Про затвердження Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від [...]
Антимонопольний комітет; Розпорядження, Вимоги від 30.11.2006511-р
Документ z0061-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава z0053-12
 

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
30.11.2006 N 511-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2007 р.
за N 61/13328

Про затвердження Типових вимог
до створення господарської асоціації
для загального звільнення від попереднього
одержання дозволу органів Антимонопольного
комітету України на її створення
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету
№ 788-р ( z0053-12 ) від 21.12.2011 }

Керуючись статтями 7 і 13 Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та статтею 11 Закону України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), Антимонопольний
комітет України П О С Т А Н О В И В:
1. Затвердити Типові вимоги до створення господарської
асоціації для загального звільнення від попереднього одержання
дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення,
що додаються.
2. Департаменту конкурентної політики подати це розпорядження
на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від
03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
В.о. Голови Комітету Ю.Кравченко
ПОГОДЖЕНО:   
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
30.11.2006 N 511-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2007 р.
за N 61/13328

ТИПОВІ ВИМОГИ
до створення господарської асоціації
для загального звільнення від попереднього
одержання дозволу органів Антимонопольного
комітету України на її створення

I. Загальні положення
1. Ці Типові вимоги розроблені відповідно до положень
статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ) (далі - Закон) і визначають вимоги до узгоджених дій у
вигляді створення господарської асоціації, у разі відповідності
яким узгоджені дії не забороняються відповідно до частини
четвертої статті 6 Закону і не потребують дозволу органів
Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої
статті 10 Закону.
2. У цих Типових вимогах терміни вживаються в таких
значеннях: Термін "господарська асоціація" (далі - Асоціація) уживається
у значенні частини другої статті 120 Господарського кодексу
України ( 436-15 ). Термін "узгоджені дії" вживається у значенні статті 5 Закону
( 2210-14 ). Терміни "контроль", "суб'єкт господарювання", "ринок товару
(товарний ринок)" і "товар" уживаються у значенні статті 1 Закону
( 2210-14 ). Терміни "споживач" і "задіяний ринок товару"
уживаються у значеннях глави 1 Типових вимог до узгоджених дій
суб'єктів господарювання для загального звільнення від
попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету
України на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затверджених
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.02.2002
N 27-р ( z0239-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
07.03.2002 за N 239/6527 (далі - Типові вимоги до узгоджених дій).
3. Ці Типові вимоги застосовуються у разі узгоджених дій
суб'єктів господарювання у вигляді створення Асоціації, які не
підпадають під звільнення відповідно до положень глави 3 Типових
вимог до узгоджених дій ( z0239-02 ).
II. Типові вимоги
1. Дозволяються і не потребують дозволу органів
Антимонопольного комітету України узгоджені дії у вигляді
створення Асоціації незалежно від становища учасників узгоджених
дій на будь-якому задіяному ринку товару, сукупної частки на
ринку, сукупної вартості активів або сукупної вартості реалізації
товарів суб'єктами господарювання, до складу яких входять учасники
узгоджених дій, лише за одночасного і повного дотримання умов щодо
виробничих та управлінських функцій Асоціації, членства та прав
учасників Асоціації, недопущення здійснення Асоціацією
підприємницької діяльності, принципів координації господарської
діяльності її учасників, зазначених у пунктах 3-7 цих Типових
вимог.
2. Зазначені умови обов'язково повинні бути зазначені в
установчих документах Асоціації.
3. Умови щодо мети (предмета) діяльності, виробничих та
управлінських функцій Асоціації:
3.1. Асоціація утворюється лише як договірне об'єднання, яке
не є господарським товариством чи підприємством.
3.2. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих
прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.
3.3. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи
Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.
3.4. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок: разових (вступних) і періодичних (членських) внесків
учасників Асоціації; пасивних доходів відповідно до податкового
законодавства; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих
бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у
тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається
Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; доходів, отриманих як третейський збір; надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації
та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших
освітніх заходів. { Пункт 3.4 розділу ІІ в редакції Розпорядження Антимонопольного
комітету № 788-р ( z0053-12 ) від 21.12.2011 }
3.5. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише
координація господарської діяльності учасників без права втручання
в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських
рішень.
4. Умови щодо членства та прав учасників Асоціації:
4.1. Асоціація має бути вільною для вступу (виходу) нових
учасників.
4.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт
господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою
діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні
ліцензії та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають
установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється
на недискримінаційних засадах.
4.3. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з
виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з
Асоціації.
4.4. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови,
якщо: учасник Асоціації припиняє діяльність; компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику
відповідну ліцензію; учасник не виконує вимог, передбачених законодавством,
установчими документами Асоціації.
5. Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією
підприємницької діяльності:
5.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької
діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо
спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає
співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або
управління.
5.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких
узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками
Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються: ціни, за якою продається товар; кількості товару, що виробляється; стандартних формул, за якими ціна обраховується; підтримки фіксованого співвідношення між цінами на
конкуруючі, але не однакові товари; відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок; кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців; не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших
учасників узгоджених дій; купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за
низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар); призначення єдиного агента з продажу, який може керувати
обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій; розподілу покупців між учасниками узгоджених дій; розподілу територій, придбання чи реалізації товару між
учасниками узгоджених дій.
6. Умови щодо принципів координації господарської діяльності
учасників Асоціації
6.1. Асоціація може здійснювати координацію діяльності
учасників лише з таких питань:
6.2. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а
саме: 6.2.1. Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій,
дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової
інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних
спеціалістів-консультантів; 6.2.2. Розповсюдження досягнень науки, технічних знань,
передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів
зниження витрат, екологічно чисті технології; 6.2.3. Формування системи професійної підготовки своїх
учасників, регулярного публікування інформації про роботу
Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний
досвід; 6.2.4. Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та
маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження
результатів цих робіт серед учасників Асоціації; 6.2.5. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації
під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації
працівників учасників Асоціації.
6.3. Забезпечення інформацією: 6.3.1. Збирання серед учасників Асоціації даних лише про: виробництво та виробничі потужності; проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності
учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх
вирішення; інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку
відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями; технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення
якої передбачено підпунктами 6.2.2 та 6.2.3 пункту 6.2 цього
розділу. 6.3.2. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді
не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися
проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити
дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін,
комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін
якими може сприяти координації конкурентної поведінки та
можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації,
конкурентів та споживачів. { Пункт 6.3 розділу ІІ в редакції Розпорядження Антимонопольного
комітету № 788-р ( z0053-12 ) від 21.12.2011 }
6.4. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню
ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом
розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно
обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів,
експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань
екології.
6.5. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме: 6.5.1. Співробітництва з органами влади лише з питань
нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування
на задіяному ринку товарів; 6.5.2. Захисту інтересів учасників Асоціації в органах
державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і
за кордоном; 6.5.3. Сприяння у створенні умов для виходу учасників
Асоціації на закордонні ринки.
7. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального
впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або
погодження їх конкурентної поведінки.
8. На Асоціації, що відповідають пунктам 3-6 цих Типових
вимог, поширюється положення пункту 3.2 Типових вимог до
узгоджених дій ( z0239-02 ).
9. У випадку вчинення узгоджених дій суб'єктами
господарювання у вигляді створення Асоціації, установчі документи
якої не відповідають цим Типовим вимогам, такі суб'єкти
господарювання повинні отримати дозвіл органів Антимонопольного
комітету України відповідно до вимог статті 10 Закону ( 2210-14 ).
У разі неотримання такого дозволу суб'єкти господарювання несуть
ризики можливості обмеження конкуренції, що може бути порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
Директор Департаменту
конкурентної політики
Антимонопольного комітету
України О.Федоренко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...