Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації [...]
Мінпаливенерго України; Наказ, Перелік, Форма типового документа [...] від 24.12.2008658
Документ z0235-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.12.2008
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2008 N 658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2009 р.
за N 235/16251

Про затвердження Правил
пожежної безпеки для об'єктів
зберігання, транспортування
та реалізації нафтопродуктів

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила пожежної безпеки для об'єктів
зберігання транспортування та реалізації нафтопродуктів (далі -
Правила), що додаються, які набирають чинності з 15 квітня
2009 року.
2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності (Іванов П.А.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
2.2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України направити Державному департаменту пожежної безпеки МНС
України необхідні матеріали для включення Правил до державного
реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду
нормативних актів з питань пожежної безпеки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Бугайова О.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков
Голова Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
24.12.2008 N 658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2009 р.
за N 235/16251

ПРАВИЛА
пожежної безпеки для об'єктів зберігання,
транспортування та реалізації нафтопродуктів

I. Загальні положення
1. Галузь застосування
1. Ці Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки,
яких необхідно дотримуватися під час експлуатації об'єктів
зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів. 2. До об'єктів зберігання нафтопродуктів віднесено склади
нафтопродуктів з комплексом основних і допоміжних технологічних
об'єктів (зливно-наливні естакади, насосні для перекачування
нафтопродуктів, резервуарні парки тощо), до об'єктів
транспортування нафтопродуктів віднесено об'єкти магістральних
нафтопродуктопроводів, до об'єктів реалізації нафтопродуктів
віднесено автозаправні станції. Ці Правила не поширюються на товарно-сировинні резервуарні
парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних
підприємств, видаткові склади нафтопродуктів, що входять до складу
підприємств (промислових, транспортних, енергетичних тощо). 3. Ці Правила є обов'язковими для виконання на всіх
підприємствах, що пов'язані зі зберіганням, транспортуванням та
реалізацією нафтопродуктів в Україні, незалежно від видів їх
діяльності і форм власності. 4. Для забезпечення пожежної безпеки об'єктів зберігання,
транспортування та реалізації нафтопродуктів необхідно також
керуватися вимогами Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126
( z1410-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та іншими
чинними в Україні нормативно-правовими актами виходячи зі сфери їх
дії.
2. Позначення та скорочення
МНС - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи ППР - планово-попереджувальний ремонт ІТП - інженерно-технічний працівник ДПД - добровільна пожежна дружина ДПК - добровільна пожежна команда ПТК - пожежно-технічна комісія АСП - автоматична система пожежогасіння СПС - система пожежної сигналізації СПБ - служба пожежної безпеки АЗС - автозаправна станція ЛЗР - легкозаймиста рідина ГР - горюча рідина КВП - контрольно-вимірювальні прилади ТО - технічне обслуговування КОПС - комплекс охоронно-пожежної сигналізації ЕОМ - електронно-обчислювальна машина АГЗС - автомобільна газозаправна станція АГЗП - автомобільний газозаправний пункт БП АЗС - багатопаливна автозаправна станція ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація
II. Організаційні заходи
щодо забезпечення пожежної безпеки
1. Встановлення протипожежного режиму
1. Протипожежний режим встановлюється інструкцією,
затвердженою наказом керівника підприємства (далі - інструкція), у
якій мають бути визначені: можливість (місця) куріння, застосування відкритого вогню,
побутових нагрівальних приладів; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому
числі зварювальних); правила проїзду та стоянки транспортних засобів; місця для зберігання та припустима кількість сировини,
напівфабрикатів та готової продукції, які можуть знаходитися у
виробничих приміщеннях і на території підприємства (у місцях
зберігання); порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання
промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів
вентиляційних систем від горючих відкладень; порядок відключення від мережі електрообладнання у разі
пожежі; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки
знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму
з призначенням відповідальних за їх проведення; порядок організації експлуатації та обслуговування наявних
інженерно-технічних засобів протипожежного захисту (систем
протипожежного водопостачання, насосних станцій, автоматичних
систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, систем
газодимовидалення, вогнегасників тощо); порядок проведення ППР та оглядів електроустановок,
опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання; дії працівників у разі виявлення пожежі; порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та
відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику
вночі, у вихідні й святкові дні. 2. Всі працівники підприємства мають бути ознайомлені з
вимогами щодо забезпечення протипожежного режиму на інструктажах,
під час проходження пожежно-технічного мінімуму тощо. 3. Витяги основних положень з інструкції слід вивішувати на
видних місцях. 4. Керівники робіт, що виконуються підрядними організаціями,
повинні забезпечити дотримання працівниками підрядних організацій
встановленого на підприємстві протипожежного режиму. 5. Керівник підприємства зобов'язаний вживати (у межах
наданих йому повноважень) відповідних заходів реагування на факти
порушень чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками
підприємства встановленого протипожежного режиму, вимог правил
пожежної безпеки та інших документів, що діють у цій сфері.
2. Визначення обов'язків посадових осіб та працівників щодо
забезпечення пожежної безпеки
1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на
їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не
передбачено відповідним договором. Керівники підприємств зобов'язані: організувати вивчення і виконання правил пожежної безпеки
всіма ІТП, службовцями і робітниками; розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний
досвід; відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші
документи, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний
контроль за їх додержанням; забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду; у разі відсутності в нормативних документах вимог, необхідних
для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду; забезпечувати у необхідній кількості та утримувати у
справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну
техніку, первинні засоби пожежогасіння, не допускати їх нецільове
використання; створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку
підрозділи МНС та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу; створювати ДПД або ДПК, ПТК та організовувати їх діяльність
відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України; подавати на вимогу державного пожежного нагляду відомості та
документи про стан пожежної безпеки підприємства та продукції; здійснювати заходи щодо впровадження АСП та СПС і
використання для цієї мети виробничої автоматики; своєчасно інформувати підрозділи МНС про несправності
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території; проводити службове розслідування випадків пожеж; визначати обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників
керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначати наказом
відповідальних за пожежну безпеку цехів, окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного
устаткування, а також за утримання та експлуатацію технічних
засобів протипожежного захисту. 2. Відповідальність за пожежну безпеку цехів, установок,
виробничих ділянок підприємства (далі - структурні підрозділи)
покладається на їх керівників або осіб, що виконують їх обов'язки. Керівники структурних підрозділів, інші працівники,
призначені відповідальними за пожежну безпеку, зобов'язані: забезпечити дотримання у підпорядкованих їм структурних
підрозділах встановленого протипожежного режиму; знати характеристики пожежної небезпеки будівель, споруд,
технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання,
речовин і матеріалів, що перебувають в обігу, використовуються та
зберігаються у виробництві; організовувати контроль за справністю систем опалення,
вентиляції, електроустановок, технологічного та іншого виробничого
обладнання, вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей,
внаслідок яких можливе виникнення пожежі; після закінчення роботи забезпечувати прибирання робочих
місць та приміщень, відключення електроустановок, за винятком
чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а
також електроустановок, які за умовами технології повинні
працювати цілодобово; знати правила утримання і застосування пожежної техніки (в
тому числі первинних засобів пожежогасіння, АСП та СПС), засобів
зв'язку, систем газодимовидалення та оповіщення про пожежу, які є
в підрозділі, та постійно утримувати їх у справному стані; розробляти плани евакуювання під час пожежі людей і
матеріальних цінностей та проводити не рідше одного разу на рік їх
практичне відпрацювання відповідно до порядку, встановленого на
підприємстві. 3. Працівники, відповідальні за експлуатацію технологічного
обладнання та інженерних споруд, зобов'язані: організовувати вчасне проведення профілактичних оглядів та
планово-запобіжних ремонтів обладнання, установок, електромереж
тощо, а також усунення виявлених порушень, які можуть призвести до
пожежі; організовувати навчання та інструктаж обслуговуючого
персоналу з питань забезпечення пожежної безпеки під час
експлуатації (ремонту) технологічного та інженерного обладнання; забезпечувати розробку необхідної експлуатаційної
документації та контроль за її веденням, розробляти та здійснювати
заходи щодо запобігання пожежам від технологічного та інженерного
обладнання. 4. Робітники, службовці, інші працівники підприємства
зобов'язані: дотримуватись встановленого на підприємстві, в підрозділі, на
робочому місці протипожежного режиму, знати і виконувати вимоги
цих Правил та інших чинних нормативно-правових актів з питань
пожежної безпеки, чинних на підприємстві; вміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є у підрозділі; у разі виявлення пожежі або займання діяти відповідно до
вимог розділу X цих Правил. 5. У кожному приміщенні на видному місці вивішується табличка
із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади працівника,
відповідального за пожежну безпеку. 6. Обов'язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки,
утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту
відображаються у відповідних посадових документах (функціональних
обов'язках, посадових інструкціях, положеннях тощо). 7. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна визначаються в договорі оренди.
3. Розроблення інструкцій про заходи пожежної безпеки і
планів евакуювання під час пожежі
1. На кожному підприємстві відповідно до вимог додатка 1 до
цих Правил розробляються: загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки; інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та
пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень,
лабораторій тощо); інструкції з проведення пожежонебезпечних видів робіт,
експлуатації технологічних установок тощо. Інструкції вивішуються на видних місцях та вивчаються під час
проведення протипожежних інструктажів, спеціального навчання
(пожежно-технічного мінімуму), а також у системі виробничого
навчання. 2. Загальнооб'єктова інструкція розробляється адміністрацією
підприємства за участю фахівців об'єктової пожежної охорони (за її
наявності), начальника ДПД, інших зацікавлених служб і підрозділів
підприємства. Загальнооб'єктова інструкція затверджується керівником
підприємства або особою, що виконує його обов'язки. 3. Інструкції про заходи пожежної безпеки для окремих
дільниць цехів, складів, майстерень, лабораторій, робочих місць,
пожежонебезпечних видів робіт тощо розробляються керівниками і
фахівцями відповідних структурних підрозділів, служб та
затверджуються заступником керівника або головним інженером
підприємства. 4. Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових
тощо) адміністрацією підприємства розробляються інструкції, в яких
визначаються їхні обов'язки щодо контролю за додержанням
протипожежного режиму, огляду території та приміщень, порядок дії
у разі виявлення пожежі, спрацювання систем пожежної сигналізації
та систем пожежогасіння, а також (за відсутності диспетчерської
служби на підприємстві) вказується, хто з посадових осіб
адміністрації викликається в нічний час, у вихідні та святкові дні
у разі пожежі. До інструкцій додається список посадових осіб
підприємства із зазначенням їх домашньої адреси, номерів
службового і домашнього телефонів. Інструкції вивішуються в місцях
розміщення охорони (на прохідних, постах тощо) та вивчаються всіма
працівниками охорони. 5. Для будівель та споруд висотою у два поверхи і більше, в
яких одночасно перебувають на поверсі більше 25 осіб,
розроблюються плани евакуювання під час пожежі людей, які
розміщуються на видних місцях. Необхідність забезпечення планами евакуювання під час пожежі
одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами
державного пожежного нагляду виходячи з їх пожежної небезпеки,
кількості розміщуваних людей, площі тощо. 6. На дверях входу до підвалу вивішується план підвальних
приміщень. 7. У разі зміни планування або функціонального призначення
будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного
розкладу персоналу адміністрація (відповідальні за пожежну безпеку
в даному структурному підрозділі посадові особи) зобов'язана
забезпечити своєчасне перероблення планів евакуювання у разі
пожежі та інструкцій.
4. Навчання заходам пожежної безпеки, наочна агітація
1. Усі працівники, яких приймають на роботу і за місцем
роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки
(далі - протипожежні інструктажі). Протипожежні інструктажі
поділяються на: вступний, первинний, повторний на робочому місці,
позаплановий та цільовий. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного
виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний
мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань
відповідних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів,
навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму
встановлюється Типовим положенням про інструктажі, спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим
наказом МНС України від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ) і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003). Перелік робіт (професій),
що пов'язані з підвищеною пожежною небезпекою і при прийманні на
які особи повинні проходити спеціальне навчання (пожежно-технічний
мінімум), а також щорічну перевірку знань нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки, визначається НАПБ Б.02.005-2003,
а також додатком 1 до цих Правил. 2. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично один раз на три роки повинні проходити навчання і
перевірку знань з питань пожежної безпеки. Посадові особи, що
повинні проходити навчання, визначаються Переліком посад, при
призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і
перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядку їх
організації, затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 N 368
( z1147-03 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.12.2003 за N 1147/8468 (далі - НАПБ Б.06.001-2003). 3. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання,
протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної
безпеки, забороняється. 4. Вивчення заходів пожежної безпеки на підприємстві слід
також передбачати в системі виробничого навчання робітників,
службовців, ІТП. Крім того, для цієї мети використовуються наявні
на підприємстві місцеві системи радіомовлення, наочна агітація
тощо. 5. Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні
узгоджуватися з органами державного пожежного нагляду.
5. Створення протипожежних формувань
1. З метою залучення працівників до проведення заходів щодо
запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємствах
створюються ДПД (ДПК), діяльність яких здійснюється відповідно до
Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затвердженого
наказом МНС України від 11.02.2004 N 70 ( z0221-04 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за
N 221/8820 (далі - НАПБ Б.02.004-2004). Членів ДПД (ДПК), які підлягають обов'язковому особистому
страхуванню (на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва), захворювання, одержаного під час ліквідації
пожежі або наслідків аварії), слід застраховувати відповідно до
Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування
працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.04.95 N 232 ( 232-95-п ) (далі -
НАПБ Б.02.012-95). 2. На підприємствах з кількістю 50 і більше працівників за
рішенням трудового колективу створюються ПТК. Їх робота
організовується згідно з Типовим положенням про пожежно-технічні
комісії, затвердженим наказом МНС України від 11.02.2004 N 70
( z0222-04 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
19.02.2004 за N 222/8821 (далі - НАПБ Б.02.003-2004). 3. В апараті кожного об'єднання підприємств (асоціації,
корпорації, концерни тощо) для виконання делегованих об'єднанню
функцій у галузі пожежної безпеки створюється СПБ відповідно до
Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого
наказом МНС України від 29.09.2003 N 369 ( z1121-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за
N 1121/8442 (далі - НАПБ Б.02.010-2003). Діяльність СПБ регламентується положеннями, які розробляються
відповідними міністерствами, відомствами, об'єднаннями
підприємств.
III. Вимоги пожежної безпеки
щодо утримання території, будівель,
приміщень і споруд
1. Утримання території
1. Територія підприємства постійно утримується в чистоті та
систематично очищається від сміття, відходів виробництва, тари,
опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у
спеціально відведені місця. Вхід сторонніх осіб на територію
підприємства забороняється. 2. До всіх будівель і споруд забезпечується вільний під'їзд.
Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, систем
протипожежного водопостачання, підступи до зовнішніх пожежних
драбин, первинних засобів пожежогасіння, технічних засобів
пожежогасіння завжди утримуються вільними. На території підприємств, особливо АЗС, організовується, як
правило, однобічний рух транспортних засобів, а також роздільні
заїзд і виїзд. 3. Для забезпечення безпечного проїзду всі дороги і проїзди
на території підприємства утримуються справними, своєчасно
ремонтуються, узимку очищуються від снігу, а в нічний час
освітлюються. Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та
проїздів. 4. За справне утримання доріг, проїздів і під'їздів
відповідальність несуть особи, призначені відповідним наказом по
підприємству. 5. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з
інших причин) негайно повідомляються підрозділи МНС, що
обслуговують підприємство. На період закриття доріг у відповідних
місцях встановлюються покажчики напрямку об'їзду або влаштовуються
зручні переїзди шириною не менше 3,5 м, завжди вільні для проїзду
пожежних автомобілів. 6. На переїздах стоянка вагонів без локомотивів
забороняється. 7. На ділянках можливого скупчення горючих газів або парів
проїзд автомашин та іншого транспорту по території підприємства
забороняється, про це вивішуються відповідні написи (покажчики). 8. Будівництво на території підприємств нових будівель та
споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за
наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу
(перевірку) в органах державного пожежного нагляду на
відповідність нормативним документам, що стосуються питань
забезпечення пожежної безпеки. 9. Не дозволяється прибудовувати до будівель з
огороджувальними металоконструкціями, що містять горючі полімерні
утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори,
майстерні та інші приміщення. 10. На вільних ділянках території підприємства допускається
посадка дерев і кущів тільки листяних порід, а також розпланованих
газонів. Використання для озеленення території підприємства листяних
порід дерев та кущів, що виділяють пластівці, волокнисті речовини
або опушене насіння, а також посадка дерев і кущів щільними
групами і смугами, що сприяє скупченню парів або газів, не
дозволяється. Забороняється у виробничій зоні на ділянці залізничного та
автомобільного зливу-наливу нафтопродуктів, а також у каре
обвалування резервуарних парків посадка дерев та кущів,
насаджування газонів усередині обвалованої території
резервуарного парку. 11. Зовнішнє освітлення території підприємства постійно
утримується у справному стані для забезпечення швидкого
знаходження зовнішніх пожежних драбин, первинних засобів
пожежогасіння, пожежного устатковання, входів до будинків і
споруд. 12. Куріння на території підприємства, за винятком спеціально
визначених місць, забороняється. 13. Територія підприємства, а також будівлі, споруди,
приміщення забезпечуються відповідними знаками безпеки щодо
заборони куріння, користування відкритим вогнем та
електронагрівальними приладами тощо, які повинні відповідати
чинним нормативним документам. 14. На території підприємства на видних місцях встановлюються
таблички із зазначенням порядку виклику підрозділів МНС, покажчики
місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, пожежних
гідрантів, пожежних водойм; схеми руху транспорту, в яких
вказується розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та
градирень (необхідність встановлення таких схем на кожному
конкретному підприємстві визначається місцевими органами
державного пожежного нагляду). 15. Траса магістральних нафтопродуктопроводів у межах 3 м у
кожний бік постійно підтримується в пожежобезпечному стані шляхом
періодичного розчищання від кущів та іншої деревинної рослинності. У місцях переходу через трубопроводи встановлюються перехідні
містки з негорючих матеріалів. 16. Розливи нафтопродуктів на території підприємства (на
залізничних зливно-наливних естакадах, площадках, на яких
здійснюється налив до автоцистерн, тощо) змиваються водою. У
випадку, якщо це неможливо через відсутність водогону, місце
розливу посипається піском, який прибирається після просочування
його нафтопродуктом і видаляється у спеціально відведене місце
(вивозиться).
2. Утримання будівель, приміщень і споруд
1. Усі будівлі, приміщення і споруди своєчасно очищаються від
горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуються в
чистоті. Терміни очищення встановлюються технологічними
регламентами або інструкціями. 2. Зовнішні пожежні драбини і огородження на дахах
(покрівлях) будівель утримуються у справному стані. 3. В усіх приміщеннях усі проходи, евакуаційні виходи,
коридори, тамбури, сходи, підступи до виробничого обладнання і
машин, до матеріалів, первинних засобів пожежогасіння, пожежного
устатковання, зв'язку, систем пожежної сигналізації та
пожежогасіння утримуються вільними, відкриття дверей на шляхах
евакуювання забезпечується у напрямку виходу з будівлі. 4. Під маршами сходових кліток першого, цокольного або
підвального поверхів допускається розміщувати тільки вузли
керування центрального опалення і водомірні вузли. 5. У підвальних приміщеннях і цокольних поверхах виробничих і
адміністративних будівель забороняється використовувати і
зберігати ЛЗР та ГР, вибухові речовини, балони з горючим газом,
целулоїд, карбід кальцію та інші речовини та матеріали, що мають
підвищену вибухопожежну небезпеку (за винятком випадків,
обумовлених чинними нормативними документами). 6. Дерев'яні конструкції в усіх будинках, крім будинків V
ступеня вогнестійкості, підлягають вогнезахисному оброблянню, за
винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів,
стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги.
Вогнезахисне обробляння повинно забезпечувати I групу
вогнезахисної ефективності відповідно до вимог чинних нормативних
документів. Пошкодження вогнезахисних покривів (штукатурки,
спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій,
горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів,
повітропроводів, металевих опор та перегородок негайно усуваються. Вогнезахисне обробляння та перевірку стану вогнезахисного
обробляння виконують організації, що мають ліцензію на проведення
відповідних робіт протипожежного призначення, видану Державним
департаментом пожежної безпеки МНС України. Після виконання
вогнезахисних робіт підрядною організацією за участю замовника
складається акт про виконання роботи. Після закінчення термінів
дії обробляння (просочування) та у разі втрати або погіршення
вогнезахисних властивостей обробляння (просочування) повторюється.
Перевірка стану вогнезахисту матеріалу, конструкції проводиться не
менше одного разу на рік зі складенням акта перевірки. 7. Захисні пристрої, які запобігають поширенню вогню та
продуктів горіння (протипожежні двері, протипожежні клапани,
протипожежні водяні завіси тощо), що улаштовуються в отворах
протипожежних стін, перегородках та перекриттях, постійно
утримуються у справному стані. 8. У місцях перетинання протипожежних перешкод - стін,
перегородок, перекриттів, огороджувальних конструкцій різними
комунікаціями постійно контролюється стан зашпаровування зазорів
(отворів) негорючими матеріалами і не допускається зниження межі
вогнестійкості конструкцій у цих місцях та рівня
димогазонепроникнення. 9. Не допускається влаштовувати антресолі, перегородки,
побутові приміщення і комори з горючих матеріалів у будинках, крім
будинків V ступеня вогнестійкості. 10. Використані обтиральні матеріали складаються у металеві
ящики з кришками, які щільно закриваються, і після закінчення
зміни видаляються з виробничих приміщень. 11. Виробничі приміщення та обладнання періодично очищаються
від пилу і горючих відходів. Терміни очищення встановлюються
технологічними регламентами або об'єктовими (цеховими) графіками
чи інструкціями. 12. Обслуговуючий персонал підприємства забезпечується
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом
Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ) і
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Спецодяг своєчасно
підлягає пранню та ремонту, зберігається у розвішеному вигляді в
металевих шафах, установлених у спеціально відведених для цього
приміщеннях. 13. У виробничих, допоміжних і адміністративних будівлях
підприємства забороняється: зберігати промаслений (забруднений нафтопродуктами) одяг у
шафах роздягалень; прибирати приміщення і прати одяг з використанням бензину,
гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин; відігрівати труби, що замерзли, паяльними лампами та іншими
способами з використанням відкритого вогню; носити взуття, яке може стати причиною іскроутворення в
приміщеннях, в яких можливе виділення парів нафтопродуктів
(продуктові насосні станції, фасувальні відділення тощо). 14. На вхідних дверях до всіх будівель та приміщень
виробничого, складського призначення і лабораторій вказуються
категорії цих будинків та приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою згідно з Нормами визначення категорій приміщень,
будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною
небезпекою, затвердженими наказом МНС України від 03.12.2007 N 833
(далі - НАПБ Б.03.002-2007), та клас зони в приміщеннях за
"Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок", затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 21.06.2001 N 272 ( v0272203-01 ) (далі -
НПАОП 40.1-1.32-01). На межах зон зовнішніх виробничих та складських дільниць
встановлюються покажчики із зазначенням класу зони за НПАОП
40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ). 15. Виробничі та допоміжні приміщення забезпечуються
первинними засобами пожежогасіння. Пам'ятка щодо оснащення
об'єктів первинними засобами пожежогасіння наведено в додатку 2 до
цих Правил. Первинні засоби пожежогасіння та пожежне устатковання
розміщуються на видних та легкодоступних місцях. За технічним
станом первинних засобів пожежогасіння та пожежного устатковання
встановлюється постійний контроль. Забороняється застосовувати первинні засоби пожежогасіння,
пожежне устатковання, що не мають державного сертифіката якості,
та використовувати їх не за призначенням. 16. Прямий телефонний зв'язок підприємства з найближчою
пожежною частиною населеного пункту постійно підтримується у
справному стані. 17. Огорожі та поруччя сходових маршів та площадок
утримуються справними. Забороняється зменшення встановленої
будівельними нормами ширини сходових маршів і площадок. 18. З настанням сутінків (у разі перебування в будівлі людей)
вмикаються світильники евакуаційного освітлення. Шляхи евакуювання, що не мають природного освітлення,
постійно освітлюються електричним світлом (у разі наявності
людей). Світлові покажчики "Вихід" постійно утримуються у справному
стані. 19. У разі відключення електроенергії обслуговуючий персонал
використовує електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається
адміністрацією виходячи з особливостей об'єкта, наявності
чергового персоналу, кількості людей у будівлі. 20. Забороняється: улаштовувати на шляхах евакуювання пороги, виступи,
турнікети, розсувні, підйомні двері, такі двері, що обертаються,
та інші пристрої, які перешкоджають вільному евакуюванню людей під
час пожежі; захаращувати шляхи евакуювання меблями, обладнанням, різними
матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують
нормативної ширини; забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові
з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері
евакуаційних виходів з будівель; застосовувати на шляхах евакуювання (крім будинків V ступеня
вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а
також сходів та сходових площадок; розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для
одягу, сушарні, пристосовувати їх для зберігання, у тому числі
тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу; захаращувати меблями, устаткованням та іншими предметами
двері переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні сходи; улаштовувати у сходових клітках робочі, складські та іншого
призначення приміщення; прокладати у сходових клітках газопроводи, трубопроводи з ЛЗР
та ГР, повітроводи, електричні мережі, крім мереж
електроосвітлення; улаштовувати у загальних коридорах комори та вбудовані шафи,
за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах
(нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші
сторонні предмети; знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів,
тамбурів і сходових кліток; заміняти армоване скло у дверях на звичайне всупереч
передбаченому за проектом; знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток,
коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні
двері у відчиненому положенні; зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах
сходових кліток або закладати їх; розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо; улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуювання.
IV. Вимоги пожежної безпеки
до інженерного обладнання
1. Загальні вимоги пожежної безпеки до електроустановок
1. Електроустановки, можливість їх застосування, монтаж,
наладка та експлуатація, а також прокладання проводів (кабелів),
улаштування вводів у будинки, заземлення та занулення
електрообладнання повинні відповідати вимогам Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), та інших відповідних
нормативних документів. 2. На підприємстві наказом адміністрації призначається з
числа ІТП енергослужби (головний енергетик, енергетик, ІТП
відповідної кваліфікації) особа, відповідальна за протипожежний
стан електрогосподарства підприємства, у тому числі
електроустановок слабкого струму. 3. Особа, призначена відповідальною за протипожежний стан
електроустановок, зобов'язана: забезпечувати надійну та безпечну роботу електроустановок,
організацію та своєчасне проведення профілактичних оглядів та
планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання, апаратури та
електромереж, а також своєчасне усунення порушень, які можуть
призвести до пожеж та загоряння; забезпечувати правильність вибору та використання кабелів,
електропроводок, двигунів, світильників та іншого обладнання
залежно від класу вибухо- та пожежонебезпеки зон та умов
навколишнього середовища; забезпечувати справний стан апаратів захисту від коротких
замикань, перевантажень та інших небезпечних режимів роботи; організовувати навчання та інструктажі чергового персоналу з
питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. 4. Електрообладнання та електричні мережі, а також електричні
засоби автоматизації і зв'язку, призначені для внутрішнього і
зовнішнього розміщення, за виконанням та ступенем захисту повинні
відповідати класу зони за НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ). 5. Для забезпечення безпечного режиму експлуатації
електроустановок необхідно постійно контролювати справність
апаратів захисту. Захист від перевантаження виконується у всіх випадках
незалежно від потужності електроспоживачів. 6. Несправності в електромережах та електроапаратурі, які
можуть спричинити іскріння, коротке замикання, понаднормований
нагрів горючої ізоляції кабелів і проводів, негайно ліквідовуються
черговим персоналом. Пошкоджена електромережа негайно
відключається до приведення її в пожежобезпечний стан. 7. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і
кабелів здійснюються за допомогою опресування, зварювання, паяння
або затискачів (гвинтових, болтових тощо). 8. Нові підключення різних струмоприймачів (електродвигунів,
нагрівальних приладів тощо) проводяться з урахуванням допустимого
струмового навантаження електромережі. 9. Монтаж і експлуатація тимчасових електромереж і
електроустановок, як правило, не допускаються. 10. За трасами кабельних ліній здійснюється постійний нагляд
з метою запобігання впливу на них високих температур, потраплянню
на них нафтопродуктів, води, можливості механічних пошкоджень
тощо. 11. За роботою штучної або природної вентиляції в кабельних
спорудах здійснюється постійний технічний нагляд з метою
забезпечення її працездатності. 12. Електродвигуни, світильники, проводи та розподільні
пристрої регулярно, не рідше одного разу на місяць, очищуються від
пилу. 13. Замір опору ізоляції електричних мереж та
електроустановок проводиться у терміни, визначені НПАОП
40.1-1.21-98 ( z0093-98 ) та іншими чинними нормативними
документами. 14. Електрошафи, розміщені в коридорах, на інших шляхах
евакуювання, замикаються. Електрощити, групові електрощитки
оснащуються схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і
вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої
вставки). 15. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після
закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим
персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з
мереж їх живлення відключається напруга (за винятком чергового
освітлення, пожежної автоматики та охоронних систем, а також
електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово). 16. На кожному об'єкті встановлюється порядок відключення
напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів у разі
пожежі. При цьому електроживлення систем пожежної автоматики,
протипожежного водопостачання та експлуатаційного (аварійного)
освітлення залишається увімкненим. 17. Монтаж та експлуатація приладів для електропідігріву
в'язких нафтопродуктів здійснюються відповідно до заводської
монтажно-експлуатаційної інструкції. До роботи з електропідігріву в'язких нафтопродуктів
допускаються кваліфіковані робітники, що пройшли спеціальне
навчання та інструктаж і мають III кваліфікаційну групу за
вимогами НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ). Процес електропідігріву здійснюється під постійним контролем
обслуговуючого персоналу. 18. Під час експлуатації електроустановок забороняється: використовувати як заземлювачі та заземлюючу проводку
технологічні трубопроводи, які містять горючі рідини, а також
трубопроводи, що покриті ізоляцією для захисту від корозії; вмикати установки, що незахищені від струму короткого
замикання та перевантаження; застосовувати некалібровані плавкі вставки запобіжників,
нагрівальні елементи теплових реле; розміщувати повітряні лінії електропередач та зовнішні
електропроводки над горючими покрівлями, навісами, складами
пально-мастильних матеріалів та інших горючих матеріалів; експлуатувати кабелі та проводи з неізольованими
струмопровідними жилами, неізольованими кінцями, а також кабелі та
проводи з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації
втратила захисні властивості, ізоляцією; застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають
вимогам НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ), що пред'являються до
переносних (пересувних) електропроводок; застосовувати для опалення приміщення нестандартне
(саморобне) електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання; використовувати побутові електронагрівальні прилади без
дозволу адміністрації підприємства; залишати без догляду увімкнені в електромережу дозволені до
використання нагрівальні (опалювальні) прилади; користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та
з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а
також лампами, скло яких має сліди затемнення або деформації; підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідні
проводи, обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та
іншими горючими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками
(розсіювачами); складувати горючі матеріали на відстані менше 1 м від
електрообладнання, кабелів та ізольованих проводів, прокладених
відкрито по конструкціях на ізоляторах, тросах, в лотках тощо, а
також під електрощитами; розміщувати в кабельних спорудах будь-які тимчасові пристрої,
зберігати в них матеріали та устатковання; використовувати ролики, вимикачі, штепсельні розетки для
підвішування одягу й інших предметів; заклеювати ділянки
електропроводки папером, горючими тканинами; застосовувати для електромереж радіо- та телефонні проводи; відкрито прокладати в сходових клітках і всередині внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи та кабелі незалежно від їхнього
призначення і напруги.
2. Електроустановки та електромережі у вибухонебезпечних та
пожежонебезпечних зонах
1. На електродвигуни, світильники, інші електричні машини,
апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або
пожежонебезпечних зонах, наносяться знаки, що вказують ступінь
захисту їх оболонки. 2. У вибухонебезпечних зонах будь-якого класу підлягають
зануленню та (або) заземленню електроустановки всіх напруг
змінного і постійного струму, а також електрообладнання, що
закріплене на металевих конструкціях, незалежно від наявності
заземлення останніх. 3. У вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах дозволяється
експлуатувати телефонні апарати, сигнальні пристрої до них,
електричні годинники, радіоприймачі, пристрої й обладнання систем
пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, систем
пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та інші подібні
слабострумові споживачі електроенергії лише за умови відповідності
їх рівня вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони, крім
випадків, обумовлених відповідними чинними нормативними
документами. 4. Розміщення приладів загального відключення силових та
освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними і
пожежонебезпечними зонами будь-якого класу передбачається поза
межами вказаних приміщень (зовні) на негорючих стінах
(перегородках) або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) розміщуються в ящиках
з негорючих матеріалів або в нішах, опломбовуються і замикаються
на замок. 5. Прокладання ліній слабкострумових мереж (радіо-,
телефонного зв'язку, сигналізації тощо) дозволяється лише за умови
дотримання відстаней до зовнішніх установок з вибухонебезпечними і
пожежонебезпечними зонами всіх класів, такими ж, як і для
повітряних ліній електропередач напругою не вище 1 кВ згідно з
НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ). 6. Виконання електромонтажних і ремонтних робіт у
вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах без дозволу
адміністрації підприємства не допускається. 7. У вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах приміщень і
зовнішніх установок забороняється: експлуатувати електрообладнання, яке не має маркування щодо
ступеня його захисту згідно з чинними стандартами; включати в роботу електроустановки при несправному захисному
зануленні та (або) заземленні, несправних блокувальних пристроях,
несправних вибухозахисних оболонках, за наявності люфтів у місцях
приєднання труб електропроводок до електрообладнання, відкритих
кришок фітингів або кришок увідних коробок, а також пошкоджень
скла в оглядових віконцях обладнання, заповненого оливою;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »