Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції
Держстандарт України; Наказ, Правила від 24.01.199737
Документ z0110-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.2015, підстава z0404-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 37 від 24.01.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 квітня 1997 р.
vd970124 vn37 за N 110/1914
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 316 ( z0404-15 ) від 27.03.2015 }
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації
підіймальних споруд та кранової продукції

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держкомстандартизації
N 528 ( z0605-00 ) від 31.08.2000
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації підіймальних
споруд та Правила обов'язкової сертифікації кранової продукції
(додаються). 2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. N 501
"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації піднімальних
споруд та кранової продукції" вважати таким, що втратив чинність. 3. Керівникам органів із сертифікації
підіймально-транспортного обладнання довести затверджені Правила
до зацікавлених підприємств, установ та організацій, а також інших
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм фласності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова
Затверджено
наказом Держстандарту України
від 24 січня 1997 р. N 37
Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд
1. Галузь застосування
1.1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо порядку
проведення сертифікації кранів вантажопідіймальних та відповідного
обладнання (далі - підіймальних споруд - ПС) в Українській
державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації
УкрСЕПРО (далі - Система). 1.2. Ці Правила є обов'язковими для органів із сертифікації
ПС (далі - ОС), випробувальних лабораторій (центрів), а також
підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому
числі іноземних.
2. Визначення
2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх
визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні
поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3278-95 "Система розроблення
та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та
визначення", ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис" та ДНАОП N 0.00-1.03-93 "Правила будови
і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

3. Загальні положення
3.1. Сертифікацію ПС в Системі проводять органи із
сертифікації продукції, що акредитовані в Системі в установленому
порядку з урахуванням ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО.
Порядок проведення сертифікації продукції. ( Пункт 3.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від
31.08.2000 ) 3.2. Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є ПС, що: - виготовлені в Україні; - ввозяться в Україну із-за кордону. ПС іноземного виробництва, що ввозяться в Україну, повинні
відповідати вимогам нормативних документів, чинних в Україні. ( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
3.3. ПС, призначені для експорту, сертифікуються згідно з
цими Правилами, якщо інше не зазначено в укладених угодах з
країнами, до яких постачається продукція. 3.4. Обов'язкова сертифікація ПС в Системі проводиться на
відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, чинних
в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони
навколишнього природного середовища. 3.5. Добровільна сертифікація ПС в Системі проводиться на
відповідність вимогам нормативних або інших документів, які
узгоджені між постачальником і споживачем і які не визначені як
обов'язкові. 3.6. Заявником на сертифікацію може бути виробник,
постачальник, споживач продукції. 3.7. Вартість робіт із сертифікації ПС в Системі визначається
згідно з договором між замовником і виконавцем. 3.8. Порядок проведення сертифікації ПС передбачає: - подання заявки на сертифікацію; - експертизу заявки та її реєстрацію; - експертизу технічної документації; - прийняття рішення за заявкою і визначення схеми
сертифікації; - обстеження виробництва, атестацію виробництва чи
сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою
сертифікації; - відбір, ідентифікацію зразків ПС та їх випробування; - аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; ( Позиція сьома
пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної
угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
( Позиція восьма пункту 3.8 в редакції Наказу Держстандарту N 526
( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - визнання результатів сертифікації ПС, проведеної іноземними
організаціями; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованих ПС,
атестованим виробництвом, сертифікованою системою якості
виробництва продукції; - інформування про результати сертифікації ПС. 3.9. Порядок обов'язкової сертифікації імпортних ПС в Системі
встановлює ОС відповідно до цих Правил, Порядку проведення робіт
із сертифікації продукції іноземного виробництва, що
виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту
України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.10.98 за N 657/3097, Порядку
митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.11.97 N 1211 ( 1211-97-п ).
( Пункт 3.9 в редакції Наказу Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від
31.08.2000 ) 3.10. Для виконання робіт із сертифікації ОС може залучати
представників Держнаглядохоронпраці України, головних міжгалузевих
організацій з кранобудування, територіальних органів Держстандарту
України та компетентних фахівців інших підприємств і організацій
(за погодженням з їх керівниками).
( Абзац пункту 3.10 вилучено на підставі Наказу Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
3.11. Сертифікація ПС в Системі проводиться за однією із схем
(додаток N 1). Схема сертифікації установлюється ОС.
4. Правила сертифікації підіймальних споруд
4.1. Подання і розгляд заявки на проведення сертифікації ПС в
Системі 4.1.1. Для проведення сертифікації ПС в Системі заявник
(включаючи іноземного) надсилає ОС заявку (додаток N 2). 4.1.2. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, в
реквізиті "Найменування підприємства-виготовлювача, постачальника
(далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*" позначення коду не
наводиться. _______________
* ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств та організацій
України
4.1.3. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС, не
позначена виробником стосовно того, що вона відповідає вимогам
нормативних документів, чинних в Україні, реквізит "Назва та
позначення нормативного документа" заявником не заповнюється. ОС
зазначає в цьому реквізиті тип ПС, його індекс (виконання) за
технічною документацією іноземного підприємства-виробника.
( Пункт 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.1.4. До заявки щодо ПС, яка виготовляється серійно
вітчизняним виробником, додаються паспорт ПС, для кранів - паспорт
за типовою формою ДНАОП N 0.00-1.03-93 та технічні умови, а щодо
імпортних ПС - технічна та експлуатаційна документація
підприємства-виробника, що містить інформацію в обсязі, такому, як
для вітчизняного виробника. Технічна та експлуатаційна
документація повинна бути викладена українською (російською)
мовою. Переклад має виконуватися уповноваженою організацією з
перекладів технічної літератури. Заміна технічної документації підприємства-виробника
рекламними проспектами або іншими виданнями не допускається. ( Пункт 4.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.1.5. ОС розглядає заявку вітчизняного виробника за умови
наявності дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення
ПС, що підлягає сертифікації. 4.1.6. Заявку розглядає виконавча група ОС з обов'язковою
участю представників органів Держнаглядохоронпраці
(експертно-технічних центрів), (при потребі) яка: ( Абзац перший
пункту 4.1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу
про сертифікацію ПС підприємства-виробника (включаючи іноземне),
в якій зберігається усе листування і внутрішні документи ОС
стосовно будь-яких ПС цього виробника; - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення
реквізитів, наявності документів, передбачених пунктом 4.1.4 цих
Правил, та наявності реєстраційного номера технічних умов, якщо ПС
випускається вітчизняним виробником за технічними умовами; - проводить (самостійно або із залученням інших виконавчих
груп ОС та фахівців інших організацій) експертизу технічної та
експлуатаційної документації відповідно до вимог чинних в Україні
стандартів, інших нормативних документів та ДНАОП N 0.00-1.03-93; - визначає перелік необхідних додаткових документів, які
повинен подати заявник для проведення сертифікації ПС за заявкою; - за позитивними результатами експертизи поданої документації
визначає схему сертифікації ПС, необхідність обстеження
виробництва, атестації виробництва чи сертифікації системи якості,
аналізу функціонування сертифікованої системи якості; ( Позиція
п'ята пункту 4.1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії,
які мають провести випробування ПС, кількість зразків ПС, їх
складові частини і матеріали для випробувань, правила їх відбору; - узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із
сертифікації та їхню вартість; - готує і подає на підпис керівнику ОС документи за прийнятою
формою для укладення договору із заявником; - готує і подає на підпис керівнику ОС проект рішення за
заявкою (додаток N 3). 4.1.7. Виконавча група ОС вручає заявнику рішення за заявкою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен
бути більше ніж 30 днів з дня її реєстрації. Копія підписаного
рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію ПС і
надсилається (з урахуванням схеми (моделі) сертифікації): - органу із сертифікації систем якості; - випробувальним лабораторіям (центрам), які будуть проводити
випробування; - територіальному центру стандартизації, метрології та
сертифікації за місцем розташування заявника; - Держнаглядохоронпраці України; - виконавцю технічного нагляду за сертифікованою продукцією.
( Пункт 4.1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.1.8. На підставі заявки і позитивного рішення ОС надсилає
заявнику разом із супровідним листом договір про організацію і
проведення необхідного комплексу робіт із сертифікації ПС.

( Частину другу пункту 4.1.8 вилучено на підставі Наказу
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )

4.1.9. За погодженням із заявником ОС може виконувати роботи
окремими етапами - за окремими договорами, разовими гарантійними
листами, а також за прямими договорами з випробувальними
лабораторіями (центрами). 4.1.10. Після підписання договору заявник попередньо оплачує
вартість проведення робіт, передбачених договором, або, за
погодженням сторін, вартість кожного окремого етапу. У разі
негативного результату сертифікації заявник не звільняється від
оплати виконаних робіт. 4.2. Експертиза технічної документації 4.2.1. Експертизу технічної документації проводить виконавча
група ОС самостійно або із залученням фахівців інших установ і
організацій, які не брали участі у розробці поданої документації. Допускається проведення експертизи документації ПС головними
науково-дослідними і спеціалізованими організаціями, які мають
дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на розробку ПС і які не є
розробниками поданої документації. Усю відповідальність за
необ'єктивність та необгрунтованість висновків експертизи несе в
цьому випадку ОС. 4.2.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних
сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС у двох
примірниках (один - для ОС, другий - для випробувальної
лабораторії (центру) такі документи: - паспорт ПС і технічні умови; - складальні креслення і специфікації ПС, основних
механізмів, вузлів, металоконструкцій і їх основних елементів,
кабіни; - технічний опис конструкції ПС; - інструкції з монтажу та експлуатації; - копії дозволів Держнаглядохоронпраці України на
виготовлення ПС; - копії протоколів приймально-здавальних та періодичних
випробувань; - копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією
дослідних зразків ПС; - виписку з розрахунка металоконструкцій ПС (або весь
розрахунок), що містить: схему розрахунка, значення розрахункових
перерізів, результати розрахунків для найбільш небезпечних
перерізів. Обсяг документації визначає ОС у залежності від схеми
сертифікації. Під час проведення експертизи ОС залишає за собою право
додатково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки ПС креслення,
документи, а також копії національних стандартів і ТУ на
комплектуючі вироби. ( Пункт 4.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.2.3. Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча
партія, то додатково додаються: - акт і протокол приймальних випробувань; - довідка про усунення недоліків, виявлених під час
приймальних випробувань; - копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення
дослідного зразка або установчої партії підіймальних споруд. 4.2.4. Експертиза документації повинна передбачати оцінку: - повноти і комплектності поданих документів для достовірної
оцінки відповідності конструкції ПС, правил їх експлуатації
вимогам чинних нормативних документів; - відповідності оформлення документів вимогам ДНАОП
N 0.00-1.03-93 та стандартів, що є чинними в Україні; - наявності та правильності віднесення ПС і їхніх механізмів
до певних груп класифікації (режимів роботи); - відповідності основних технічних даних і характеристик ПС
(вантажовисотні характеристики, геометричні параметри, швидкості,
час повної зміни вильоту, кути повороту, кути нахилів, що
долаються, місця управління, способи управління, способи живлення
ПС і його механізмів електричним струмом, характеристики
стійкості, розрахункові характеристики, маркування) вимогам
стандартів з урахуванням групи класифікації; - відповідності вантажозахоплювальних органів ПС вимогам
стандартів; - відповідності і достатності приладів і пристроїв безпеки,
сигналізаторів та запобіжних пристроїв вимогам ДНАОП
N 0.00-1.03-93 та стандартів; - відповідності кабіни та органів керування ПС вимогам
стандартів; - відповідності властивостей матеріалів основних
(розрахункових) елементів металоконструкцій ПС вимогам стандартів,
а також правильності розрахунків та вибору матеріалів
металоконструкцій, деталей і електродів або зварювальної
проволоки. ( Пункт 4.2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.2.5. Обсяг експертизи документації ПС в кожному конкретному
випадку встановлює ОС з урахуванням часу поставлення ПС на
виробництво, серійності виготовлення тощо. 4.2.6. За результатами експертизи складається експертний
висновок, який підписується всіма виконавцями і затверджується
керівником ОС. В експертному висновку зазначають усі виявлені відхилення від
вимог стандартів, чинних в Україні, та рекомендації щодо
проведення подальших робіт із сертифікації ПС. Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не
допускається, якщо: - виявлені відхилення документації ПС від вимог ДНАОП
N 0.00-1.03-93, які не погоджені з Держнаглядохоронпраці України; - виявлені відхилення документації ПС від вимог стандартів,
що не можуть бути усунуті в погоджені терміни заявником або за
його замовленням іншою організацією без таких змін конструкції ПС,
що потребують проведення випробувань його на відповідність
вимогам, що перевіряються під час випробувань з метою
сертифікації. У випадку неможливості проведення подальших робіт із
сертифікації заявнику надсилається експертний висновок із
зазначенням виявлених відхилень і пояснень, а подана заявка
анулюється. 4.2.7. У разі позитивних результатів експертизи технічна
документація залишається в розпорядженні ОС. 4.2.8. Для сертифікації ПС разового замовлення, в тому числі
імпортних, заявник подає на експертизу технічне завдання з
подальшим поданням документації в терміни, погоджені з ОС.
4.3. Вибір схеми сертифікації ПС 4.3.1. Схема сертифікації ПС визначається ОС, за погодженням
із заявником залежно від виду ПС, кількості або серійності, стану
виробництва, термінів діє наявних дозволів Держнаглядохоронпраці
України. 4.3.2. У разі позитивних результатів робіт на попередніх
етапах подальші роботи із сертифікації продовжуються за обраною
схемою, у разі негативних - наступні етапи не виконуються, заявка
анулюється, договір на проведення сертифікації розривається.
Розірвання договору не звільнює заявника від оплати виконаних
робіт.
4.4. Обстеження виробництва 4.4.1. Обстеження виробництва ПС проводить виконавча група
ОС. Допускається виконувати обстеження виробництва головним
науково-дослідним і спеціалізованим організаціям, які мають дозвіл
Держнаглядохоронпраці України на розробку ПС за рішенням
Держстандарту України. ( Абзац другий пункту 4.4.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від
31.08.2000 ) Усю відповідальність за об'єктивність та обгрунтованість
висновків за результатами обстеження виробництва несе в цьому
випадку ОС. У будь-якому випадку для проведення обстеження виробництва
залучається (за погодженням) представник територіального органу
Держнаглядохоронпраці України за місцем розташування виробника ПС. Склад виконавчої групи, що проводить обстеження виробництва,
у кожному випадку визначається наказом керівника ОС. 4.4.2. Обстеження виробництва ПС передбачає перевірку: - наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на
виготовлення ПС; - наявності документів, що підтверджують систематичне
проведення перевірок знань персоналу підприємства відповідно до
Положення про порядок перевірки знань правил, норм і інструкцій
Держнаглядохоронпраці України; - довідки про участь у роботі зварників, що склали іспити
відповідно до Правил атестації зварників ( z0262-96 ); - додержання встановленого порядку проведення випробувань ПС
усіх видів, а також стану випробувальної бази підприємства та
метрологічного забезпечення випробувань; - порядку складання, оформлення та зберігання протоколів,
актів та інших документів з випробувань ПС; - наявності обліку виготовлених ПС та виявлених недоліків, а
також вжитих заходів для усунення недоліків; - відповідності матеріалів, що застосовуються виробником для
виготовлення ПС, вимогам документації, а також наявності
документів, які підтверджують якість матеріалів; - наявності і достатності технологічної документації
виконання зварних робіт, а також додержання вимог цієї
документації; - стану контролю зварних з'єднань і їх відповідності вимогам
ДНАОП N 0.00-1.03-93. 4.4.3. Обсяг перевірок під час проведення обстеження
виробництва в кожному конкретному випадку встановлюється ОС з
урахуванням ДСТУ 3957 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок
обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції,
часу поставлення ПС на виробництво, серійності виготовлення тощо. Обсяг перевірок визначається програмою обстеження виробництва
ПС, проект якої готується відповідною виконавчою групою і
затверджується керівником ОС. ( Пункт 4.4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.4.4. За результатами перевірки виконавча група складає акт
обстеження виробництва ПС, який підписується усіма членами групи і
затверджується керівником ОС. ( Абзац перший пункту 4.4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526
( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) З актом повинен бути ознайомлений керівник
підприємства-виробника ПС. В акті зазначають усі виявлені недоліки та рекомендації щодо
проведення подальших робіт із сертифікації ПС. У разі негативних результатів обстеження виробництва ОС
припиняє роботи за заявкою на час проведення
підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення
невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки
після надання ОС переконливих доказів проведення заявником
коригувальних дій. Повторне обстеження виробництва може
здійснюватися за повною або скороченою процедурою, коли
перевіряють лише ті елементи виробництва, які мали
невідповідності. ( Абзац пункту 4.4.4 в редакції Наказу
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.4.5. Обстеження виробництва іноземного виробника ПС
додатково виконується відповідно до Порядку проведення робіт із
сертифікації продукції іноземного виробництва, що виготовляється
серійно, затвердженого наказом Держстандарту України від 18.08.98
N 633 ( z0657-98 ). ( Пункт 4.4.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.5. Атестація виробництва 4.5.1. Атестація виробництва ПС проводиться ОС або, за його
дорученням, акредитованими в Системі органами із сертифікації
систем якості, якщо це передбачено схемою проведення сертифікації
ПС або за бажанням заявника. 4.5.2. Атестація виробництва виконується відповідно до вимог
"ДСТУ 3414 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва.
Порядок здійснення" та інших нормативних документів Системи.
( Пункт 4.5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.5.3. Атестація виробництва ПС іноземного виробника
додатково проводиться відповідно до вимог, визначених пунктом
4.4.5 цих Правил.
4.6. Сертифікація систем якості 4.6.1. Сертифікація систем якості виробника проводиться
акредитованим у Системі органом із сертифікації систем якості у
тих випадках, коли вона передбачена схемою проведення сертифікації
ПС або за бажанням заявника. 4.6.2. Сертифікація систем якості проводиться на
відповідність вимогам ДСТУ 3419 Система сертифікації УкрСЕПРО.
Сертифікація систем якості. Порядок проведення. ( Пункт 4.6.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526
( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.6.3. Сертифікація систем якості виробництва ПС іноземного
виробника додатково виконується відповідно до вимог, визначених
пунктом 4.4.5 цих Правил.
4.7. Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування 4.7.1. Заявник у термін, зазначений у договорі, повинен
подати зразки ПС для ідентифікації і проведення випробувань.
Подається заява на ідентифікацію ( додаток N 4 ).

( Абзац другий пункту 4.7.1 вилучено на підставі Наказу
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )

4.7.2. Відбір зразків проводиться представником ОС або, за
його дорученням, представником незалежної випробувальної
лабораторії (центру), яка буде проводити випробування. Зразки
відбираються із числа виробів, що пройшли приймальний контроль
виробника і готові до реалізації. Кількість зразків для випробувань зазначена у рішенні ОС.
Результати відбору зразків оформляються актом відбору зразків
(додаток 4). ( Пункт 4.7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.7.3. Ідентифікація зразків проводиться ОС або, за його
дорученням, іншою уповноваженою ним організацією, при цьому для
ПС, що імпортується, в акті ідентифікації ПС зазначається код ТН
ЗЕД (перші чотири знаки), яка передбачає: ( Абзац перший
пункту 4.7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - розгляд результатів експертизи технічної документації. Якщо
експертиза не проводилася раніше, вона проводиться під час
ідентифікації зразків. Відповідність документації, що підлягає
експертизі, документації, за якою був виготовлений відібраний
зразок, повинна гарантуватися заявником; - звірення відібраних зразків за документацією, за якою
виготовлялись зразки; - перевірку відповідності основних комплектуючих виробів,
зазначених у паспорті на ПС, установленим на відібраних зразках
(тип, зав. N, наявність сертифікатів); - перевірку відповідності маркування, інформаційних табличок,
знаків безпеки і попереджувального пофарбування вимогам
нормативних документів; - перевірку комплектності зразка; - перевірку стосовно видимих пошкоджень, корозії, порушень
пофарбування і герметичності з'єднань. 4.7.4. Результати ідентифікації оформлюються актом
ідентифікації (додаток N 5), який підписується представником ОС та
заявником (їхня участь у роботі з ідентифікації зразків
обов'язкова). 4.7.5. Випробування ПС на відповідність вимогам нормативних
документів проводяться акредитованими в Системі випробувальними
лабораторіями (центрами). 4.7.6. Випробування проводяться на зразках ПС, які пройшли
приймально-здавальні випробування. Зразки, що пройшли випробування
з метою сертифікації, залишаються власністю заявника. 4.7.7. До початку сертифікаційних випробувань заявник подає
(у разі потреби) до ОС: - акти і протоколи приймально-здавальних випробувань ПС та її
окремих вузлів; - акт про відповідність робіт із монтажу ПС вимогам
інструкції з монтажу і експлуатації, робочої документації ПС та
нормам правил безпечної експлуатації; - акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань; - відомість про відхилення від проекту, допущені при
виготовленні ПС; - документи на застосовані матеріали; - результати вхідного контролю, відповідність марок
присадкових матеріалів і флюсів; - прізвища зварників, номери їхніх посвідчень, протоколи
випробувань контрольних зразків. ( Пункт 4.7.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.7.8. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться
у виготовлювача, виконується на спеціально обладнаному
випробувальному полігоні або, за відсутності полігону, на
складальній дільниці підприємства-виготовлювача. 4.7.9. Випробування ПС, остаточне складання якої проводиться
у споживача, виконується на місці її використання. Якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною чи
потребує монтажу на місці експлуатації або використання
унікального випробувального обладнання тощо, то допускається
сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з
використанням його випробувального обладнання та засобів
вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам.
Випробування повинні проводити фахівці акредитованої лабораторії.
( Пункт 4.7.9 доповнено абзацом згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.7.10. Випробування ПС проводяться виключно випробувальними
лабораторіями (центрами), які акредитовані в Системі. При
проведенні випробувань у випробувальній лабораторії (центрі), що
акредитована лише на технічну компетентність, протокол випробувань
повинен підписати представник ОС, під контролем якого проводяться
ці випробування. 4.7.11. За результатами випробувань випробувальна лабораторія
(центр) подає протокол випробувань ПС до ОС, а копію - заявнику. 4.7.12. В разі одержання негативних результатів, хоча б за
одним з показників, випробування з метою сертифікації
припиняються, а письмова інформація про це протягом двох діб
надсилається заявнику і ОС. ( Абзац перший пункту 4.7.12 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526
( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) Повторні випробування можуть бути продовжені тільки після
подання нової заявки до ОС та переконливих доказів заявника щодо
проведення ним коригувальних заходів на усунення причин, що
викликали невідповідність. 4.7.13. Оцінка результатів випробувань проводиться ОС після
одержання протоколу випробувань, при цьому оцінюється їхня
повнота, об'єктивність, достовірність.
4.8. Оформлення результатів сертифікації 4.8.1. ОС оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в
Реєстрі Системи та вручає заявнику. 4.8.2. Сертифікат відповідності видається: - на одиничні вироби за наявності позитивного протоколу
випробувань, що виданий акредитованою в Системі випробувальною
лабораторією; - на партію виробів (із зазначенням її кількості) за
наявності позитивних результатів випробувань; ( Позиція
друга пункту 4.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну,
встановленого угодою, з правом маркування знаком відповідності
кожної одиниці випущеної продукції. 4.8.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що
випускається підприємством серійно, встановлюється ОС з
урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію,
результатів обстеження виробництва, терміну сертифіката системи
якості або атестата виробництва, однак не більше ніж три роки. Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не
продовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий
термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його
дії направляє до ОС заявку відповідно до пункту 4.1.1.
( Пункт 4.8.3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.8.4. В разі внесення змін до складу ПС або технології її
виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені
під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередити про це ОС,
який приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань
або обстеження виробництва продукції.
4.9. Технічний нагляд за стабільністю показників
сертифікованої продукції під час її виробництва 4.9.1. Технічний нагляд за стабільністю показників, що
підтверджені сертифікатами відповідності, під час виробництва ПС
здійснює ОС або, за його дорученням, інші організації.
Пропонується поєднувати терміни його проведення з термінами
планових обстежень заводів-виготовлювачів, що проводяться органами
Держнаглядохоронпраці України (органи сертифікації систем якості,
ДЦСМС). У разі проведення сертифікації ПС за схемою "Продукція, що
випускається серійно" періодичність та форми технічного нагляду
визначає ОС за результатами сертифікації, складності конструкції
та технології виготування ПС, терміну ліцензійної угоди.
Періодичність технічного нагляду повинна бути: - з терміном дії ліцензійної угоди до 2 років - не менш
одного разу; - з терміном дії ліцензійної угоди до 3 років - не менш двох
разів. Обсяг та форми технічного нагляду визначає Програма
технічного нагляду, яка розробляється ОС і затверджується його
керівником. ( Пункт 4.9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
4.9.2. За результатами технічного нагляду ОС складає акт, в
якому також зазначаються (за наявності невідповідності
встановленим вимогам) можливі причини та заходи їх усунення. 4.9.3. ОС може прийняти рішення про проведення додаткових
випробувань і (або) перевірок залежно від інформації споживачів і
органів контролю про стан сертифікованої продукції чи її
виробництва. Орган з сертифікації має право доручати проведення
випробувань сертифікованих ПС з метою технічного нагляду лише у
випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі.
( Пункт 4.9.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.9.4. ОС може тимчасово припинити або зупинити дію
сертифіката у разі: - виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені
під час сертифікації; - виявлення випадку травмування групового або із смертельним
наслідком, причиною (однією з причин) якого стали недоліки у
конструкції (за офіційним висновком Держнаглядохоронпраці
України); - порушення вимог технології виготовлення, правил приймання,
методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо; - внесення змін виробником до нормативних документів, методів
випробувань, складу продукції тощо, які можуть вплинути на
відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без
попереднього узгодження з ОС; - відсутності умов для забезпечення випуску продукції за
показниками (характеристиками), що підтверджені під час
сертифікації; ( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - порушення правил застосування сертифіката та знака
відповідності; ( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої
продукції; ( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; ( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; ( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - невиконання заявником умов ліцензійної угоди; ( Пункт 4.9.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Держстандарту N 526
( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) - відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.
( Пункт 4.9.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Держстандарту
N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 4.9.5. Рішення про тимчасове припинення або зупинення дії
сертифіката відповідності може бути скасоване у випадку, якщо за
допомогою проведення коригувальних заходів виробник може усунути
невідповідність та причини її виникнення у місячний термін і через
проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії
(центрі) підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.
У противному разі припиняється або зупиняється дія сертифіката у
встановленому порядку. 4.9.6. Коригувальні заходи проводяться виробником продукції
зразу ж після одержання відповідного рішення ОС. Контроль за
виконанням коригувальних заходів, вжитих для усунення причин
виявлених невідповідностей, здійснює ОС. Усі витрати, пов'язані з
коригувальними заходами та контролем за їх виконанням, несе
виробник сертифікованої продукції.
5. Порядок сертифікації продукції, що імпортується
5.1. Сертифікація ПС, що імпортуються, проводиться відповідно
до вищезазначених вимог розділу 4 цих Правил та вимог Порядку
проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробництва,
що виготовляється серійно, затвердженого наказом Держстандарту
України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ). ( Пункт 5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від
31.08.2000 ) 5.2. Визнання результатів робіт із сертифікації ПС, що
імпортуються, здійснюється на основі положень прийнятих
міжурядових угод з цих питань, а також рішень Міждержавної Ради із
стандартизації, метрології та сертифікації. 5.3. Об'єктами визнання у Системі є протоколи випробувань,
сертифікати (знаки) відповідності та інші документи на продукцію,
що імпортується. 5.4. Рішення про визнання сертифікатів, виданих органами
сертифікації інших держав (міжнародних систем) на вітчизняну чи
імпортовану продукцію, що має використовуватися в Україні, приймає
ОС Системи, керуючись ДСТУ 3417 Система сертифікації УкрСЕПРО.
Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що
імпортується. ( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 ) 5.5. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає
прийняття рішення про визнання на основі підтвердження
відповідності ПС обов'язковим вимогам, що встановлені
законодавчими актами України та нормативними документами,
міжнародними та національними стандартами інших держав, чинними в
Україні. 5.6. Свідоцтвом про визнання іноземних сертифікатів є
сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання, видані в
Системі. Результати сертифікації можуть бути визнані на підставі
рішення про визнання: - без додаткових процедур сертифікації; - із проведенням додаткових процедур сертифікації; - у разі позитивних результатів сертифікації ПС в Системі. 5.7. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає: - розгляд заявки та аналіз наданої документації; - прийняття рішення про можливість видачі сертифіката
відповідності; - оформлення та реєстрацію сертифіката відповідності та
свідоцтва про визнання; - технічний нагляд за ПС. 5.8. Заявник продукції має надати ОС таку документацію: - сертифікати або інші документи, що підтверджують
відповідність ПС конкретним вимогам; - нормативні документи на ПС (в разі необхідності); - протоколи випробувань; - атестат (сертифікат) виробництва, сертифікат на систему
якості (за наявності). 5.9. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та
експертизу. 5.10. ОС, що розглядає документацію, має право звернутися із
запитом про додаткову інформацію. 5.11. ОС може прийняти рішення про повне або часткове
визнання результатів сертифікації ПС. 5.12. ОС оформляє сертифікат відповідності або свідоцтво про
визнання. 5.13. У разі значних розбіжностей між нормативними
документами щодо показників (характеристик) ПС ОС приймає рішення
про повне проведення сертифікації ПС згідно з вимогами Системи. 5.14. Зразки для сертифікації надаються заявником. 5.15. Визнання сертифікатів, протоколів випробування та інших
документів держав-імпортерів вважаються дійсними протягом терміну,
визначеного ОС. 5.16. Технічний нагляд за ПС, що імпортуються, виконується
згідно з рішенням ОС. 5.17. ПС, що монтуються або остаточно складаються на місцях
їх використання, підлягають сертифікаційним випробуванням у
споживача (заявника). Для проходження кордону в цьому випадку
видається сертифікат з обмеженим терміном дії, який визначається
ОС. Сертифікат видається на підставі позитивної експертизи
технічної документації, результатів обстеження виробництва та
нагляду за виготовленням, а також протоколів випробувань і
контролю вузлів ПС та іноземних сертифікатів на складові частини
та виріб у цілому. Сертифікаційні випробування у цьому випадку виконуються в
повному обсязі згідно з умовами, викладеними в пункті 4.7 цих
Правил, після монтажу і налагодження ПС у споживача.
6. Конфіденційність
6.1. Органи із сертифікації ПС та організації, які діють за
їх дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації,
що становить комерційну або професійну таємницю.
7. Розгляд спірних питань
7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови
видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення
дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до ОС не
пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте
рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення ОС. 7.2. Заява розглядається ОС в місячний термін від дня її
надходження. До розгляду спірних питань залучаються співробітники
ОС, які не приймали рішення щодо відмови видачі чи припинення або
зупинення дії сертифіката відповідності. 7.3. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником,
випробувальною лабораторією, територіальним органом Держстандарту
України, ОС; - відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду; - технічна документація на продукцію (за необхідністю). 7.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії для надання пояснень. 7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із
таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити призупинення або зупинення дії сертифіката
відповідності; - відновити дію сертифіката відповідності. 7.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після
проведення засідання. Якщо, на думку ОС, що розглядав спірне
питання, необхідно вжити заходів щодо стандартів та інших
нормативних документів на продукцію, що використовувалися під час
сертифікації, то відповідні пропозиції він подає до Держстандарту
України. 7.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право
звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів від дня
одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з
чинним законодавством.
8. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником
8.1. Основні засади системи розрахунків такі: - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її
результатів; - витрати заявників на проведення робіт із сертифікації
продукції відносяться на собівартість продукції відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93
"Про стандартизацію і сертифікацію".
8.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції 8.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові
взаємовідносини встановлюються між: - органом із сертифікації; - випробувальними лабораторіями (центрами); - заявником. 8.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з обов'язковою
сертифікацією продукції: - експертні; - щодо атестації, випробування, контролю та реєстрації. 8.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на
підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до
одного з нижчевикладених варіантів: - заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС. Із
одержаних за договором коштів ОС сплачує за проведення відповідних
робіт випробувальним лабораторіям (центрам); - заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з
ОС, випробувальними лабораторіями (центрами) або іншими
організаціями, що зазначені у рішенні за заявкою. 8.2.4. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції
здійснюється за Правилами визначення вартості робіт із
сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом
Держстандарту України від 10.03.99 N 100 ( z0194-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31.03.99 за
N 194/3487. ( Розділ 8 доповнено пунктом 8.2.4 згідно з Наказом
Держстандарту N 526 ( z0618-00 ) від 31.08.2000 )
Додаток 1
до пункту 3.11 Правил обов'язкової
сертифікації підіймальних споруд
(в редакції наказу від 31.08.2000
N 526 ( z0618-00 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »