Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і [...]
Держпатент України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 28.07.1995116
Документ z0276-95, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава z0811-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          

ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 116 від 28.07.95 Затверджено в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 серпня 1995 р.
vd950728 vn116 за N 276/812

Про затвердження Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту
N 72 ( z0416-97 ) від 20.08.97
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" від 15 грудня 1993 року N 3689-12 та на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.94 р.
N 3032/46 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила складання і подання заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що додаються. 2. Опублікувати зазначені Правила в офіційному бюлетені
Держпатенту України "Промислова власність".
Голова
Держпатенту України В.Л.Петров

Затверджені
наказом Держпатенту України
від 28 липня 1995 р. N 116
( В редакції Наказу Держпатенту N
72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 )

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг
{ У тексті Правил скорочену назву "НДЦПЕ" замінено словом
"Укрпатент" у відповідному відмінку згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила)
розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" ( 3689-12 ) і визначають вимоги до заявки,
встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
1. Загальні положення
1.1. В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: Закон - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг" ( 3689-12 ); Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності
України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту
України; { Абзац третій пункту 1.1 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 )
від 14.06.2011 } Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут
промислової власності; { Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 } свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг; особа - громадянин або юридична особа; заявка - сукупність документів, необхідних для видачі
свідоцтва; заявник - особа(и), яка(і) подала(и) заявку, або її (їх) правонаступник(и); пріоритет - першість у поданні заявки; МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг; представник - представник, зареєстрований Відомством
відповідно до Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545
( 545-94-п ), або інша довірена особа; Положення про порядок сплати зборів - Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
1994 р. N 701 ( 701-94-п ), зі змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів від 20 березня 1995 р. N 196
( 196-95-п ), від 16 січня 1996 р. N 98 ( 98-96-п ) та від
14 серпня 1996 р. N 948 ( 948-96-п ); Паризька конвенція - Паризька конвенція про охорону
промислової власності ( 995_123 ); Мадридська угода - Мадридська угода про міжнародну реєстрацію
знаків; Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг; реєстрація - державна реєстрація знака Відомством; ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1.2. Право на подачу заявки має особа, об'єднання осіб або їх
правонаступники. 1.3. Знак для товарів і послуг (далі - знак) - це позначення,
за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних
товарів і послуг інших осіб. 1.4. Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм
на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи
поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи
поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при
наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та
оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації. 1.5. Підставою для відмови в наданні правової охорони знака є
умови, які викладено в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону.
2. Складання та подання заявки
2.1. Вимоги до заявки 2.1.1. Подання заявки. Заявка на знак для товарів і послуг подається до Відомства на
адресу Укрпатенту у письмовому вигляді. За дорученням заявника заявка може бути подана через
представника. 2.1.2. Мова заявки Заявка складається українською мовою. Якщо деякі документи
заявки викладено іншою мовою, ніж українська, то переклад цих
документів на українську мову слід надіслати до Відомства протягом
двох місяців від дати подання заявки.
Примітка. До 1 липня 1997 р. перелік товарів і/або послуг, для
яких знак заявляється на реєстрацію, може подаватися
російською мовою, при цьому заява має бути складена
українською мовою.
2.1.3. Вимога єдності Заявка повинна стосуватися одного знака Позначення, що
відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом,
вважається іншим позначенням. 2.1.4. Склад заявки Заявка повинна містити: - заяву про реєстрацію знака; - зображення знака, що заявляється; - перелік товарів і послуг, для яких заявник просить
зареєструвати знак, згрупованих за МКТП; - документи, що додаються до заявки. До документів, що додаються до заявки, належать: - документ про оплату збору за подання заявки, в тому числі
за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про
порядок сплати зборів; - копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни
подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет
згідно з пунктом 1 статті 9 Закону ( 3689-12 ); - документ, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету згідно
з пунктом 2 статті 9 Закону; - довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається
через такого; - документи, що підтверджують право заявника на використання
у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1
статті 6 Закону ( 3689-12 ); - статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання
осіб, що займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі
спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття
чинності Закону і діловодство за нею не завершено на 1 липня
1994 року. 2.1.5. Відповідно до статті 23 Закону розміри, терміни і
порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на знаки,
встановлюються Положенням про порядок сплати зборів з урахуванням
змін та доповнень до нього. 2.1.6. Заяву про реєстрацію знака подають за формою, що
наведена у додатку до цих Правил. Всі розділи заяви повинні бути
заповнені. У тому разі, коли необхідні відомості за браком місця
не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, їх
надають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному
розділі заяви - "див. на окремому аркуші". 2.1.7. Розділи, що розташовані над словом "Заява", призначені
для відміток Укрпатенту і заявником не заповнюються. 2.1.8. У розділі під кодом (731) зазначаються відомості про
заявника: повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної
особи (відповідно до установчого документа) та його адреса. Повне найменування іноземної юридичної особи наводиться із
зазначенням організаційно-правового характеру юридичної особи.
Якщо іноземна юридична особа заснована згідно з законодавством
територіальної одиниці у складі держави, зазначається найменування
такої територіальної одиниці. Повне ім'я або найменування іноземного заявника зазначається
транслітерацією літерами українського алфавіту. Організаційно-правовий характер іноземної юридичної особи
зазначається транслітерацією в разі наявності труднощів з точним
перекладом на українську мову. Поряд у дужках повне ім'я або повне
найменування заявника наводяться мовою оригіналу. Поштова адреса національного заявника має бути наведена
повністю у такій послідовності: - поштовий індекс; - область, район; - назва населеного пункту; - вулиця; - номер будинку; - код України згідно із стандартом ВОІВ ST.З (UA). Адреса іноземних заявників має бути наведена українською
мовою з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви
вулиць, майданів тощо, а також символи, які застосовуються поряд з
номерами в адресі, наводяться транслітерацією літерами
українського алфавіту. Поряд в дужках адреса наводиться мовою
оригіналу. У цьому ж розділі для заявників - юридичних осіб України
зазначається ідентифікаційний код з Єдиного Державного реєстру
підприємств та організацій України. Якщо заявником є фізична або юридична особа, що проживає чи
має постійне місцезнаходження поза межами України, зазначається
відповідний код держави двома буквами латинського алфавіту згідно
зі стандартом ВОІВ ST.З. 2.1.9. Якщо заявник має право на пріоритет, то в наступних
розділах заяви під кодами (310), (320), (330) та (230) слід
зробити відповідні позначки і навести необхідні відомості. 2.1.10. У розділі під кодом (750) зазначається повна поштова
адреса в межах України, за якою буде вестись листування з
заявником, прізвище чи найменування адресата. 2.1.11. У розділі під кодом (740) наводяться дані про
представника у справах інтелектуальної власності, якщо заявка
подається через такого. 2.1.12. Зображення знака, що заявляється, розміщується в
розділі під кодом (540). У розділі під кодом (541) проставляється позначка (Х), якщо
заявник бажає щоб знак був зареєстрований і опублікований з
використанням стандартних символів Відомства. У розділі під кодом (546) проставляється позначка (Х), якщо
знак заявлено не стандартними символами. 2.1.13. У розділі під кодом (591) зазначається колір
(поєднання кольорів) заявленого знака. Якщо на реєстрацію подано знак в чорно-білому виконанні,
зазначений розділ не заповнюється. 2.1.14. У розділі під кодом (554) проставляється позначка
(Х), якщо заявляється об'ємний знак. 2.1.15. В розділі під кодом (511) наводиться повний перелік
товарів і/або послуг, для яких просять правову охорону знака. Товари і/або послуги мають бути згруповані за класами МКТП. Спочатку зазначається номер класу, а потім наводяться товари
і/або послуги, що відносяться до класу. Номери класів розміщуються
у порядку зростання. 2.1.16. Розділ заяви "Перелік документів, що додаються"
заповнюється за допомогою позначок "Х" у відповідних клітинках із
зазначенням кількості аркушів і примірників документів. 2.1.17. Розділ під кодом (390) заповнюється тоді, коли
заявник вимагає застосування статті 6 quinquies Паризької
конвенції ( 995_123 ). 2.1.18. Розділи під кодами (641), (646) заповнюються у разі
наявності раніше поданих заявок, діючих реєстрацій або, якщо
заявник має намір одержати повторну реєстрацію знака, відповідно
до статті 22 Закону ( 3689-12 ). 2.1.19. Заповнення останнього розділу заяви "Підписи"
обов'язкове. Заява підписується заявником. Якщо заявником є юридична особа, заява підписується особою,
що має на це право, додається літерна розшифровка підпису і
зазначається посада. Підпис скріплюється печаткою. Якщо заявка подається через представника у справах
інтелектуальної власності, останній має право підпису замість
заявника. У цій графі проставляється також дата підпису. Будь-які відомості, що наводяться на додатковому аркуші,
підписуються у порядку, визначеному в цьому пункті. 2.1.20. Вимоги до зображення, що заявляється на реєстрацію як
знак Зображення знака, що заявляється на реєстрацію, подається у
вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8 х 8 см. Якщо заявляється об'ємний знак, його фотокопія подається у
такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому.
Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій
позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак. Якщо як знак заявляється етикетка, вона подається як
зображення знака, при умові, що її розмір не перевищує 14 х 14 см. Фотокопії чи друкарські відбитки повинні бути контрастними,
чіткими і мають подаватися у зазначеному під кодом (591) заяви
кольорі або поєднанні кольорів. На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка. 2.1.21. Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове
(світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді
фонограми (відеозапису) на аудіо-, відеокасеті. Якщо як знак
заявляється виключно колір або поєднання кольорів, подається
необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено
заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів. Зазначені знаки реєструються Відомством при наявності
технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення
інформації стосовно їх реєстрації. 2.1.22. Разом із зображенням подається опис знака, якщо знак
має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються
з графічних позначень. Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового
значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад,
початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо. Якщо словесне позначення не поширене в українській мові
(наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається
його значення. Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною
мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати
його переклад українською мовою і транслітерацію літерами
українського алфавіту. 2.1.23. Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то
зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми
будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому
використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний
запис. 2.1.24. Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то
наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх
послідовність, тривалість світіння та інші особливості. 2.1.25. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання
кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання. 2.1.26. До заявки додається документ, що підтверджує сплату
збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений
відповідно до Положення про порядок сплати зборів. Зазначений
документ подається разом із заявкою або протягом двох місяців від
дати подання заявки. 2.1.27. Якщо заявка подається через представника, до заявки
додається довіреність, яка засвідчує його повноваження. Довіреність видається заявником у довільній письмовій формі і
не потребує нотаріального посвідчення. Якщо довіреність надійшла
до Відомства мовою оригіналу, до неї додається переклад
довіреності українською мовою. Вимоги до довіреності визначаються пунктом 3.1.4 Правил. 2.1.28. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету
відповідно до пункту 1 статті 9 Закону ( 3689-12 ), то разом із
заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно
подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер
попередньої заявки та копію попередньої заявки, засвідчену
відомством країни подання. Переклад попередньої заявки українською
мовою подається разом з заявою або на запит Відомства у строки,
зазначені у запиті. 2.1.29. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету
відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, то разом із заявкою або
протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву
про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака
на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ
засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад
документа українською мовою подається разом із заявою або на
повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні. Документ має містити найменування особи, яка експонувала
товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або
послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку
відкритого показу товарів і/або послуг на виставці. 2.1.30. У разі використання у знаку, заявленому на
реєстрацію, елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону
( 3689-12 ), до заявки додаються документи, які підтверджують
право заявника на використання таких елементів. 2.1.31. Якщо заявником є об'єднання осіб, які займаються
виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними
ознаками, а заявку подано до набуття чинності Закону і діловодство
за нею не завершено на 1 липня 1994 року, до заявки додається
статут колективного знака. Статут колективного знака має містити такі відомості: - повне найменування і адресу особи, яка за угодою між
заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака; - повне найменування і адресу осіб, які мають право
використовувати колективний знак; - умови використання колективного знака і відомості стосовно
прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо
використання знака. Статут колективного знака підписується всіма членами
колективу. Підпис та його засвідчення має відповідати вимогам,
встановленим у пункті 2.1.19 Правил. 2.1.32. Якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак
для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками після
набуття чинності Закону ( 3689-12 ), бажає зареєструвати знак як
колективний, така можливість може бути надана з урахуванням
положень статті 7 bis Паризької конвенції ( 995_123 ). У цьому
випадку до заявки додається статут колективного знака, який
містить відомості, зазначені в пункті 2.1.31 Правил.
2.2. Оформлення документів заявки 2.2.1. Всі документи заявки повинні бути оформлені так, щоб
їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо відтворювати
в необхідній кількості. Кожний документ, що додається до заявки, повинен бути на
окремому аркуші. Всі аркуші заявки нумеруються послідовно
арабськими цифрами наскрізною нумерацією. 2.2.2. Заява про реєстрацію знака і документи, що додаються
до заявки, подаються в одному примірнику. Якщо знак заявляється на реєстрацію у чорно-білому виконанні,
зображення знака подається у п'яти примірниках. Якщо знак заявляється на реєстрацію у кольоровому виконанні -
зображення знака подається у десяти примірниках. 2.2.3. Перелік товарів і/або послуг, для яких заявлено знак
на реєстрацію, наводиться на окремому аркуші, якщо немає
можливості розмістити перелік у розділі заяви під кодом (511).
2.3. Подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з
Мадридською угодою 2.3.1. Відповідно до статті 1 (2) Мадридської угоди та на
підставі правила 9 Інструкції щодо цієї Угоди, заявка на
міжнародну реєстрацію знака повинна бути подана в Міжнародне бюро
ВОІВ через Відомство. Функції Відомства щодо процедури реєстрації знаків в рамках
Мадридської угоди покладені на Укрпатент. 2.3.2. Заявка на міжнародну реєстрацію знака може бути подана
громадянином України або юридичною особою України, і на ім'я якого
(якої) зареєстровано знак у Реєстрі. 2.3.3. Укрпатент на запит заявника надсилає за його адресою
бланки, що необхідні для подання заявки. 2.3.4. Заявка на міжнародну реєстрацію знака повинна
стосуватися одного знака, але може базуватися на декількох
реєстраціях одного і того ж знака в Україні. 2.3.5. Відомство, як відомство країни походження, приймає
заявки на міжнародну реєстрацію знака, викладені українською
мовою. 2.3.6. Відомості, що наведені у заявці, повинні бути повністю
відповідні до відомостей, які є у Реєстрі. Відомство здійснює перевірку наведених відомостей і
підтверджує відповідність їх до відомостей, що внесені до Реєстру. 2.3.7. До заявки додається документ, що підтверджує сплату
необхідних зборів та мита, які сплачуються у швейцарських франках
(правило 34 Інструкції щодо Мадридської угоди). 2.3.8. В разі дотримання заявником всіх вищезазначених вимог,
Укрпатент з дотриманням строків, зазначених у пункті 2 (4)
статті 3 Мадридської угоди, направляє оформлену заявку до
Міжнародного бюро ВОІВ, про що сповіщає заявника. У сповіщенні
зазначається дата відправки заявки до Міжнародного бюро ВОІВ. 2.3.9. Міжнародне бюро ВОІВ проводить листування із
заявниками, які зацікавлені в міжнародній реєстрації знака, якщо
мито сплачено у недостатньому розмірі. При цьому заявнику
надсилається повідомлення про необхідність термінової доплати.
Документ, що підтверджує доплату, надсилається до Укрпатенту.

3. Ведення справ щодо заявки з Відомством
3.1. Представництво перед Відомством 3.1.1. Для ведення справ щодо реєстрації знака заявник може
призначати представника, як одночасно з подачею заявки, так і у
будь-який час після її подачі, з видачею довіреності, що
оформляється відповідно до пункту 3.1.4 Правил. Довіреність додається до заявки. 3.1.2. Довіреність може стосуватись однієї або декількох
заявок, зазначених в ній, як поданих, так і тих, що можуть бути
поданими заявником в майбутньому. Якщо довіреність видано на ведення справ по декількох заявках
і реєстраціях знака, до кожної заявки додається копія довіреності,
з зазначенням номера заявки або реєстрації знака, до якої додано
оригінал довіреності. 3.1.3. Іноземні та інші особи, що проживають чи мають
постійне місцеперебування поза межами України, у відносинах з
Відомством реалізують свої права через представників у справах
інтелектуальної власності, якщо інше не передбачене міжнародними
договорами. Довіреність представнику у справах інтелектуальної власності
на представництво інтересів іноземної особи може бути видана як
самою особою, так і її представником, якщо останній має відповідну
довіреність з правом передоручення, видану заявником. Нотаріально
завірена копія виданої заявником довіреності додається до заявки.
Відомство може запросити переклад цієї копії. 3.1.4. Довіреність на представництво перед Відомством має
просту письмову форму і не потребує обов'язкового нотаріального
засвідчення. В довіреності зазначається: - ім'я особи, якій вона видана; - обсяг повноважень представника; - дата її вчинення, без якої довіреність вважається
недійсною. Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо
довіреність видається юридичною особою України, підпис
засвідчується печаткою. Строк дії довіреності, що видана в Україні, не може
перевищувати трьох років. Якщо строк дії не зазначений, довіреність, що видана в
Україні, вважається дійсною протягом одного року від дати її
вчинення. Довіреність, що видана за межами України, складається за
правилами і видається на строк, передбачений законодавством
країни, в якій вона вчинена. 3.1.5. Якщо довіреність видана на ім'я кількох патентних
повірених, то справи щодо заявки ведуться будь-яким з них за
адресою для листування, зазначеною у заяві під кодом (750). 3.1.6. Заявник має право призначати представника для певних
юридичних дій і призначати іншого представника для інших юридичних
дій. 3.1.7. Право представника на відкликання заявки або на
передачу права на заявку повинно бути чітко зазначено у
довіреності. 3.1.8. Будь-яка дія представника, на яку він має повноваження
за довіреністю, вважається дією заявника, а будь-яка дія Відомства
щодо представника вважається дією Відомства щодо заявника. 3.1.9. Представництво, засвідчене довіреністю, дійсне до
вичерпання повноважень чи строків їх дії. Дострокове припинення
повноважень представника, зазначених у довіреності, здійснюється
за заявою заявника про скасування довіреності або скасування
певних повноважень. Повноваження припиняються від дати надходження
заяви до Відомства. 3.1.10. Повноваження нового представника, якщо такий
призначається, набирають чинності від дати надходження до
Відомства довіреності, виданої заявником.
3.2. Ведення листування з Відомством 3.2.1. Листування з Відомством щодо процедури реєстрації
знака ведеться заявником або його представником, уповноваженим на
це. 3.2.2. Матеріали, що надсилаються до Відомства після подання
заявки, повинні містити номер заявки, якщо цей номер відомий
заявнику. Матеріали, які не містять номер заявки, повертаються без
розгляду, якщо заявку не ідентифіковано побічно. 3.2.3. Заявка вважається ідентифікованою в разі наявності: - копії заявки, або - зображення знака з зазначенням дати надходження заявки до
Відомства, якщо заявник або його представник має достовірні
відомості про таку дату. 3.2.4. Матеріали, що надаються в процесі розгляду заявки,
подаються у строки, встановлені Законом ( 3689-12 ) та цими
Правилами. Якщо листування за заявкою здійснюється через представника,
уповноваженого заявником, відлік строку надання матеріалів у
зв'язку з повідомленнями Відомства починається від дати їх
одержання представником.
3.3. Внесення виправлень, уточнень, додаткових матеріалів та
змін до матеріалів заявки 3.3.1. Заявник має право вносити виправлення та уточнення до
матеріалів заявки до дати одержання рішення за заявкою. Виправлення та уточнення можуть стосуватися граматичних і
друкарських помилок або очевидних неточностей. Внесення виправлень
та уточнень до матеріалів заявки здійснюється за заявою заявника,
до якої додається документ про сплату встановленого збору та, в
разі необхідності, документи, що підтверджують можливість внесення
виправлень та уточнень. 3.3.2. Внесення додаткових матеріалів до заявки здійснюється
в порядку, що встановлюється Законом ( 3689-12 ) та цими
Правилами. Заявник може надавати будь-які додаткові матеріали, що
сприяють проведенню експертизи або свідчать на користь реєстрації
знака. Додаткові матеріали, що надійшли до Відомства, додаються до
матеріалів заявки. 3.3.3. Додаткові матеріали, що міняють суть заявки, до
розгляду не приймаються і при проведенні експертизи не
враховуються, про що заявник повідомляється. Додаткові матеріали вважаються такими, що міняють суть
заявки, якщо вони стосуються будь-якої зміни у позначенні, що
заявлено на реєстрацію як знак, або доповнюють перелік товарів
і/або послуг, зазначених у заявці. Заміна товару або послуги на
іншу вважається доповненням переліку товарів і/або послуг. 3.3.4. Внесення зміни імені або найменування заявника і/або
його адреси, здійснюється за заявою заявника або його
представника. В разі необхідності до заяви додаються документи, що
підтверджують зміну найменування. Такими документами можуть бути: - завірені копії установчих документів; - копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи з новим
найменуванням; - витяг з торгового реєстру тощо. Заява про зміну імені або найменування заявника, а також
заява про зміну його адреси може стосуватися декількох заявок. До заяви про внесення зміни імені або найменування заявника
і/або його адреси додається документ про сплату встановленого
збору. Встановлений збір сплачується за кожну заявку, якої
стосується зміна. 3.3.5. Внесення зміни найменування юридичної особи, що за
угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного
знака або осіб, що мають право на використання заявленого
колективного знака, здійснюється на підставі доповнення до статуту
колективного знака та за умови сплати встановленого збору. 3.3.6. Відомості про зміну заявника внаслідок об'єднання або
розділення юридичної(их) особи (осіб) вносяться в матеріали заявки
за заявою заявника або його правонаступника. До заяви додається документ про сплату встановленого збору. Якщо зміна заявника обумовлена злиттям юридичних осіб, до
заяви про зміну заявника додається документ, засвідчений
нотаріально або органом, що його видав, який підтверджує таке
злиття. Якщо зміна заявника обумовлена розділенням юридичної особи
або об'єднання юридичних осіб, до заяви додаються документи, які
підтверджують відмову від права на отримання свідоцтва за заявкою
осіб, що виключаються із складу заявників. 3.3.7. Про результати розгляду заяви, поданої відповідно до
пунктів 3.3.1-3.3.6 Правил, заявник повідомляється протягом місяця
після надходження зазначеної заяви до Відомства. 3.3.8. Відомості про зміну заявника внаслідок передачі права
на одержання свідоцтва за заявкою (далі - передача права)
вносяться в матеріали заявки за заявою заявника. Заява може стосуватися однієї заявки або декількох заявок за
умови, що заявником та правонаступником цих заявок є ті самі
особи. У заяві вказується реєстраційний номер заявки (заявок),
міститься посилання на передачу права і відомості про особу, якій
це право передається. До заяви додаються: - договір про передачу права або нотаріально засвідчений
витяг з документа, який містить відомості щодо факту передачі
права; - документ про сплату встановленого збору; - довіреність на ведення справ від правонаступника
представнику, якщо такий призначається. У разі зміни одного або декількох, але не всіх заявників, до
договору або документа, що засвідчує факт передачі права,
додається згода на зміну заявника(ів) від заявника(ів), на
якого(их) не розповсюджується зміна. Договір повинен містити: - зазначення передачі права на одержання свідоцтва за заявкою
від заявника іншій особі; - повне ім'я або найменування особи, якій передаються права і
її адреса, зазначені відповідно до пункту 2.1.8 Правил. Договір підписується заявником та його правонаступником і
засвідчується у порядку, встановленому у країні його укладання. Якщо договір або документ, що засвідчує факт передачі права,
складено не українською мовою, до нього додається переклад. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у
договорі, несуть сторони договору. 3.3.9. У разі дотримання вимог, встановлених пунктом 3.3.8, в
матеріали заявки вноситься зміна заявника, про що заявник та його
правонаступник повідомляються протягом місяця від дати надходження
заяви про передачу права до Відомства. Датою передачі права на заявку вважається дата відправлення
заявнику та його правонаступнику повідомлення про внесення зміни
заявника в матеріали заявки. Все подальше листування ведеться з правонаступником заявника
або його представником. 3.3.10. У разі недотримання вимог, встановлених пунктом
3.3.8, заявник та його правонаступник повідомляються або про
необхідність виправлення чи уточнення наданих документів, або про
неможливість внесення зміни заявника з зазначенням відповідних
доводів. 3.3.11. Часткова передача права на заявку здійснюється тільки
в разі встановлення Відомством порядку розділення заявки. 3.3.12. Заява про внесення зміни у матеріали заявки
приймається до дати прийняття рішення про реєстрацію знака за
заявкою. Після цієї дати заява вважається заявою про внесення
зміни до Реєстру. 3.3.13. Якщо документ про сплату встановленого збору
відсутній або збір сплачено невірно, заява про внесення зміни до
матеріалів заявки до розгляду не приймається, про що заявнику
надсилається повідомлення.
3.4. Ознайомлення з матеріалами заявки, а також матеріалами,
зазначеними в повідомленні або рішенні Відомства 3.4.1. Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами
заявки, а також матеріалами, на які є посилання в повідомленні або
рішенні Відомства. Відомство надсилає копії матеріалів, що
затребував заявник, протягом місяця після надходження заяви про
надання таких матеріалів. 3.4.2. Відповідно до пункту 2 статті 12 Закону ( 3689-12 ),
після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа
має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку,
встановленому Інструкцією про порядок ознайомлення з матеріалами
заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг,
затвердженою наказом Держпатенту України від 9 листопада 1995 р.
N 163 ( z0417-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 22 листопада 1995 р. за N 417/953.
3.5. Участь заявника у розгляді заявки 3.5.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на
запрошення Відомства, особисто або через свого представника брати
участь у розгляді заявки, якщо при проведенні експертизи виникає
необхідність у додаткових роз'ясненнях стосовно матеріалів заявки
або відповідності заявленого знака умовам реєстрації. Такий розгляд проводиться за пропозицією Відомства або за
клопотанням заявника. До клопотання заявника додається документ про оплату
переговорів або експертної наради за поданою заявкою, відповідно
до Порядку надання послуг Держпатентом України, затвердженим
наказом Держпатенту України від 25 січня 1995 р. N 09 та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 1995 р. за
N 50/586 та змін та доповнень до Порядку надання послуг
Держпатентом України, затверджених наказом Держпатенту України від
16 жовтня 1996 р. N 211 ( z0627-96 ) і зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1996 р. за N 627/1652. 3.5.2. Питання, що виникли при проведенні експертизи,
викладаються у повідомленні Відомства, а питання та додаткова
аргументація заявника - в клопотанні заявника про особисту участь
в розгляді. 3.5.3. На повідомлення Відомства, в якому викладені питання,
що виникли при проведенні експертизи, заявник надає відповідь
протягом двох місяців від дати одержання повідомлення, навіть якщо
він не має наміру брати участь у розгляді заявки особисто або
через свого представника. На клопотання заявника про особисту участь у розгляді заявки
Відомство надає відповідь стосовно строку проведення розгляду
заявки за участю заявника протягом місяця від дати отримання
клопотання. 3.5.4. Дата і час участі заявника у розгляді заявки
заздалегідь узгоджуються. У разі зміни обставин, сторона, яка не
має можливості прийняти участь у розгляді заявки у визначений час,
сповіщає про це іншу сторону. 3.5.5. Якщо Відомство або заявник вважають сумісний розгляд
заявки передчасним, пропозиція Відомства або клопотання заявника
можуть бути відхилені. 3.5.6. Якщо заявник або його представник прибули до
Укрпатенту без попередньої домовленості, в задоволенні прохання
заявника про розгляд заявки за його участю може бути відмовлено. 3.5.7. Участь представника заявника у розгляді заявки можлива
при наявності довіреності заявника.
3.6. Продовження і поновлення пропущених строків надання
матеріалів на запит Відомства 3.6.1. Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону ( 3689-12 )
строк надання заявником додаткових матеріалів на запит Відомства
може бути продовжено за клопотанням заявника. 3.6.2. Поновлення пропущених строків здійснюється Відомством
відповідно до пункту 12 статті 10 Закону. Клопотання про поновлення пропущених строків надається
заявником протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного
строку. Разом з клопотанням надається документ, що підтверджує сплату
встановленого збору. 3.6.3. Якщо вимоги, зазначені в пункті 3.6.2 Правил,
дотримані, заявник протягом двох тижнів від дати одержання
Відомством клопотання повідомляється, що пропущений строк
поновлено. 3.6.4. У разі відсутності документа, що підтверджує сплату
встановленого збору, клопотання не задовольняється, про що
заявнику надсилається повідомлення.
3.7. Відкликання заявки 3.7.1. Відповідно до статті 11 Закону ( 3689-12 ) заявник має
право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним
рішення про реєстрацію знака. Датою відкликання заявки вважається дата надходження
відповідної заяви до Відомства. 3.7.2. За відкликаною заявкою дії, які мають юридичне
значення, не проводяться, а саме: - експертиза відкликаної заявки не проводиться; - реєстрація знака за відкликаною заявкою не здійснюється; - відкликана заявка не приймається до уваги при проведенні
експертизи інших заявок. 3.7.3. Положення пункту 3.7.2 Правил застосовуються також до
заявок, які вважаються відкликаними відповідно до пункту 3 статті
8 та пункту 8 статті 10 Закону. Датою, з якої заявка вважається відкликаною, є дата
відправлення заявнику відповідного повідомлення Відомства. 3.7.4. Якщо заявка визнана такою, що вважається відкликаною,
а заявник має документальні докази щодо помилковості цього,
діловодство за заявкою може бути поновленим за рішенням
керівництва Відомства із збереженням дати подання заявки.
3.8. Оскарження рішення стосовно заявки 3.8.1. У разі незгоди з будь-яким рішенням Відомства стосовно
заявки, заявник може подати заперечення проти такого рішення до
апеляційної ради Відомства відповідно до статті 15 Закону
( 3689-12 ). 3.8.2. Заперечення подається протягом трьох місяців від дати
одержання заявником відповідного рішення чи копій затребуваних
матеріалів. До заперечення додається документ, що підтверджує
сплату встановленого збору. 3.8.3. Пропущений термін подання заперечення може бути
поновлений за клопотанням заявника, яке подається разом з
запереченням, протягом шести місяців від дати закінчення строку,
зазначеного в пункті 3.8.2 Правил, за умови сплати збору,
встановленого Положенням про порядок сплати зборів. 3.8.4. Заперечення розглядається Апеляційною радою протягом
чотирьох місяців від дати його надходження у порядку,
встановленому чинним Положенням про Апеляційну раду Держпатенту
України ( z0171-96 ).
4. Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг
Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг
складається з таких етапів: - встановлення дати подання заявки; - експертиза заявки за формальними ознаками; - експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на
реєстрацію як знак.
4.1. Встановлення дати подання заявки 4.1.1. Заявкам, що надійшли до Укрпатенту, надається
реєстраційний номер. Зареєстрована заявка і збір за її подання
поверненню не підлягають. 4.1.2. Для встановлення дати подання заявки, матеріали, що
одержані Відомством, повинні містити: - клопотання про реєстрацію знака, викладене українською
мовою у довільній формі; - відомості про заявника та його адресу, викладені
українською мовою; - зображення знака, що заявляється на реєстрацію; - перелік товарів або послуг, для яких заявляється знак. 4.1.3. При наявності матеріалів, зазначених у пункті 4.1.2
Правил, Відомство приймає рішення про встановлення дати подання
заявки. У рішенні про встановлення дати подання заявки зазначаються
номер заявки і відомості щодо пріоритету, якщо такий заявлено, без
перевірки підстав для встановлення пріоритету. Зазначене рішення надсилається заявнику протягом місяця від
дати надходження заявки до Відомства при наявності документа про
сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу,
оформленого відповідно до Положення про порядок сплати зборів і за
умови, що розмір збору не менший, ніж встановлений за подання
заявки і експертизу для 1-3-х класів МКТП. 4.1.4. Якщо документ про сплату збору за подання заявки
відсутній, прийняте рішення про встановлення дати подання заявки
надсилається заявнику у двотижневий строк від дати надходження
документа про сплату збору за умови, що оформлення документа і
розмір збору відповідає вимогам пункту 4.1.3 Правил, а також не
порушено двомісячний строк, зазначений у пункті 8 статті 7 Закону
( 3689-12 ). 4.1.5. Якщо вимоги, викладені в пункті 4.1.2 Правил, не
дотримані, заявнику протягом місяця від дати надходження
матеріалів заявки надсилається повідомлення про необхідність
надання виправлених або відсутніх матеріалів. Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником
повідомлення невідповідності будуть усунуті, то дата подання
заявки встановлюється по даті надходження до Відомства виправлених
або відсутніх раніше матеріалів чи останнього з них, якщо вони не
були подані одночасно. В цьому випадку рішення про встановлення
дати подання заявки надсилається заявнику протягом двох тижнів від
встановленої дати подання заявки за умови сплати збору в розмірі,
встановленому за подання заявки і експертизу в тому числі для
1-3-х класів МКТП, та у строки, зазначені в пункті 8 статті 7
Закону ( 3689-12 ). У разі порушення строків, зазначених у цьому пункті, заявнику
надсилається повідомлення про те, що заявка вважається неподаною. 4.1.6. Якщо вимоги, викладені в пункті 4.1.2 Правил
дотримані, але розмір збору менший, ніж встановлений за подання
заявки, в тому числі за експертизу для 1-3-х класів МКТП, то
приймається рішення про встановлення дати подання заявки, а
заявнику протягом двох тижнів від дати надходження матеріалів
заявки надсилається повідомлення про необхідність сплатити збір до
встановленого розміру. Якщо сплата збору до встановленого розміру здійснена у строк,
зазначений у пункті 8 статті 7 Закону ( 3689-12 ), то заявнику
протягом місяця від дати надходження до Відомства документа про
сплату збору надсилається рішення про встановлення дати подання
заявки. 4.1.7. Якщо документ про сплату встановленого збору не
надійшов до Відомства протягом двох місяців від дати подання
заявки, як це передбачено пунктом 8 статті 7 Закону, то заявка
вважається відкликаною відповідно до пункту 3 статті 8 Закону, про
що заявнику надсилається повідомлення.
4.2. Експертиза заявки за формальними ознаками Задачею експертизи заявки за формальними ознаками є
встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону
( 3689-12 ) та обсягу прав, що заявляються заявником. 4.2.1. Перевірка наявності матеріалів, з яких складається
заявка Відповідно до статті 7 Закону та пункту 2.1 Правил
перевіряється наявність: а) заяви про реєстрацію знака; б) зазначення в заяві повного імені або найменування
заявника, його адреси; в) зображення знака, який заявляється на реєстрацію; г) переліку товарів і/або послуг, згрупованих за класами
МКТП; ґ) необхідних відомостей щодо представника в разі наявності
такого; д) копії попередньої (попередніх) заявки (заявок), якщо
заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1
статті 9 Закону ( 3689-12 ); е) документа, що підтверджує показ експонатів з використанням
заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній
виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету
відповідно до пункту 2 статті 9 Закону; є) документа про сплату збору за подання заявки, в тому числі
за експертизу; ж) довіреності, виданої представнику; з) перекладу документів або витягів з них, необхідних для
проведення експертизи, які додаються до заявки, якщо вони подані
не українською мовою. 4.2.2. Перевірка матеріалів заявки на відповідність
встановленим вимогам Матеріали заявки, зазначені в пункті 4.2.1 а), б), в) Правил
перевіряються на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах
2.1.8-2.1.22 Правил. Якщо під час цієї перевірки буде встановлено, що заява
оформлена неправильно, або відомості, зазначені в пункті 4.2.1 б),
в) Правил, не відповідають встановленим вимогам, то заявнику
надсилається повідомлення про необхідність уточнення або
виправлення матеріалів заявки. Відповідь на повідомлення має
надійти до Відомства протягом двох місяців від дати одержання
повідомлення заявником.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »