Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Мінпраці України; Наказ, Положення від 13.02.200748
Документ z0201-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава z1511-13
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2007 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2007 р.
за N 201/13468
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 505 ( z1511-13 ) від 15.08.2013 }
Про затвердження Типового
положення про центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів

На виконання статей 10, 34 та 37 Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, що додається.
2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій до 01.06.2007 вжити заходів щодо
приведення діючих положень про центри соціальної реабілітації
дітей-інвалідів у відповідність до Типового положення,
затвердженого цим наказом.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Дьяченка.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров'я України, Фонду України
соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 N 313/395/248/92
( z0920-02 ) "Про затвердження Типового положення про центр
ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 920/7208.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України В.Тесленко
Заступник Міністра
охорони здоров'я України Ю.Гайдаєв
Заступник Міністра
фінансів України С.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України
13.02.2007 N 48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2007 р.
за N 201/13468

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів

1. Загальні положення
1.1. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі -
Центр) є закладом системи органів праці та соціального захисту
населення, метою діяльності якого є здійснення заходів,
спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку
дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим
навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції
у суспільство.
1.2. Центр утворюється у формі державних та комунальних
спеціалізованих підприємств, установ та закладів, які не мають на
меті отримання прибутку, для перебування дітей-інвалідів, які
мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов
для одержання соціальної реабілітації.
1.3. Центр загальнодержавного значення утворюється,
реорганізується та ліквідується на підставі рішення Кабінету
Міністрів України. Інші центри державної форми власності
(міжрегіонального, обласного, міського та районного значення)
утворюються, реорганізуються та ліквідуються на підставі рішення
відповідного місцевого органу виконавчої влади. Центр комунальної форми власності утворюється,
реорганізується та ліквідується на підставі рішення органу
місцевого самоврядування.
1.4. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди
користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ).
1.5. На підставі цього Типового положення Центр розробляє
власне Положення, що затверджується органом, яким було прийнято
рішення про створення Центру.
1.6. Координація роботи Центру, організаційно-методичне
забезпечення його діяльності здійснюються органом праці та
соціального захисту населення.
1.7. Центр розміщується на територіях із спеціально
побудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають
безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним
вимогам, техніці безпеки, мають усі види комунального благоустрою.
1.8. Центр взаємодіє з місцевими органами охорони здоров'я,
освіти і науки тощо.
1.9. Види діяльності, що потребують ліцензування,
здійснюються Центром після отримання в установленому порядку
відповідної ліцензії.
1.10. У своїй діяльності Центр керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та
соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з
питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також цим
Типовим положенням.
2. Завдання Центру
Центр забезпечує:
2.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ),
"Про соціальні послуги" ( 966-15 ), щодо забезпечення права
дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх
наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та
загальноосвітніх шкіл. Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують
постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в
загальноосвітніх закладах, забезпечуються соціальним,
психолого-педагогічним патронатом вдома.
2.2. Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння
вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до
здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової
та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та
вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.
2.3. Підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження
реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру,
соціально-педагогічний патронат таких сімей.
2.4. Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у
здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною
програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі
батьків та (або) законного представника.
2.5. Комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію
дітей-інвалідів.
2.6. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною
програмою реабілітації дитини-інваліда.
2.7. Виконання індивідуального сімейного плану.
2.8. Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації.
2.9. Оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та
їх трудове навчання (працевлаштування, спрямування в центр
професійної реабілітації інвалідів, у вищі навчальні заклади). Якщо реабілітаційний заклад розташований у сільській
місцевості, діти-інваліди, які проживають у близьких та віддалених
районах, забезпечуються безоплатно транспортними послугами (до
місця розташування реабілітаційного закладу та до місця
проживання). У разі потреби послуги з соціального та педагогічного
патронату на дому надає служба соціального патронату Центру.
3. Структура Центру
3.1. Основними структурними підрозділами Центру є: 3.1.1. Адміністрація; 3.1.2. Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 3.1.3. Відділення психологічної реабілітації; 3.1.4. Відділення педагогічної реабілітації; 3.1.5. Відділення професійної орієнтації; 3.1.6. Відділення медичного супроводу; 3.1.7. Методичний відділ; 3.1.8. Відділ обслуговування Центру; 3.1.9. Служба соціального патронату; 3.1.10. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана
з соціальною реабілітацією дітей-інвалідів.
3.2. У разі потреби при Центрі можуть створюватися відділення
"Матері та дитини" для дітей молодшого віку (до 2 років), які
потребують постійної соціальної допомоги.
3.3. Робота структурних підрозділів Центру проводиться
відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються
директором Центру.
3.4. У складі центрів державного та обласного значень
функціонує стаціонарне відділення.
4. Умови зарахування до Центру та відрахування з нього
4.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром
відповідно до надісланих документів регіональним органом праці та
соціального захисту населення згідно з Порядком надання інвалідам
та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80
( 80-2007-п ).
4.2. До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з
фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус
інваліда.
4.3. У виняткових випадках можливе продовження терміну
перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років на один
рік з метою завершення виконання індивідуального плану
реабілітації.
4.4. Батьків та (або) законного представника дитини-інваліда
повідомляють про закінчення курсу реабілітації дитини не пізніше
ніж за 7 календарних днів.
4.5. За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі
її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або)
законного представника, а також у літній період, але не більше 75
днів.
4.6. Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду
видається документ, де вказується назва та реквізити Центру,
прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг
наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.
5. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі
5.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є
діти-інваліди, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги,
вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, фахівці
з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри,
лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші
працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, батьки та (або) законні представники
дітей-інвалідів.
5.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію
в Центрі, здійснюється в таких підгрупах: - ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком
від 2 до 6 років; - соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до
14 років; - професійної орієнтації для дітей віком від 14 до 18 років.
6. Діяльність реабілітаційної комісії
6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу
якої входять фахівці цієї установи. На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники
місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, праці та
соціального захисту населення.
6.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює: 6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації. 6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда. 6.2.3. Планування навчально-виховної та
корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю. 6.2.4. Визначення строків і тривалості проходження
реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної
програми реабілітації. 6.2.5. Забезпечення послідовності, комплексності і
безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх
результатів та ефективності.
6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і положення
про неї затверджує директор Центру.
7. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у
Центрі
7.1. Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового
змісту, форм і методів психолого-педагогічного супроводу,
абілітації та реабілітації, що забезпечують засвоєння
дітьми-інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних
навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.
7.2. Оволодіння навичками захисту власних прав та інтересів,
самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок
спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з
необхідною підтримкою.
7.3. Надання своєчасної та ефективної корекційної,
соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація
абілітаційного навчання відповідно до особливостей її
психофізичного розвитку.
7.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб
фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда,
спілкування з батьками та (або) законним представником
дитини-інваліда.
7.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації
дитини-інваліда фахівці Центру розробляють індивідуальний план
реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та
враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні
особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні
та економічні можливості, відносини між членами сім'ї
дитини-інваліда.
7.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується
директором Центру.
7.7. Тривалість одного курсу реабілітації дитини-інваліда
складає 6 місяців. Проходження курсу реабілітації дитини-інваліда не повинно
перевищувати одного разу на рік.
7.8. До стаціонару зараховуються діти-інваліди, які за станом
здоров'я потребують постійного цілодобового нагляду, соціального
обслуговування та медичної допомоги.
7.9. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються
діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного
цілодобового нагляду.
7.10. У Центрі щорічно встановлюється та затверджується
мережа груп, наповнюваність яких складається у кількості 8
дітей-інвалідів.
7.11. Тривалість індивідуальних та групових занять
визначається відповідно до чинного законодавства.
7.12. З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і
методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані
про вихованців, які вибули з Центру, здійснює соціальний,
педагогічний і психологічний патронат сімей, у яких виховуються
діти-інваліди - випускники Центру.
7.13. Для надання консультативно-методичної допомоги батькам
та організації першочергової соціально-педагогічної допомоги
дітям-інвалідам, які мешкають у віддалених місцевостях, штатним
розписом Центру передбачається посада соціального педагога або
вчителя-реабілітолога, який надає допомогу на дому. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому
навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що
надаються в Центрі соціальної реабілітації відповідно до
індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі
послуги в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням
рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної
консультації.
8. Організація реабілітаційних заходів у Центрі
8.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з: 8.1.1. Проведення психологічної діагностики особистості
дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів,
засобів, терміну та процедур психологічної корекції,
консультування тощо. 8.1.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції,
самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо
соціальних настанов на життя, професію, працю. 8.1.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи. 8.1.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної
роботи з сім'єю дитини-інваліда.
8.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з: 8.2.1. Проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме:
розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання,
розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування
навичок просторового орієнтування, соціально-побутове
орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності,
практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток
комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.
8.3. Заходи з професійної орієнтації складаються з: 8.3.1. Розробки рекомендацій та їх реалізація щодо
можливостей дитини-інваліда вільного вибору професій,
спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості
в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар'єри у
вибраних дитиною-інвалідом сферах діяльності. 8.3.2. Реалізації наявного потенціалу дитини-інваліда та
ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне
життя.
8.4. Заходи з медичного супроводу включають в себе: 8.4.1. Проведення медичного огляду та тестування
дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх
загального стану та функціональних можливостей. 8.4.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної
та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної
програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру,
надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої)
соціальної реабілітації. 8.4.3. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та
психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які
відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда. 8.4.4. Визначення адекватності та послідовності заходів
лікувально-профілактичного характеру. 8.4.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним,
соматичним та психічним станом дітей-інвалідів. 8.4.6. Організацію та контроль виконання в Центрі
санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів,
здійснення санітарно-просвітницької роботи.
9. Управління Центром
9.1. Центр державної форми власності очолює директор, який
призначається і звільняється із займаної посади уповноваженим
органом управління. Центр комунальної форми власності очолює директор, який
призначається і звільняється із займаної посади відповідним
органом місцевого самоврядування.
9.2. Директор Центру: 9.2.1. Несе персональну відповідальність за результати
діяльності Центру. 9.2.2. Представляє Центр в установах, організаціях,
підприємствах усіх форм власності без довіреності, розпоряджається
в установленому порядку майном і коштами Центру. 9.2.3. Укладає угоди, відкриває банківські рахунки в
установах банку. 9.2.4. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує
функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи
працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні
заходи. 9.2.5. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом. 9.2.6. Затверджує правила внутрішнього розпорядку. 9.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання
правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної
безпеки тощо. 9.2.8. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного
обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни
відповідним органам.
9.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Центру в
межах штатних нормативів професійного складу, розроблених
центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики.
10. Фінансово-господарська діяльність
10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із
своїм найменуванням.
10.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється
відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в
установленому порядку.
10.3. Центр має право: 10.3.1. Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що
сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів. 10.3.2. Укладати угоди і договори про співробітництво,
установлювати безпосередні зв'язки із загальноосвітніми
навчальними закладами за погодженням з відповідними органами
управління освітою, діагностично-методичними, науковими
установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами,
окремими громадянами на території України та за її межами.
10.4. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно
до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
( 2961-15 ).
11. Контроль за діяльністю Центру
11.1. Контроль за якістю соціальної реабілітації
дітей-інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та
соціальної політики України, Міністерство праці та соціальної
політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з
органами охорони здоров'я, освіти і науки відповідно до
законодавства.
11.2. Контроль за якістю заходів з медичного супроводу в
Центрі здійснюється місцевими органами охорони здоров'я.
11.3. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності Центру проводиться Міністерством праці та соціальної
політики України, Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з
органами охорони здоров'я, освіти і науки, а також фінансовими
органами відповідно до законодавства.
Заступник Директора
Департаменту у справах
інвалідів О.Полякова

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...