Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках [...]
Національний банк; Постанова, Правила від 08.04.2005123
Документ z0441-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2010, підстава z1217-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.04.2005 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 441/10721

Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку операцій
з використанням платіжних
карток у банках України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного
банку
N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Відповідно до статей 7, 41 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою приведення
нормативно-правових актів Національного банку України у
відповідність до Закону України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій з
використанням платіжних карток у банках України (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
17.12.2001 N 524 ( z0015-02 ) "Про затвердження Правил
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
10.01.2002 за N 15/6303; постанову Правління Національного банку України від
19.03.2003 N 123 ( z0274-03 ) "Про затвердження Змін до Правил
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
08.04.2003 за N 274/7595.
3. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків для керівництва та
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.04.2005 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 441/10721

ПРАВИЛА
бухгалтерського обліку операцій
з використанням платіжних
карток у банках України
{ У тексті Правил слова "банкомат", "банкомати", "депозитний
банкомат" замінено абревіатурою "ПТКС", а слова "переказ
(поповнення) коштів" у всіх відмінках словами "переказ
(зарахування) коштів" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від
30.09.2008 }
{ У тексті Правил слово "картрахунки" у всіх відмінках і
числах замінено словами "поточні рахунки" у відповідних
відмінках і числах згідно з Постановою Національного банку
N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Глава 1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України
операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та
міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості
товарів і послуг, проведення операцій через програмно-технічні
комплекси самообслуговування (далі - ПТКС), через касу банку за
допомогою платіжних терміналів та іншого обладнання, під час
фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України і
ґрунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку та
національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
1.3. Ці Правила регулюють лише бухгалтерський облік операцій
з використанням платіжних карток, що здійснюються як у
національній, так і в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій в іноземній валюті визначається
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
валютного регулювання. { Пункт 1.3 глави 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від
17.11.2010 }
1.4. Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського
обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням
особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись
основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими
Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.

{ Пункт 1.5 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

1.5. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених
відповідними нормативно-правовими актами Національного банку
України.
1.6. Терміни та визначення, що використовуються в цих
Правилах, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), інших
законодавчих та нормативно-правових актах Національного банку
України.
1.7. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних
карток здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими
рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами) (далі - План
рахунків). Перелік рахунків наведено в додатку до цих Правил.
Глава 2. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих
платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
2.1. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з
придбання заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
такими проводками: попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами за національну валюту: Дебет - 3510; Кредит - 1200, 2600; попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами за іноземну валюту: на суму в іноземній валюті: Дебет - 3800; Кредит - 1500; на суму гривневого еквівалента: Дебет - 3510; Кредит - 3801.
2.2. Банк має відображати в бухгалтерському обліку: віднесення вартості отриманих заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами на витрати такою проводкою: Дебет - 7431; Кредит - 3510. оприбуткування отриманих заготовок платіжних карток такою
проводкою: Дебет - 9821; Кредит - 991. Облік конвертів з ПІН-кодами банк має здійснювати відповідно
до його облікової політики.
2.3. Банк має обліковувати видані під звіт заготовки
платіжних карток з метою персоніфікації за позабалансовим рахунком
9892, що відображається такою проводкою: Дебет - 9892; Кредит - 9821.
2.4. Банк має обліковувати персоніфіковані платіжні картки за
позабалансовим рахунком 9819, що відображається такою проводкою: Дебет - 9819; Кредит - 9892.
2.5. Банк має обліковувати видані під звіт персоніфіковані
платіжні картки та конверти з ПІН-кодами за позабалансовим
рахунком 9898 "Інші цінності та документи в підзвіті", що
відображається такою проводкою: Дебет - 9898; Кредит - 9819.
2.6. Банк може здійснювати бухгалтерський облік операцій,
визначених пунктами 2.3 - 2.5 цієї глави, з використанням
контррахунків групи 991, якщо це передбачено його обліковою
політикою.
