Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.12.2006 N 898
МОЗ України; Наказ, Форма, Повідомлення [...] від 29.12.20111005
Документ z0402-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2011 N 1005
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2012 р.
за N 402/20715

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 27.12.2006 N 898

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію
(перереєстрацію), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26.05.2005 N 376 ( 376-2005-п ), Положення про
Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом
Президента України від 13.04.2011 N 467 ( 467/2011 ), Директиви
Європейського Парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 N 2001/83 ЄС
"Про кодекс спільноти відносно лікарських препаратів, призначених
для споживання людьми" (зі змінами) та з метою подальшого
удосконалення системи фармаконагляду та гармонізації вітчизняного
законодавства з фармаконагляду з міжнародними стандартами
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 27.12.2006 N 898 ( z0073-07 ) "Про затвердження Порядку
здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених до медичного застосування", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.01.2007 за N 73/13340 (далі -
Наказ), такі зміни:
1.1. У преамбулі Наказу ( z0073-07 ) слова, цифри та знаки
"наказу МОЗ України від 13.02.2006 N 66 "Про затвердження Порядку
проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи
матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію
з питань етики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10.03.2006 за N 252/12126" замінити словами, цифрами та знаками
"наказу МОЗ України від 23.09.2009 N 690 ( z1010-09 ) "Про
затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських
засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового
положення про комісії з питань етики", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1010/17026", а слова
"фармакологічного нагляду за побічними реакціями лікарських
засобів, дозволених до медичного застосування" замінити словом
"фармаконагляду".
1.2. У пункті 2.2 Наказу ( z0073-07 ) слова та знаки
"фармакологічного нагляду ДП "Державний фармакологічний центр" МОЗ
України" замінити словами "фармаконагляд Державного підприємства
"Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я
України".
2. Затвердити Зміни до Порядку здійснення нагляду за
побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного
застосування, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 27.12.2006 N 898 ( z0073-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.01.2007 за N 73/13340, що
додаються.
3. Начальнику Управління розвитку фармацевтичного сектору
галузі охорони здоров'я забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр О.В.Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату В.П.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.12.2011 N 1005
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2012 р.
за N 402/20715

ЗМІНИ
до Порядку здійснення нагляду
за побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених до медичного застосування,
затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 27.12.2006 N 898,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.01.2007 за N 73/13340
( z0073-07 )

1. У тексті Порядку:
1.1 слова "фармакологічний нагляд", "Державна інспекція з
контролю якості лікарських засобів", "Держлікінспекція МОЗ" та
"виробник/заявник" у всіх відмінках замінити відповідно словами
"фармаконагляд", "Державна служба України з лікарських засобів",
"Держлікслужба України" та "заявник" у відповідних відмінках;
1.2 слова "лікувально-профілактичні заклади" у всіх відмінках
замінити словами "заклади охорони здоров'я";
1.3 слова "(або його представник)" виключити.
2. У розділі 2:
2.1 пункт 2.1 викласти у такій редакції: "2.1. Відсутність ефективності лікарського засобу -
відсутність сприятливої лікувальної, профілактичної, діагностичної
дії лікарського засобу на перебіг і тривалість захворювання чи
корекцію фізіологічних функцій організму людини відповідно до
показань, зазначених в інструкції для медичного застосування.";
2.2 пункт 2.3 викласти у такій редакції: "2.3. Післяреєстраційне дослідження з безпеки лікарських
засобів - будь-яке дослідження зареєстрованого лікарського засобу,
що проводиться з метою визначення, вивчення ступеня
ризиків/небезпеки при його застосуванні, підтвердження профілю
безпеки лікарського засобу або оцінки ефективності заходів по
управлінню ризиками.";
2.3. підпункти 2.3.1, 2.3.3 виключити. У зв'язку з цим підпункти 2.3.2 та 2.3.2.1, 2.3.2.2 вважати
підпунктами 2.3.1 та 2.3.2, 2.3.3 відповідно;
2.4 пункти 2.4-2.7, 2.21 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.8-2.32 вважати відповідно
пунктами 2.4-2.27;
2.5 у підпунктах 2.3.2 та 2.3.3 слова
"фармакоепідеміологічного дослідження" замінити словами
"післяреєстраційного дослідження з безпеки";
2.6 у пункті 2.4 слова та цифру "(за формою, наведеною у
додатку 3)" виключити;
2.7 пункт 2.7 викласти у такій редакції: "2.7. Карта-повідомлення про побічну реакцію та/або
відсутність ефективності лікарського засобу при його медичному
застосуванні - форма, за якою лікарі, провізори, фельдшери,
акушери, фармацевти, медичні сестри (далі - працівники з медичною
та/або фармацевтичною освітою) всіх закладів охорони здоров'я
незалежно від форм власності та заявники повідомляють про будь-які
випадки побічних реакцій та/або відсутність ефективності
лікарських засобів.";
2.8 пункти 2.12, 2.13 викласти у такій редакції: "2.12. Непередбачена побічна реакція - побічна реакція,
характер або тяжкість проявів якої не узгоджується з наявною
інформацією про лікарський засіб (з інструкцією для медичного
застосування зареєстрованого лікарського засобу). 2.13. Передбачена побічна реакція - побічна реакція, характер
або тяжкість проявів якої узгоджується з наявною інформацією про
лікарський засіб (з інструкцією для медичного застосування
зареєстрованого лікарського засобу).";
2.9 у пункті 2.14 слова "що беруть участь у дослідженні"
виключити;
2.10 пункт 2.15 після слів "побічної реакції" доповнити
словами "та/або відсутності ефективності лікарського засобу";
2.11 пункт 2.16 викласти у такій редакції: "2.16. Побічна реакція - будь-яка небажана негативна реакція,
яка виникає при застосуванні лікарських засобів.";
2.12 пункт 2.23 викласти у такій редакції: "2.23. Співвідношення ризик/користь - співвідношення
кількісної та якісної оцінки виявлених факторів небезпечних
властивостей лікарського засобу при його медичному застосуванні,
які погіршують перебіг захворювання або є причиною розвитку нових
шкідливих впливів лікарського засобу на організм та якість життя
пацієнта, до позитивного впливу лікарського засобу на серйозність
та тяжкість перебігу захворювання.";
2.13 підпункт 2.23.2 викласти у такій редакції: "2.23.2. Ризик - сукупність даних із підтвердженим
причинно-наслідковим зв'язком про розвиток побічних реакцій
лікарського засобу, зокрема внаслідок прояву небезпечних
властивостей лікарського засобу і небезпечних факторів у когорті,
яка застосовувала лікарський засіб, та про небажаний вплив
лікарського засобу на навколишнє середовище.";
2.14 пункт 2.26 викласти у такій редакції: "2.26. Фармаконагляд - вид діяльності, пов'язаний із збором,
визначенням, оцінкою, вивченням та запобіганням виникненню
побічних реакцій чи проблем, пов'язаних із застосуванням
лікарських засобів.";
2.15 доповнити розділ новими пунктами 2.28-2.35 такого
змісту: "2.28. Профіль безпеки - сукупність показників застосування
лікарського засобу, що дозволяють визначити співвідношення
ризик/користь лікарського засобу. 2.29. Зафіксована побічна реакція лікарського засобу -
побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої відповідає
наявній інформації, яка міститься в основній інформації з безпеки
заявника. 2.30. Незафіксована побічна реакція лікарського засобу -
побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої не відповідає
наявній інформації, яка міститься в основній інформації з безпеки
заявника. До таких побічних реакцій належать ті, які за
характером, тяжкістю проявів, специфічністю або наслідками не
відповідають інформації, що міститься в основній інформації з
безпеки заявника, включаючи реакції, властиві певній
фармакологічній групі лікарських засобів, що не виникали при
застосуванні даного лікарського засобу. 2.31. Перелік основних даних заявника (далі - ПОДЗ) -
документ, складений заявником, який містить інформацію про
лікарський засіб щодо безпеки, пропонованих показань до
застосування, дозового режиму, особливостей застосування,
фармакологічних властивостей тощо (Company Core Data Sheet
(CCDS)). 2.32. Основна інформація з безпеки заявника (далі - ОІБЗ) -
вся відповідна інформація з безпеки, яка є складовою ПОДЗ, що
використовується при складанні періодичної звітності для
визначення, зазначена побічна реакція в ПОДЗ чи не зазначена. Дані
ОІБЗ не використовуються для визначення, чи є побічна реакція
передбаченою чи непередбаченою, для подання повідомлення про
випадок побічної реакції (Company Core Safety Information (CCSI)). 2.33. Система управління ризиками з фармаконагляду - вид
діяльності з фармаконагляду, спрямований на ідентифікацію,
характеристику, запобігання або мінімізацію ризиків, пов'язаних із
застосуванням лікарського засобу, який включає оцінку ефективності
цих заходів. 2.34. План управління ризиками з фармаконагляду - детальний
опис заходів, представлений у складі системи управління ризиками з
фармаконагляду. 2.35. Система фармаконагляду - система у заявника,
Міністерства охорони здоров'я України та/або уповноваженого ним
органу, що забезпечує здійснення фармаконагляду з метою
моніторування безпеки лікарських засобів та визначення будь-яких
змін співвідношення ризик/користь.".
3. У розділі 3:
3.1 назву розділу викласти у такій редакції: "3. Загальні принципи здійснення фармаконагляду";
3.2 пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Центр здійснює фармаконагляд, залучаючи працівників з
медичною та/або фармацевтичною освітою усіх закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності, заявників, пацієнтів та
організації, що захищають права пацієнтів.";
3.3 пункт 3.2 після слів "мета-аналізу" доповнити словами "та
інших методів.";
3.4 пункти 3.4-3.7 викласти в такій редакції: "3.4. Керівники закладів охорони здоров'я незалежно від форм
власності повинні доручити збирання та подання до Центру
інформації про побічні реакції та/або відсутність ефективності
лікарських засобів заступнику головного лікаря з лікувальної
роботи або іншій особі, яка має вищу медичну або фармацевтичну
освіту. 3.5. Працівники з медичною та/або фармацевтичною освітою усіх
закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та заявники
повинні своєчасно подавати достовірну інформацію про випадки
побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарських
засобів за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до
Центру. 3.6. Заявник повинен забезпечити функціонування належної
системи фармаконагляду для збирання, оцінювання та подання до
Центру достовірної інформації про випадки побічних реакцій та/або
відсутності ефективності лікарських засобів, а також будь-яких
інших даних, необхідних для оцінки ризику і користі при медичному
застосуванні лікарського засобу. 3.7. Центр при проведенні аналізу інформації, зазначеної у
карті-повідомленні, з метою з'ясування достовірності зазначених у
ній даних про побічні реакції та/або відсутність ефективності
лікарських засобів має право запитувати та отримувати копії
документів первинної медичної документації у закладах охорони
здоров'я незалежно від їх форм власності.";
3.5 доповнити розділ новими пунктами такого змісту: "3.8. Центр проводить аудит системи фармаконагляду заявників
(далі - аудит) для з'ясування питань щодо її наявності та
функціонування. 3.8.1. Аудит проводиться у таких випадках: а) плановий аудит: якщо аудит системи фармаконагляду заявника раніше не
проводився - протягом 5 років після розміщення на ринку першого
лікарського засобу; згідно з графіком проведення планового аудиту; б) цільовий аудит: з причин, які не мають відношення до питань, пов'язаних з
безпекою лікарських засобів, або дійсного недотримання
встановлених вимог: зміни в організаційно-правовій формі
підприємств; значна зміна власної системи фармаконагляду тощо; з причин, які мають відношення до питань, пов'язаних з
безпекою лікарських засобів, або недотримання встановлених вимог:
несвоєчасне подання повідомлень про випадки побічних реакцій
та/або відсутності ефективності лікарського засобу; подання
повідомлень не в повному обсязі; подання регулярно оновлюваних
звітів з безпеки, якість яких є невідповідною; невідповідність
даних, зазначених у повідомленнях, даним з інших джерел
інформації; зміни у співвідношенні ризик/користь; досвід та
результати попередніх аудитів; оприлюднення інформації з
фармаконагляду, яка є необ'єктивною чи вводить в оману
громадськість. 3.8.2. Аудит починається не раніше ніж через 7 тижнів після
надсилання попереднього повідомлення-запиту та узгодження із
заявником початку його проведення, за виключенням випадків, коли
існує необхідність проведення аудиту без попередження або про
проведення аудиту буде попереджено у термін, коротший ніж
7 тижнів. Заявник надає Центру документи відповідно до підпункту 8.1.2
пункту 8.1 розділу 8 цього Порядку згідно з попереднім
повідомленням-запитом не пізніше ніж за 14 календарних днів до
початку проведення аудиту. 3.8.3. Аудит здійснюють фахівці з фармаконагляду Центру, які
мають досвід керівної роботи у сфері фармаконагляду та їх
діяльність не призводить до конфлікту інтересів. У разі необхідності до участі у проведенні аудиту можуть
залучатися інші фахівці (відповідно до особливостей застосування
лікарського засобу та його безпеки) за згодою. При проведенні аудиту обов'язковою умовою є присутність
відповідальної особи заявника за здійснення фармаконагляду (або
особи, яка виконує його обов'язки), також можуть бути присутні
інші представники заявника у разі необхідності (за згодою). 3.8.4. Фахівці, що проводять аудит, зберігають
конфіденційність інформації, яку одержують під час його
проведення, відповідно до вимог законодавства. 3.8.5. Під час проведення аудиту можуть бути встановлені
критичні, суттєві або несуттєві невідповідності: а) критичні невідповідності - це невідповідності, які
унеможливлюють оцінку безпеки застосування та співвідношення
ризик/користь лікарських засобів, що має негативні наслідки для
здоров'я та життя пацієнтів. Критичні невідповідності включають у себе відсутність системи
фармаконагляду або однієї чи декількох складових системи
фармаконагляду; б) суттєві невідповідності - це невідповідності, які можуть
негативно вплинути на оцінку безпеки застосування та
співвідношення ризик/користь лікарських засобів, що може мати
негативні наслідки для здоров'я пацієнтів. Суттєві невідповідності включають у себе: порушення вимог щодо кваліфікації, освіти та можливостей
уповноваженої особи, відповідальної за здійснення фармаконагляду; недоліки, виявлені у задокументованих процедурних процесах,
пов'язаних із здійсненням фармаконагляду; недоліки ведення баз даних системи фармаконагляду; недоліки ведення системи управління ризиками; недоліки ведення документації стосовно фармаконагляду; в) несуттєві невідповідності - це невідповідності, які не
мають негативного впливу на оцінку безпеки застосування та
співвідношення ризик/користь лікарських засобів та не мають
негативних наслідків для здоров'я пацієнтів. 3.8.6. За результатами аудиту складається звіт, який
підтверджує факт проведення аудиту, у якому зазначаються виявлені
під час аудиту зауваження (за наявності), порушення/недоліки та
встановлюються терміни їх усунення. Центр надсилає звіт заявнику в
строк до 30 календарних днів після повного завершення аудиту. 3.8.7. Інформацію щодо усунення невідповідностей заявник
надсилає до Центру: стосовно критичних невідповідностей - протягом 120 днів з
дати надання Центром звіту з аудиту; стосовно суттєвих невідповідностей - протягом 90 днів з дати
надання Центром звіту з аудиту; несуттєві невідповідності усуваються у робочому порядку. 3.8.8. Центр може провести цільовий аудит для підтвердження
усунення невідповідностей та виявлених порушень (недоліків) під
час попереднього аудиту. 3.8.9. Якщо протягом періоду, зазначеного у підпункті 3.8.7
цього пункту, заявник не усуває критичні невідповідності, Центр
надає до МОЗ України пропозиції про тимчасову заборону
застосування лікарського засобу шляхом припинення дії
реєстраційного посвідчення заявника у зв'язку з відсутністю у
заявника системи фармаконагляду або її складових. 3.9. Центр проводить інформаційну та просвітницьку роботу
серед медичних та фармацевтичних працівників, пацієнтів та/або
представників пацієнтів та заявників з питань фармаконагляду із
залученням співробітників регіональних відділень з фармаконагляду
Центру (далі - регіональні відділення Центру). 3.10. Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальники управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій повинні покласти обов'язки на відповідальну особу за
складання зведеного звіту про випадки побічних реакцій та/або
відсутності ефективності при медичному застосуванні лікарських
засобів у закладах охорони здоров'я за формою, наведеною у
додатку 2 до цього Порядку, згідно з даними, наданими з усіх
закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності у визначені
цим Порядком терміни.".
4. У розділі 4:
4.1 назву розділу після слів "побічні реакції" доповнити
словами "та/або відсутність ефективності";
4.2 пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції: "4.1. Інформація про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарських засобів, дозволених до медичного
застосування, надходить до Центру від: працівників з медичною та/або фармацевтичною освітою усіх
закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності; усіх закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності; заявників; Держлікслужби України та територіальних органів Держлікслужби
України; регіональних відділень Центру; ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі -
ВООЗ), міжнародних агентств (EMA (Європейське медичне агентство),
FDA (Агентство з контролю за лікарськими засобами та харчовими
продуктами США), MHRA (Агентство з регулювання обігу лікарських
засобів і виробів медичного призначення Великобританії), Health
Canada (Міністерство охорони здоров'я Канади), TGA (Агентство з
контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Австралії), Swissmedic (Агентство з лікарських засобів Швейцарії),
PMDA (Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами
медичного призначення Японії)) та інших міжнародних організацій; медичних інформаційних джерел та наукових видань; пацієнтів та/або їх представників, організацій, які
представляють інтереси пацієнтів, за формою, наведеною у додатку 3
до цього Порядку; з інших джерел. 4.2. Центр надає інформацію про зареєстровані випадки
побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарських
засобів: 4.2.1. Держлікслужбі України (на паперових та/або електронних
носіях) копії отриманих карт-повідомлень про побічні реакції,
та/або відсутність ефективності лікарського засобу, що призвели до
смерті пацієнта, а також про непередбачені побічні реакції, та/або
відсутність ефективності лікарських засобів та результати їх
аналізу у разі наявності доведеного причинно-наслідкового зв'язку
між ними та медичним застосуванням лікарського засобу - не пізніше
48 годин від моменту отримання цієї інформації. У разі якщо цей
строк припадає на вихідний або святковий день, інформація повинна
бути надана у перший після нього робочий день. 4.2.2. Заявнику стосовно лікарських засобів, які він
представляє на фармацевтичному ринку України: про серйозні побічні
реакції лікарського засобу, які призвели до інвалідності, смерті
пацієнта, аномалій розвитку плода, а також про непередбачені
побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу
із зазначенням підозрюваного лікарського засобу, ініціалів
пацієнта, статі, віку, опису побічної реакції або зазначення про
відсутність ефективності, показань до призначення підозрюваного
лікарського засобу (діагнозу), супутньої фармакотерапії, засобів
корекції проявів побічної реакції, даних анамнезу, наслідків
побічної реакції - не пізніше 48 годин з моменту отримання цієї
інформації Центром. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або
святковий день, інформація повинна бути надана у перший після
нього робочий день. 4.2.3. МОЗ України: на вимогу; щокварталу у вигляді звіту; щороку у вигляді звіту; копії (на паперових та/або електронних носіях) отриманих
карт-повідомлень про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні, що
призвели до смерті пацієнта, а також про всі непередбачені побічні
реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів та
результати їх аналізу у разі доведеної наявності
причинно-наслідкового зв'язку між ними та медичним застосуванням
лікарського засобу - не пізніше 48 годин від моменту отримання
цієї інформації Центром. У разі якщо цей строк припадає на
вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 4.2.4. ВООЗ для внесення у міжнародну базу даних випадків
побічних реакцій лікарських засобів. 4.2.5. Регіональним відділенням Центру - копії (на паперових
носіях і/або в електронному вигляді) отриманих карт-повідомлень
про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського
засобу, що призвели до смерті пацієнта, не пізніше 24 годин від
моменту отримання цієї інформації Центром. У разі якщо цей строк
припадає на вихідний або святковий день, інформація повинна бути
надана у перший після нього робочий день.";
4.3 розділ 4 доповнити новими пунктами такого змісту: "4.3. Держлікслужба України надає Центру (на паперових та/або
електронних носіях) копії отриманих карт-повідомлень про побічні
реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу,
включаючи ті, що призвели до смерті пацієнта, не пізніше 48 годин
від моменту отримання цієї інформації. У разі якщо цей строк
припадає на вихідний або святковий день, інформація повинна бути
надана у перший після нього робочий день. 4.4. Центр аналізує інформацію, надану Держлікслужбою України
відповідно до пункту 4.3 цього розділу, та інформує про результати
цього аналізу Держлікслужбу України протягом 48 годин від моменту
її отримання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або
святковий день, інформація повинна бути надана у перший після
нього робочий день. За результатами аналізу цієї інформації Центр
повідомляє Держлікслужбу України: 4.4.1. Про карти-повідомлення, у яких зазначаються
передбачені побічні реакції лікарських засобів при медичному
застосуванні, що не потребують подальших дій з боку Держлікслужби
України. 4.4.2. Про карти-повідомлення, у яких зазначаються
непередбачені побічні реакції та/або відсутність ефективності
лікарського засобу при медичному застосуванні, та про
карти-повідомлення, у яких зазначаються побічні
реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу при
медичному застосуванні, що призвело до смерті пацієнта, і які
потребують подальших дій з боку Держлікслужби України, у
встановленому законодавством порядку. Про ці випадки Центр також
повідомляє МОЗ України. 4.5. Територіальні органи Держлікслужби України надають
регіональним відділенням Центру та Держлікслужбі України копії
всіх отриманих карт-повідомлень (на паперових та/або електронних
носіях) про побічні реакції та/або відсутність ефективності
лікарського засобу при медичному застосуванні не пізніше 48 годин
від моменту їх отримання. У разі якщо цей строк припадає на
вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 4.6. Регіональні відділення Центру надають: 4.6.1. До Центру: карти-повідомлення про побічні реакції
та/або відсутність ефективності лікарського засобу при медичному
застосуванні та/або їх копії (на паперових та/або електронних
носіях), отримані відповідно до вимог, передбачених пунктом 4.5
цього розділу, не пізніше 48 годин від моменту їх надходження до
регіональних відділень Центру. У разі якщо цей строк припадає на
вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 4.6.2. До МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних
управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та до
територіальних органів Держлікслужби України: копії
карт-повідомлень про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні та/або
їх копії (на паперових та/або електронних носіях) не пізніше
24 годин від моменту їх отримання відповідно до пункту 4.5 цього
розділу чи з інших джерел, у разі якщо наслідком побічної реакції
та/або відсутності ефективності лікарських засобів при медичному
застосуванні стала смерть пацієнта. У разі якщо цей строк припадає
на вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 4.7. МОЗ Автономної Республіки Крим чи управління (головні
управління) охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій при отриманні
карт-повідомлень про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні, що
призвело до смерті пацієнта, надають цю інформацію до відповідної
клініко-експертної комісії, яка здійснює контроль якості медичної
допомоги. 4.7.1. Контроль якості медичної допомоги щодо випадків
побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарського
засобу, що призвели до смерті пацієнта, здійснюється
клініко-експертною комісією із залученням співробітника
регіонального відділення Центру та інших фахівців за згодою. 4.7.2. За результатами засідання клініко-експертної комісії
складаються протокол та висновок клініко-експертної комісії щодо
випадків побічних реакцій та/або відсутності ефективності
лікарського засобу при медичному застосуванні, що призвели до
смерті пацієнта, які надаються до МОЗ України, Центру та
Держлікслужби України не пізніше 24 годин від моменту їх
складання. У разі якщо цей строк припадає на вихідний або
святковий день, інформація повинна бути надана у перший після
нього робочий день.".
5. У розділі 5 Порядку:
5.1 назву розділу викласти у такій редакції: "5. Порядок подання працівниками з медичною та/або
фармацевтичною освітою інформації про побічні реакції та/або
відсутність ефективності лікарських засобів, дозволених до
медичного застосування";
5.2 у пункті 5.1 слова "Лікарі" та "чи випадки" замінити
відповідно словами "Працівники з медичною та/або фармацевтичною
освітою" і "та/або";
5.3 пункти 5.2-5.4 викласти у такій редакції: "5.2. Карта-повідомлення про побічну реакцію та/або
відсутність ефективності лікарського засобу при медичному
застосуванні (далі - карта-повідомлення) заповнюється працівниками
з медичною та/або фармацевтичною освітою згідно з вимогами,
наведеними у додатку 1 до цього Порядку, та подається до Центру
незалежно від способу оформлення. Карта-повідомлення подається на
паперовому чи електронному носії. Копія карти-повідомлення
залишається у особи, відповідальної за збирання та подання до
Центру інформації про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні. 5.3. У разі розвитку несерйозної побічної реакції лікарського
засобу при медичному застосуванні лікарського засобу працівник з
медичною та/або фармацевтичною освітою подає заповнену
карту-повідомлення до Центру протягом 15 діб. У разі якщо 15-й
день з моменту отримання інформації про побічну реакцію припадає
на вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 5.4. У разі розвитку серйозної побічної реакції та/або
відсутності ефективності лікарського засобу при медичному
застосуванні працівник з медичною та/або фармацевтичною освітою не
пізніше 48 годин передає інформацію про цей випадок до Центру у
вигляді заповненої карти-повідомлення. У разі якщо цей строк
припадає на вихідний або святковий день, інформація повинна бути
надана у перший після нього робочий день. У разі розвитку серйозної побічної реакції та/або відсутності
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні, яка
призвела до смерті пацієнта, працівник з медичною та/або
фармацевтичною освітою не пізніше 48 годин передає інформацію про
цей випадок до Центру у вигляді заповненої карти-повідомлення. У
разі якщо цей строк припадає на вихідний або святковий день,
інформація повинна бути надана у перший після нього робочий
день.";
5.4 пункт 5.5 виключити. У зв'язку з цим пункт 5.6 вважати пунктом 5.5.
5.5 пункт 5.5 викласти в такій редакції: "5.5. Інформацію про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні лікар
повинен занести до первинної облікової медичної документації.".
6. У розділі 6:
6.1 назву розділу після слів "побічні реакції" доповнити
словами "та/або відсутність ефективності";
6.2 пункти 6.1, 6.2 викласти у такій редакції: "6.1. Усі заклади охорони здоров'я незалежно від форм
власності складають та подають звіт про випадки побічних реакцій
та/або відсутність ефективності лікарських засобів при медичному
застосуванні у закладах охорони здоров'я (далі - звіт) за формою,
наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у термін, визначений
пунктом 6.3 цього розділу.
6.2. Звіт складається на основі копій заповнених форм
карт-повідомлень та іншої первинної облікової медичної
документації за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.";
6.3 пункт 6.4 викласти у такій редакції: "6.4. Міністр охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальники управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій повинні визначити відповідальну особу за складання
зведеного звіту про випадки побічних реакцій та/або відсутності
ефективності при медичному застосуванні лікарських засобів у
закладах охорони здоров'я (за формою, наведеною у додатку 2 до
цього Порядку) згідно з даними, наданими з усіх закладів охорони
здоров'я незалежно від форм власності у визначені цим Порядком
строки.";
6.4 розділ 6 доповнити пунктами такого змісту: "6.5. МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (головні
управління) охорони здоров'я обласних, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації подають звіт до Центру на паперовому
носії та в електронному вигляді (таблиця Excel) не пізніше
30 січня поточного року. 6.6. Порядок надання інформації про несприятливі події після
імунізації здійснюється відповідно до наказу МОЗ України
від 16.09.2011 N 595 ( z1159-11 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу
медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1159/19897".
7. У розділі 7 Порядку:
7.1 абзац перший пункту 7.1 після слів "побічні реакції"
доповнити словами "та/або відсутність ефективності";
7.2 підпункти 7.1.1, 7.1.2 викласти у такій редакції: "7.1.1. Заявник повинен надавати інформацію про всі випадки
серйозних побічних реакцій та про всі випадки несерйозних
непередбачених побічних реакцій лікарських засобів, які були
зафіксовані при їх медичному застосуванні в Україні. Інформація
надається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, або
інформацією, яка містить розділи та графи, аналогічні наведеним у
додатку 1 до цього Порядку, не пізніше 15 календарних днів з дати
отримання інформацією про даний випадок. У разі якщо 15-й день з
дати отримання інформації про побічну реакцію припадає на вихідний
або святковий день, інформація повинна бути надана у перший після
нього робочий день. 7.1.2. Заявник повинен подавати інформацію про всі випадки
підозрюваної серйозної непередбаченої побічної реакції лікарського
засобу, які призвели до смерті або загрози життю пацієнта, та про
всі підозрювані випадки передавання інфекції лікарським засобом,
що були зафіксовані на території іншої країни і про які йому стало
відомо. Повідомлення подається за формою, наведеною у додатку 1 до
цього Порядку, або інформацією, яка відповідає вимогам до
повідомлення, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, у строк,
зазначений у підпункті 7.1.1 цього пункту";
7.3 підпункт 7.1.4 викласти в такій редакції: "7.1.4. Звіти про всі інші випадки ідентифікованої побічної
реакції лікарського засобу, що були зафіксовані на території іншої
країни і про які йому стало відомо, необхідно вносити до чергового
регулярно оновлюваного звіту з безпеки лікарського засобу,
дозволеного до медичного застосування.";
7.4 в абзаці п'ятому підпункту 7.1.5 слова та цифри
"додатку 5" та "додатку 6" замінити відповідно словом та цифрою
"додатку 1"; слово "негайно" виключити;
7.5 пункт 7.1 доповнити новими підпунктами такого змісту: "7.1.8. Заявник аналізує інформацію, надану Центром,
відповідно до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 розділу 4 цього Порядку.
Заявник повідомляє Центр про результати аналізу цієї інформації
протягом 15 календарних днів з дати її отримання. У разі якщо 15-й
день з дати отримання інформації про побічну реакцію припадає на
вихідний або святковий день, інформація повинна бути надана у
перший після нього робочий день. 7.1.9. У разі необхідності внесення змін з питань безпеки до
інструкції з медичного застосування лікарського засобу заявник
повідомляє про це Центр у будь-який спосіб та подає заяву на зміни
не пізніше 60 календарних днів з дати отримання інформації щодо
необхідності внесення таких змін.";
7.6 у пункті 7.2 слова та цифри "додатку 7", "розділи 3, 4 та
10" та "Розділ 9" замінити відповідно словами та цифрами
"додатку 4", "розділи 4, 5 та 11" та "Розділ 10";
7.7 в абзаці першому підпункту 7.3.1 пункту 7.3 слова
"першої", "міжнародної дати народження лікарського засобу"
замінити відповідно словами "державної", "першої реєстрації
лікарського засобу у будь-якій країні світу";
7.8 в абзаці четвертому підпункту 7.3.1 пункту 7.3 слова та
цифру "один раз на 5 років за умови знаходження лікарського засобу
на фармацевтичному ринку України" замінити словами "відповідно до
періодичності складання регулярно оновлюваного звіту з безпеки
лікарського засобу, дозволеного до медичного застосування, на
центральному рівні (у головному офісі) за умови знаходження
лікарського засобу на фармацевтичному ринку в Україні";
7.9 в абзаці третьому пункту 7.4 слова "нової ліцензії"
замінити словами "реєстраційного посвідчення";
7.10 у пункті 7.5: абзац перший після слова "Центру" доповнити словами "разом із
документами, необхідними для проведення експертизи матеріалів для
державної перереєстрації лікарського засобу,", слово та цифру
"додатку 8" замінити словом та цифрою "додатку 5"; абзац другий після слів "останнього із регулярних звітів"
доповнити словами ", складених на центральному рівні (у головному
офісі)"; абзац третій перед словами "єдиного регулярного звіту"
доповнити словом "або"; абзац четвертий перед словами "узагальнюючого звіту"
доповнити словом "або";
7.11 у пункті 7.8 слова "зареєстровані" та "міжнародної дати
народження лікарського засобу" замінити відповідно словами
"зафіксовані" та "моменту першої реєстрації лікарського засобу у
будь-якій країні світу.";
7.12 розділ 7 доповнити пунктом такого змісту: "7.9. Заявник перед оприлюдненням інформації з безпеки
лікарських засобів для громадськості та/або медичних працівників
повинен попередньо узгоджувати цю інформацію з МОЗ України та/або
Центром, за винятком тих випадків, що потребують термінового
оприлюднення такої інформації за одночасного інформування про це
МОЗ України та/або Центр.".
8. Доповнити Порядок новим розділом 8 такого змісту: "8. Система фармаконагляду у заявника 8.1. Заявник повинен створити, забезпечити та гарантувати
функціонування системи фармаконагляду в Україні, що є обов'язковою
умовою знаходження лікарських засобів в обігу на території
України. Система фармаконагляду повинна складатись з певних
елементів, що дозволяють моніторити безпеку лікарських засобів та
визначати будь-які зміни співвідношення ризик/користь: 8.1.1. Мати у штаті уповноважену особу, відповідальну за
фармаконагляд, з вищою медичною або фармацевтичною освітою. За
наявності лише вищої фармацевтичної освіти особа, відповідальна за
фармаконагляд, повинна мати змогу звернутись до особи з вищою
медичною освітою (за необхідності). Уповноважена особа,
відповідальна за фармаконагляд, відповідає за: створення та підтримку системи збору, оцінки та подання до
Центру інформації про побічні реакції та/або відсутність
ефективності лікарських засобів при медичному застосуванні; складання та надання регулярно оновлюваних звітів з безпеки
лікарських засобів, дозволених до медичного застосування; гарантування, надання на всі офіційні запити Центру
додаткової інформації, необхідної для оцінки співвідношення
ризик/користь лікарського засобу при медичному застосуванні,
термінового надання повних звітів, у тому числі інформації про
обсяги продажу лікарського засобу або про кількість пацієнтів,
якими було використано цей лікарський засіб; забезпечення надання будь-яких даних, необхідних для оцінки
співвідношення ризик/користь лікарського засобу при медичному
застосуванні, включаючи інформацію про дослідження з безпеки у
післяреєстраційному періоді; гарантування, що у разі виявлення раніше невідомих
небезпечних властивостей лікарського засобу, які призвели або
можуть призвести до тяжких наслідків для здоров'я і життя людей
або зміни оцінки співвідношення ризик/користь у бік ризику, про
які йому стало відомо, буде повідомлено Центр та вжито необхідних
заходів, та гарантування внесення відповідних змін і доповнень до
інформації з безпеки лікарського засобу, відображеної у його
загальній характеристиці; забезпечення навчання персоналу заявника для виконання дій,
пов'язаних із фармаконаглядом. 8.1.2. Створити систему фармаконагляду у разі внесення змін
до неї, оновлювати її, підтримувати та надавати на вимогу Центру
інформацію, що містить детальний опис системи фармаконагляду
заявника. Документ з детальним описом системи фармаконагляду заявника
повинен містити інформацію про: уповноважену особу, відповідальну за фармаконагляд; організацію збирання, визначення, оцінювання та подання
вірогідної інформації про побічні реакції та/або відсутність
ефективності при медичному застосуванні лікарських засобів, а
також будь-яких інших даних, необхідних для оцінки ризику і
користі при медичному застосуванні лікарського засобу; документовані стандартні процедури із здійснення
фармаконагляду; перелік та стислий функціональний опис баз даних, які
використовуються заявником при здійсненні фармаконагляду; перелік фізичних та/або юридичних осіб, залучених заявником
до здійснення фармаконагляду; опис системи навчання персоналу заявника із зазначенням
інформації про навчання та опису роботи персоналу заявника; опис документації з фармаконагляду, включаючи документацію,
яка знаходиться на зберіганні в архіві; опис системи управління якістю з фармаконагляду із наданням
стислого опису зобов'язань заявника для гарантії якості аудиту
системи фармаконагляду, уключаючи аудит системи фармаконагляду та
аудит фізичних та/або юридичних осіб, які залучені заявником до
здійснення фармаконагляду. 8.1.3. Задокументовувати всі процедурні процеси, пов'язані із
здійсненням фармаконагляду. 8.1.4. Створити та забезпечити функціонування баз даних
системи фармаконагляду. 8.1.5. Залучати до здійснення фармаконагляду інших фізичних
та/або юридичних осіб (за необхідності). 8.1.6. Створити систему управління ризиками з фармаконагляду. Створювати плани управління ризиками з фармаконагляду за
необхідності.".
9. У зв'язку з цим розділи 8, 9 вважати відповідно
розділами 9, 10.
10. У розділі 9:
10.1 назву розділу 9 викласти у такій редакції: "9. Післяреєстраційні дослідження з безпеки лікарських
засобів, дозволених до медичного застосування"; 10.2 пункти 9.1-9.3 викласти у такій редакції: "9.1. Післяреєстраційне дослідження з безпеки лікарського
засобу, дозволеного до медичного застосування, та інформування про
побічні реакції в рамках цього дослідження здійснюються відповідно
до наказу МОЗ України від 23.09.2009 N 690 ( z1010-09 ) "Про
затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських
засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового
положення про комісії з питань етики", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.10.2009 за N 1010/17026. 9.2. При проведенні неінтервенційних досліджень з безпеки в
рамках здійснення фармаконагляду заявник повинен повідомляти про
випадки побічних реакцій, що сталися: в Україні - відповідно до підпункту 7.1.1 пункту 7.1
розділу 7 цього Порядку; в іншій країні - відповідно до підпункту 7.1.2 пункту 7.1
розділу 7 цього Порядку. 9.3. Результати проведеного дослідження з безпеки
публікуються у спеціалізованих медичних виданнях протягом року з
дати завершення цього дослідження.".
11. Розділ 10 Порядку викласти у такій редакції: "10. Аналіз та оцінка інформації про побічні реакції та/або
відсутність ефективності лікарських засобів, дозволених до
медичного застосування. 10.1. Центр систематизує та аналізує інформацію про побічні
реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів при
медичному застосуванні, яку він отримує відповідно до пункту 4.1
розділу 4 цього Порядку. Обробка персональних даних під час здійснення нагляду за
побічними реакціями та/або відсутністю ефективності лікарських
засобів, дозволених до медичного застосування, здійснюється
відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних
даних" ( 2297-17 ). 10.2. Центр проводить: оцінку якості даних з безпеки та ефективності лікарських
засобів; зберігання даних з безпеки та ефективності лікарських
засобів; аналіз даних з безпеки та ефективності лікарських засобів; оцінку причинно-наслідкового зв'язку між клінічними проявами
будь-якої побічної реакції та/або відсутності ефективності та
застосуванням підозрюваного лікарського засобу,
передбаченості/непередбаченості, серйозності побічних реакцій; оцінку співвідношення ризик/користь. 10.3. Центр при проведенні аналізу даних з безпеки та
ефективності лікарських засобів, оцінки причинно-наслідкового
зв'язку між клінічними проявами будь-якої побічної реакції та/або
відсутністю ефективності та медичним застосуванням підозрюваного
лікарського засобу, передбаченості/ непередбаченості, серйозності
побічних реакцій, а також оцінки співвідношення ризик/користь може
залучати незалежних експертів та інших спеціалістів у разі
необхідності (за згодою). 10.4. За результатами аналізу даних з безпеки та ефективності
лікарських засобів та оцінки інформації про побічні реакції та/або
відсутність ефективності лікарських засобів при медичному
застосуванні, включаючи інформацію про дослідження з безпеки у
післяреєстраційному періоді, Центр:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »