Про внесення доповнення до Інструкції про порядок видачі дозволів на розміщення та функціонування [...]
Держкомкордон України, Держмитслужба України; Наказ від 11.01.199917/15
Документ z0052-99, поточна редакція — Редакція від 25.03.2006, підстава z0176-06
 

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17/15 від 11.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 січня 1999 р.
за N 52/3345

Про внесення доповнення до Інструкції про порядок
видачі дозволів на розміщення та функціонування
підприємств (установ) сфери обслуговування
пасажирів закордонного прямування в пунктах
пропуску через державний кордон України
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Державного комітету у справах охорони державного
кордону N 203/220 ( z0206-97 ) від 21.05.97, до якого
вносились зміни }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30.06.98 N 984 ( 984-98-п ) "Про порядок продажу товарів
безмитними магазинами" та у зв'язку з необхідністю приведення
деяких положень Інструкції про порядок видачі дозволів на
розміщення та функціонування підприємств (установ) сфери
обслуговування пасажирів закордонного прямування в пунктах
пропуску через державний кордон України у відповідність до вимог
цього Положення Н А К А З У Є М О:
1. Доповнити Інструкцію про порядок видачі дозволів на
розміщення та функціонування підприємств (установ) сфери
обслуговування пасажирів закордонного прямування в пунктах
пропуску через державний кордон України, затверджену спільним
наказом Держкомкордону та Держмитслужби від 21.05.97 N 203/220
( z0206-97 ), розділом 3 такого змісту: "3. Порядок видачі дозволів на право відкриття безмитних
магазинів 3.1. Для отримання Дозволу на право відкриття безмитного
магазину суб'єкт підприємницької діяльності подає до митниці та до
загону прикордонного контролю (ОКПП), в зоні діяльності яких
планується відкрити безмитний магазин, заяву на видачу дозволу.
Форма заяви наведена у додатку 3. До заяви додаються: - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності та установчих документів; - довідка банку (банків) про стан розрахункового та валютного
рахунків заявника; - план пункту пропуску через державний кордон України з
позначенням зон прикордонного та митного контролю та місця
планового відкриття безмитного магазину, який погоджується
начальником митниці та командиром загону прикордонного контролю
(ОКПП); - попередня письмова згода власника приміщення на укладення
договору оренди, якщо передбачається оренда приміщення; - план приміщення, що призначається для безмитного магазину. 3.2. Заява реєструється в день її надходження і розглядається
представниками митниці та загону прикордонного контролю (ОКПП) у
термін, що не перевищує 30 днів. При цьому перевіряється
достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником
документах, відповідність передбачуваного для безмитного магазину
приміщення вимогам Положення про порядок продажу товарів
безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.06.98 N 984 ( 984-98-п ) (далі - Положення), та у
разі необхідності розглядається можливість проведення робіт для
його спорудження. Про прийняте попереднє рішення щодо можливості
відкриття безмитного магазину заявникові надсилається письмове
повідомлення за підписом начальника митниці та командира загону
прикордонного контролю (ОКПП). 3.3. Копії документів, зазначених у пунктах 20 Положення та
3.1, 3.2 Інструкції, разом із супровідним листом, в якому
начальник митниці обгрунтовує висновок щодо можливості відкриття
та функціонування безмитного магазину та забезпечення чіткого
митного контролю за товарами, що надходитимуть до безмитного
магазину і реалізовуватимуться в ньому, подаються митницею у двох
примірниках до Державної митної служби, один з яких Держмитслужбою
надсилається для ознайомлення до Державного комітету у справах
охорони державного кордону. Оригінали зазначених документів
зберігаються у митниці. 3.4. Подані документи у термін, що не перевищує 30
календарних днів, розглядаються Державним комітетом у справах
охорони державного кордону і Державною митною службою на засіданні
робочої групи. За результатами розгляду приймається погоджене
рішення щодо доцільності видачі Дозволу на право відкриття
безмитного магазину, як це передбачено пунктом 2.2 Інструкції. 3.5. Видача Дозволу на право відкриття безмитного магазину,
його підписання та оформлення проводиться відповідно до пункту 2.4
Інструкції. При цьому в рядку "Суб'єкт підприємницької діяльності"
зазначається місцезнаходження або місце проживання власника (форму
дозволу наведено у додатку 4). 3.6. Дозвіл на право відкриття безмитного магазину діє
безстроково за умови додержання власником (керівником) безмитного
магазину норм, передбачених Положенням. Дозвіл на право відкриття безмитного магазину не може бути
переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності. Дія Дозволу на право відкриття безмитного магазину може бути
призупинена на термін до трьох місяців або Дозвіл може бути
анульований. Рішення про призупинення дії Дозволу на право відкриття
безмитного магазину ухвалюється відповідно до пункту 53 Положення
Державною митною службою та Державним комітетом у справах охорони
державного кордону. Форму рішення про призупинення дії Дозволу на
право відкриття безмитного магазину наведено у додатку 5. Анулювання Дозволу на право відкриття безмитного магазину
здійснюється у порядку, визначеному пунктом 56 Положення
( 984-98-п ). 3.7. У видачі Дозволу на право відкриття безмитного магазину
може бути відмовлено у випадках, передбачених пунктом 24
Положення. 3.8. Державна митна служба забезпечує через митницю, в зоні
діяльності якої знаходиться безмитний магазин, інформування про
видачу Дозволу на право відкриття безмитного магазину податкової
адміністрації та органу державної статистики за місцезнаходженням
безмитного магазину у десятиденний термін з дня видачі Дозволу. 3.9. У порядку, передбаченому Положенням, установлюється
режим роботи безмитного магазину та здійснюється контроль за його
діяльністю".
2. Правовому управлінню Державної митної служби України разом
з юридичною службою Державного комітету у справах охорони
державного кордону України забезпечити реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції.
Голова Державного комітету -
Командуючий Прикордонними
військами України В.Банних
Голова Державної митної
служби України Ю.Соловков
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
дозволів на розміщення та
функціонування підприємств
(установ) сфери обслуговування
пасажирів закордонного
прямування в пунктах пропуску
через державний кордон України
Заява
на видачу Дозволу на право відкриття безмитного магазину
__________________________________________________________________
(назва митниці) від ______________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності або його
прізвище, ім'я та по батькові ) Прошу видати Дозвіл на право відкриття безмитного магазину. У
зв'язку з цим повідомляю: 1. __________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності або його __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний номер), місцезнаходження або місце проживання, __________________________________________________________________
N свідоцтва про реєстрацію) 2. __________________________________________________________
(назва, адреса, телефон податкового органу за місцем __________________________________________________________________
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності) 3. __________________________________________________________
(назва, адреса, телефон органу державної статистики) __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________
(місцезнаходження приміщень магазину (назва пункту __________________________________________________________________
пропуску)) 5. __________________________________________________________
(площа приміщень, призначених для магазину) __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________
(згода місцевої державної адміністрації на нове __________________________________________________________________
будівництво, якщо воно передбачається) 7. __________________________________________________________
(орієнтовний перелік товарів, які планується реалізовувати __________________________________________________________________
в магазині) 8. __________________________________________________________
(інша інформація, яка може бути використана для прийняття __________________________________________________________________
рішення про видачу Дозволу) 9. __________________________________________________________
(перелік документів, що додаються до заяви, для перевірки __________________________________________________________________
зазначених відомостей
) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. ______________________________________________________
(прізвище, ініціали власника (керівника)) (підпис)
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
дозволів на розміщення та
функціонування підприємств
(установ) сфери обслуговування
пасажирів закордонного
прямування в пунктах пропуску
через державний кордон України
Дозвіл
на право відкриття безмитного магазину
"___" _______________ 199_ року N ______________
Пункт пропуску ______________________________________________ Суб'єкт підприємницької діяльності __________________________ __________________________________________________________________
Режим роботи магазину _______________________________________ Розташований у зоні митного контролю пункту пропуску ________ __________________________________________________________________
Площа магазину ______________________________________________ Інші умови __________________________________________________ Зобов'язуємося неухильно виконувати вимоги Інструкції про
порядок видачі дозволів на розміщення та функціонування
підприємств (установ) сфери обслуговування пасажирів закордонного
прямування в пунктах пропуску через державний кордон України,
чинних законодавчих і нормативних актів щодо організації та
здійснення підприємницької діяльності магазинів роздрібної
торгівлі, а також правил спеціального митного режиму, режиму зони
митного контролю та режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України.
Власник (керівник) _______________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер _______________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Державний комітет у справах Державна митна
охорони державного кордону служба України
України ______________________________ ______________________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис)
"___" ___________ 199_ р. "___" ___________ 199_ р.
М.П. М.П.
Додаток 5
до Інструкції про порядок видачі
дозволів на розміщення та
функціонування підприємств
(установ) сфери обслуговування
пасажирів закордонного
прямування в пунктах пропуску
через державний кордон України
Рішення
про призупинення дії Дозволу на право
відкриття безмитного магазину в пункті
пропуску через державний кордон України
"___" _______________ 199_ року N ______________
Пункт пропуску ______________________________________________ __________________________________________________________________
Суб'єкт підприємницької діяльності __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дія Дозволу на право відкриття магазину безмитної торгівлі в
пункті пропуску через державний кордон України від
"___" ______________________ 199_ року N _________________________
на підставі ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Державним комітетом у справах охорони державного кордону
України та Державною митною службою України призупиняється до
"___" ___________ 199_ року.
Рішення набирає чинності з моменту його реєстрації.
Державний комітет у справах Державна митна
охорони державного кордону служба України
України ______________________________ ______________________________
(прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис)
"___" ___________ 199_ р. "___" ___________ 199_ р.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...