Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх [...]
МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 21.05.2003311
Документ z0436-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.02.2013, підстава z0163-13
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.05.2003 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2003 р.
за N 436/7757

Про затвердження Порядку обліку
організацій колективного управління та
здійснення нагляду за їх діяльністю

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 524 ( z0731-03 ) від 04.08.2003
N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005
N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано
на підставі Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011
N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 08.05.2003 N 24973 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку організацій колективного
управління та здійснення нагляду за їх діяльністю (далі -
Порядок), що додається.
2. Покласти на Державний департамент інтелектуальної
власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)
функцію здійснення обліку організацій колективного управління та
здійснення нагляду за їх діяльністю.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 08.02.2002 N 81 ( z0253-02 ) "Про
затвердження Порядку обліку організацій колективного управління",
зареєстрований у Мін'юсті 14.03.2002 N 253/6541.
4. Організаціям колективного управління, які взяті на облік
відповідно до Порядку обліку організацій колективного управління,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08.02.2002 N 81 ( z0253-02 ), у двомісячний термін з дати набрання
чинності Порядком привести свої документи у відповідність до
Порядку та подати до ДДІВ документи, передбачені цим Порядком.
5. ДДІВ подати в установленому порядку зазначений Порядок на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на голову ДДІВ.
Т.в.о. Міністра В.С.Журавський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
21.05.2003 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 червня 2003 р.
за N 436/7757

ПОРЯДОК
обліку організацій колективного управління
та здійснення нагляду за їх діяльністю
{ У тексті Порядку скорочену назву "ДДІВ" замінено словами
"Державна служба" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Цей Порядок визначає процедуру обліку організацій які
створені суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, що
здійснюють управління на колективній основі майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, та державних
організацій, що здійснюють управління на колективній основі
майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав (далі - організації колективного управління), а також
визначає процедуру здійснення нагляду за їх діяльністю.
2. Облік організацій колективного управління та нагляд за їх
діяльністю здійснює Державна служба інтелектуальної власності
України (далі - Державна служба). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
3. Організація колективного управління зобов'язана стати на
облік у Державній службі протягом 30 днів після її державної
реєстрації. У разі пропущення зазначеного строку організація
повинна надати Державній службі інтелектуальної власності України
(далі - Державна служба) пояснення у письмовій формі з
обґрунтуванням причин, які призвели до затримки подання документів
у встановлений строк. Про взяття на облік організації колективного
управління Державна служба видає свідоцтво про облік установленого
зразка (додаток 1). Право займатися діяльністю організації
колективного управління виникає з моменту видачі свідоцтва про
облік організації колективного управління. Облік організацій колективного управління є засобом контролю
держави за додержанням організаціями колективного управління вимог
законодавства щодо таких організацій. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
(z0657-05 ) від 31.05.2005, Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
4. Організація може бути взята на облік, якщо вона: а) є юридичною особою; б) не має на меті прямо або опосередковано одержувати
прибуток; в) має метою діяльності управління на колективній основі
майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав; г) не має права займатися господарською комерційною
діяльністю чи використовувати будь-яким чином об'єкти авторського
права і (або) суміжних прав, доручені їй для управління; ґ) поширює свою діяльність на територію всієї України і має
місцеві осередки або представництва в більшості областей України; д) створена засновниками, об'єднує членів (учасників)
організації, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних
прав і передали на підставі договорів власні майнові права в
колективне управління цій організації; е) має статут, що відповідає вимогам законодавства, зокрема у
сфері авторського права і суміжних прав. ( Пункт 4 в редакції Наказу МОН N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005 )
5. Організація колективного управління для взяття її на облік
подає до Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 2). До заяви додаються: а) копії установчих документів; б) довідка з банку про відкриття рахунку;

{ Підпункт "в" пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 )
від 11.10.2011 }

в) відомості про осіб, уповноважених представляти організацію
(додаток 3); г) копію довідки Державної податкової адміністрації України
про внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ; ґ) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; { Абзац другий пункту 5 доповнено
підпунктом згідно з Наказом МОН N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005;
в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 } д) довідка про місцеві осередки або представництва (із
зазначенням назви осередка або представництва, області,
місцезнаходження, посадових осіб, контактні телефони); ( Абзац
другий пункту 5 доповнено підпунктом згідно з Наказом МОН N 324
(z0657-05 ) від 31.05.2005 ) е) положення про здійснення колективного управління (у разі
наявності); ( Абзац другий пункту 5 доповнено підпунктом згідно з
Наказом МОН N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005 ) є) відомості про всіх засновників, членів (учасників)
організації (із зазначенням того, що засновник, член /учасник/ є
суб'єктом авторського права і /або/ суміжних прав, переліку
об'єктів авторського права і /або/ суміжних прав, інформації /у
довільній формі/ про їх опублікування). { Абзац другий пункту 5
доповнено підпунктом згідно з Наказом МОН N 324 (z0657-05 ) від
31.05.2005; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1175
( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від
04.01.2013 } Документи, зазначені в підпунктах "а" і "в", мають бути
засвідчені в установленому законодавством порядку. ( Абзац третій
пункту 5 в редакції Наказу МОН N 524 ( z0731-03 ) від 04.08.2003 ) Якщо засновниками організації, крім первинних суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав, є також (або) інші
суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, до заяви, крім
копій документів, зазначених в абзаці другому цього пункту,
додаються договори або витяги з договорів даних суб'єктів із
суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав про передачу
(відчуження) їхніх майнових прав, засвідчені в установленому
законодавством порядку. Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають
і залишаються в Державній службі. Заява та інші документи, зазначені в цьому пункті,
посвідчуються підписом посадової особи організації, який
скріплюється печаткою. ( Пункт 5 доповнено згідно з Наказом МОН
N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005 ) Відповідальність за достовірність документів, поданих для
взяття на облік організації, та зазначеної в них інформації несе
організація. ( Пункт 5 доповнено згідно з Наказом МОН N 324
(z0657-05 ) від 31.05.2005 )
6. Заява про взяття на облік організації колективного
управління розглядається Державною службою протягом 15-ти робочих
днів з дня подання всіх необхідних документів. Державна служба
опрацьовує і перевіряє на відповідність законодавству у сфері
авторського права і суміжних прав надані документи та приймає
рішення про взяття на облік організації колективного управління
або про відмову в узятті її на облік. ( Абзац із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005 ) У взятті організації колективного управління на облік
відмовляється у разі: а) невідповідності вимогам пункту 4 цього Порядку; б) подання неповного переліку документів відповідно до пункту
5 цього Порядку; в) подання статуту та інших документів, оформлення або зміст
яких не відповідає вимогам законодавства. ( Підпункт "в" пункту 6
в редакції Наказу МОН N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005 ) Про прийняте рішення щодо відмови в узятті на облік
організації колективного управління з обґрунтуванням такої відмови
Державна служба письмово інформує організацію колективного
управління протягом 15-ти робочих днів з дня прийняття рішення про
таку відмову. Рішення про відмову може бути оскаржено в судовому порядку
відповідно до законодавства. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про відмову в узятті організації колективного управління
на облік, відповідна організація може повторно подати заяву про
взяття її на облік та документи, визначені у пункті 5. ( Абзац
пункту 6 в редакції Наказу МОН N 324 (z0657-05 ) від 31.05.2005 ) Свідоцтво видається протягом трьох робочих днів після
прийняття рішення про взяття на облік організації колективного
управління. Свідоцтво підписується керівником Державної служби або
його заступником та засвідчується печаткою цього органу. Свідоцтво про облік організації колективного управління
підлягає переоформленню у разі: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи); унесення змін до установчих документів щодо сфери діяльності
організації колективного управління. У разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва
організація колективного управління зобов'язана протягом 15-ти
робочих днів подати до Державної служби заяву про переоформлення
свідоцтва разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та
відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями,
які підтверджують зазначені зміни. Організація колективного управління, що подала заяву та
відповідні документи про переоформлення свідоцтва, може провадити
свою діяльність на підставі довідки про прийняття зазначених
документів до розгляду, яка видається Державною службою. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }
7. У разі втрати, пошкодження свідоцтва про облік організації
колективного управління до Державної служби подається заява про
видачу дубліката свідоцтва. Якщо бланк свідоцтва не придатний для
користування внаслідок його пошкодження, організація подає до
Державної служби, крім заяви про видачу дубліката свідоцтва, не
придатне для користування свідоцтво. Організація, яка подала заяву про видачу дубліката свідоцтва
замість втраченого або пошкодженого, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу
дубліката свідоцтва, яка видається Державною службою. Державна служба протягом 15-ти робочих днів з дати одержання
заяви про видачу дубліката свідоцтва видає дублікат свідоцтва про
облік організації колективного управління замість втраченого або
пошкодженого. У разі видачі дубліката свідоцтва замість втраченого Державна
служба приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва, що було
втрачене, та оприлюднює інформацію про це шляхом опублікування її
в засобах масової інформації і (або) на офіційному веб-сайті
Державної служби у мережі Інтернет. { Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1175
( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від
04.01.2013 }
8. Узята на облік організація колективного управління
заноситься до реєстру (додаток 4). У реєстрі зазначаються
реєстраційний номер, дата надходження документів, назва
організації колективного управління, її місцезнаходження, дата
державної реєстрації, сфера діяльності, відомості про осіб,
уповноважених представляти організацію колективного управління,
відомості про місцеві осередки або представництва організації,
дата видачі свідоцтва про облік, відомості про реорганізацію
(ліквідацію), дата видачі дубліката свідоцтва, дата видачі
переоформленого свідоцтва. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
(z0657-05 ) від 31.05.2005 )
9. Державна служба здійснює нагляд за діяльністю організацій
колективного управління відповідно до законодавства. Організації не повинні чинити перешкод у виконанні Державною
службою функцій нагляду та зобов'язані надавати Державній службі
інформацію, необхідну для здійснення нагляду в такі строки: а) про укладення двосторонніх чи багатосторонніх договорів з
іншими організаціями колективного управління, у тому числі
іноземними (додаток 5), та про управління майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі
осіб, які не передали організації колективного управління
відповідних повноважень (додаток 6), - один раз на півроку (до 1
серпня, до 1 лютого); { Підпункт "а" пункту 9 в редакції Наказу
МОН N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1175 ( z0067-09 )
від 22.12.2008 - Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }
б) про зміни, що вносяться до статуту організації, - протягом
п'яти робочих днів після оформлення внесення відповідних змін
згідно із законодавством; в) про укладання договорів управління майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - один раз на
півроку (до 1 серпня, до 1 лютого) (додаток 7); { Підпункт "в"
абзацу другого пункту 9 в редакції Наказу МОН N 524 ( z0731-03 )
від 04.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005, N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 -
Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від 04.01.2013 }
г) про результати аудиторських перевірок повідомляється не
пізніше п'яти робочих днів після оформлення висновку перевірки; ґ) інформація про річний баланс, річний звіт за формою
відповідно до законодавства - до 20 березня, наступного року за
звітним; ( Підпункт "ґ" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 324 ( z0657-05 ) від 31.05.2005 ) д) про осіб, уповноважених представляти організацію, -
протягом 10 робочих днів кожного разу, коли обрання (призначення)
чи звільнення з посади має місце. Інформація, одержана при виконанні функцій нагляду, не може
бути розголошена без згоди організації, крім випадків, які
передбачені чинним законодавством. За порушення цих вимог
передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.
10. За порушення вимог законодавства України у сфері
авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі цього
Порядку, рішенням Державної служби до організації колективного
управління застосовуються такі санкції: попередження; тимчасова заборона (зупинення) права організації колективного
управління на укладання договорів про збір винагороди чи договорів
про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і
(або) суміжних прав на строк до трьох місяців; зняття з обліку. Попередження Державної служби надається організації
колективного управління у формі письмового повідомлення із
зазначенням порушень. Організація, яка отримала попередження,
зобов'язана в установлений в попередженні строк усунути вказані
порушення, про що письмово повідомити Державну службу. У разі невиконання або неналежного виконання вимог,
зазначених у попередженні Державної служби, до організації
застосовується тимчасова заборона (зупинення) права організації
колективного управління на укладання договорів про збір винагороди
чи договорів про надання дозволу на використання об'єктів
авторського права і (або) суміжних прав на строк до трьох місяців. У разі продовження порушення вимог законодавства у сфері
авторського права і (або) суміжних прав після застосування
санкцій, передбачених цим пунктом Порядку, у вигляді попередження
та тимчасової заборони (зупинення) Державна служба приймає рішення
про зняття організації з обліку організацій колективного
управління. Свідоцтво про облік організації колективного управління
анулюється з дати прийняття рішення Державної служби про зняття з
обліку організації колективного управління, про що в цей самий
день на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет, а
також протягом 15-ти робочих днів в засобах масової інформації має
бути розміщено відповідне повідомлення. Організація виключається з Реєстру обліку організацій
колективного управління в день прийняття такого рішення. Протягом трьох робочих днів з дати розміщення на офіційному
веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет рішення Державної
служби про анулювання свідоцтва організація має повернути до
Державної служби оригінал цього свідоцтва. Рішення Державної служби про зняття з обліку організації
колективного управління із зазначенням підстав зняття вручається
або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про
вручення відповідній організації не пізніше 3 робочих днів з дати
його прийняття. Протягом 30 календарних днів з дати вручення або відправлення
рішення Державної служби (далі - 30-денний строк) організація,
свідоцтво якої анульовано, має розподілити та виплатити зібрану
винагороду суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав.
Залишені суми нерозподіленої винагороди організація має
перерахувати іншій відповідній організації колективного
управління, надати цій організації відомості про укладені договори
з особами, які здійснюють використання об'єктів авторського права
і (або) суміжних прав (із зазначенням реквізитів договору, строку
дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця),
контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для
подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із
законодавством у сфері авторського права і суміжних прав.
Відомості посвідчуються підписом посадової особи організації, який
скріплюється печаткою цієї організації. Організація письмово інформує Державну службу про організацію
колективного управління, якій перераховані залишені суми
нерозподіленої винагороди. Зазначена інформація оприлюднюється
Державною службою на своєму офіційному веб-сайті у мережі
Інтернет. Протягом 30-денного строку організація має повідомити осіб, з
якими укладені договори про використання об'єктів авторського
права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів. Протягом 3 робочих днів з дати закінчення 30-денного строку
організація має надати Державній службі звіт про виконання вимог,
передбачених цим пунктом Порядку. У разі невиконання організацією вимог, передбачених цим
пунктом Порядку, у тому числі ненадання зазначеного звіту,
державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної
служби здійснюють перевірку діяльності організації, за
результатами якої складається відповідний акт. Зняття з обліку організації колективного управління тягне за
собою припинення права займатись діяльністю організації
колективного управління. У разі анулювання свідоцтва про облік організації
колективного управління така організація може бути взята на облік
організацій колективного управління не раніше ніж через один рік
від дати прийняття рішення Державної служби про зняття з обліку
організації колективного управління. Організацію колективного управління також може бути знято з
обліку в разі: припинення організації як юридичної особи в установленому
законодавством порядку; заяви організації про зняття з обліку організації
колективного управління; відповідного рішення суду. У разі припинення організації як юридичної особи в
установленому законодавством порядку процедура розподілу та
виплати винагороди після анулювання свідоцтва здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. Рішення про застосування санкцій до організації колективного
управління може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до
законодавства. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1175
( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7 ( z0163-13 ) від
04.01.2013 }
11. Державна служба забезпечує публікацію відомостей про
взяття на облік та зняття з обліку організацій колективного
управління у своєму офіційному бюлетені.
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 1
до пункту 3 Порядку обліку
організацій колективного
управління та здійснення
нагляду за їх діяльністю

(Герб)
УКРАЇНА
Державна служба інтелектуальної власності України
СВІДОЦТВО
про облік організації колективного управління
N ______ від __________________ 200_ р.
__________________________________________________________________
(назва організації колективного управління)
Статус організації _______________________________________________ __________________________________________________________________
Вищий орган управління ___________________________________________ __________________________________________________________________
Сфера діяльності організації колективного управління
(зазначається, якими категоріями майнових прав, яких суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав управлятиме організація
колективного управління) _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова Державної служби
інтелектуальної власності України ________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 2
до пункту 5 Порядку
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки
України
від 31.05.2005 N 324
( z0657-05 )
Державна служба
інтелектуальної власності
України

ЗАЯВА

Засновники ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, __________________________________________________________________
місце проживання громадянина __________________________________________________________________
або найменування та місцезнаходження юридичної особи)
подають установчі документи для взяття на облік _________________
(назва організації) __________________________________________________________________
Статут (положення) зареєстровано ________________________________ __________________________________________________________________
(рік, місяць, число, назва органу, який зареєстрував
статут/положення/, реєстраційний номер)
Організаційно-правова форма _____________________________________
Вищий орган управління __________________________________________
Сфера діяльності організації (зазначається, якими категоріями
майнових прав, яких суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав управлятиме організація колективного управління) ____________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Назва та місцезнаходження, телефон постійно діючого виконавчого
органу організації _______________________________________________ __________________________________________________________________
Додатки до заяви ________________________________________________
(зазначаються документи, що додаються,
і кількість сторінок
)
Керівник організації-заявника __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ________________
(підпис)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Наказу МОН N 324 ( z0657-05 ) від
31.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 3
до пункту 5 Порядку обліку
організацій колективного
управління та здійснення
нагляду за їх діяльністю

ВІДОМОСТІ
про осіб, уповноважених представляти організацію
колективного управління
------------------------------------------------------------------ |N |Прізвище, | Посада | Освіта, | |з/п |ім'я, по | | спеціальність | | |батькові | | | |----+--------------+---------------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. До осіб, уповноважених представляти організацію
колективного управління, належать: керівник (президент, голова
правління, директор) та посадові особи, які діють на підставі
довіреності на право представляти організацію, завірену в
установленому порядку (заступник керівника, головний бухгалтер
тощо).
Керівник ________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Дата
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005 )
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 4
до пункту 8 Порядку обліку
організацій колективного
управління та здійснення
нагляду за їх діяльністю

РЕЄСТР
обліку організацій колективного управління
------------------------------------------- | N з/п | 1 | 2 | 3 | |-----------------------+-----+-----+-----| |Реєстраційний номер | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Дата надходження | | | | | документів | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Назва організації | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Місцезнаходження | | | | | організації | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Дата державної | | | | | реєстрації | | | | | організації | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Сфера діяльності | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| |Відомості про осіб, | | | | | уповноважених | | | | | представляти | | | | | організацію | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Відомості про | | | | | осередки, | | | | |представництва або | | | | | представників | | | | | організації | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| |Дата видачі свідоцтва | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Відомості про | | | | | реорганізацію | | | | | організації | | | | | (ліквідацію) | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| |Дата видачі дубліката | | | | | свідоцтва | | | | |-----------------------+-----+-----+-----| | Дата видачі | | | | | переоформленого | | | | | свідоцтва | | | | -------------------------------------------
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова
Додаток 5
до пункту 9 Порядку обліку
організацій колективного
управління та здійснення
нагляду за їх діяльністю

Про укладення двосторонніх чи багатосторонніх
договорів з іншими організаціями колективного
управління, у тому числі іноземними
------------------------------------------------------------------ | | I. Договори, укладені з іноземними організаціями | |---+------------------------------------------------------------| |N | Назва сторони | Дата |Строк дії |Об'єкт договору | |з/п| (сторін) | набрання | договору | | | | договору | чинності | | | | | | договором | | | |---+---------------+-------------+------------+-----------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | II. Договори, укладені з національними організаціями | |----------------------------------------------------------------| |N | Назва сторони | Дата |Строк дії |Об'єкт договору | |з/п| (сторін) | набрання |договору | | | | договору | чинності | | | | | | договором | | | |---+---------------+-------------+------------+-----------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Інформація про договори надається за станом на
момент надання звіту.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005 )
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 6
до Порядку обліку
організацій колективного
управління та здійснення
нагляду за їх діяльністю

Про управління майновими правами суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав,
у тому числі осіб, які не передали
організації колективного управління
відповідних повноважень
I. Інформація про збір і розподіл винагороди (роялті)
організацією колективного управління
--------------------------------------------------------------------------- | N | Спосіб | Залишок |Сума зібраної| Сума | Залишок | |з/п|використання|нерозподіленої| винагороди |розподіленої|нерозподіленої| | | об'єктів | винагороди | (роялті) | винагороди | винагороди | | |авторського | (роялті) | протягом | (роялті) | (роялті) (на | | | права і | (на початок | звітного | протягом | кінець | | | (або) | звітного | періоду | звітного | звітного | | | суміжних | періоду) |(надходження)| періоду | періоду) | | | прав | | | | | |---+------------+--------------+-------------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------+--------------+-------------+------------+--------------| | |Усього: | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
II. Інформація про виплату винагороди (роялті) організацією
колективного управління
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Спосіб |Залишок |Сума |Сума |Сума | Залишок невиплаченої | |з/п|використання|невиплаченої|розподіленої|виплаченої|винагороди |винагороди (роялті) (на| | | об'єктів |винагороди |винагороди |винагороди|(роялті), | кінець звітного | | |авторського |(роялті) |(роялті) |(роялті) |утриманої | періоду) | | | права і |(на початок |протягом |протягом |організацією|-----------------------| | |(або) |звітного |звітного |звітного | |загальна | у тому | | |суміжних |періоду) |періоду |періоду | |сума | числі | | |прав | | | | |невиплаченої|незапитана| | | | | | | |винагороди |винагорода| | | | | | | |(роялті) | (роялті) | |---+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+------------+------------+----------+------------+------------+----------| | |Усього: | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
III. Інформація про розподіл та перерахування винагороди
(роялті) уповноваженою організацією колективного управління іншим
організаціям колективного управління
----------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Залишок | Сума | Сума | Залишок | |з/п|організації |неперерахованої|розподіленої|перерахованої|неперерахованої| | |колективного| винагороди | винагороди | винагороди | винагороди | | | управління | (роялті) | (роялті) | (роялті) | (роялті) | | | | (на початок | протягом | протягом | (на кінець | | | | звітного | звітного | звітного | звітного | | | | періоду) | періоду | періоду | періоду) | |---+------------+---------------+------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------+---------------+------------+-------------+---------------| | | Усього: | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Наказу МОН N 524 ( z0731-03 ) від
04.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на
підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7
( z0163-13 ) від 04.01.2013 }
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

Додаток 7
до Порядку обліку організацій
колективного управління
та здійснення нагляду
за їх діяльністю

ІНФОРМАЦІЯ
про укладені договори управління майновими правами
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав

------------------------------------------------------------------ | N | Суб'єкти | Вид об'єкта | Реквізити | Строк дії | |з/п | авторського | авторського | договорів | договору | | |права і (або) |права і (або) | (дата | | | |суміжних прав,|суміжних прав |підписання, N)| | | | з якими | | | | | | укладено | | | | | | договори | | | | | | (прізвище, | | | | | | ім'я, по | | | | | |батькові - для| | | | | |фізичних осіб,| | | | | |найменування -| | | | | | для | | | | | | юридичних | | | | | | осіб) | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Усього суб'єктів (зазначається загальна кількість суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав, правами яких управляє
організація за станом на момент надання звіту). Усього об'єктів (зазначається, по змозі, загальна кількість
об'єктів авторського права і (або) суміжних прав за кожним видом
за станом на момент надання звіту).
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова
{ Доповнено додатком 7 згідно з Наказом МОН N 524 ( z0731-03 ) від
04.08.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 324
( z0657-05 ) від 31.05.2005; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 1175 ( z0067-09 ) від 22.12.2008 - Наказ скасовано на
підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 7
( z0163-13 ) від 04.01.2013 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...