Документ z0338-99, поточна редакція — Редакція від 13.10.2017, підстава v0102500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24.03.1999  № 136


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 1999 р.
за № 338/3631

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 281 від 10.06.99
№ 585 від 13.12.99
№ 295 від 20.07.2000
№ 384 від 05.10.2000
№ 63 від 15.02.2002
№ 56 від 12.02.2003
№ 281 від 17.06.2004
№ 455 від 13.12.2006
№ 255 від 22.08.2008
№ 364 від 31.08.2012
№ 364 від 16.09.2013
№ 712 від 06.11.2014
№ 392 від 19.06.2015
№ 347 від 16.06.2016
№ 419 від 30.12.2016
№ 102 від 10.10.2017}

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 № 185/94-ВР та враховуючи зміни, які відбулись протягом 1994-1998 рр. у сфері валютного регулювання і контролю за розрахунками резидентів за експортними, імпортними та лізинговими договорами, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 31.08.2012}

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію Національного банку України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок", затверджену наказом Національного банку України від 14.06.94 № 85 (зі змінами і доповненнями).

3. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С. Стельмаха та директора Департаменту валютного регулювання С.О. Яременка.

4. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова

В.А. Ющенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Правління
Національного банку України
24.03.1999 № 136


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 1999 р.
за № 338/3631

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

{Назва Інструкції в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

{У тексті Інструкції слова "експортна, імпортна та лізингова операція" і "ліцензія" у всіх відмінках замінено відповідно словами "експортна, імпортна операція" та "висновок" у відповідних відмінках, а слова в дужках "(об'єкт лізингу)" у всіх відмінках виключено згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

{У тексті Інструкції абревіатуру "ВМД" замінено абревіатурою "МД" згідно з Постановою Національного банку № 364 від 31.08.2012}

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Указу Президента України від 21.01.98 № 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі", інших нормативно-правових актів Національний банк України визначає такий порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 384 від 05.10.2000, № 56 від 12.02.2003; в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

1. Загальні положення

1.1. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

{Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

Валюта ціни - будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару.

Валюта платежу - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару.

Висновок - висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків.

{Абзац сьомий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

Банк - будь-який уповноважений банк або інша уповноважена фінансова установа, їх філії, відділення.

{Абзац восьмий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

МД - митна декларація, оформлена на паперовому носії або як електронний документ у встановленому законодавством України порядку.

{Абзац дев'ятий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 364 від 31.08.2012}

{Абзац одинадцятий пункту 1.1 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

День виникнення порушення - перший день після закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків.

Здійснення поставки - оформлення МД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках).

{Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 384 від 05.10.2000, в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

Реєстр МД - електронний реєстр увізних або вивізних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), переміщується через митний кордон України. Реєстр МД, що подається Державною митною службою України до Національного банку України, надсилається банку Національним банком України.

{Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 384 від 05.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008; в редакції Постанови Національного банку № 364 від 31.08.2012}

1.2. Банк згідно з цією Інструкцією контролює дотримання резидентом установлених законодавством строків розрахунків за:

експортною операцією резидента, якщо на дату митного оформлення продукції або виконання резидентом робіт, надання транспортних, страхових послуг розрахунки за такою операцією не завершені (кошти від продажу нерезиденту товару на поточний рахунок резидента не надійшли або надійшли не в повному обсязі) або в банку немає інформації про завершення розрахунків за такою операцією;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

імпортною операцією резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива - на дату здійснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштів з рахунку банку)] нерезидентом не була здійснена поставка товару за імпортною операцією (з оформленням типів МД, зазначених в абзаці другому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції, або документів, зазначених в абзацах третьому, четвертому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції) або в банку немає інформації про здійснення поставки за такою операцією;

імпортною операцією резидента, якщо на дату оплати резидентом товару [на дату виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, а в разі застосування розрахунків у формі документарного акредитива - на дату здійснення банком платежу на користь нерезидента (дату списання коштів з рахунку банку)] імпортна операція без увезення товару на територію України не була завершена або в банку немає інформації про завершення імпортної операції без увезення товару на територію України.

Інші експортні, імпортні операції перевіряються банком під час настання події (перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента, отримання реєстру МД за відповідною операцією тощо) і надалі не контролюються щодо дотримання резидентом установлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями згідно з цією Інструкцією.

{Розділ 1 доповнено новим пунктом 1.2 згідно з Постановою Національного банку № 347 від 16.06.2016}

1.3. За наявності кількох документів з різними датами підписання з метою контролю за дотриманням резидентом законодавчо встановлених строків розрахунків використовується той з документів, який підтверджує фактичне виконання робіт або надання (отримання) послуг згідно з усіма умовами, передбаченими договором, і який підписаний раніше.

1.4. Якщо договір передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу.

{Пункт в редакції Постанов Національного банку № 455 від 13.12.2006, № 419 від 30.12.2016}

1.5. Якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

За відсутності у договорі умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, банк з метою контролю використовує:

а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня;

{Підпункт "а" пункту в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

б) курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, а інша - не є гривнею;

в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу - у всіх інших випадках.

{Підпункт "в" пункту в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

{Пункт 1.5 розділу 1 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99}

1.6. Перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидентів дозволяється на підставі висновку.

{Пункт розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

1.7. Якщо відповідно до експортного договору резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України, то банк не здійснює контролю за строками розрахунків за таким договором (крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цієї Інструкції).

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 281 від 17.06.2004; в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

1.8. Якщо спеціальними законами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України встановлені строки розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", то банк під час здійснення контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих актів.

{Пункт в редакції Постанов Національного банку № 384 від 05.10.2000, № 419 від 30.12.2016}

1.9. Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

{Абзац перший пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

а) відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів.

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару, - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів.

Зміна ціни товару має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

в) товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту].

{Абзац перший підпункту "в" пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255  від 22.08.2008}

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

г) відбуваються відповідним чином оформлені повернення експортеру продукції, відмова експортера від виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг у повній сумі або частково - на суму вартості таких продукції, робіт, транспортних, страхових послуг;

{Підпункт "г" пункту 1.9 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 419 від 30.12.2016}

ґ) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;

д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих транспортних, страхових послуг) за межами України - на суму сплачених податків. Здійснення оподаткування засвідчується письмовим поясненням резидента-експортера.

Банк для цілей цього підпункту має право також вимагати в резидента підтвердження податкового органу країни нерезидента щодо сплати відповідної суми податків;

{Підпункт "д" пункту 1.9 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортними договорами, що передбачають поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, та імпортними договорами і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);

{Підпункт "е" пункту розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

є) відбувається оплата нерезидентом фізичній особі-резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, коштами в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором, - на суму використаних коштів.

Сума використаних коштів має бути підтверджена документами, які свідчать про отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та про безпосереднє використання цих коштів на зазначені цілі.

{Пункт розділу 1 доповнено підпунктом "є" згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

{Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 384 від 05.10.2000, в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

{Пункт 1.9 розділу 1 вилучено на підставі Постанови Нацбанку № 585 від 13.12.99)

1.10. Сума попередньої оплати, що повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням сторонами своїх зобов'язань, може бути зменшена на суму комісійних винагород, яку утримали банки-нерезиденти, якщо оплата комісійних винагород резидентом - отримувачем коштів передбачена умовами імпортного договору і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена імпортним договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті).

{Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

1.11. Експортна операція з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортна операція можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

{Абзац перший пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

{Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

1.12. Копії документів, що подаються резидентом до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються резидентом (уповноваженою ним особою).

{Абзац перший пункту розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008; в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016}

{Абзац другий пункту розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

Копії документів в електронній формі створюються резидентом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та повинні залишатися в банку на зберіганні в електронному архіві.

{Пункт 1.12 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи) і залишаються в банку на зберіганні.

{Пункт 1.12 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями їх клієнтів (крім документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями, викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою).

{Абзац пункту розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу четвертого цього пункту.

{Абзац шостий пункту 1.12 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

{Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

1.13. Підставою для зняття банком з контролю експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

{Абзац перший пункту 1.13 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

повідомлення митного органу, а також копія МД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Безмитна торгівля", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування"), засвідчена в установленому законодавством України порядку, надана на запит резидента (якщо немає інформації про зазначену МД у реєстрі МД);

{Абзац другий пункту розділу 1 в редакції Постанов Національного банку № 364 від 31.08.2012, № 347 від 16.06.2016}

повідомлення податкового органу, надіслане банку, про те, що немає порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями резидента, про які банк надавав інформацію цьому податковому органу згідно з пунктом 5.9 розділу 5 цієї Інструкції. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки або інформація, яка є підставою для зняття експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції з контролю.

{Абзац третій пункту розділу 1 в редакції Постанов Національного банку № 255 від 22.08.2008, № 347 від 16.06.2016; із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

{Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

2. Розрахунки за експортними операціями

2.1. Виручка резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється] підлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше встановленого законодавством України строку з дати оформлення МД на продукцію, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних, страхових послуг - з моменту підписання акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

{Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014; в редакції Постанов Національного банку № 347 від 16.06.2016, № 419 від 30.12.2016}

2.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня оформлення МД або підписання акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

{Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

{Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються іншому банку, тощо). Зазначене повідомлення надається засобами електронної пошти Національного банку України на запит такого резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

{Абзац третій пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

повідомлення іншого банку про надходження реєстру МД за цією операцією резидента (у повідомленні зазначається вся наявна в реєстрі МД інформація). Зазначене повідомлення надається засобами електронної пошти Національного банку України на запит резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

{Абзац четвертий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

{Пункт 2.3 в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006, Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016}

(Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 384 від 05.10.2000)

2.4. Якщо відповідно до чинного законодавства України МД на продукцію, яка вивозиться з митної території України, не оформляється (вивозиться продукція у сумі, що не перевищує 100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), то банк після надходження згідно з експортним договором виручки за цю продукцію на користь резидента знімає таку експортну операцію з контролю.

{Пункт 2.4 в редакції Постанови Нацбанку № 384 від 05.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

2.5. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг повністю здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк знімає цю експортну операцію з контролю.

Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за експортною операцією резидента з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг частково здійснюється шляхом поставки товару, то після отримання банком від резидента копії документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини договору, яка передбачає розрахунки в грошовій формі.

{Розділ 2 доповнено пунктом 2.5 згідно з Постановою Нацбанку № 384 від 05.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за договором, на підставі інформації про зазначену операцію в реєстрі МД (яка оформляється з використанням МД типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування"). Якщо немає інформації про зазначену операцію в реєстрі МД, то додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія зазначеної МД, що отримані на запит цього резидента.

{Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 31.08.2012; в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016}

3. Розрахунки за імпортними операціями

3.1. Імпортні операції резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється], які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує встановлений законодавством України строк з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, потребують одержання висновку.

{Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 255 від 22.08.2008, № 712 від 06.11.2014, № 347 від 16.06.2016}

3.2. Відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня здійснення операцій, вказаних у п. 3.1 цієї Інструкції.

При застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива моментом здійснення платежу на користь нерезидента вважається дата списання коштів з рахунку банку. При цьому банк повинен надати клієнту належним чином оформлене письмове повідомлення про списання коштів з рахунку банку на користь нерезидента, яке зобов'язане містити таку інформацію: назва нерезидента та банк нерезидента, № договору та № акредитива, валюта платежу та сума списаних коштів, дата списання коштів з рахунку банку.

3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після:

{Абзац перший пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 31.08.2012; в редакції Постанови Національного банку № 364 від 16.09.2013}

отримання інформації про цю операцію в реєстрі МД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Безмитна торгівля", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") - якщо для митного оформлення продукції використовується МД;

{Абзац пункту 3.3 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 364 від 16.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 347 від 16.06.2016}

пред’явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції, - якщо для митного оформлення продукції не використовується МД;

{Абзац пункту 3.3 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 364 від 16.09.2013}

пред'явлення резидентом акта, рахунку (інвойсу) або іншого документа, який згідно з умовами договору засвідчує виконання нерезидентом робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), - в інших випадках.

{Абзац пункту 3.3 розділу 3 в редакції Постанов Національного банку № 364 від 16.09.2013, № 347 від 16.06.2016}

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру МД, може бути:

повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надається засобами електронної пошти Національного банку України на запит такого резидента або запит банку тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

{Абзац шостий пункту 3.3 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 30.12.2016}

повідомлення митного органу, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія МД, отримані на запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 розділу 3 цієї Інструкції);

{Абзац пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 31.08.2012; в редакції Постанови Національного банку № 347 від 16.06.2016}

документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.

Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.

Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США.

{Пункт 3.3 в редакції Постанови Нацбанку № 384 від 05.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 63 від 15.02.2002, в редакції Постанови Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

3.4. При оплаті передплатних періодичних поліграфічних видань підставою для перерахування коштів нерезиденту можуть бути належним чином оформлена передплатна квитанція або виставлений до оплати рахунок - незалежно від фактичного строку, за який здійснюється передплата (але не більше одного року). Якщо резидент не оформлює акт, рахунок (інвойс) або інший документ, що засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань, то банк знімає таку імпортну операцію з контролю.

{Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 347 від 16.06.2016}

3.5. У разі повернення резиденту коштів, що були перераховані на адресу нерезидента за імпортним договором у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання за цим договором частково або повністю не виконані, резидент самостійно передає банку, який за дорученням резидента здійснив платіж на користь нерезидента, копії документів, які однозначно підтверджують повернення коштів (за умови, що кошти повернуто на рахунок резидента в іншому банку). Відповідальність за порушення цієї умови покладається на резидента.

3.6. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

{Абзац перший пункту 3.6 в редакції Постанов Нацбанку № 455 від 13.12.2006, № 255 від 22.08.2008, № 364 від 16.09.2013}

зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;

{Абзац пункту 3.6 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 364 від 16.09.2013}

подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором.

{Абзац пункту 3.6 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 364 від 16.09.2013}

Здійснення контролю за експортною операцією, за якою продукція, що була придбана резидентом за імпортним договором без її ввезення на митну територію України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного імпортного договору. Контроль за такою експортною операцією банк здійснює відповідно до вимог цієї Інструкції.

{Абзац пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 255 від 22.08.2008}

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Постановою Нацбанку № 281 від 17.06.2004}

3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або частково в грошовій формі).

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Постановою Нацбанку № 455 від 13.12.2006}

{Розділ 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

{Розділ 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 255 від 22.08.2008}

4. Порядок здійснення банками контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями клієнтів банку

4.1. Банки зобов'язані вимагати від своїх клієнтів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції] повної інформації про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими останні проводять через ці банки.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору