Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор [...]
МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.10.2008977
Документ z0312-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.01.2017, підстава z1521-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
27.10.2008 N 977
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2009 р.
за N 312/16328

 
Про затвердження Порядку державної реєстрації
та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }

 
     Відповідно до статті 11 Закону України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій" та з метою удосконалення нормативної бази у сфері державного регулювання науково-технічної інформації Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (додається).
 
     2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2001 N 808 ( z0028-02 ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.2002 за N 28/6316.
 
     3. Директору Українського інституту науково-технічної і економічної інформації Ямчуку А.В. забезпечити здійснення науково-методичних заходів щодо приведення процедури реєстрації у відповідність до вимог, зазначених у цьому Порядку.
 
     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.
 
 Міністр                       І.О.Вакарчук 

ПОГОДЖЕНО:
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький
Заступник Мністра економіки
України В.І.Мунтіян
Президент НАН України,
академік НАН України Б.Є.Патон
Голова ВАК України В.Ф.Мачулін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27.10.2008 N 977
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2009 р.
за N 312/16328

 
ПОРЯДОК
державної реєстрації та обліку відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій
 
{ У тексті Порядку та додатках до нього: слова "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України" замінено словами "Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; слова "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінено словами "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках; цифру і слова "2 - російською мовою", "російською та" в усіх відмінках виключено; слова і цифри "Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153" замінено словами і цифрами "Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242"; слова "(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, будинок)" замінено словами "(вулиця, будинок, місто, район, область, індекс)" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
I. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок розроблено на підставі статті 11 Закону України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій".
 
     1.2. Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (далі - НДР (ДКР)), зокрема тих, які виконуються в межах проектів та програм міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва і захищених дисертацій (далі - дисертації), та вимоги до поширення відповідної інформації.
 
     1.3. Державна реєстрація та облік НДР (ДКР) і дисертацій здійснюються з метою створення необхідних умов для інформаційного забезпечення:
     творчої праці вчених, наукових, науково-педагогічних, інженерно-технічних працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів;
     обґрунтованого планування та уникнення дублювання тематики НДР (ДКР) і дисертацій;
     проведення наукових та науково-технічних експертиз тематики та результатів виконаних НДР (ДКР) і дисертацій;
     прискорення практичного впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;
     контролю за цільовим призначенням та ефективністю використання державних бюджетних коштів для наукової та науково-технічної діяльності.
 
     1.4. Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також обов'язковому державному обліку підлягають захищені на засіданнях спеціалізованих вчених рад дисертації.
     Відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються юридичними та фізичними особами (далі - Виконавці) за власний рахунок, реєструються ними на добровільних засадах.
     Замовниками НДР (ДКР) можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичні особи (далі - Замовник).
{ Пункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     1.5. Функції щодо державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних і закінчених НДР (ДКР), науково-технічної продукції, яка створена під час проведення НДР (ДКР) і дисертацій, а також підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних матеріалів на запит органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадян України, формування фондів документів, поширення відповідної інформації здійснює Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (далі - УкрІНТЕІ).
{ Пункт 1.5 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     1.6. Підставою для проведення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій є комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, а саме:
     1.6.1. Реєстраційна картка НДР (ДКР) (далі - РК), оформлена згідно з додатком 1, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР).
     1.6.2. Облікова картка НДР (ДКР) (далі - ОК), оформлена згідно з додатком 2, і звіт про НДР (ДКР) є документами, якими Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт з НДР (ДКР).
     1.6.3. Інформаційна картка науково-технічної продукції (далі - ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3, є документом, яким Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку створено в результаті проведення НДР (ДКР).
     1.6.4. Облікова картка дисертації (далі - ОКД), оформлена згідно з додатком 4, автореферат і дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук є документами, якими спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист дисертації.
 
     1.7. Заповнені бланки РК, ОК, ІК НТП, ОКД, автореферати подаються до УкрІНТЕІ на паперовому й електронному носіях інформації. Звіти та дисертації подаються до УкрІНТЕІ на електронному носії інформації (СD або DVD диски). { Абзац перший пункту 1.7 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     Форми бланків в електронному вигляді, у тому числі для паперового носія, надаються УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або отримуються із веб-сайту УкрІНТЕІ. Структура і зміст інформації на паперовому та електронному носіях інформації мають бути ідентичними. { Абзац другий пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     Програмне забезпечення для формування бланка на електронному та паперовому носії надається УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або отримується із веб-сайту УкрІНТЕІ. { Пункт 1.7 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     1.8. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та обліком розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій, формуванням фондів відповідних документів, баз і банків даних, виданням сигнальної інформації, здійснюються УкрІНТЕІ в межах видатків, передбачених у державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами для Міністерства освіти і науки.
 
     1.9. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових, звітних документів про відкриті (несекретні) НДР (ДКР), здійснюється за рахунок коштів Виконавців.
 
     1.10. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ облікових та звітних документів про захищені дисертації, здійснюється за рахунок коштів відповідних установ і організацій, на засіданні спеціалізованої вченої ради яких відбувся захист дисертації.
 
     1.11. За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних і облікових документах, зміст звітних документів, якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ відповідає:
     керівник підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР);
     фізична особа, що виконує НДР (ДКР);
     голова спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист дисертації.
 
     1.12. Редагування тексту реєстраційних, облікових і звітних документів УкрІНТЕІ не здійснює.
 
II. Порядок подання реєстраційних документів
про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
 
     2.1. Виконавець у 30-денний строк з початку виконання НДР (ДКР) подає до УкрІНТЕІ такі документи:
     супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР (ДКР), перелік супровідних документів до НДР (ДКР), що подаються до УкрІНТЕІ;
     заповнений бланк РК на паперовому носії у двох примірниках;
     заповнена РК на електронному носії.
 
     2.2. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома Виконавцями, то кожен з них (головний Виконавець і співвиконавці) подає до УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину НДР (ДКР), яка буде виконана ним самостійно.
 
     2.3. Заповнені бланки РК, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються Виконавцю для виправлення (із зазначенням причин повернення). Виконавець зобов'язаний у 10-денний строк з дня одержання бланка РК виправити його та повернути до УкрІНТЕІ.
 
     2.4. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка РК присвоює НДР (ДКР) державний реєстраційний номер і в 10-денний строк надсилає Виконавцю другий примірник РК. Реєстраційні картки на електронному носії Виконавцю не повертаються.
 
     2.5. У разі зміни строку завершення або потреби припинення чи призупинення виконання НДР (ДКР), зміни її ціни (кошторисної вартості) Виконавець зобов'язаний у 20-денний строк повідомити УкрІНТЕІ, надіславши лист змін, оформлений згідно з додатком 5, та копію відповідного документа, який дає підставу для внесення змін. У разі необхідності внесення змін у декілька РК лист змін подається окремо на кожну НДР (ДКР).
     У разі зміни найменування або місцезнаходження (місця проживання) Виконавця (Замовника), назви або кількості етапів НДР (ДКР) Виконавець надсилає новий, відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та електронному носіях інформації із зазначенням раніше наданого державного реєстраційного номера.
     У разі зміни назви НДР (ДКР), режиму доступу до інформації Виконавець надсилає новий, відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) новий державний реєстраційний номер з одночасним анулюванням попереднього номера.
 
III. Порядок подання облікових та звітних
документів з науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт
 
     3.1. Виконавець зареєстрованої в УкрІНТЕІ НДР (ДКР) у 30-денний строк з моменту закінчення НДР (ДКР) (або щороку за етап у разі коли термін виконання НДР (ДКР) становить більше одного року і ці етапи обумовлено в договорі із Замовником та вказано в РК) подає до УкрІНТЕІ:
     супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР (ДКР), її державний реєстраційний номер, перелік супровідних документів до НДР (ДКР), що подаються до УкрІНТЕІ;
     заповнений бланк ОК на паперовому носії у двох примірниках та копію РК;
     заповнену ОК на електронному носії;
 
     звіт про НДР (ДКР) на електронному носії, набраний одним файлом у MS Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файла - (< >.doc)) або Adobe Acrobat - тип файла (< >.pdf) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР (ДКР) на ярлику, наклеєному на електронному носії, титульну сторінку звіту на паперовому носії, завірену щодо ідентичності звіту на паперовому та електронному носії підписом керівника НДР (ДКР), та список Виконавців на паперовому носії з їхніми підписами та печатками; { Абзац п’ятий пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     заповнений бланк ІК НТП на паперовому носії у двох примірниках;
     заповнену ІК НТП на електронному носії.
     Звіт про НДР (ДКР) оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення). { Абзац восьмий пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     3.2. Подання звіту про НДР (ДКР) є обов'язковим. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР (ДКР) Замовнику не звільняють Виконавця НДР (ДКР) від подання звітних документів до УкрІНТЕІ.
     Якщо результати НДР (ДКР) опубліковані або її наслідком є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний опис публікації (документа).
 
     3.3. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома Виконавцями, то кожен з них (головний Виконавець і співвиконавці) подає до УкрІНТЕІ заповнений бланк ОК та ІК НТП на ту частину НДР (ДКР), що виконана ним самостійно, відповідно до вимог, викладених у пунктах 3.1 та 3.2 цього розділу. Звіти надає головний Виконавець.
 
     3.4. Заповнені бланки ОК, ІК НТП, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються Виконавцю для виправлення (із зазначенням причин повернення). Виконавець зобов'язаний у 10-денний строк з дня одержання бланка ОК, ІК НТП виправити їх та повернути до УкрІНТЕІ. Для повернення Виконавцю бланків, що не відповідають вимогам цього Порядку, для виправлення Виконавeць має надати УкрІНТЕІ поштові марки.
{ Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     3.5. УкрІНТЕІ після отримання заповнених бланків ОК, ІК НТП присвоює НДР (ДКР) державний обліковий номер і в 10-денний строк надсилає Виконавцю другий примірник ОК.
    ОК та ІК НТП на електронному носії, звіти про НДР (ДКР) Виконавцю та власнику результатів НДР (ДКР) не повертаються.
 
     3.6. У разі зміни режиму доступу до інформації Виконавець надсилає нову, відповідним чином оформлену ОК на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) новий державний обліковий номер з одночасним анулюванням попереднього.
 
IV. Порядок подання облікових та
звітних документів дисертацій
 
     4.1. Спеціалізована вчена рада, на засіданні якої відбувся захист дисертації, відповідно до вимог, визначених Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 ( 567-2013-п ), у 30-денний строк з дня захисту подає до УкрІНТЕІ: { Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
 
     супровідний лист, у якому наводяться тема дисертації, перелік супровідних до дисертації документів, що подаються до УкрІНТЕІ;
     заповнений бланк ОКД на паперовому носії у чотирьох примірниках, завірених відповідними підписами та печаткою;
     заповнену ОКД на електронному носії;
     автореферат та дисертацію на електронному носії (СD або DVD диски), набрані одним файлом у MS Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файла - (< >.doc)) або Adobe Acrobat - тип файла (< >.pdf) та завірені щодо ідентичності дисертації на паперовому носії підписом голови спеціалізованої вченої ради на ярлику, наклеєному на електронному носії; { Абзац п’ятий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
     автореферат на паперовому носії.
 
     4.2. Заповнені бланки ОКД та дисертації на електронному носії, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються для виправлення (із зазначенням причин повернення) до спеціалізованої вченої ради, на засіданні якої відбувся захист дисертації. Спеціалізована вчена рада зобов'язана в 20-денний строк з дня одержання документів виправити їх та повернути до УкрІНТЕІ.
 
     4.3. УкрІНТЕІ після отримання комплекту документів присвоює дисертації державний обліковий номер і в 10-денний строк надсилає копію ОКД на адресу, вказану в супровідному листі.
 
     4.4. Автореферати, дисертації та ОКД на електронному носії не повертаються.
 
     4.5. У разі зміни режиму доступу до інформації необхідно надіслати нову, відповідним чином оформлену ОКД на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює новий державний обліковий номер з одночасним анулюванням попереднього.
 
V. Вимоги до оформлення реєстраційно-облікових
та звітних документів
 
     5.1. При заповненні карток слід суворо дотримуватися формату відповідного поля.
 
     5.2. Усі поля заповнюються українською мовою.
 
     5.3. Вимоги до оформлення реєстраційної картки
     5.3.1. Загальні відомості
     У полях РК зазначаються такі дані:
     5436 "Державний реєстраційний номер" - проставляється в УкрІНТЕІ. Якщо співвиконавець реєструє свою частину (етап) НДР (ДКР), то в кінці номера ставиться позначка "с".
     5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який відповідає інформації, що міститься в НДР (ДКР):
     5 - "Відкрита";
     1 - "Для службового користування".
     5517 "Реєстраційний номер, що змінюється" - зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), яка перереєстровується.
     7021 "Шифр НДР (ДКР)" - зазначається номер договору між Виконавцем та Замовником.
     5418 "N, дата супровідного листа" - зазначаються (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата відправки РК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п ).
     7146 "Підстави для проведення НДР (ДКР)" - зазначається відповідний код:
     34 - "Договір з міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади";
     52 - "Договір з вітчизняним підприємством, установою, організацією";
     09 - "Договір із закордонним Замовником";
     43 - "Власна ініціатива" (якщо НДР (ДКР) виконується з власної ініціативи за кошти Виконавця);
     25 - "Договір з фізичною особою". Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за рахунок коштів якої вона виконується.
     7209 "Статус виконавця" - зазначається залежно від статусу Виконавця як учасника НДР (ДКР) відповідний код:
     17 - "Головний Виконавець";
     71 - "Співвиконавець".
     7210 "Державний реєстраційний номер НДР (ДКР) головного виконавця " - при заповненні РК співвиконавцем зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), що зареєстрована головним Виконавцем в УкрІНТЕІ.
     5.3.2. Відомості про Виконавця
     2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
     2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.) (1 - українською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.
     2358 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою (за наявності).
     2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто, район, область, індекс) Виконавця.
     2934 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу Виконавця.
     2394 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта та веб-сайт Виконавця.
     1332 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ).
     1133 "Сектор науки" - проставляється відповідний код:
     АКД - академічний;
     ГЛЗ - галузевий;
     ВУЗ - вузівський;
     ЗАВ - заводський.
     2142 "Співвиконавці" - при заповненні РК головним Виконавцем зазначаються такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, повне найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання - для фізичної особи.
     5.3.3. Відомості про Замовника НДР (ДКР)
     2458 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
     2152 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" - зазначається найменування Замовника, що є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові Замовника, що є фізичною особою.
     2656 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто, район, область, індекс) Замовника.
     2935 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу Замовника.
     2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта та веб-сайт Замовника.
     5.3.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР)
     7700 "КПКВК" - зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).
     7201 "Напрям фінансування" - зазначається відповідний код напряму фінансування НДР (ДКР):
     2.1. Фундаментальні дослідження.
     2.2. Прикладні дослідження і розробки.
     2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами.
     2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.
     2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.
     2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.
     2.7. Інші (вказати).
     7023 "Назва ДЦП" - зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР).
     7022 "Код ДЦП" - зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.
     Код джерела фінансування - зазначається відповідний код:
     7713 - Кошти державного бюджету - державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;
     7714 - Кошти місцевого бюджету;
     7722 - Кошти підприємств, установ, організацій України;
     7716 - Кошти замовників іноземних держав;
     7704 - Власні кошти - кошти підприємства, установи, організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;
     7705 - Кошти інших джерел;
     7706 - Безоплатно - код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).
     Обсяги фінансування наводяться за роками в тисячах гривень.
     Якщо Виконавець є головним у комплексній роботі, указується ціна за договором або кошторисна вартість тієї частини НДР (ДКР), яка виконується його власними силами.
     5.3.5. Строк виконання НДР (ДКР)
     7353 "Початок" - зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року початку здійснення НДР (ДКР).
     7362 "Закінчення" - зазначається місяць (двома арабськими цифрами) та дві останні цифри року закінчення НДР (ДКР).
     9036 "Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид звітного документа з НДР (ДКР); назва етапу" - зазначаються порядковий номер і назва етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу); вид звітного документа:
     19 - "Без звіту";
     28 - "Проміжний звіт";
     91 - "Заключний звіт".
     При заповненні РК зазначаються назви етапів, які Виконавець виконує безпосередньо.
     5.3.6. Основні відомості про НДР (ДКР)
     9027 "Назва роботи" - зазначається назва НДР (ДКР), яка зазначена в договірному документі.
     9126 "Мета роботи" - викладається мета проведення дослідження або розробки відповідно до технічного завдання, передбаченого в договірних документах.
     7199 "Пріоритетний напрям" - зазначається назва пріоритетного напряму відповідно до статті 7 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ).
     7191 "Вид роботи" - проставляється відповідний код виду НДР (ДКР):
     39 - Фундаментальні дослідження;
     48 - Прикладні дослідження;
     57 - Науково-технічні розробки;
     66 - Науково-технічні послуги.
     9153 "Очікувані результати" - проставляється код спрямованості науково-технічних робіт на отримання результатів:
     01 - випуск нового виду продукції:
     001 - техніки;
     002 - технології (обов’язкова реєстрація технології до БД "Технології України" після закриття НДР); { Абзац четвертий позиції 9153 підпункту 5.3.6 пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
     003 - матеріалів;
     004 - сортів рослин;
     005 - порід тварин;
     006 - методів, теорій;
     007 - інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо -вказати);
     02 - поліпшення якості продукції, що випускається;
     03 - інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо - вказати).
     9155 "Галузь застосування" - указується можлива галузь застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної діяльності в України.
     9156 "Експертний висновок" - якщо проводилася наукова, науково-технічна експертиза, то зазначається найменування юридичної особи, у якій вона проводилася, або прізвище, ім'я, по батькові експерта та реквізити документа, що підтверджує експертний висновок.
     5.3.7. Заключні відомості
     5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями "Універсальної десяткової класифікації".
     5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються УкрІНТЕІ.
     6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є Виконавцем.
     6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації (якщо наявні).
     Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.
     6120 "Керівник роботи" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника НДР (ДКР) українською, англійською мовами.
     6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР).
     Якщо Виконавцем є фізична особа, в полях 6120 і 6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або відповідним підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична особа.
     6141 "Відповідальний за підготовку реєстраційних документів" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку реєстраційних документів.
     6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище, ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.
     6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.
     Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.
 
     5.4. Вимоги до оформлення облікової картки науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи
     5.4.1. Загальні відомості
     5437 "Державний обліковий номер" - проставляється в УкрІНТЕІ.
     5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР), за якою подається ОК.
     5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який відповідає інформації з НДР (ДКР), що міститься в ОК:
     5 - "Відкрита";
     1 - "Для службового користування".
     5418 "N, дата супровідного листа" - зазначається (через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата відправлення ОК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п ).
     9036 "Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид етапу; назва етапу НДР (ДКР)" - зазначаються порядковий номер етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року закінчення етапу); проставляється позначка виду етапу (П - проміжний етап, З - заключний етап). При заповненні ОК наводиться назва етапу, який Виконавець виконує безпосередньо.
     5526 "Державні облікові номери виконаних етапів роботи" - проставляються (через крапку з комою) державні облікові номери тих ОК, які подавалися за результатами попередніх етапів НДР (ДКР).
     5.4.2. Відомості про Виконавця
     2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
     2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" - зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою.
     2358 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою, українською, англійською мовами (за наявності).
     2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто, район, область, індекс) Виконавця.
     2934 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу Виконавця.
     2394 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт Виконавця.
     1332 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ).
     1133 " Сектор науки" - проставляється відповідний код:
     АКД - академічний;
     ГЛЗ - галузевий;
     ВУЗ - вузівський;
     ЗАВ - заводський.
     2142 "Співвиконавці" - зазначаються головним Виконавцем (через крапку з комою) такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, повне найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб.
     5.4.3. Відомості про власника результатів НДР (ДКР)
     2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
     2153 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" - зазначається повне найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові власника результатів НДР (ДКР), що є фізичною особою.
     2360 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається скорочене найменування власника результатів НДР (ДКР), що є юридичною особою (за наявності).
     2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто, район, область, індекс) власника результатів НДР (ДКР).
     2935 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу власника результатів НДР (ДКР).
     2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт власника результатів НДР (ДКР).
     1333 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган державної влади, якому підпорядковується власник результатів НДР (ДКР). Підприємства, установи, організації з приватною формою власності указують місце проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ).
     5518 "N юридичного документа, дата видачі" - зазначаються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа, який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР).
     5.4.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР)
     7700 "КПКВК" - зазначається код бюджетної програми (код програмної класифікації видатків і кредитування), за якою здійснюється фінансування НДР (ДКР).
     7201 "Напрям фінансування" - проставляється відповідний код напряму фінансування:
     2.1. Фундаментальні дослідження.
     2.2. Прикладні дослідження і розробки.
     2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами.
     2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням.
     2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.
     2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової діяльності.
     2.7. Інші (вказати).
     7023 "Назва ДЦП"- зазначається назва державної цільової програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР).
     7022 "Код ДЦП" - зазначається обліковий код державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки України.
     Код джерела фінансування - проставляється відповідний код:
     7713 - Кошти державного бюджету - державні бюджетні асигнування на наукові дослідження;
     7714 - Кошти місцевого бюджету;
     7722 - Кошти підприємств, установ, організацій України;
     7716 - Кошти Замовників іноземних держав;
     7704 - Власні кошти - кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт;
     7705 - Кошти інших джерел;
     7706 - Безоплатно - код проставляється, якщо НДР (ДКР) проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про науково-технічне співробітництво тощо).
     Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень.
     5.4.5. Основні відомості про НДР (ДКР)
     9027 "Назва НДР (ДКР)" - зазначається назва НДР (ДКР). Назва НДР (ДКР), зазначена в ОК, повинна відповідати назві роботи, яка вказана в полі 9027 РК.
     9117 "Реферат" - у стислій формі, не повторюючи назви НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР): об'єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати, новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання.
     Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату не вміщується, то для його подальшого викладення використовується вкладний аркуш формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9117 робиться позначка "(див. продовження)", на вкладному аркуші робиться позначка "Продовження", із зазначенням назви НДР (ДКР), цифровий код та назва поля 9117 ("Реферат").
     5481 "Бібліографічний опис (статей, монографій, нормативно-технічної документації тощо)" - якщо результати НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її результатом є тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому полі зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою) відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного законодавства України зі стандартизації.
     У разі потреби розміщення в цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог,
зазначених в описі змісту поля 9117. 
5040 "Вид звітного документа" - зазначається відповідний код
звітного документа:
     19 - "Без звіту";
     28 - "Проміжний звіт";
     91 - "Заключний звіт".
     5715 "Мова документа" - зазначається відповідний код мови звітного документа:
     720 - "Українська мова";
     570 - "Російська мова";
     045 - "Англійська мова".
     5742 "Кількість сторінок" - указується загальна кількість сторінок у звіті.
     5743 "Кількість електронних носіїв" - указується загальна кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься звіт.
     5744 "Загальна кількість файлів" - указується загальна кількість файлів на електронних носіях інформації із звітом.
     5535 "Умови поширення в Україні" - проставляється відповідний код, що регламентує умови поширення звітної документації в Україні, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:
     35 - "Дозволяється копіювати" (усі роботи, виконані за кошти державного бюджету); { Абзац другий позиції 5535 підпункту 5.4.5 пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
     53 - "Не дозволяється копіювати" (тільки для робіт, що виконувались за власні кошти, кошти інших джерел, кошти замовників іноземних держав). { Абзац третій позиції 5535 підпункту 5.4.5 пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
     Якщо зазначено код 53 "Не дозволяється копіювати", то власник результатів НДР (ДКР) при подачі звітних документів до УкрІНТЕІ визначає умови їх поширення. За таких умов УкрІНТІ має право лише на поширення сигнальної інформації про результати такої роботи.
     5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" - проставляється відповідний код, що регламентує умови передачі звітної документації за кордон, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України:
     55 - "Дозволяється копіювати";
     63 - "Не дозволяється копіювати".
     5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями "Універсальної десяткової класифікації".
     5616 "Коди тематичних рубрик" - коди проставляються в УкрІНТЕІ.
     5.4.6. Заключні відомості
     6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР).
     6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за наявності).
     Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного підприємства, установи, організації.
     6120 "Керівник роботи" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника НДР (ДКР) .
     6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР) (за наявності).
     Якщо Виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, то в полях 6120 і 6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична особа.
     6121 "Список виконавців" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, код посади, науковий ступінь, вчене звання Виконавців НДР (ДКР).
     У разі потреби розміщення у цьому полі значного обсягу інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.
     6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та електронних носіях інформації.
     6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище, ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ.
     6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи.
     Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.
 
     5.5. Вимоги до оформлення інформаційної картки науково-технічної продукції
     5.5.1. Загальні відомості
     В ІК НТП зазначаються такі дані:
     5439 "Інвентарний номер ІК НТП" - надається в УкрІНТЕІ.
     5419 "Дата реєстрації" - зазначається дата надання державного облікового номера ІК НТП.
     5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначається державний реєстраційний номер НДР (ДКР).
     5437 "Державний обліковий номер НДР (ДКР)" - зазначається державний обліковий номер НДР (ДКР).
     9027 "Назва науково-технічної продукції" - зазначається назва науково-технічної продукції українською, англійською мовами.
     9153 "Вид продукції" - проставляється відповідний код результату НДР (ДКР):
     01- випуск нового виду продукції:
     001 - техніки;
     002 - технологій (обов’язкове подання реєстраційної картки технологій у 30-денний термін з моменту закриття НДР); { Абзац четвертий позиції 9153 підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
     003 - матеріалів;
     004 - сортів рослин;
     005 - порід тварин;
     006 - методів, теорій;
     007 - інше (методична документація, нормативно-технічна документація, правові документи, програмно-технологічна документація тощо - вказати);
     02 - поліпшення якості продукції, що випускається;
     03 - інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання, збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих тощо - вказати).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »