Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і [...]
МОЗ України; Наказ, Перелік від 06.03.199650
Документ z0134-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2005, підстава z0291-05
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 50 від 06.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 березня 1996 р.
vd960306 vn50 за N 134/1159

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я
N 81 ( z0291-05 ) від 23.02.2005 )
Про затвердження Переліку спеціальностей та строки
навчання в інтернатурі випускників медичних і
фармацевтичних вищих навчальних закладів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
N 349 ( z0706-96 ) від 22.11.96
N 109 ( z0309-98 ) від 04.05.98
N 170 ( z0328-03 ) від 14.04.2003 )

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.08.92 N 469 ( 469-92-п ), з метою найбільш раціонального
використання часу підготовки в інтернатурі, підвищення
ефективності роботи інтернів на кафедрах ВУЗів та інститутів
удосконалення лікарів, прагнучи досягти більшої відповідальності
за набуття інтернами практичних навичок під час проходження
інтернатури в базових медичних закладах та враховуючи наявні
економічні можливості, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік спеціальностей та строки навчання в
інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів (додається). Ввести в дію зазначений Перелік з 1 серпня
1996 року. 2. Ректорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів, інститутів удосконалення лікарів, Міністру охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, керівникам
ВО "Фармація" прийняти даний Перелік до керівництва та виконання. 3. Головному управлінню учбових закладів і кадрів
Міністерства охорони здоров'я України, Центральному методичному
кабінету з вищої медичної освіти разом з медичними ВУЗами та
інститутами удосконалення лікарів протягом 1996 року підготувати
плани і програми підготовки в інтернатурі із затверджених
спеціальностей, в строк підготовки яких внесено зміни. 4. Ректорам медичних вищих навчальних закладів, інститутів
удосконалення лікарів, Міністру охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,
міських державних адміністрацій дозволити закінчити підготовку в
інтернатурі лікарів, зарахованих на навчання в інтернатурі у
1994 та 1995 році протягом 1996-1997 навчального року. Інтерни з
трирічним терміном навчання мають за цей навчальний рік пройти всю
програму навчання на кафедрах (5 місяців). 5. Головному управлінню економіки і медичного страхування
виділити кошти для видання у 1996 році Центральним методичним
кабінетом з вищої освіти типових учбових планів і програм з тих
спеціальностей інтернатури, в яких змінено строки підготовки. 6. Скасувати наказ Міністра охорони здоров'я України
від 15.06.94 р. N 101 "Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників
медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів". 7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного управління учбових закладів і кадрів Міністерства
охорони здоров'я України Вороненка Ю.В.
Міністр Є.С.Короленко
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 06.03.96 р. N 50
Перелік
спеціальностей та строки навчання в інтернатурі
випускників медичних і фармацевтичних вищих
навчальних закладів
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Факультет, |Спеціальності|Трива- | Тривалість навчання та | |спеціальність|інтернатури |лість | стажування (місяців) | |в навчальному| |інтер- |———————————————————————————| |закладі | |натури | I рік | II рік | | | |(років)|—————————————+—————————————| | | | |кафед-|стажу-|кафед-|стажу-| | | | |ра |вання |ра |вання | |—————————————+—————————————+———————+——————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————————————+—————————————+———————+——————+——————+——————+——————| |1. Лікуваль- |Акушерство і | | | | | | | ний (меди-|гінекологія | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | | чний) фа- |Анестезіоло- | | | | | | | культет |гія | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | | (7.110101-|Дерматовене- | | | | | | | лікувальна|рологія | 1 | 7 | 4 | - | - | | справа) |Загальна пра-| | | | | | | |ктика - сіме-| | | | | | | |йна медицина | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | | |Інфекційні | | | | | | | |хвороби | 1 | 7 | 4 | - | - | | |Лабораторна | | | | | | | |діагностика | 1 | 6 | 5 | - | - | | |Лікувальна | | | | | | | |фізкультура і| | | | | | | |спортивна ме-| | | | | | | |дицина | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Медицина не- | | | | | | | |відкладних | | | | | | | |станів | 1,5 | 5 | 6 | 3 | 3 | | |Неврологія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Нейрохірургія| 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | | |Онкологія | 1 | 6 | 5 | - | - | | |Ортопедія і | | | | | | | |травматологія| 1,5 | 7 | 4 | 3 | 3 | | |Отоларинголо-| | | | | | | |гія | 1,5 | 7 | 4 | 3 | 3 | | |Офтальмологія| 1,5 | 5 | 6 | 2 | 4 | | |Патологічна | | | | | | | |анатомія | 1 | 6 | 5 | - | - | | |Психіатрія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Радіологія- | | | | | | | |діагностика | 1 | 7 | 4 | - | - | | |Радіологія- | | | | | | | |терапія | 1 | 7 | 4 | - | - | | |Судово-медич-| | | | | | | |на експертиза| 1 | 6 | 5 | - | - | | |Терапія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Урологія | 1,5 | 5 | 5 | 3 | 3 | | |Фтизіатрія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Хірургія | 1,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | |2. Педіатрич-|Дитяча анес- | | | | | | | ний факу- |тезіологія | 1,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | | льтет |Дитяча гіне- | | | | | | | (7.11004- |кологія | 1 | 5 | 6 | - | - | | педіатрія)|Дитячи інфек-| | | | | | | |ційні хвороби| 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча невро-| | | | | | | |логія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча отола-| | | | | | | |рингологія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча офта- | | | | | | | |льмологія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча психі-| | | | | | | |атрія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча хірур-| | | | | | | |гія | 1,5 | 6 | 5 | 2 | 4 | | |Дитяча пато- | | | | | | | |логічна ана- | | | | | | | |томія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Медична гене-| | | | | | | |тика | 1 | 6 | 5 | - | - | | |Неонатологія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Педіатрія | 1 | 5 | 6 | - | - | | |Дитяча | 1 | 5 | 6 | - | - | | |кардіоревма- | | | | | | | |тологія | | | | | | |3. Медико- |Гігієна дітей| | | | | | | профілак- |та підлітків | 1 | 4 | 7 | - | - | | тичний фа-|Гігієна зага-| | | | | | | культет |льна | 1 | 4 | 7 | | | | (7.110105-|Гігієна кому-| | | | | | | медико- |нальна | 1 | 4 | 7 | - | - | | профілак- |Гігієна праці| 1 | 4 | 7 | - | - | | тична |Гігієна раді-| | | | | | | справа) |аційна | 1 | 4 | 7 | - | - | | |Гігієна хар- | | | | | | | |чування | 1 | 4 | 7 | - | - | | |Епідеміологія| 1 | 4 | 7 | - | - | | |Лабораторні | | | | | | | |дослідження | | | | | | | |факторів нав-| | | | | | | |колишнього | | | | | | | |середовища | 1 | 2 | 9 | - | - | | |Мікробіологія| | | | | | | |і вірусологія| 1 | 4 | 7 | - | - | | |Професійна | | | | | | | |патологія | 1 | 5 | 6 | - | - | |4. Стоматоло-|Стоматологія | 1,5 | 4 | 7 | 2 | 4 | | гічний фа-|Стоматологія | | | | | | | культет |дитяча | 1 | 4 | 7 | - | - | | (7.110106-|Стоматологія | | | | | | | стоматоло-|ортопедична | 1,5 | 5 | 6 | 2 | 4 | | гія) |Стоматологія | | | | | | | |терапевтична | 1 | 2 | 9 | - | - | | |Стоматологія | | | | | | | |хірургічна | 1 | 6 | 5 | - | - | | |Ортодонтія | 1,5 | 5 | 6 | 2 | 4 | |-------------|-------------+-------+------+------+------+------| |5. Фармацев- |Загальна | 1 | 2 | 9 | - | - | | тичний фа-|фармація | | | | | | | культет |-------------+-------+------+------+------+------| | (7.110201-|Клінічна | 1 | 2 | 9 | - | - | | фармація) |фармація | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ N 349
( z0706-96 ) від 22.11.96, N 109 ( z0309-98 ) від 04.05.98, N 170
( z0328-03 ) від 14.04.2003 )


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...