2.7. Видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами банк має відображати такою проводкою: Дебет - 991; Кредит - 9898. { Глава 2 в редакції Постанови Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
Глава 3. Облік коштів за операціями
з емісії та видачі платіжних карток
3.1. Банк-емітент відкриває клієнтам для обліку коштів за
операціями з платіжними картками поточні рахунки за балансовими
рахунками 2600, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655 Плану рахунків
( z0918-04 ). Банк-емітент здійснює облік коштів банків за операціями з
платіжними картками за балансовим рахунком 1600. Банк для обліку коштів за операціями з використанням
корпоративних карток відкриває бюджетним установам поточні рахунки
бюджетних установ на відповідних балансових рахунках розділу 25
"Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків
( z0918-04 ). { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
3.2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки
банком-емітентом для власних потреб використовуються такі рахунки:
{ Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } 3550 - під час використання корпоративної платіжної картки
для оплати витрат у відрядженні; 3551 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими
витратами; 3559 - під час використання корпоративної платіжної картки
для здійснення інших операцій.
Глава 4. Бухгалтерський облік операцій з переказу
(зарахування) коштів на поточні рахунки фізичних осіб,
операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток
{ Назва глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.1. Переказ (зарахування) коштів на поточні рахунки фізичної
особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів
через ПТКС, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу
коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з
рахунків інших осіб за їх дорученням.
4.2. Банк-емітент відображає в обліку переказ (зарахування)
коштів на поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток, такою
бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, 2630, поточні рахунки фізичних осіб; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. Банк у разі потреби може використовувати транзитний рахунок
2924. { Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.3. Банк-учасник у разі переказу коштів у банк-емітент
здійснює такі бухгалтерські проводки: Дебет - 1001, 1002, 2630, поточні рахунки фізичних осіб; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. Банк-емітент у разі переказу (зарахування) коштів на поточні
рахунки фізичних осіб, операції за якими здійснюються з
використанням платіжних карток через банк-учасник, здійснює такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Пункт 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
4.4. У разі переказу коштів на поточні рахунки, які відкриті
в банку-емітенті, через касу іншого банку або переказу з рахунків,
відкритих в інших банках, здійснюються такі бухгалтерські
проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів під час
унесення готівкових коштів у відповідній валюті через касу: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902, 2909; Дебет - 2902, 2909; Кредит - 1200, 1500, 1600; у разі переказу: { Абзац сьомий пункту 4.4 глави 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 2630, поточні рахунки фізичних осіб; { Абзац восьмий
пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми переказу
здійснюється така бухгалтерська проводка: { Абзац десятий пункту
4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац дванадцятий
пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 5. Бухгалтерський облік операцій з переказу
(зарахування) коштів на поточні рахунки юридичних осіб,
операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток
{ Назва глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
{ Пункт 5.1 глави 5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

5.1. Банк-емітент відображає в обліку операції із
зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, операції за
якими здійснюються з використанням платіжних карток, такою
бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, поточні рахунки юридичних осіб; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Пункт 5.1 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
5.2. Під час зарахування коштів на поточні рахунки юридичних
осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник
здійснюються такі бухгалтерські проводки: { Абзац перший пункту
5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1001, 1002, поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац
другий пункту 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку
N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час переказу суми коштів банку-емітенту: Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на поточні
рахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:
{ Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; у разі зарахування на поточні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац тринадцятий
пункту 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
5.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних
осіб в інших банках на поточні рахунки, які відкриті в
банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів: { Абзац
другий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац третій пункту
5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-емітенті під час зарахування суми переказу: { Абзац
п'ятий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац сьомий
пункту 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 6. Бухгалтерський облік операцій
з використанням корпоративних карток банку
6.1. У разі використання корпоративної картки довіреною
особою - працівником банку для проведення розрахунків під час
здійснення витрат, пов'язаних з відрядженням, господарськими
потребами, для здійснення інших операцій, передбачених
нормативно-правовими актами Національного банку України,
використовується кредитна платіжна схема. Банк з метою контролю може встановлювати витратний ліміт за
кожною платіжною карткою щодо кожної довіреної особи - працівника
банку, який обліковуватиметься відповідно до облікової політики
банку.
6.2. Після використання коштів на господарські та інші
потреби або на витрати, пов'язані з відрядженням, довірена особа -
працівник банку в установлені строки подає звіт про використані
кошти (далі - звіт).
6.3. Під час оформлення звіту довіреною особою - працівником
банку до отримання банком платіжного повідомлення з процесингового
центру здійснюються такі бухгалтерські проводки: на загальну суму використаних довіреною особою - працівником
банку коштів установленого ліміту: Дебет - 74хх; Кредит - 2924; на суму повернення коштів, використаних на власні потреби: Дебет - 1001; Кредит - 2924; у разі надходження платіжного повідомлення з процесингового
центру (розрахункового банку): Дебет - 2924; Кредит - 1500.
6.4. Під час оформлення звіту довіреною особою - працівником
банку після отримання платіжного повідомлення з процесингового
центру (розрахункового банку) здійснюються такі бухгалтерські
проводки: на суму списаних коштів з кореспондентського рахунку в
розрахунковому банку: Дебет - 2924; Кредит - 1500; одночасно: Дебет - 3550, 3551, 3559; Кредит - 2924; на суму оформленого довіреною особою - працівником банку
авансового звіту: Дебет - 74хх; Кредит - 3550, 3551, 3559. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 7. Бухгалтерський облік операцій
еквайрингу під час розрахунків
платіжними картками за товари (послуги)
7.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними
за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток,
банк-еквайр проводить на підставі договору.
7.2. У разі проведення розрахунків за придбані із
застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в
банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки: на суму оплати за товари (послуги), що здійснена
банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац четвертий
пункту 7.2 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.
7.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги)
після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму одержаних коштів від банку-емітента: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924; на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац сьомий
пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
7.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі
переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги)
здійснюються такі бухгалтерські проводки: під час переказу: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац третій
пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; під час зарахування торговцю: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац сьомий
пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
7.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари
(послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац другий
пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.
7.6. У разі повернення держателем платіжної картки придбаного
товару торговцю після здійснення трансакції торговець повертає
кошти готівкою шляхом видачі їх з каси або в безготівковій формі
шляхом переказу коштів на поточний рахунок. Під час переказу коштів на поточний рахунок за повернений
товар у банку-еквайрі, який одночасно є банком-емітентом,
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац третій пункту
7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац четвертий
пункту 7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Під час переказу коштів на поточні рахунки в інший
банк-емітент у банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські
проводки: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац шостий пункту
7.6 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924; Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
7.7. У разі проведення розрахунків банком-еквайром через
розрахунковий банк за кліринговою схемою бухгалтерський облік
операцій здійснюється в порядку, що визначений у главі 12 цих
Правил.
Глава 8. Бухгалтерський облік
операцій із завантаження
та розвантаження ПТКС
8.1. Обслуговування держателів платіжних карток через
ПТКС здійснюється відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
організації касової роботи в банках України.
8.2. Бухгалтерський облік операцій із завантаження ПТКС
готівкою здійснюється відповідно до облікової політики банку. У разі використання в бухгалтерському обліку рахунку 1007
здійснюються такі проводки: під час отримання завантажених касет: Дебет - 1007; Кредит - 1001, 1002; після завантаження ПТКС касетами з готівкою: Дебет - 1004; Кредит - 1007. У разі незастосування в бухгалтерському обліку рахунку 1007
здійснюється така проводка: Дебет - 1004; Кредит - 1001,1002.
8.3. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах під час
здійснення бухгалтерського обліку із застосуванням рахунку 1007
здійснюються такі проводки: на суму залишку готівки в касеті: Дебет - 1007; Кредит - 1004; на суму готівки після перерахування її залишку та здавання в
касу банку: на суму розвантаження: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1007; на суму надлишку готівки в касетах: Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924. У разі неможливості видачі надлишку готівки держателю
платіжної картки протягом строку, установленого відповідною
платіжною системою для опротестування операцій, банк відображає
зазначену суму за рахунками доходів банку. У цьому разі
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 2924; Кредит - 6399.
8.4. У разі оприбуткування залишку готівки в касетах під час
здійснення бухгалтерського обліку без застосування рахунку 1007
здійснюється така проводка: Дебет - 1001,1002; Кредит - 1004.
8.5. У разі виявлення недостачі готівки під час перерахування
вилученої готівки з касет здійснюється така бухгалтерська
проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1004, 1007. { Абзац третій пункту 8.5 глави 8 в
редакції Постанови Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від
30.09.2008 } Суми недостач обліковуються за зазначеним рахунком протягом
строку, установленого відповідною платіжною системою для
опротестування операцій. Після закінчення цього строку суми
обліковуються на рахунках витрат банку. У цьому разі здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет - 7399; Кредит - 2924. Одночасно суми недостач до встановлення осіб, які мають
відшкодувати зазначені недостачі, відображаються за позабалансовим
рахунком. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 9618; Кредит - 991.
8.6. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки,
належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської
заборгованості та доходу звітного періоду. У цьому разі
здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет - 3552; Кредит - 6399; Дебет - 991; Кредит - 9618. У разі відшкодування винними особами недостачі здійснюється
така бухгалтерська проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, поточні рахунки фізичних осіб; { Абзац сьомий пункту 8.6 глави 8 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
Кредит - 3552.

{ Пункт 8.7 глави 8 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

Глава 9. Бухгалтерський облік операцій за розрахунками
платіжними картками за допомогою ПТКС
{ Назва глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
9.1. У разі видачі готівки через ПТКС держателю платіжної
картки здійснюється така бухгалтерська проводка: на суму заявленої готівки за вирахуванням комісійної
винагороди: Дебет - 2920; Кредит - 1004.
9.2. У разі закриття транзитного рахунку 2920 за операціями з
видачі готівки через ПТКС здійснюються такі бухгалтерські
проводки: під час переказу коштів з поточних рахунків, операції за
якими здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих у
банку-емітенті, що одночасно є банком-еквайром: { Абзац другий
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац третій
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2920; під час переказу коштів з поточних рахунків клієнтів,
операції за якими здійснюються з використанням платіжних карток,
відкритих в інших банках: { Абзац п'ятий пункту 9.2 глави 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } у банку-емітенті: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац сьомий
пункту 9.2 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 1200, 1500, 1600; у банку-еквайрі: Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2920.
9.3. У разі видачі готівкових коштів у національній валюті
через ПТКС держателю платіжної картки, рахунок якого відкрито в
іноземній валюті, у банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські
проводки: у разі видачі коштів у національній валюті: Дебет - 2920; Кредит - 1004; у разі надходження відшкодування з поточних рахунків в
іноземній валюті: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента іноземної валюти: Дебет - 3801; Кредит - 2920. Курсові різниці, що виникають під час здійснення зазначених
операцій, обліковуються за рахунком 6204.
9.4. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
ПТКС для зарахування на рахунки держателів платіжних карток
здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування внесених коштів на рахунки одержувачів у
банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац сьомий
пункту 9.4 глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Під час перерахування внесених коштів на поточні рахунки в
інших банках здійснюються такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму внесеної готівки: Дебет - 2920; Кредит - 1200, 1600 або: Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку-емітенті, іншому банку на суму одержаних коштів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац
дев'ятнадцятий пункту 9.4 глави 9 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } 9.5. У разі внесення готівкових коштів через депозитні
ПТКС для сплати комунальних та інших послуг здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 1004; Кредит - 2920; під час зарахування коштів за призначенням у банку-еквайрі: Дебет - 2920; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац шостий
пункту 9.5 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } У разі перерахування за призначенням унесених готівкових
коштів за послуги в банк, що обслуговує отримувача, здійснюються
такі бухгалтерські проводки: у банку-еквайрі на суму сплачених комунальних та інших
послуг: Дебет - 2920; Кредит - 2902; Дебет - 2902; Кредит - 1200, 1600; у банку, що обслуговує отримувача, на суму отриманих
комунальних та інших послуг: Дебет - 1200, 1500; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб. { Абзац п'ятнадцятий
пункту 9.5 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 10. Бухгалтерський облік операцій
з видачі готівкових коштів із використанням
платіжних карток через каси банку
10.1. Операції з видачі готівкових коштів через каси банку в
національній та іноземній валютах з використанням платіжних карток
здійснюються відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України з питань
організації касової роботи та валютного регулювання в банках
України.
10.2. У разі видачі готівкових коштів у національній та
іноземній валютах з поточних рахунків клієнтів з використанням
платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002. Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних
карток через каси банку, з рахунків, відкритих у банку-емітенті,
що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська
проводка: { Абзац четвертий пункту 10.2 глави 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац п'ятий
пункту 10.2 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924.
10.3. У разі видачі готівки через каси банку держателям
платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму заявленої готівки: Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002; на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів: Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924. Облік операцій з нарахування та сплати комісійних викладено в
главі 15 цих Правил.
Глава 11. Бухгалтерський облік операцій
під час здійснення розрахунків
із використанням платіжних карток
за рахунок наданого банком кредиту

{ Пункт 11.1 глави 11 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }

11.1. Після укладення договору між держателем платіжної
картки і банком зобов'язання з надання кредиту обліковуються за
позабалансовим рахунком. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 9129; Кредит - 990. У разі надання кредиту юридичним особам здійснюються такі
бухгалтерські проводки: Дебет - 2062, 2063; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 11.1 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } одночасно на суму виконаного зобов'язання з кредитування: Дебет - 990; Кредит - 9129. У разі надання кредиту фізичним особам здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 2202, 2203; Кредит - поточні рахунки фізичних осіб, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток. { Абзац дванадцятий
пункту 11.1 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
11.2. Банк має відображати надання кредиту фізичним особам з
використанням платіжних карток за кредитною схемою без зарахування
коштів на поточні рахунки такими проводками: під час отримання кредиту готівкою: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2920; одночасно: Дебет - 2920; Кредит - 1001, 1002, 1004; під час розрахунку платіжною карткою за товари і послуги: у банку-емітенті: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2924; одночасно: Дебет - 2924; Кредит - 1200; якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом: Дебет - 2202, 2203; Кредит - 2924; одночасно: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац двацятий
пункту 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 }
на суму виконаного зобов'язання з кредитування: Дебет - 990; Кредит - 9129. { Главу 11 доповнено пунктом 11.2 згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.3. У разі погашення кредиту юридичними особами
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац другий пункту
11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2062, 2063. У разі погашення кредиту фізичними особами в банку-емітенті
здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 1001, 1002, 1200, 2630, поточні рахунки фізичних
осіб; { Абзац п'ятий пункту 11.3 глави 11 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2202, 2203.
11.4. За користування кредитом держатель платіжної картки
сплачує банку проценти. У цьому разі здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму нарахованих процентів у національній валюті: Дебет - 2068, 2208; { Абзац третій пункту 11.4 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Кредит - 6026, 6042; на суму нарахованих процентів в іноземній валюті: Дебет - 2068, 2208; { Абзац шостий пункту 11.4 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 297
( z1001-08 ) від 30.09.2008 } Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента нарахованих доходів: Дебет - 3801; Кредит - 6026, 6042; на суму сплачених процентів юридичними особами: Дебет - 1200, 1500, поточні рахунки юридичних осіб; { Абзац
дванадцятий пункту 11.4 глави 11 в редакції Постанови
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2068; на суму сплачених процентів фізичними особами: Дебет - 1001, 1002, 1200, 1500, поточні рахунки фізичних
осіб; { Абзац п'ятнадцятий пункту 11.4 глави 11 в редакції
Постанови Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2208.
11.5. У разі визнання нарахованих процентів за користування
кредитом простроченими щодо отримання їх облік здійснюється
відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат
банків України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904 (із
змінами). { Пункт 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.6. У разі надання держателю платіжної картки кредиту
овердрафт здійснюється така бухгалтерська проводка: після укладення договору про кредит овердрафт на суму
зобов'язання з кредитування: Дебет - 9129; Кредит - 990. Сума використаних коштів кредиту овердрафт відображається за
дебетом рахунків, операції за якими здійснюються з використанням
платіжних карток, одночасно на суму використаного кредиту
здійснюються такі бухгалтерські проводки: { Абзац п'ятий пункту
11.6 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Дебет - 990; Кредит - 9129; на суму нарахованих процентів: Дебет - 2607, 2627, 2657; Кредит - 6020, 6040; на суму нарахованих процентів в іноземній валюті: Дебет - 2607, 2627, 2657; Кредит - 3800; на суму гривневого еквівалента нарахованих процентів: Дебет - 3801; Кредит - 6020, 6040.
11.7. Погашення заборгованості за кредитом овердрафт
здійснюється за рахунок надходження коштів на поточний рахунок. Погашення заборгованості за нарахованими процентами
відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет - 1001, 1002, 1200, поточні рахунки клієнтів; { Абзац
третій пункту 11.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2607, 2627, 2657.
11.8. У разі прострочення або непогашення заборгованості за
наданими кредитами, визнання її безнадійною бухгалтерський облік
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України. { Пункт 11.8 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 297 ( z1001-08 ) від 30.09.2008 }
11.9. У разі виникнення заборгованості держателя платіжної
картки перед банком-емітентом, що не була обумовлена договором,
бухгалтерський облік такої заборгованості здійснюється за дебетом
його поточного рахунку. { Абзац перший пункту 11.9 глави 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496
( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Емітенти в угоді з клієнтом повинні передбачати порядок та
строки погашення такої заборгованості. Створення резервів під цю заборгованість та її облік
здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку України. Якщо причиною виникнення такої заборгованості є шахрайські
дії невстановлених осіб, то банк відображає таку заборгованість як
витрати. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 7399; Кредит - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац шостий
пункту 11.9 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } одночасно списана у збиток заборгованість відображається за
позабалансовим рахунком. У цьому разі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 9618; Кредит - 991. Після закінчення строку позовної давності, визначеного
законодавством України, здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет - 991; Кредит - 9618.
Глава 12. Бухгалтерський облік операцій
з використанням платіжних карток за кліринговою
схемою міжбанківських розрахунків
12.1. Міжбанківський переказ коштів за операціями, що
здійснені в межах України з використанням платіжних карток,
виконується розрахунковим банком на основі клірингу або за кожним
платіжним повідомленням окремо в порядку, передбаченому
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань
організації міжбанківських розрахунків.
12.2. У розрахунковому банку для обліку коштів у розрахунках
платіжними картками кожному банку - члену платіжної системи
відкривається кореспондентський рахунок на балансовому рахунку
1600 (або використовується раніше відкритий кореспондентський
рахунок).
12.3. Для обліку взаємних грошових зобов'язань та зведення
результатів клірингу в розрахунковому банку відкривається
кліринговий рахунок на балансовому рахунку 3705.
12.4. У разі переказу коштів з кореспондентського рахунку
банку, що за результатами клірингу перебуває в дебетовій позиції,
на кліринговий рахунок у розрахунковому банку здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет - 1600; Кредит - 3705.
12.5. Банк - член платіжної системи на підставі платіжного
повідомлення з розрахункового банку здійснює такі бухгалтерські
проводки: за результатами клірингу: Дебет - 2924; Кредит - 1500; під час зарахування коштів на відповідні рахунки: Дебет - 2924; Кредит - поточні рахунки клієнтів, 2920; { Абзац сьомий
пункту 12.5 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } під час списання коштів з відповідних рахунків клієнтів: Дебет - поточні рахунки клієнтів, операції за якими
здійснюються з використанням платіжних карток; { Абзац дев'ятий
пункту 12.5 глави 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 496 ( z1217-10 ) від 17.11.2010 } Кредит - 2924.
12.6. Під час зарахування коштів на кореспондентський рахунок
банку - члена платіжної системи, що за результатами клірингу
перебуває в кредитовій кліринговій позиції, з клірингового рахунку
в розрахунковому банку здійснюється така бухгалтерська проводка:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »