------------------------| |Газопровід прямого коксового |- газопровід коксового газу, що | |газу | проходить від газозбірника | | | коксової батареї до | | | усмоктувального колектора | | | коксового газу машинного залу;| |-------------------------------+--------------------------------| |Робоче місце |- елементарна одиниця структури | | | підприємства, де розміщені | | | виконавці роботи, технологічне| | | обладнання, що обслуговується,| | | та оснащення; | |-------------------------------+--------------------------------| |Служба |- Сукупність ланок керування | | | структурних підрозділів, | | | об'єднаних за призначенням у | | | систему керування; | |-------------------------------+--------------------------------| |Стандартні умови визначення |- об'єм газу при температурі +20| |об'єму | град. С, тиску 101,325 кПа, | | | відносної вологості 0%; | |-------------------------------+--------------------------------| |Теплотехнічний газовий |- агрегат, що використовує газ | |агрегат | як паливо; | |-------------------------------+--------------------------------| |Технічна експертиза |- дослідження фахівцями з питань| | | технічного стану, що вимагає | | | спеціальних пізнань в галузі | | | технології, техніки, | | | виробництва або науки; | |-------------------------------+--------------------------------| |Технічне обслуговування |- комплекс заходів щодо контролю| | | забезпечення працездатного | | | стану обладнання, що | | | забезпечується оглядом, | | | доглядом, періодичністю | | | ремонтів або усуненням | | | незначних причин дефектів, що | | | виникають у процесі його | | | експлуатації; | |-------------------------------+--------------------------------| |Технологічна дисципліна |- дотримання точної | | | відповідності технологічного | | | процесу виготовлення продукції| | | вимогам технологічної та | | | конструкторської документації;| |-------------------------------+--------------------------------| |Технологічні |- елементи вузлів виробу, опорні| |металоконструкції | елементи тощо, що виконують | | | опорні, допоміжні чи сполучні | | | функції в роботі механізмів, | | | машин або агрегатів; | |-------------------------------+--------------------------------| |Цех |- організаційно та технологічно | | | відособлений структурний | | | підрозділ, що прямо або | | | побічно бере участь у | | | переробці предмета праці в | | | готову продукцію та | | | складається з сукупності | | | виробничих ділянок; | |-------------------------------+--------------------------------| |Цеховий газопровід |- Газопровід, що прокладається | | | за проектною документацією в | | | межах цеху і технологічно | | | пов'язаний з обладнанням і | | | апаратурою; | |-------------------------------+--------------------------------| |Шкідливий виробничий |- вид шкідливого впливу на | |фактор | людину (хімічна речовина, газ,| | | шум, вібрація тощо) при | | | перевищенні її | | | граничнодопустимого рівня; | ------------------------------------------------------------------
3. Позначення та скорочення АУП - автоматичні установки пожежегасіння; АУПС - автоматичні установки пожежної сигналізації; ВСН - ведомственные строительные нормы; ГДК - граничнодопустима концентрація; ГКС - газокомпресорна станція; ГПС - газопідвищувальна станція; ГРП - газорегулювальний пункт; ГРС - газорятувальна служба; ГРУ - газорегулювальна установка; ГСП - газоскидний пристрій; ДБН - державні будівельні норми; ДГРД - добровільна газорятувальна дружина; ДПГГ - диспетчерський пункт газового господарства; ДСП - державні санітарні правила; ЗВГ - зріджений вуглеводневий газ; ЗВТ - засоби вимірювальної техніки; ЛЕП - лінія електропередачі; МЗ - машинний зал; НАПБ - нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки; НКМВ - нижня концентраційна межа вибуховості; НКМП - нижня концентраційна межа поширення полум'я; НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці; ОНТП - общесоюзные нормы технологического проектирования; ОРД - отраслевая рабочая документация; СНиП - строительные нормы и правила; ССБТ - система стандартов безопасного труда; ТЕС - теплоелектростанція; ТЕЦ - теплоелектроцентраль; ТУ - технічні умови; УСГК - установка сухого гасіння коксу.
4. Загальні вимоги безпеки при роботі з горючими газами,
газопроводами і газовими установками
4.1. Циркулюючі гази, що використовуються як паливо на
коксохімічних підприємствах і виробництвах (коксовий, доменний,
природний, зріджений вуглеводневий газ (далі - ЗВГ), повинні
відповідати вимогам технічних умов, затверджених у встановленому
порядку. Вміст пилу в доменному газі після його очищення не повинен
перевищувати 4 мг/куб. м. Вимоги технічних умов установлюються тільки на очищений
коксовий газ.
4.2. Експлуатація газопроводів і газової апаратури повинна
здійснюватися під надлишковим тиском газу не менше, ніж 500 Па, за
винятком газозбірників коксових і пекококсових печей, що працюють
з мінімальним тиском газу відповідно до вимог технологічного
процесу, а також за винятком газопроводів і газової апаратури з
транспортування коксового газу та хімічних продуктів від
газозбірників до нагнітачів машинного залу, що працюють під
розрідженням.
4.3. Тиск (розрідження) газу для розрахунків треба приймати
за паспортною характеристикою машини (компресора, нагнітача), що
забезпечує транспортування газу.
4.4. Газопроводи та газові установки повинні розташовуватися
на відкритих майданчиках з забезпеченням вільного їх
провітрювання. Розташування газопроводів і установок у закритих
приміщеннях дозволяється лише в тих випадках, коли це обумовлено
умовами технологічного процесу.
4.5. Газопроводи на території підприємства (виробництва)
повинні бути надземними. У цехах на ділянках підведення газу до
окремих печей, установок і агрегатів дозволяється прокладання
газопроводів у каналах з дотриманням вимог підпункту 5.5.14 цих
Правил.
4.6. З'єднання деталей газопроводів між собою повинне
здійснюватися зварюванням. Фланцеві з'єднання дозволяються тільки
в місцях установлення заглушок, приєднання газопроводів до
фланцевого обладнання, арматури та апаратів, а на окремих ділянках
газопроводів - у випадках, коли це необхідно за умовами монтажу
або експлуатації. Монтажні стики труб для газопроводів з робочим тиском до 0,1
МПа (1 кгс/кв. см), діаметром 1000 мм і більше повинні
виконуватися зварюванням за допомогою бандажів. Роз'ємні з'єднання газопроводів повинні виконуватися за
допомогою фланців. Застосовування нарізних з'єднань дозволяється
для приєднання ЗВТ, а також арматури та обладнання, що
виготовляються тільки з нарізними з'єднаннями.
4.7. Віднесення газопроводів до міжцехових і цехових
вирішується при проектуванні шляхом встановлення межі проектування
(підпункт п. 13.1.1 щодо розмежування ділянок газопроводів при
експлуатації).
4.8. Газові апарати в місцях, де потрібно забезпечити доступ
усередину та в нижні їх частини для провітрювання, повинні бути
обладнані люками. Газопроводи доменного газу діаметром 300 мм і більше повинні
бути обладнані люками безпосередньо за засувками по ходу газу, а
на закільцьованих газопроводах люки треба влаштовувати по обидва
боки засувки. Замкнена ділянка газопроводу доменного газу діаметром 1200 мм
і більше та довжиною більше 25 м повинна мати не менше ніж два
люки (на початку та в кінці ділянки). Діаметр люка в просвіті повинен дорівнювати діаметру
газопроводу при його діаметрі до 600 мм і 600 мм - при діаметрі
газопроводу 600 мм і більше. Необхідність улаштування люків на газопроводах коксового газу
встановлюється проектною організацією з узгодженням з
роботодавцями.
4.9. Установлення вибухових клапанів на газових апаратах і
газопроводах не дозволяється.
4.10. Зовнішні поверхні корпусів газових апаратів і
газопроводів, у тому числі газопроводів, що підлягають
теплоізоляції, після закінчення монтажу та випробування повинні
бути двічі пофарбовані оливною фарбою, лаками або іншими
покриттями, що витримують температурні зміни та вплив атмосферних
опадів. Фарбування газопроводів повинно виконуватися відповідно до
стандарту "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки",
затвердженого Держстандартом СРСР 12.12.68 протоколом N 156 (далі
- ГОСТ 14202-69), та Технічних умов на виготовлення, монтаж,
випробування, захист від корозії, фарбування газопроводів
коксового та доменного газів тиском 0,035 МПа (0,35 кгс/кв. см)
(далі - ТУ - 85811). Окремі елементи (опорні поверхні, підп'ятники, сідла, хомути
та інше), фарбування яких після монтажу не може бути виконане,
повинні бути пофарбовані до монтажу. Газопроводи та газові установки, включаючи опори та опорні
конструкції, майданчики та сходи, розташовані в місцях з можливим
забрудненням корозійноактивними газами або парами, повинні бути
захищені спеціальним антикорозійним покриттям або виготовлені з
корозійностійких матеріалів.
4.11. Будівлі та газові установки повинні бути обладнані
блискавкозахистом відповідно до вимог "Инструкции по устройству
молниезащиты зданий и сооружений", затвердженої Міненерго СРСР
12.10.87 (далі - РД 34.21.122-87).
4.12. Всі газові машини та апарати повинні бути заземлені
незалежно від місця їх розташування. Газопроводи повинні
заземлюватися при введенні в будівлі цехів і при виведенні з них,
як правило, на контури заземлення цехових електроустановок. Зовнішні газопроводи повинні заземлюватися через кожні 250 м. Опір розтіканню струму заземлювача повинен бути не більше ніж
10 Ом. У місцях установлення фланцевих з'єднань повинні бути
влаштовані постійні струмопровідні перемички.
4.13. Продувні свічки повинні встановлюватися в кінці
газопроводу поблизу заглушки та безпосередньо перед засувками по
ходу газу, за винятком засувок на відведеннях газу, якщо довжина
відведення до засувки менше 3 м, а також у верхніх точках
газопроводів і газових установок. При кільцевій системі
газопроводів свічки повинні встановлюватися по обидва боки
засувки.
4.14. Перетин продувної свічки повинен вибиратися з
розрахунку забезпечення п'ятикратного зміну об'єму, що
продувається, не більше ніж за 30 хвилин. Діаметр продувних свічок повинен бути не менше ніж 40 мм. Продувні свічки повинні бути виведені вище рівня покрівлі в
місці виходу свічки або вище обслуговувального майданчика
газопроводу не менше ніж на 2,5 м для природного газу та 4,0 м -
для коксового та доменного газів. При цьому, якщо відстань від
гребня даху або ліхтаря до свічки менше ніж 20 м, свічка
газопроводів коксового та доменного газів повинна бути виведена на
4 м вище гребня даху або ліхтаря. Вихідний отвір продувних свічок на газопроводах повинен бути
на висоті не менше ніж 10 м від рівня землі.
4.15. Не дозволяється поєднувати продувні свічки різних
газів, а також окремих ділянок газопроводів, роз'єднаних запірною
трубопровідною арматурою. Конструкція верхньої частини продувної свічки повинна
виключати можливість попадання в неї атмосферних опадів і
забезпечувати спрямування струменів газу вбік від найближчих
робочих місць. На свічці за засувкою (по ходу газу) повинен бути
встановлений штуцер з краном, призначений для відбору проб повітря
або газу при продуванні газопроводу, а також для перевірки
щільності засувки свічки.
4.16. Устя продувних свічок повинні розміщуватися не ближче
ніж 30 м по горизонталі від повітрязаборів систем вентиляції
будівель і споруд. При відстані менше ніж 30 м отвори свічок
повинні бути вище повітрозабору не менше ніж на 8 м.
4.17. На газопроводах і газових апаратах повинна
застосовуватися арматура, що вимикає, для газового середовища
класу герметичності не нижче ніж "В" відповідно до вимог стандарту
"Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов",
затвердженого Держстандартом СРСР 28.10.77 протоколом N 2720 (далі
- ГОСТ 9544-75). Установлення бронзових кранів або засувок із бронзовими
кільцями на газопроводах коксового газу не дозволяється.
4.18. На газопроводах і апаратах повинні встановлюватися
засувки з висувним шпинделем. Пробки кранів повинні мати риску, що визначає положення
пробки крана, а рукоятки кранів - мати обмежники повороту.
Самозмащувальні крани повинні мати стрілку, що показує відкривання
крана.
4.19. При виборі матеріалу запірної арматури треба
враховувати умови експлуатації її по тиску газу та температурі
згідно з даними, наведеними в табл. 1.
Таблиця 1.
(температура в град. С) ------------------------------------------------------------------ |Найменування матеріалу |Тиск газу, МПа |Температура | | | |застосування | |-----------------------+------------------+---------------------| |Сірий чавун |До 0.6 |Не нижче ніж мінус 35| |-----------------------+------------------+---------------------| |Ковкий чавун |До 1,6 |Не нижче ніж мінус 35| |-----------------------+------------------+---------------------| |Вуглецева сталь |До 1,6 |Не нижче ніж мінус 40| |-----------------------+------------------+---------------------| |Легована сталь |До 1,6 |Не нижче ніж мінус 40| ------------------------------------------------------------------
На газопроводах повинна бути встановлена сталева фланцева
трубопровідна арматура. При наявності в діючих каталогах заводів-виготовлювачів
сталевої арматури необхідних параметрів застосовування чавунної
арматури не дозволяється. Чавунну арматуру з умовним проходом більше ніж 200 мм,
незалежно від наявності паспорта, маркування та строку зберігання,
перед установленням треба піддати ревізії та гідравлічному
випробуванню на міцність і щільність. Дані випробувань з сталевої
арматури приймати за паспортами заводів-виготовлювачів, а при
відсутності паспортів випробування на міцність і щільність робити
на місці монтажу. Протікання арматури регламентується ГОСТ
9544-75.
4.20. Засувки з електроприводом повинні встановлюватися при
діаметрі газопроводу 400 мм і більше. Електропривод також повинен
установлюватися на засувках меншого діаметра при розташуванні їх
на висоті більше 10 м або в незручних для обслуговування місцях, а
також при наявності автоматизації. Усі засувки повинні мати ручне
керування, а засувки з електроприводом, крім того, місцеве
керування із землі або майданчика (незалежно від наявності
дистанційного керування). Дозволяється встановлення засувок тільки з ручним приводом у
місцях їх рідкого використання. Уся електрифікована трубопровідна арматура повинна бути
заземлена.
4.21. Установлення на газопроводах і апаратах гідравлічних
затворів як пристрою, що вимикає, не дозволяється. Зазначена заборона не поширюється на постійно діючі
гідрозатвори скруберів, електрофільтрів, конденсатовідвідників і
тому подібних апаратів, передбачених проектною документацією.
4.22. Для повного відключення окремих ділянок газопроводів,
агрегатів, що використовують газ, і газових апаратів від діючих
газопроводів після дискових засувок (по ходу газу) повинні
встановлюватися сталеві болтові заглушки.
4.23. Листи заглушок діаметром до 2,0 м, що перекривають
газопровід, повинні виготовлятися із цілого листа. Для заглушок з
діаметром більше 2,0 м дозволяється застосовувати листи, зварені з
двох частин, з відповідною їх обробкою та випробуванням на
щільність швів.
4.24. Листи заглушок, що перекривають газопровід, повинні
бути розраховані на відповідний тиск газу з урахуванням діаметра
газопроводу, при мінімальній товщині листів не менше ніж 4 мм. Заглушки повинні мати хвостовики, що виступають за межі
фланців. На хвостовиках повинне бути вибите клеймо з буквою "З", з
вказівкою величин тиску газу та діаметра газопроводу.
4.25. Трубопровідна арматура повинна бути легко доступна для
управління, огляду та ремонту.
4.26. До місць установлення регулювальної арматури та
арматури, що вимикає, на газопроводах повинне бути передбачене
підведення пари. Уводи пари в газопроводи повинні виконуватися
відповідно до вимог пункту 4.35 цих Правил.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »