Документ z0171-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.02.2018, підстава - z0093-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.12.2013  № 2998


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України|
28 січня 2014 р.
за № 171/24948

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 1453 від 28.10.2014
№ 476 від 10.04.2015
№ 621 від 29.04.2015
№ 1433 від 11.09.2015
№ 1104 від 10.11.2016
№ 923 від 21.12.2017}

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 7, 8, 10-1, 28, 32, 33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення порядку здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року № 322 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 706/8027 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А.Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Петрашка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2013 р.  № 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
27.12.2013  № 2998


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2014 р.
за № 171/24948

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

І. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок здійснення емісії, обігу іменних облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, облігацій міжнародних фінансових організацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

поняття: «андеррайтинг», «базовий проспект емісії», «відсоткові облігації», «викуп цінних паперів», «випуск цінних паперів», «дисконтні облігації», «емісія», «конвертація цінних паперів», «міжнародна фінансова організація», «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», «обіг цінних паперів», «облігація», «облігації міжнародних фінансових організацій», «облігації підприємств», «перший власник», «приватне розміщення цінних паперів», «проспект емісії цінних паперів», «погашення емісійних цінних паперів», «публічне розміщення цінних паперів», «строк обігу облігацій», «цільові облігації» - відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

власники облігацій - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на облігації відповідно до законодавства;

дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений проспектом емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій;

дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента та власників облігацій щодо припинення обігу облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій, та не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких облігацій, або постачання (надання) товарів (послуг) до настання строків погашення облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, та анулювання облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій;

емітент облігацій - юридична особа - резидент, яка від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов’язання, що випливають з умов емісії цих облігацій, перед їх власниками/міжнародна фінансова організація, яка отримала дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій, яка від свого імені розміщує облігації та бере на себе зобов’язання, що випливають з умов емісії цих облігацій, перед їх власниками;

серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови розміщення та строки укладення договорів з першими власниками, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у випадках, передбачених цим Положенням, подається фінансова звітність, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка складається зі звіту про фінансовий стан на кінець періоду, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період, звіту про зміни у власному капіталі за період, звіту про рух грошових коштів за період, приміток до фінансової звітності.

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

{Абзац десятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

{Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

3. Облігації можуть існувати виключно у бездокументарній формі.

4. Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

{Абзац другий пункту 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

{Абзац п’ятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням раніше наданих ним порук та/або гарантій, не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Емітент повинен вживати заходів щодо безперервності забезпечення облігацій відповідно до умов проспекту їх емісії, до моменту виконання зобов’язань перед їх власниками у повному обсязі шляхом укладання/переукладання відповідних договорів (отримання гарантії).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

5. Емітент може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації:

1) емітент облігацій підприємств має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка з урахуванням суми випусків незабезпечених облігацій цього самого емітента, реєстрація яких не скасована на дату прийняття рішення про розміщення облігацій, не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами у разі розміщення забезпечених відсоткових та/або дисконтних облігацій;

{Підпункт 1 пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) емітент відсоткових облігацій повинен виплачувати відсотковий дохід за облігаціями в розмірі та в строк, що встановлені рішенням про розміщення таких облігацій та проспектом їх емісії.

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, встановленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення таких облігацій у межах, визначених проспектом емісії облігацій, що може бути оформлено відповідним рішенням;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) {Абзац перший підпункту 3 пункту 5 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Загальна номінальна сума емісії цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, не може перевищувати вартість будівництва об’єкта, яким передбачається виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, за затвердженою проектною документацією.

Емітентом цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, може бути особа, яка є власником, або отримала право на постійне користування земельною ділянкою, або є орендатором земельної ділянки, на якій буде розташовано об’єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями. Строк, на який укладено договір оренди земельної ділянки, має бути не меншим, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та здачі об’єкта житлового будівництва в експлуатацію.

Інвестування та фінансування спорудження об’єктів житлового будівництва, що здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законодавством, через розміщення облігацій допускається лише в разі здійснення емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

6. Стосовно кожного розміщення облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення облігацій.

7. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

Рішення про розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій приймається уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

Забороняється обмежувати доступ власників облігацій до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

ункт 7 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

8. Публічне розміщення облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії облігацій.

Публічне розміщення облігацій здійснюється на фондовій біржі емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Облігації, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

У разі публічного розміщення облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів.

Кожен перший власник облігацій має сплатити вартість таких облігацій у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску (серії) облігацій.

Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій.

Облігації, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення, крім облігацій, які пропонуються для приватного розміщення з метою переведення в такі облігації зобов’язань акціонерного товариства.

Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.

Під час приватного розміщення облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення. Якщо облігації, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення таких договорів.

10. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

11. Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

12. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з пропозицією/вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу облігацій. При цьому проспект емісії має містити порядок викупу облігацій, зокрема порядок прийняття рішення про викуп облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, протягом якого облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу.

13. Визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недобросовісною, тимчасове зупинення та поновлення розміщення облігацій, а також визнання емісії облігацій недійсною відбувається відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

14. Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Розділ I доповнено новим пунктом 14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

15. У разі здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій рішення уповноваженого органу емітента, прийняття яких передбачено цим Положенням, приймаються уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

У разі необхідності подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Положення оригіналів та/або копій рішень уповноваженого органу емітента міжнародна фінансова організація подає оригінал або копію документа(ів), що підтверджує(ють) прийняття таких рішень уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються міжнародною фінансовою організацією до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не потребують засвідчення підписом керівника та печаткою емітента, а підписуються уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) відповідно до наданих повноважень.

{Розділ I доповнено новим пунктом 15 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

16. Для реєстрації випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, облігацій міжнародних фінансових організацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, зупинення/відновлення обігу облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

{Розділ I доповнено новим пунктом 16 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

ІІ. Порядок здійснення емісії облігацій

1. Особливості здійснення емісії облігацій підприємств

1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.

Гранична сума, на яку емітент облігацій має право розміщувати облігації, установлюється законодавством України.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

2. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії, - в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

3. Розміщення та продаж облігацій здійснюються в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії відповідного випуску облігацій, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

4. Емісія облігацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами або іншим уповноваженим органом емітента рішення про:

публічне розміщення облігацій;

визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

затвердження результатів конвертації облігацій;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями під час розміщення таких облігацій у межах, визначених рішенням про публічне розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій.

Загальні збори або інший уповноважений орган емітента можуть визначити уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

2) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій;

3) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів;

5) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

6) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

8) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом товариства рішення про внесення таких змін);

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом товариства рішення про внесення таких змін);

10) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

11) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

12) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

13) надання до Центрального депозитарію цінних паперів копій зареєстрованого проспекту емісії облігацій, зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі наявності) та оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

{Підпункт 13 пункту 4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

14) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

15) укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту емісії) строку першим власником подається заява про придбання облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій відповідно до умов публічного розміщення. Перший власник здійснює повну оплату облігацій відповідно до умов розміщення, але не пізніше моменту затвердження уповноваженим органом емітента результатів публічного розміщення облігацій;

16) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

17) затвердження результатів публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

18) затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення облігацій;

20) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

21) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

22) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

23) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

{Підпункт 24 пункту 4 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

5. Емісія облігацій шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття загальними зборами або іншим уповноваженим органом емітента рішення про:

приватне розміщення облігацій;

визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

затвердження результатів приватного розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

затвердження результатів конвертації облігацій;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

Загальні збори або інший уповноважений орган емітента можуть визначити уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій;

2) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій;

3) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів;

5) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

6) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії облігацій;

8) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом товариства рішення про внесення таких змін);

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом товариства рішення про внесення таких змін);

10) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

13) надання Центральному депозитарію цінних паперів копій зареєстрованого проспекту емісії облігацій, зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі наявності) та оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

{Підпункт 13 пункту 5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

14) надання емітентом (в порядку, передбаченому проспектом емісії облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій, визначеної проспектом емісії;

15) укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

Протягом установленого в рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті емісії облігацій строку учасниками такого розміщення подається заява, укладається договір купівлі-продажу облігацій. Повна оплата облігацій здійснюється відповідно до умов приватного розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів приватного розміщення облігацій;

16) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

17) затвердження результатів приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

18) затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій уповноваженим органом емітента;

19) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення облігацій;

20) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення облігацій;

21) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

22) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

6. Акціонерне товариство може здійснити емісію облігацій для переведення своїх зобов’язань в облігації, при цьому:

1) емісія облігацій та реєстрація випуску і проспекту емісії облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюються відповідно до цього Положення з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом;

2) емісія облігацій для переведення зобов’язань акціонерного товариства може бути здійснена виключно щодо грошових зобов’язань акціонерного товариства, крім зобов’язань з виплати заробітної плати, а також зобов’язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів);

3) емісія облігацій для переведення зобов’язань акціонерного товариства може бути здійснена за умови отримання письмової згоди кредиторів, зобов’язання акціонерного товариства перед якими будуть переведені в облігації. Рішення про надання згоди приймається кредитором (уповноваженим органом кредитора, якщо кредитор є юридичною особою);

4) для переведення зобов’язань в облігації уповноважений орган акціонерного товариства приймає рішення про приватне розміщення облігацій.

Рішення про приватне розміщення облігацій з метою переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації може прийматися за умови відсутності мораторію на задоволення вимог кредиторів або у разі, якщо таке переведення зобов’язань передбачено планом санації.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій має бути не більша ніж розмір зобов’язань акціонерного товариства, на переведення яких в облігації дали згоду його кредитори. Склад та розмір зобов’язань акціонерного товариства визначаються на дату прийняття рішення про розміщення облігацій.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, можуть бути включені лише кредитори акціонерного товариства, що дали письмову згоду на переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації;

5) розміщення і оплата облігацій здійснюються за номінальною вартістю шляхом укладення між акціонерним товариством (емітентом) і його кредиторами (учасниками розміщення) договорів про заміну первісного зобов’язання зобов’язанням за облігаціями (новацію);

6) зобов’язання акціонерного товариства перед кредитором, для переведення яких прийнято рішення про розміщення облігацій, вважаються припиненими з моменту набуття кредитором права власності на облігації та реєстрації звіту про результати розміщення облігацій;

7) реєстрація звіту про результати приватного розміщення облігацій здійснюється з урахуванням вимог глав 1, 5 розділу ІІІ цього Положення. При цьому документом, який підтверджує оплату першими власниками 100 відсотків вартості розміщених облігацій, є договір про заміну первісного зобов’язання зобов’язанням за облігаціями (новацію) та відповідні акти звірки.

7. Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій та до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій;

відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

2. Особливості здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

1. Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати емісію облігацій на території України на умовах, визначених своїм установчим актом, та/або відповідно до міжнародного договору України після отримання дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення такої емісії.

2. Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати емісію відсоткових або дисконтних облігацій.

3. Облігація міжнародної фінансової організації має номінальну вартість, визначену в національній валюті.

4. Розміщення, продаж та погашення облігацій міжнародних фінансових організацій здійснюються в національній валюті.

5. Міжнародна фінансова організація зобов’язана здійснювати публічне розміщення облігацій виключно на фондовій біржі, що включена до переліку, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. У разі якщо Україна є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією укладено міжнародний договір України, кошти, отримані міжнародними фінансовими організаціями від розміщення облігацій, використовуються для здійснення такими організаціями операцій відповідно до установчих актів таких організацій та/або міжнародних договорів України згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори України».

{Пункт 6 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

7. У разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України, кошти, отримані цією організацією від розміщення облігацій, використовуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

8. Емісія облігацій міжнародних фінансових організацій шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (особою) міжнародної фінансової організації про публічне розміщення облігацій на території України;

2) отримання міжнародною фінансовою організацією погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цією організацією від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

3) отримання міжнародною фінансовою організацією дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України;

4) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

5) укладення у разі потреби попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів;

6) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

8) внесення за потреби змін до проспекту емісії облігацій;

9) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття рішення про внесення змін);

{Підпункт 9 пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

10) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії облігацій (у разі прийняття рішення про внесення змін);

{Підпункт 10 пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

11) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

12) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

13) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

14) надання до Центрального депозитарію цінних паперів копій зареєстрованого проспекту емісії облігацій, зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі наявності) та оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

{Підпункт 14 пункту 8 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

15) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій та змінах до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

16) укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту емісії) строку першим власником подається заява про придбання облігацій, укладається договір купівлі-продажу облігацій відповідно до умов публічного розміщення. Перший власник здійснює повну оплату облігацій відповідно до умов розміщення, але не пізніше моменту затвердження результатів публічного розміщення облігацій;

17) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;

18) затвердження результатів публічного розміщення облігацій;

19) затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;

20) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення облігацій;

21) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

22) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

23) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

24) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

{Підпункт 25 пункту 8 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Розділ II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

ІІІ. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій підприємств та облігацій міжнародних фінансових організацій

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення облігацій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

{Пункт 1 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій здійснюється одночасно.

5. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені підпунктом 1 цього пункту строки документи емітентові без розгляду.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додатки 1, 2), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

{Пункт 6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

7. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) стосовно осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

8. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати публічного розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати приватного розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серії облігацій) (додатки 3, 4) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

13. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень органів товариства. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

14. Зареєстровані проспект емісії облігацій, зміни до проспекту емісії облігацій, звіт про результати розміщення облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій після реєстрації повертається емітенту.

15. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій.

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, на доопрацювання.

17. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або змін до проспекту емісії облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Положенням, до їх оформлення.

18. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення облігацій;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

19. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

20. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення облігацій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії облігацій недобросовісною.

21. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій/змін до проспекту емісії облігацій/звіту про результати розміщення облігацій (додаток 5), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

{Пункт 21 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

22. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій повертається заявнику.

23. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій підприємств

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій, складену згідно з додатком 6 до цього Положення;

2) рішення загальних зборів емітента або іншого уповноваженого органу (або його (їх) копію(ї), засвідчену(і) в нотаріальному порядку) про:

публічне/приватне розміщення облігацій;

визначення органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради),  якому надаються повноваження щодо:

{Абзац третій підпункту 2 пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій;

внесення змін до проспекту емісії облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення облігацій;

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій;

затвердження результатів розміщення облігацій;

затвердження звіту про результати розміщення облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

затвердження результатів конвертації облігацій;

прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;

прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями під час розміщення таких облігацій у межах, визначених рішенням про публічне розміщення та проспектом емісії облігацій.

Рішення про визначення органу емітента, якому надаються відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) рішення(нь).

{Підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника і печаткою емітента.

Рішення про публічне/приватне розміщення облігацій має містити відомості відповідно до додатка 7 до цього Положення;

3) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про публічне/приватне розміщення облігацій, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

4) проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований та містити відомості відповідно до додатка 8 до цього Положення.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац другий підпункту 4 пункту 1 глави 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац третій підпункту 4 пункту 1 глави 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 глави 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 9 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 10 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог цього підпункту;

{Підпункт 5 пункту 1 глави 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

5) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій);

6) фінансову звітність у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

{Підпункт пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453  від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}

7) фінансову звітність у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

{Підпункт пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453  від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}

8) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, складені відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

{Підпункт пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453  від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}

9) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення; фінансову звітність поручителя/гаранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми)); фінансову звітність поручителя/гаранта за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника та печаткою поручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);

{Підпункт 9 пункту 1 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

10) документи, які підтверджують спроможність емітента виконати зобов’язання щодо виконання ним умов проспекту емісії облігацій (подаються у разі, якщо проспектом емісії облігацій, емітентом яких є акціонерне товариство, передбачена можливість їх конвертації в акції акціонерного товариства (конвертовані облігації));

11) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою емітента;

12) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями. Такими документами є:

копія державного акта про право власності або на право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов’язань за цільовими облігаціями;

копія договору оренди землі, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов’язань за цільовими облігаціями;

13) копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта);

14) копію дозволу на виконання будівельних робіт (декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів будівництва, що належать до I-III категорій складності);

{Підпункт 14 пункту 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

15) копії договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для будівництва об’єкта емітент залучає підрядника);

16) копію рішення про затвердження проектної документації;

17) копію ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

18) копії договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів).

Копії документів, зазначених у підпунктах 12-18 цього пункту, подаються у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій. Такі копії мають бути засвідчені у нотаріальному порядку;

{Абзац другий підпункту 18 пункту 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

19) документи, що підтверджують існування, склад і розмір зобов’язань, для переведення яких в облігації прийнято рішення про розміщення облігацій;

20) довідку про отримання згоди кредиторів акціонерного товариства на переведення зобов’язань в облігації, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу кредитора - юридичної особи про надання згоди на переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитора або нотаріально;

заяву кредитора - фізичної особи про надання згоди на переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

У вищевказаній довідці та підтвердних документах має бути зазначено розмір і підстави для виникнення зобов’язань акціонерного товариства перед кожним кредитором, на переведення яких в облігації таким кредитором надано згоду;

21) довідку про відсутність мораторію на задоволення вимог кредиторів акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, або копію плану санації та ухвали господарського суду про його затвердження, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

Документи, зазначені у підпунктах 19 - 21 цього пункту, подаються у разі прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про приватне розміщення облігацій з метою переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації.

{Абзац другий підпункту 21 пункту 1 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2. У разі якщо проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, оформлений двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії облігацій відповідного випуску), емітент подає реєструвальному органу документи, визначені пунктом 1 цієї глави, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії облігацій та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;

наступного проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про публічне розміщення облігацій такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

3. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій, складену згідно з додатком 6 до цього Положення;

2) копію документа, що підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України.

Такий документ (рішення про публічне розміщення облігацій) має містити інформацію про облігації, які пропонуються для публічного розміщення, а саме: загальну номінальну вартість облігацій та строки обігу облігацій;

{Підпункт 2 пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження органу (особи) міжнародної фінансової організації приймати рішення про публічне розміщення облігацій та підписувати відповідні документи;

{Підпункт 3 пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4) проспект емісії облігацій у двох примірниках.

Проспект емісії облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 11 до цього Положення.

Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 12 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 13 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог цього підпункту;

{Підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Підпункт 5 пункту 1 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Підпункт 6 пункту 1 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Підпункт 7 пункту 1 глави 3 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

5) копію дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України;

6) копію документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

7) бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності на останню наявну звітну дату;

{Підпункт 7 пункту 1 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

8) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

2. У разі якщо документи,  зазначені в пункті 1 цієї глави, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі якщо документи складені іноземною мовою, подається також їх переклад українською мовою, засвідчений у нотаріальному порядку (крім документів, передбачених підпунктом 7 пункту 1 цієї глави).

{Пункт 2 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4. Відмова від розміщення облігацій

1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має право прийняти рішення про відмову від розміщення облігацій.

2. У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій для скасування реєстрації випуску облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій (додаток 14);

{Абзац другий пункту 2 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

5. Внесення змін до проспекту емісії облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії облігацій:

1) до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій - у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій.

У цьому разі емітент не має права:

здійснювати укладення договорів з першими власниками в процесі:

публічного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

приватного розміщення облігацій - до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення облігацій;

2) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше 15 робочих днів до дати закінчення обігу облігацій, - у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

Продовжити строки обігу та погашення облігацій емітент може виключно у випадках:

здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску (серії) облігацій;

отримання емітентом згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій;

якщо емітент є власником частини облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники решти облігацій надали згоду на продовження таких строків.

2. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії облігацій в частині:

1) зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених проспектом емісії облігацій;

{Підпункт 1 пункту 2 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) зміни об’єкта житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов’язань за цільовими облігаціями (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій).

3. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 15 до цього Положення;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

змін до проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій або його копії, засвідченої у нотаріальному порядку;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

копії договору(ів) про андеррайтинг або інформації про андерайтера(ів) (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками;

6) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії облігацій копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.

{Пункт 3 глави 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

4. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій протягом строку обігу облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій) реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;

2) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії;

3) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії реєструвальному органу документів для зупинення обігу облігацій:

заяви про зупинення обігу облігацій (додаток 16);

{Абзац другий підпункту 3 пункту 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

4) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 17) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу облігацій;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

5) оприлюднення реєструвальним органом інформації про зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

6) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій емітенту та Центральному депозитарію цінних паперів протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

7) опублікування реєструвальним органом інформації про зупинення обігу облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

8) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій умов, передбачених абзацами другим - четвертим підпункту 2 пункту 1 цієї глави, та подання реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій, складеної згідно з додатком 15 до цього Положення;

{Абзац другий підпункту 8 пункту 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

змін до проспекту емісії облігацій в двох примірниках, що засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

{Абзац четвертий підпункту 8 пункту 4 глави 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

{Абзац п'ятий підпункту 8 пункту 4 глави 5 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску (серії), та/або копії реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску (серії) облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

копії документів, визначених підпунктами 12-18 глави 2 цього розділу (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

{Абзац сьомий підпункту 8 пункту 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

9) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 18).

У разі неотримання від емітента документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 18);

{Підпункт 9 пункту 4 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

10) оприлюднення реєструвальним органом інформації про відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

11) направлення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу облігацій емітенту та Центральному депозитарію цінних паперів протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

12) опублікування реєструвальним органом інформації про відновлення обігу облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

13) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення облігацій);

14) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії облігацій копії таких змін особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення облігацій);

15) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії облігацій копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.

{Пункт 4 глави 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації до реєструвального органу:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій згідно з додатком 19 до цього Положення;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 5 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

змін до базового проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій;

копії установчих документів емітента облігацій підприємств, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі зміни інформації щодо структури управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента); предмета та мети діяльності емітента; розміру статутного капіталу емітента);

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 5 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення облігацій).

6. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний в проспекті емісії облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій:

{Абзац перший пункту 1 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

{Підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію;

8) документ, який підтверджує оплату 100% вартості розміщених облігацій;

9) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій).

{Підпункт 10 пункту 1 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

{Абзац перший пункту 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;

{Підпункт 2 пункту 2 глави 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження звіту про результати розміщення облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) рішення уповноваженого органу емітента про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

У разі якщо документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

Документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, що надаються емітентом - міжнародною фінансовою організацією, мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи (посадової особи уповноваженого органу емітента) та печаткою емітента.

У разі відсутності необхідності засвідчення/скріплення документів печаткою емітента також надається документ, яким підтверджується зазначена можливість.

У разі якщо документи складені іноземною мовою, подається також їх переклад українською мовою, засвідчений у нотаріальному порядку;

8) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (у разі приватного розміщення облігацій).

{Пункт 2 глави 6 розділу III доповнено новим підпунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

{Підпункт 9 пункту 2 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 22 до цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 3 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Звіт про результати розміщення облігацій підприємств подається без підпису голови уповноваженого органу товариства, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;

{Підпункт 2 пункту 3 глави 6 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Підпункт 3 пункту 3 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

4) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

{Абзац другий підпункту 4 пункту 3 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац третій підпункту 4 пункту 3 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 3 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 3 глави 6 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4. У разі якщо документи, зазначені в цій главі, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі якщо документи складені іноземною мовою, подається також їх переклад українською мовою, засвідчений у нотаріальному порядку.

{Главу 6 розділу III доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

IV. Погашення, анулювання, конвертація облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій;

прийняття емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва (додаток 23) у разі:

{Абзац перший пункту 2 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 4 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 6 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 6 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

4) прийняття емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідних документів одночасно з видачею розпорядження про відновлення обігу облігацій.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій;

проведення конвертації облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (додаток 24) у разі:

{Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2-5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 4 цього розділу;

3) проведення конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідних документів одночасно з видачею нового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) направлення відповідного розпорядження емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емітента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

{Пункт 5 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 6 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом емісії облігацій.

За наслідками погашення (дострокового погашення) Центральний депозитарій цінних паперів засвідчує емітенту звіт про наслідки погашення облігацій (звіт про дострокове погашення облігацій) певного випуску підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій надається емітентом для засвідчення Центральному депозитарію цінних паперів виключно після виконання зобов’язань за облігаціями перед їх власниками в повному обсязі.

{Пункт 1 глави 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення.

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення облігацій.

Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволяється у випадку, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску (серії) облігацій, який вказаний у проспекті емісії облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) - не пізніше 15 днів після закінчення дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

{Пункт 2 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3. Звіт про наслідки погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 25 до цього Положення.

{Пункт 3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4. Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 26 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику.

{Пункт 4 глави 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій (додаток 27);

{Підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) довідку, що містить інформацію стосовно підтвердження факту виконання емітентом зобов’язань перед власниками, зокрема реквізити платіжних документів, актів прийому-передачі тощо;

{Підпункт 2 пункту 5 глави 2 розділу IV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015, № 1104 від 10.11.2016}

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення).

{Абзац перший підпункту 4 пункту 5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій;

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок (для відсоткових/дисконтних облігацій);

{Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення.

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 16 до цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) копію(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про викуп облігацій (подається у разі прийняття такого рішення відповідно до умов проспекту емісії).

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014, № 476 від 10.04.2015}

Рішення уповноваженого органу емітента про викуп облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп облігацій;

ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред’явлені для викупу;

3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

{Підпункт 3 пункту 1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Абзац перший підпункту 4 пункту 1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 17) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

{Абзац другий підпункту 4 пункту 1 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 28 до цього Положення;

{Абзац другий пункту 2 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Абзац третій пункту 2 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 18) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

{Абзац четвертий пункту 2 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та Центральному депозитарію цінних паперів.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій, складену згідно з додатком 29 до цього Положення;

{Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);

{Абзац третій пункту 5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

4. Конвертація облігацій

1. Уповноважений орган емітента облігацій може здійснити конвертацію облігацій одного випуску (серії) в облігації іншого випуску (серії) (далі - конвертація облігацій) за умови:

{Абзац перший пункту 1 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

отримання емітентом згоди на конвертацію від усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій;

здійснення емітентом викупу всього відповідного випуску (серії) облігацій у разі, якщо всі власники облігацій не згодні з рішенням про проведення конвертації;

викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску (серії) у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, та якщо всі власники решти облігацій надали згоду на проведення конвертації.

2. Викуп облігацій у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів.

Ринкова вартість визначається відповідно до законодавства.

3. При проведенні конвертації:

номінальна вартість облігацій не змінюється;

сумарна кількість облігацій нових випусків (серій) відповідає сумарній кількості облігацій, що конвертуються;

облігації кожного нового випуску (серії) засвідчують права власника за облігаціями, визначені проспектом емісії облігацій, що конвертуються.

4. Конвертація облігацій відбувається у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про:

проведення конвертації облігацій;

випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

2) подання емітентом до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, що конвертуються, та для реєстрації нового випуску (серії) облігацій;

3) реєстрація реєструвальним органом нового випуску (серії) облігацій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій, що конвертуються (додаток 17), протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів;

{Підпункт 3 пункту 4 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій емітенту протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 5 пункту 4 глави 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6) опублікування реєструвальним органом інформації про зупинення обігу облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

7) опублікування емітентом рішення про проведення конвертації облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано проспект емісії облігацій, протягом 5 робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

8) повідомлення власників облігацій про проведення конвертації облігацій відповідно до рішення про проведення конвертації;

9) отримання емітентом повідомлення від власників облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації відповідно до зазначеного рішення;

10) викуп пред’явлених для викупу облігацій у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких облігацій, визначеною відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій;

11) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

12) оформлення та депонування тимчасового(их) глобального(их) сертифіката(ів);

13) після завершення процедури викупу облігацій, пред'явлених для викупу їх власниками, - здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації облігацій;

{Підпункт 13 пункту 4 глави 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

14) затвердження результатів конвертації облігацій уповноваженим органом емітента;

15) подання до реєструвального органу документів для скасування реєстрації випуску (серії) облігацій та видачі свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію нового випуску (серії) облігацій;

16) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій та видача нового свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

17) оформлення та депонування глобального(их) сертифіката(ів).

5. Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу такі документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску (серії) облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску (серії) облігацій (додаток 33);

{Підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015, № 1104 від 10.11.2016}

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї), засвідчену(і) в нотаріальному порядку) про:

проведення конвертації облігацій;

випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії);

визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій.

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника і печаткою емітента.

Рішення про проведення конвертації повинно містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій;

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) повинно містити інформацію згідно з додатком 30 до цього Положення;

{Абзац десятий підпункту 2 пункту 5 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

{Пункт 5 глави 4 розділу IV доповнено новим підпунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6. Емітент у 15-денний строк з дня затвердження результатів конвертації облігацій подає такі документи, необхідні для скасування реєстрації випуску (серії) облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію нового випуску (серії) облігацій:

1) заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 29);

{Підпункт 1 пункту 6 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

{Підпункт 2 пункту 6 глави 4 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

2) копію реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій, складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);

3) копію реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, та письмові заяви (повідомлення) власників облігацій відповідного випуску (серії) про згоду на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

4) документ, що підтверджує ринкову вартість облігацій, визначену відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій;

5) копії документів, визначених підпунктом 9 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про проведення конвертації забезпечених облігацій);

{Підпункт 5 пункту 6 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

6) копії документів, визначених підпунктами 12 - 18 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про проведення конвертації цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

{Підпункт 6 пункту 6 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

7) копію рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів конвертації облігацій, засвідченого підписом керівника та печаткою емітента;

8) оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

{Пункт 6 глави 4 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

7. Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації.

Відновлення обігу облігацій у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про відмову від проведення конвертації здійснюється у такому порядку:

1) опублікування емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано проспект емісії облігацій, протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

2) подання емітентом у 15-денний строк з дня прийняття відповідного рішення до реєструвального органу:

заяви про відновлення обігу облігацій (додаток 28);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 7 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

копії відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента;

тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 7 глави 4 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій, розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів (додаток 23);

{Підпункт 3 пункту 7 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

{Підпункт 4 пункту 7 глави 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій емітенту протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 5 пункту 7 глави 4 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6) опублікування реєструвальним органом інформації про відновлення обігу облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів з дня видачі відповідного розпорядження.

V. Припинення юридичної особи - емітента облігацій підприємств

1. Зупинення (відновлення) обігу облігацій емітента облігацій, що припиняється (припинився)

1. Припинення юридичної особи - емітента облігацій шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, ліквідації, внаслідок прийняття постанови господарського суду про визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов’язано з банкрутством такої особи, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

2. У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення юридичної особи - емітента облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу облігацій (крім випадку перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), при цьому:

{Абзац перший пункту 2 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

1) у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій уповноваженим органом (особою) емітента протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента/ліквідаційна комісія/ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заяву про зупинення обігу облігацій (додаток 16);

копію рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

2) у разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заяву про зупинення обігу облігацій (додаток 16);

копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;

довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

3) у разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі отримання:

постанови господарського суду про визнання і відкриття ліквідаційної процедури юридичної особи - емітента облігацій (з відміткою про набрання законної сили у разі прийняття відповідної постанови до 19 січня 2013 року) або її копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про рішення суду щодо визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

{Підпункт 3 пункту 2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

4) у разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з банкрутством, реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі отримання:

рішення суду щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з його банкрутством, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з його банкрутством;

{Підпункт 4 пункту 2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

5) у разі отримання відомостей про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента облігацій шляхом його ліквідації реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження (якщо реєстрацію випуску облігацій такого емітента не було скасовано раніше) і забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність (відсутність) нескасованої реєстрації випуску цінних паперів (з урахуванням наявності в емітента інших випусків цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована);

{Підпункт 5 пункту 2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6) у разі отримання реєструвальним органом інформації про емітента облігацій, що припинився шляхом перетворення/приєднання/злиття/поділу, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку, реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення емітента облігацій підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру, або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про таке припинення;

{Підпункт 6 пункту 2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

7) у разі отримання інформації про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента облігацій шляхом його ліквідації реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження (додаток 17).

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється за умови отримання повідомлення державного реєстратора щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.

3. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів (інформації, відомостей), визначених пунктом 2 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 17).

Розпорядження про зупинення обігу облігацій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації (крім спадкування або правонаступництва облігацій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі облігацій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій.

Обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями відповідного випуску здійснюється у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

{Пункт 3 глави 1 розділу V в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016, № 923 від 21.12.2017}

4. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 28);

копію рішення про скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення уповноваженим органом (особою) емітента подається копія такого рішення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також копія виконавчого документа, засвідчена судом;

у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови.

{Пункт 4 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

5. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів, визначених пунктом 4 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 17).

На підставі розпорядження про відновлення обігу облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 5 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направлення відповідного розпорядження емітенту.

{Пункт 6 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

7. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 7 глави 1 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Пункт 8 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Пункт 9 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Пункт 10 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

2. Скасування реєстрації випуску облігацій емітента, що припиняється (припинився)

1. Скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюється у разі:

1) якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, усі облігації емітента, який припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, будуть погашені, при цьому для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинення емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акта або розподільчого балансу подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 29);

копію рішення про затвердження передавального акта/розподільчого балансу, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

звіт про дострокове погашення облігацій (додаток 26);

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

2) затвердження ліквідаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) емітента облігацій, що припиняється шляхом ліквідації.

При цьому зобов’язання за облігаціями емітента-банкрута, не задоволені за недостатністю майна, у порядку, визначеному законодавством, вважаються погашеними.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинення емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 29);

копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу емітента облігацій, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення уповноваженим органом емітента облігацій подається копія такого рішення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчена підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента;

у разі прийняття рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження ліквідаційного балансу та звіту уповноваженої особи про завершення ліквідаційної процедури подається копія такого рішення;

звіт про наслідки погашення облігацій в одному примірнику, засвідчений підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, підписом керівника та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

копію затвердженого ліквідаційного балансу емітента облігацій, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою емітента/копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою емітента (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);

{Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 1 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

{Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 1 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій;

3) отримання реєструвальним органом інформації про емітента облігацій, що був:

припинений шляхом ліквідації, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку;

припинений шляхом перетворення, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому господарське товариство - правонаступник припинено шляхом ліквідації.

При цьому скасування реєстрації випуску облігацій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення юридичної особи - емітента облігацій підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру, або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про таке припинення.

{Підпункт 3 пункту 1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

2. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів, визначених пунктом 1 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (додаток 24).

{Пункт 2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

3. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні свідоцтва направлення відповідного розпорядження емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емітента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

{Пункт 3 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

4. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 4 глави 2 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

5. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Главу 2 розділу V доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

6. Відмова в скасуванні реєстрації випуску облігацій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 31) та здійснюється у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

внесення недостовірних відомостей до документів, подання яких передбачено цим Положенням;

порушення встановленого законодавством порядку припинення юридичної особи - емітента облігацій.

3. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення

1. Якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, облігації емітента, який припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, не були погашені, зобов’язання за облігаціями переходять до юридичної особи - правонаступника(ів) (далі - правонаступник):

у разі злиття - до юридичної особи, утвореної внаслідок злиття емітента облігацій з іншою юридичною особою;

у разі приєднання - до юридичної особи, до якої здійснюється приєднання емітента облігацій;

у разі поділу - за розподільчим балансом (роздільним актом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу;

у разі перетворення - до новоутвореної юридичної особи від емітента облігацій, що припиняється.

У такому разі після державної реєстрації припинення емітента облігацій та державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту - внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі), до якої здійснено приєднання емітента облігацій, або державної реєстрації юридичної особи (юридичних осіб), яка (які) утворена(і) в результаті перетворення, злиття або поділу, здійснюється заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

{Абзац шостий пункту 1 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Зміна найменування юридичної особи у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є обов’язковою підставою для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій.

{Пункт 1 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}

2. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюється у такому порядку:

1) уповноважена особа правонаступника протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації правонаступника (державної реєстрації змін до установчих документів правонаступника) подає до реєструвального органу документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, складену згідно з додатком 33 до цього Положення;

копію рішення про затвердження передавального акта/розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника;

копію передавального акта/розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника;

довідку про розрахунки з власниками облігацій із зазначенням таких даних:

найменування та місцезнаходження емітента облігацій;

загальної номінальної вартості, кількості облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред’явника; відсоткові, цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені);

форми існування облігацій (документарна або бездокументарна);

номінальної вартості облігації;

серій та порядкових номерів облігацій (за наявності);

строку обігу облігацій;

дат початку та закінчення погашення облігацій;

кількості погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій у разі їх наявності);

суми, на яку погашено облігації (для цільових облігацій - товарів (послуг), якими проводилось погашення облігацій (якщо погашення здійснювалося шляхом надання товарів (послуг)); сум відсоткового доходу, що виплачені за облігаціями (для відсоткових облігацій);

кількості облігацій, що залишилися в обігу.

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, який припиняється, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припиняється;

2) реєструвальний орган за результатами розгляду відповідних документів протягом 10 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припиняється, на свідоцтво(а) про реєстрацію випуску облігацій правонаступника(ів). Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення про заміну свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 2 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015, № 1104 від 10.11.2016}

У свідоцтві (свідоцтвах) про реєстрацію випуску облігацій правонаступника(ів) здійснюється запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припиняється.

За письмовою заявою емітента, поданою до реєструвального органу до закінчення строку розгляду документів, реєструвальний орган може повернути всі подані документи на доопрацювання;

3) на підставі виданого свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій правонаступник(и) переоформлює(ють) та депонує(ють) глобальний сертифікат (глобальні сертифікати) в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Розділ V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}

VІ. Порядок дій юридичної особи - емітента облігацій підприємств у разі прийняття рішення про виділ

1. Виділ юридичної особи здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

2. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями емітента облігацій, з якого був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Емітент облігацій, з якого був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з емітентом облігацій, з якого був здійснений виділ, солідарно.

3. У разі передачі згідно з розподільчим балансом зобов’язань за облігаціями юридичній особі, що утворилася внаслідок виділу (далі - правонаступник), після державної реєстрації правонаступника, здійснюється заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

4. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюється у такому порядку:

1) уповноважена особа правонаступника, утвореного в результаті виділу, протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації такого правонаступника, подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (додаток 33);

копію рішення про затвердження розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника, утвореного в результаті виділу/емітента;

копію розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника, утвореного в результаті виділу;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій емітента;

2) реєструвальний орган за результатами розгляду відповідних документів протягом 10 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, з якого здійснюється виділ, на свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій правонаступника, утвореного в результаті виділу.

У свідоцтві про реєстрацію випуску облігацій здійснюється запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, з якого здійснено виділ.

Повідомлення заявника про прийняте реєструвальним органом рішення про заміну свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

За письмовою заявою заявника, поданою до реєструвального органу до закінчення строку розгляду документів, реєструвальний орган може повернути всі подані документи на доопрацювання;

3) на підставі виданого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій правонаступник, утворений в результаті виділу, оформлює та депонує глобальний сертифікат в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Розділ VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій,
який здійснюється

___________________________________________________________________________,
                                                         (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):


відсоткових іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


дисконтних іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


цільових іменних _______________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний номер __/2/__Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

_________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)
Додаток 2
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій,
який здійснюється

___________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування емітента)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):


відсоткових іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


дисконтних іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний номер __/2/__Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

_________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)
Додаток 3
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 11 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій,
який здійснюється

___________________________________________________________________________,
                                                            (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):


відсоткових іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


дисконтних іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


цільових іменних _______________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво/свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від «__» ______ ___ року, реєстраційний № ___/___/___, дата видачі «__» _______ ____ року, видане _____________, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

Дата видачі «___» ______________ 20__ року.

_________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)
Додаток 4
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 11 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій,
який здійснюється

___________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування емітента)

на загальну суму

_____________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_____________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):


відсоткових іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,


дисконтних іменних ____________________________________

штук

на суму

___________________________________________

гривень,

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від «__» ____________ ____ року, реєстраційний № ___/___/___, дата видачі «__» _______ ____ року, видане _____________, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

Дата видачі «___» ______________ 20__ року.

_________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)
Додаток 5
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 21 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 6
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій

Повне найменування заявника

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)*

Спосіб розміщення облігацій (приватне або публічне)

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій*

Дата і номер рішення про розміщення облігацій*

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносились)

Загальна номінальна вартість облігацій, які планується розмістити

Загальна кількість облігацій, які планується розмістити

Характеристика облігацій: іменні;
відсоткові/цільові*/дисконтні;
звичайні (незабезпечені)/забезпечені


Номінальна вартість облігації


__________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)

__________
* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.

{Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 7
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ
про публічне/приватне розміщення облігацій

_____________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій


2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)


3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

5

Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати


6

Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення


7

Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

1)

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)


кількість облігацій


номінальна вартість облігації


загальна номінальна вартість випуску облігацій


серія облігацій*


кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*


загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*


2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)


розмір забезпечення


найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації


розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)


реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)


порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)


3)

порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*


4)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити


8

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій


2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


4)

порядок подання заяв на придбання облігацій


5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій


6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))


валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)


найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)


строк оплати облігацій


7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу


8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


9)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):


повне найменування


місцезнаходження


код за ЄДРПОУ


реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)


номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


9

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною


10

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій


11

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)


12

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:


1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації


2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)


3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


13

Умови та дата закінчення обігу облігацій


14

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:


випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій


порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій


порядок встановлення ціни викупу облігацій


строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу


15

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями


2)

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу


3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)


4)

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями


16

Порядок погашення облігацій:

1)

дати початку і закінчення погашення облігацій


2)

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій)


3)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)


4)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)


5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)


дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


17

Інші відомості*


__________
* За наявності.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}Додаток 8
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

ПРОСПЕКТ
емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

предмет і мета діяльності


8)

перелік засновників емітента


9)

структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)


10)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


голова та члени наглядової ради (за наявності)


ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)


корпоративний секретар (за наявності)


головний бухгалтер (за наявності)


11)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи


2

Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1)

розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій


2)

розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)


3)

перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %


4)

розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій


3

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування


2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)


3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента


4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)


2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії


3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент


ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент


обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


стратегію досліджень та розробок


основних конкурентів емітента


відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств


відомості про філії та представництва емітента


4)

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


5)

можливі фактори ризику в діяльності емітента


6)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки


7)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства


8)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій


9)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


10)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


5

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора


місцезнаходження або місце проживання


реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)


реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України


2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1

Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення


2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)


3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

5

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:

1)

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)


кількість облігацій


номінальна вартість облігації


загальна номінальна вартість випуску облігацій


серія облігацій*


кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*


загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*


2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)


розмір забезпечення


найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації


розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)


реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)


істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання


відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо


фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)


інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями


порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)


3)

порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*


4)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення


5)

інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)


6)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*


6

Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій


2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


4)

порядок подання заяв на придбання облігацій


5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій


6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))


валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)


найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)


строк оплати облігацій


7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу


реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)


8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


9)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

повне найменування


місцезнаходження


код за ЄДРПОУ


реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


10)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

повне найменування


місцезнаходження


код за ЄДРПОУ


реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)


номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


7

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною


8

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій


9

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)


10

Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:


1)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації


2)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)


3)

для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


4)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ


11

Умови та дата закінчення обігу облігацій


12

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій


порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій


порядок встановлення ціни викупу облігацій


строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу


13

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1)

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями


2)

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу


3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)


4)

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями


14

Порядок погашення облігацій:

1)

дати початку і закінчення погашення облігацій


2)

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)


3)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)


4)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)


5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)


дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


15

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту


16

Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*


17

Інші відомості*


18

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення облігацій**:
____________
(посада)
_________
(підпис)

М.П.
____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* За наявності.
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453  від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}Додаток 9
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування


2)

скорочене найменування (за наявності)


3)

код за ЄДРПОУ


4)

місцезнаходження


5)

засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


6)

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента


7)

предмет і мета діяльності


8)

перелік засновників емітента


9)

структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)


10)

інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу


голова та члени наглядової ради (за наявності)


ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)


корпоративний секретар (за наявності)


головний бухгалтер (за наявності)


11)

відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи


{Пункт 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

{Пункт 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}

2

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1)

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)


2)

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії


3)

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент


ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент


обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента


стратегію досліджень та розробок


основних конкурентів емітента


відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств


відомості про філії та представництва емітента


4)

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином


5)

можливі фактори ризику в діяльності емітента


6)

перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки


7)

відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства


8)

відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій


{Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}


{Підпункт 10 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}


3

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора


місцезнаходження або місце проживання


реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)


реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України


Від емітента:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}
Додаток 10
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

ПЕРШИЙ (НАСТУПНИЙ) ПРОСПЕКТ
емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення


2

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)


3

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями


4

Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

5

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

1)

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)


кількість облігацій


номінальна вартість облігації


загальна номінальна вартість випуску облігацій


серія облігацій*


кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*


загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*


2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)


розмір забезпечення


найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації


розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)


реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)


істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа) (сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання)


відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо


фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)


інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями


порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)


порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)


3)

порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*


4)

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення


5)

інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);
дозволу на виконання будівельних робіт;
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);
рішення про затвердження проектної документації;
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)


6)

рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*


6

Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій


2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)


4)

порядок подання заяв на придбання облігацій


5)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій


6)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))


валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)


найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)


строк оплати облігацій


7)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу


реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)


8)

відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

повне найменування


код за ЄДРПОУ


місцезнаходження


номери телефонів та факсів


номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


9)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

повне найменування


місцезнаходження


код за ЄДРПОУ


реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)


10)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

повне найменування


місцезнаходження


код за ЄДРПОУ


реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)


номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


7

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною


8

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій


{Пункт 9 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}


{Пункт 10 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}


9

Умови та дата закінчення обігу облігацій


10

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій


порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій


порядок встановлення ціни викупу облігацій


строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу


11

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1)

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями


2)

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу


3)

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)


4)

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями


12

Порядок погашення облігацій:

1)

дати початку і закінчення погашення облігацій


2)

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)


3)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)


4)

можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)


5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)


дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


13

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту


14

Фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


15

Фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності


16

Інформація про статутний та власний капітал емітента:


1)

розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій


2)

розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента – акціонерного товариства також кількість акцій)


3)

перелік осіб, які мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %


4)

розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій


17

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:


1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування та міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів


2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)


3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента


18

Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*


19

Інші відомості*


20

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

21

Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій)

Від емітента:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера*:

____________
(посада)

_________
(підпис)

М.П.

____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від фондової біржі,
через яку прийнято рішення
здійснювати публічне
розміщення облігацій**:
____________
(посада)
_________
(підпис)

М.П.
____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________
* За наявності.
** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453  від 28.10.2014, № 1104 від 10.11.2016}


{Додаток 11 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 11
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

2)

скорочене (фірмове) найменування

3)

місцезнаходження емітента

4)

контактна інформація

5)

предмет і мета діяльності емітента

6)

інші відомості*

2

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:

1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій

2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

3

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан

4

Відомості про аудитора (аудиторів) емітента

5

Інші відомості*

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій


2

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:параметри випуску:


характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)кількість облігацій


номінальна вартість облігації

загальна номінальна вартість випуску облігацій

серія облігацій*

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

3

Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

5)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))

строк оплати облігацій

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номери телефонів та факсів

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

7)

відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:

повне найменування


код за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


8)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:


повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУ


9)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУномер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


4

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною


5

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій


6

Умови та дата закінчення обігу облігацій


7

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:


випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігаційпорядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігаційпорядок встановлення ціни викупу облігаційстрок, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу


8

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):


дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціямизаплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходупорядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями


9

Порядок погашення облігацій:


дати початку і закінчення погашення облігаційпорядок виплати номінальної вартостіможливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення)можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


10

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту


11

Інші відомості*Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я)

__________
* За наявності.

{Додаток 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 12
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

2)

скорочене (фірмове) найменування

3)

місцезнаходження емітента

4)

контактна інформація

5)

предмет і мета діяльності емітента

6)

інші відомості*

2

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:

1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску

2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

3

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан

4

Відомості про аудитора (аудиторів) емітента

5

Інші відомості*

Від емітента:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я)

__________
* За наявності.

{Додаток 12 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 13
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ПЕРШИЙ/НАСТУПНИЙ ПРОСПЕКТ
емісії облігацій міжнародної фінансової організації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на території України

1

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій

2

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)

кількість облігацій

номінальна вартість облігації

загальна номінальна вартість випуску облігацій

серія облігацій*

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

3

Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

5)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))


строк оплати облігаційнайменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації


6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):


повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу


7)

відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:


повне найменуваннякод за ЄДРПОУмісцезнаходженняномери телефонів та факсівномер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку


8)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:


повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУ


9)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):повне найменуваннямісцезнаходженнякод за ЄДРПОУномер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)


4

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною


5

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій


6

Умови та дата закінчення обігу облігацій


7

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:


випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігаційпорядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігаційпорядок встановлення ціни викупу облігаційстрок, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу


8

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):


дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціямизаплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходупорядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями


9

Порядок погашення облігацій:


дати початку і закінчення погашення облігаційпорядок виплати номінальної вартостіможливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення)можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


10

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту


11

Інші відомості*


12

Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій)


Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я)

__________
* За наявності.

{Додаток 13 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 14
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 4 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій*

______________
(посада)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 14 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 15
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій*

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій, підстава для прийняття рішення*

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій

Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 15 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 16
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 3 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій / припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 16 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 17
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 17 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 21.12.2017}


Додаток 18
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 9 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}Додаток 19
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 5 глави 5 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств

{Додаток 19 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 20
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

Дата опублікування проспекту емісії облігацій (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі публічного розміщення облігацій)


____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 20 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 21
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

______________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__/Т.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

3. Кількість облігацій у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактично розміщених

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

фактично розміщених, грн

5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) облігацій, грн

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами виконавчого органу**

Кількість (шт.):


Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані працівниками емітента**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески***


7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн***


Затверджено:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від андеррайтера*:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}Додаток 22
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ІІІ)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, імя, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 22 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 23
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 24
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 25
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 3 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

фактична

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Кількість погашених облігацій у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

Відсоткові облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн

Цільові облігації*:

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн

Дисконтні облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій


2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з погашення облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)


Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

Кількість непогашених облігацій

Сума, на яку не погашено облігації, грн

Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн

Товари (послуги), якими мало проводитися погашення цільових облігацій*

Причини невиконання емітентом зобов’язання з погашення облігацій:

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій


Від емітента:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)

Від аудитора*:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)

Від Центрального депозитарію
цінних паперів:__________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

________________________
(прізвище, імя, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 25 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}Додаток 26
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 4 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер __/__/__.

Дата реєстрації «___» ____________ 20___ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)*

фактична

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)*

фактична

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

Кількість погашених облігацій у випуску (серії)

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

Відсоткові облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн

Цільові облігації*:

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн


Дисконтні облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн


Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій*


Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій


Від емітента:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від аудитора*:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


Від Центрального депозитарію
цінних паперів:

______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М.П.


__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 26 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 27
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу IV)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій

Найменування та вид емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 27 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 28
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 2 глави 3 розділу IV)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Підстава для відновлення обігу облігацій

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 28 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 29
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 5 глави 3 розділу IV)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» _________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій

Повне найменування емітента

Код за ЄДРПОУ*

Місцезнаходження

Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
* Для емітентів облігацій підприємств.

{Додаток 29 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015}Додаток 30
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 2 пункту 5 глави 4 розділу IV)

РІШЕННЯ
про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

___________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск*

2

Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати*

3

Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення*

4

Інформація про облігації існуючого випуску (серії)

1)

параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)

кількість облігацій

номінальна вартість облігації

загальна номінальна вартість випуску облігацій

серія облігацій**

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

розмір забезпечення

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)

3)

інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати


5

Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

1)

параметри випуску:характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)кількість облігаційномінальна вартість облігаціїзагальна номінальна вартість випуску облігаційсерія облігацій**кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**


2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):


вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)розмір забезпеченнянайменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстраціїреквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки)порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)


3)

інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)


6

Порядок конвертації облігацій:

1)

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)


2)

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)


3)

строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації


4)

порядок викупу пред’явлених для викупу облігацій


7

Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій


8

Порядок погашення облігацій:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій


2)

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій)


3)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій)


4)

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення)


5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення)


6)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій


9

Інші відомості**


__________
* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.
** За наявності.

{Додаток 30 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}Додаток 31
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(пункт 10 глави 1 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 32
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу V)


Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ______________ 20__ року № ____
            (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

Повне найменування емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок


Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)


Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій


Дата видачі та номер розпорядження про зупинення обігу облігацій


____________________
(посада)

___________
(підпис)

М.П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


Додаток 33
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій
та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу IV)

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

«___» ____________ 20__ року № ___

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску (серії) облігацій

Повне найменування емітента


Код за ЄДРПОУ*


Місцезнаходження


Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)


Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій


Дата прийняття рішення про проведення конвертації облігацій


____________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


М. П.


__________
*Для емітентів облігацій підприємств.

{Положення доповнено новим Додатком 33 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}вгору