Документ z0312-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.01.2017, підстава - z1521-16


     9155 "Галузь  застосування"  -  зазначається  можлива  галузь 
застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної
діяльності в Україні. 5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються в УкрІНТЕІ. 9118 "Опис науково-технічної продукції" - надається короткий
опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків). 5635 "Технічні переваги" - зазначаються технічні переваги
науково-технічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих
вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів). 5636 "Економічні переваги" - зазначаються економічна
привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок,
впровадження та реалізації, показники, вартість. 1001 "Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність" -
зазначається вплив науково-технічної розробки на зовнішнє
середовище, її екологічність. 7326 "Стадія завершеності НТП" - зазначаються відповідні
коди: 3.1. - Ідея, концепція; 3.2. - Звіт по НДР (ДКР); 3.3. - Експериментальний (макетний) зразок; 3.4. - Дослідний зразок; 3.5. - Конструкторська та технологічна документація; 3.6. - Промисловий зразок; 3.7. - Дрібносерійне виробництво; 3.8. - Серійне виробництво; 3.9. - Інше (вказати). 7344 "Упровадження науково-технічної продукції" -
зазначається відповідний код: 35 - "Упроваджено"; 53 - "Не впроваджено". 5638 "Практична реалізація продукції" - зазначаються строки
впровадження науково-технічної розробки, виробники
науково-технічної продукції, можливі споживачі, перспективні ринки
збуту. 1005 "Права інтелектуальної власності" - зазначається
відповідний код: 5.1. - Є ліцензійна угода; 5.2. - Отримано патент; 5.3. - "Ноу-хау"; 5.4. - За договорами; 5.5. - Подано заявку на патент; 5.6. - Інше (вказати). При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту,
номера патенту або заявки, власника патенту, об'єкта патентування
та зазначаються країни, на які поширюється дія патенту. 1004 "Форми та умови передачі продукції" - зазначається
відповідний код: 4.1. - Продаж ліцензії; 4.2. - Продаж "ноу-хау"; 4.3. - Продаж патенту; 4.4. - Продаж продукції; 4.5. - Навчання персоналу; 4.6. - Інвестиції; 4.7. - Спільні НДР (ДКР); 4.8. - Спільне виробництво; 4.9. - Інше (вказати). 1006 "Бажаний характер співробітництва з інвестором" -
зазначається відповідний код: 6.1. - Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.; 6.2. - Права, що надаються інвестору після завершення роботи; 6.3. - Наявність бізнес-плану (так, ні); 6.4. - Техніко-економічне обґрунтування (так, ні); 6.5. - Потенційний обсяг продажу, тис.грн.; 6.6. - Очікуваний термін окупності (років); 6.7. - Додаткова інформація (за бажанням власника розробки). 5.5.2. Відомості про власника науково-технічної продукції 2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
власника науково-технічної продукції. 2153 "Повне найменування юридичної особи" - зазначається
повне найменування юридичної особи, що є власником
науково-технічної продукції. 2360 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається
скорочене найменування юридичної особи, що є власником
науково-технічної продукції (за наявності). 2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) власника науково-технічної продукції. 2935 "Телефон/Факс" - зазначаються номер телефону, факсу
власника науково-технічної продукції. 6120 "Власник НТП" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
власника науково-технічної продукції. 1333 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується власник науково-технічної
продукції. Підприємства, установи, організації з приватною формою
власності указують місце проведення їх державної реєстрації
відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" ( 755-15 ). 5518 "N юридичного документа, дата видачі" - зазначаються
(для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа,
який засвідчує право власності на науково-технічну продукцію. 1009 "Статус Виконавця" - проставляються коди відповідно до
форм власності і кількості співробітників юридичної особи: 9.1. - Державна. 9.2. - Змішана. 9.3. - Приватна. 9.4. - Кількість співробітників: 9.4.1. - До 50 співробітників. 9.4.2. - 50-250 співробітників. 9.4.3. - 250-500 співробітників. 9.4.4. - Понад 500 співробітників. 6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації,
що є виконавцем НДР (ДКР). 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної
особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника
підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР)
(якщо наявні). Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного
підприємства, установи, організації. 6141 "Відповідальний за підготовку інформаційних
документів" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон
відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на
паперових та електронних носіях інформації. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.
5.6. Вимоги до оформлення облікової картки дисертації 5.6.1. Загальні відомості До ОКД при її заповненні вносяться такі дані: 5438 "Державний обліковий номер" - проставляється в УкрІНТЕІ. 5013 "Вид дисертації" - зазначається відповідний код: 04 - "Кандидатська"; 05 - "Докторська". 5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначаються номер
державної реєстрації науково-дослідної роботи. 5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який
відповідає інформації, що міститься в дисертації: 5 - "Відкрита"; 1 - "Для службового користування". 5418 "N, дата супровідного листа" - зазначаються (через
крапку з комою) вихідний номер супровідного листа установи чи
організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої
відбувся захист дисертації, і дата відправлення ОКД до УкрІНТЕІ.
Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п ). 6147 "Прізвище, ім'я, по батькові здобувача" - указуються
прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня. 6642 "Аспірантура" - зазначається код "1", якщо захист
дисертації відбувся внаслідок закінчення аспірантури здобувачем
наукового ступеня. 7425 "На здобуття наукового ступеня" - зазначається науковий
ступінь, на який претендує здобувач наукового ступеня. 6444 "Шифр наукової спеціальності" - зазначається шифр
наукової спеціальності, за якою захищена дисертація. 6480 "N спеціальності за освітою" - зазначається номер
спеціальності за освітою. 7434 "Дата захисту" - зазначається дата захисту дисертації на
засіданні спеціалізованої вченої ради. 7021 "Шифр роботи" - зазначається шифр, наданий дисертації
установою чи організацією, в якій працює здобувач наукового
ступеня. У полях 7452 "Шифр вченої ради" та 7461 "Телефон" -
зазначаються шифр та телефон спеціалізованої вченої ради, де
відбувся захист дисертації. 5.6.2. Відомості про установу чи організацію, на засіданні
спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації 2430 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 2304 "Найменування установи чи організації" - зазначається
найменування установи чи організації, на засіданні спеціалізованої
вченої ради якої відбувся захист дисертації. 2637 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради
якої відбувся захист дисертації. 2936 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради
якої відбувся захист дисертації. 2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
установи чи організації. 1334 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується установа чи організація,
на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист
дисертації. 1133 "Сектор науки" - проставляється відповідний код: АКД - академічний; ВУЗ - вузівський; ГЛЗ - галузевий; НЕД - недержавний. 5.6.3. Відомості про установу чи організацію, в якій виконано
дисертацію 3240 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 3330 "Найменування установи, організації" - зазначається
найменування установи чи організації, в якій виконана дисертація. 3276 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
установи чи організації, в якій було виконано дисертацію. 3294 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
установи чи організації, в якій виконано дисертацію. 3295 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
установи чи організації, в якій виконано дисертацію. 1335 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується установа чи організація,
в якій виконано дисертацію. 5.6.4. Відомості про підприємство, установу чи організацію,
де працює здобувач наукового ступеня 2484 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 2187 "Найменування підприємства, установи, організації" -
зазначається найменування підприємства, установи чи організації,
де працює здобувач наукового ступеня. 2781 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 2988 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 3296 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 1336 "Відомча підпорядкованість" - зазначається назва органу
державної влади, якому підпорядковується підприємство, установа чи
організація, де працює здобувач наукового ступеня. 9045 "Тема дисертації" - зазначається тема дисертації. 9118 "Реферат" - стисло, не повторюючи теми дисертації,
описується основний зміст результатів дослідження: об'єкт
дослідження, мета дослідження, методи дослідження та апаратура,
теоретичні і практичні результати, новизна, ступінь упровадження,
сфера (галузь) використання. Якщо при заповненні поля 9118 текст
реферату не вміщується, для його подальшого запису
використовується вкладний аркуш до ОКД формату А4. При цьому в
кінці основної сторінки в полі 9118 робиться позначка
"(див. продовження)", а на вкладному аркуші робиться позначка
"Продовження" із зазначенням назви дисертації, цифровий код та
назва поля (9118 "Реферат"). 7443 "Підсумки дослідження" - зазначається відповідний код,
якому за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради
відповідає захищена дисертація: 13 - "Новий напрям у науці і техніці"; 22 - "Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової
проблеми"; 40 - "Нове вирішення актуального наукового завдання". 5.6.5. Кількісні характеристики дисертації У полях 5742, 5751, 5760, 5778, 5787 - зазначаються кількісні
дані про дисертацію (кількість сторінок, додатків, ілюстрацій,
таблиць, використаних першоджерел). 5481 "Кількість публікацій" - зазначається кількість
публікацій з теми дисертації. 5472 "Кількість патентів" - зазначається кількість патентів,
одержаних здобувачем на основі досліджень, проведених під час
роботи над дисертацією. 5743 "Кількість електронних носіїв" - зазначається загальна
кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься
дисертація та автореферат. 5744 "Загальна кількість файлів" - зазначається загальна
кількість файлів на електронних носіях інформації із дисертацією
та авторефератом. 7344 "Упровадження результатів дисертації" - проставляється
відповідний код: 35 - "Упроваджено"; 57 - "Планується до впровадження". 6156 "П.І.Б. (1 - українською мовою, 3 - англійською мовою);
науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності
наукових керівників" - зазначаються (через крапку з комою)
прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; шифр
наукової спеціальності наукових керівників дисертації. 6165 "П.І.Б.; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової
спеціальності офіційних опонентів"- зазначаються (через крапку з
комою) прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене
звання; шифр наукової спеціальності офіційних опонентів. 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації". 5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються в УкрІНТЕІ. 6174 "Голова спеціалізованої вченої ради" - зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові голови спеціалізованої вченої ради. 6273 "Науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої
вченої ради" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання голови
спеціалізованої вченої ради. Підпис голови спеціалізованої вченої ради засвідчується
печаткою відповідної установи або організації, на засіданні
спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації. 6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" -
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального
за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та
електронних носіях інформації. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою
УкрІНТЕІ.
VI. Умови поширення інформації про науково-дослідні,
дослідно-конструкторські роботи та дисертації
6.1. Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та книги четвертої Цивільного кодексу України
( 435-15 ) результати НДР (ДКР), а також дисертації є об'єктами
права інтелектуальної власності. Такі правовідносини регулюються
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про НДР (ДКР)
та дисертації відповідно до умов, зазначених виконавцем НДР (ДКР)
у реєстраційно-облікових документах: 6.2.1. Умови поширення інформації про НДР (ДКР) та дисертації
визначаються виконавцем НДР (ДКР), про що в полі 5256 "Особливі
позначки" робиться відповідний запис. 6.2.2. Умови поширення звітних документів щодо НДР (ДКР)
визначаються власником результатів роботи, про що в
полях 5535 "Умови поширення в Україні" та 5211 "Умови передачі
зарубіжним країнам" виконавцем НДР (ДКР) робиться відповідний
запис.
6.3. Передача інформації про розпочаті, завершені НДР (ДКР)
та захищені дисертації за кордон юридичним (фізичним) особам
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.4. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про всі
відкриті (несекретні) НДР (ДКР), які були виконані за бюджетні
кошти. Пошукова система, бібліографічний опис і номери державної
реєстрації НДР (ДКР) розміщені на офіційному веб-сайті УкрІНТЕІ та
в читальному залі електронної бібліотеки УкрІНТЕІ. { Розділ VІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
6.5. Доступ до повних текстів дисертацій та звітів надається
тільки за наявності офіційного листа від організації, установи,
вищого навчального закладу в читальному залі УкрІНТЕІ. Умови
доступу: комерційний і некомерційний (для органів державної влади
і підприємств, установ, організацій, які фінансуються з державного
бюджету). { Розділ VІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }

VII. Завдання УкрІНТЕІ як установи,
на яку покладено державну реєстрацію
та облік науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
7.1. Забезпечення державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і
дисертацій.
7.2. Проведення науково-методичної роботи з питань
організації державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і дисертацій.
7.3. Формування державного фонду першоджерел і ведення
автоматизованої бази даних НДР (ДКР), науково-технічної продукції
та дисертацій.
7.4. Здійснення організації довідково-інформаційного
забезпечення фізичних осіб і юридичних осіб усіх форм власності. Послуги, пов'язані з довідково-інформаційним обслуговуванням,
УкрІНТЕІ надає на договірних засадах, окрім випадків, передбачених
законодавством України.
7.5. Сприяння формуванню ринку науково-технічної продукції.
Директор департаменту
науково-технологічного
розвитку В.О.Свіженко

Додаток 1
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
НДР і ДКР (ДРК)

------------------------------------------------------------------ |5436. Державний реєстраційний номер |5256. Особливі| | |позначки | |-------------------------------------------------+--------------| |5517. Реєстраційний номер, що змінюється |7209. Статус | | |виконавця | |----------------------------------------------------------------| |5418. N, дата супровідного листа | |----------------------------------------------------------------| |7146. Підстави для проведення НДР (ДКР) |7021. Шифр | | |НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |7210. Державний реєстраційний | |номер НДР (ДКР) головного виконавця | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ | |----------------------------------------------------------------| |2457.Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2151.Повне найменування юридичної особи | |(або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |1 - українською мовою | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3 - англійською мовою | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2358. Скорочене найменування юридичної | |особи | |----------------------------------------------------------------| |2655. Місцезнаходження (місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2934. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2394. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1332. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |1133. Сектор науки | |----------------------------------------------------------------| |2142. Співвиконавці | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА | |----------------------------------------------------------------| |2458. Код за ЄДРПОУ | |(ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2152. Повне найменування | |юридичної особи (або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |2656. Місцезнаходження | |(місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2935. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ | |ФІНАНСУВАННЯ НДР (ДКР) | |7700. КПКВК_____________________________ | |7201. Напрям фінансування_______________ | |7023. Назва ДЦП_________________________ | |7022. Код ДЦП___________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Код джерела фінансування|Загальний обсяг| у тому числі за роками| | | фінансування, |-----------------------| | | тис.грн. | 20-|20- |20- | 20-|20-| |------------------------+---------------+----+----+----+----+---| | | | | | | | | |------------------------+---------------+----+----+----+----+---| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ | |----------------------------------------------------------------| |7553. Початок | |----------------------------------------------------------------| |7362. Закінчення | |----------------------------------------------------------------| |9036. Порядковий N; початок та закінчення етапу; | |вид звітного документа з НДР (ДКР), назва етапу | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| |ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДР (ДКР) | | | |----------------------------------------------------------------| |9027. Назва НДР (ДКР) (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9126. Мета НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7199. Пріоритетний напрям | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7191. Вид НДР (ДКР) |9153. Очікувані результати | |----------------------------------------------------------------| |9155. Галузь застосування | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9156. Експертний висновок | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ЗАКЛЮЧНІ ВІДОМОСТІ | |----------------------------------------------------------------| |5634. Індекс УДК | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди тематичних рубрик | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6111. Керівник юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |(прізвище, ім'я, по батькові) М.П. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6121. Відповідальний за підготовку | |реєстраційних документів | |----------------------------------------------------------------| |Телефон | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6141. Реєстратор | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

ОБЛІКОВА КАРТКА
НДР (ДКР) (ОК)

------------------------------------------------------------------ |5437. Державний обліковий номер | |----------------------------------------------------------------| |5436. Державний реєстраційний |5256. Особливі позначки | |номер | | | | | |----------------------------------------------------------------| |5418. N, дата супровідного листа | | | |----------------------------------------------------------------| |9036. Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид етапу, | |назва етапу; вид звітного документа етапу НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5526. Державні облікові номери виконаних етапів роботи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ | |----------------------------------------------------------------| |2457. Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.) | |(1 - українською мовою, 3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2358. Скорочене найменування | |юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2655. Місцезнаходження | |(місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2934. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2394. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1332. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |1133. Сектор науки | |----------------------------------------------------------------| |2142. Співвиконавці | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |2459. Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2153. Повне найменування юридичної | |особи (або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |2360. Скорочене найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2656. Місцезнаходження (місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2935. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1333. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |5518. N юридичного документа, | |дата видачі | |----------------------------------------------------------------| |ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |7700. КПКВК___________________________________ | |7201. Напрям фінансування_____________________ | |7023. Назва ДЦП_______________________________ | |7022. Код ДЦП_________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | |----------------------------------------------------------------| |Код джерела фінансування| Обсяг фінансування у звітному році | | | | |------------------------+---------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |9027. Назва роботи (1 - українською мовою, 3 - англійською | |мовою): | |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9117. Реферат (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5481. Бібліографічний опис (статей, монографій, | |нормативно-технічної документації тощо) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5040. Вид звітного | |документа | |----------------------------------------------------------------| |5715. Мова документа |5742. Кількість сторінок | |----------------------------+-----------------------------------| |5743.Кількість |5744. Загальна кількість файлів | |електронних носіїв | | |----------------------------+-----------------------------------| |5535. Умови поширення в |5211. Умови передачі зарубіжним | |Україні |країнам | |----------------------------------------------------------------| |5634. Індекс УДК | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди тематичних рубрик | |----------------------------------------------------------------| |6111. Керівник юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |Підпис | М.П. | |----------------------------------------------------------------| |6120. Керівник роботи (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи | |----------------------------------------------------------------| |6121. Список виконавців | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, | Код посади |Науковий ступінь, вчене | |по батькові | |звання | |------------------+----------------+----------------------------| | | | | |------------------+----------------+----------------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |6141. Відповідальний за підготовку документів | | | |----------------------------------------------------------------| |Телефон (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6142. Реєстратор | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------вгору