Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, [...]
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Правила, Умови від 12.12.20061449
Документ z0052-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.04.2018, підстава z0422-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.12.2006  № 1449


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2007 р.
за № 52/13319

Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1638 від 15.11.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
923 від 03.07.2012
№ 1240 від 18.09.2012
№ 895 від 28.05.2013
№ 2410 від 24.10.2013
№ 1706 від 16.12.2014
№ 808 від 28.07.2016
№ 460 від 22.06.2017
№ 142 від 15.03.2018}

Відповідно до Цивільного кодексу України, статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 17, 26, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (додаються).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 № 331 "Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.96 за № 743/1768, одночасно з набуттям чинності цими Правилами.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності через два місяці з дати державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрана.

Голова Комісії

А. Балюк


Протокол засідання Комісії від 12.12.2006 № 55

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Голова Державного комітету
фінансового моніторінгу України

А.Дашкевич


С.Г.Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
12.12.2006  № 1449
(у редакції рішення
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 15.11.2011 № 1638)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2007 р.
за № 52/13319

ПРАВИЛА
(умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

{У тексті Правил слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінено словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1240 від 18.09.2012}

{У тексті Правил слово «зберігач» у всіх відмінках і числах замінено словами «депозитарна установа» у відповідних відмінках і числах згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою встановлення вимог та порядку провадження торговцями цінними паперами (далі - торговці) професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації внутрішнього обліку торговців (далі - внутрішній облік), а також основні обов’язки торговців.

3. Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операцій щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на цінні папери та інші фінансові інструменти і прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

{Пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

ІІ. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об`єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;

дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики);

{Абзац третій розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;

{Абзац четвертий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;

{Абзац п'ятий розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

{Абзац шостий розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

{Абзац дев’ятий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

{Абзац десятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

{Абзац одинадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;

{Абзац дванадцятий розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;

контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України;

{Абзац чотирнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу, та/або Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), або Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення збройного конфлікту, застосування збройної сили проти України), яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданої(их) (виданого(их)) уповноваженим органом цієї держави;

{Розділ II доповнено новим абзацом п’ятнадцятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

об’єкти інвестування - цінні папери та інші фінансові інструменти, визначені законами України;

{Абзац шістнадцятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

{Абзац розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

"підозрілий" договір - договір купівлі-продажу (міни, РЕПО), укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об’єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

{Абзац дев’ятнадцятий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцятий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять перший розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять другий розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

{Абзац двадцять третій розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики, здійснення операції РЕПО) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

{Абзац розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об`єкт (об'єкти) управління;

фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів.

Термін "пов'язана особа" вживається у цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а для банків - у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".

{Розділ II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

ІІІ. Загальні вимоги до договорів

1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни до них або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін та клієнта/контрагента.

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 142 від 15.03.2018}

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

а) договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення - «БД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

договір комісії - «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії - «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - «БВ»;

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «БВТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори - «ДД»;

договір комісії - «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір доручення - «ДДД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

договір на брокерське обслуговування - «БОД» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу - «АА»;

договір на придбання - «АП»;

договір про спільну діяльність - «АС»;

г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління - «УУ»;

договір на виконання договору про управління - «УВ»;

ґ) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака - «Р»;

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

д) договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», - «УА»;

е) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій позики додається літерна ознака - "П".

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом "е" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

При здійсненні торговцем розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з компанією з управління активами цим торговцем укладаються такі договори:

договір андеррайтингу щодо розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

договір на брокерське обслуговування щодо викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог, встановлених цими Правилами.

Для відображення договорів, укладених на фондовій біржі, у внутрішньому обліку торговця цінними паперами до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до цього пункту.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи-нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

{Абзац шостий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

місцезнаходження сторін;

серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

{Абзац восьмий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку - торговець, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;

{Абзац дев’ятий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

відповідальність сторін і порядок розгляду спорів;

порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг відповідно до договору (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

{Абзац одинадцятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 808 від 28.07.2016}

порядок, термін (терміни) та спосіб (способи) надання торговцем звіту (звітів) клієнту (крім дилерського договору, договору позики, договору РЕПО, договору на придбання та договору на виконання);

{Абзац дванадцятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014, № 808 від 28.07.2016}

підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана клієнту (крім дилерського договору);

{ Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 923 від 03.07.2012; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

відомості про засоби зв'язку між сторонами договору, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримуватимуть зв'язок, у разі якщо такими особами не є особи, що підписали договір.

Крім зазначених умов, договір повинен містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом, а також право торговця відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, зокрема у випадку, якщо торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

4. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або припинення зобов'язань торговця та/або його клієнта, торговцю необхідно оформити таку зміну або розірвання додатковим договором та відобразити факт укладання додаткового договору у внутрішньому обліку.

Додатковий договір, крім умов договору, що змінюються, обов’язково повинен містити посилання на основний договір (договір, до якого додатковим договором вносяться зміни або який відповідно до додаткового договору буде розірваний).

Додаткові договори повинні мати нумерацію, яка б однозначно дозволяла їх ідентифікувати.

Додаткові договори укладаються та оформляються в тому самому порядку та вигляді, що і основні договори, крім договорів, укладених на фондових біржах.

З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору.

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

5. На фондовій біржі укладання (вчинення) договорів, внесення змін до них або їх розірвання, виконання договорів здійснюються з дотриманням правил цієї фондової біржі.

6. Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта здійснюється відповідно до Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

7. Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.

{Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

ІV. Вимоги до дилерського договору

1. Предметом дилерського договору є купівля, продаж, позика або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "а" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента; їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");

{Підпункт "б" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об`єктом цивільних прав за договором;

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;

{Підпункт "ґ" пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

{Підпункт "е" пункту 2 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

V. Вимоги до договору на брокерське обслуговування

1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013, № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

2. Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;

б) строк дії договору;

в) декларацію про фактори ризиків;

г) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

Договір на брокерське обслуговування у разі, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити умови підпунктів «д» (крім договорів, у яких клієнтом торговця є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів) та «е» пункту 3 розділу VII цих Правил. У випадку, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити умови підпункту «д» пункту 2 розділу VIIІ цих Правил.

Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом торговцю права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання торговцем клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, послуг, пов’язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у депозитарній установі, тощо.

Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені Порядком та умовами провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312.

{Пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

3. Договір на брокерське обслуговування може укладатися у формі єдиного договору або шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору (договорів) в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

VІ. Вимоги до разового замовлення

1. Разове замовлення надається клієнтом торговцю та містить розпорядження на визначених умовах виконати певну операцію з конкретними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами в інтересах клієнта відповідно до договору на брокерське обслуговування.

2. Перелік видів разового замовлення:

ринкове замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (мінімальною) ціною;

ринкове замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за найкращою (максимальною) ціною;

лімітне замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не перевищує обумовлену клієнтом;

лімітне замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти за ціною, що не нижча, ніж обумовлена клієнтом;

стоп-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

стоп-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери або інші фінансові інструменти в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

РЕПО-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

РЕПО-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери із зобов’язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом десятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

Договором на брокерське обслуговування можуть бути передбачені інші види разових замовлень відповідно до законодавства.

3. Разове замовлення містить, зокрема:

а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;

б) дату надання разового замовлення;

в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;

г) вид послуги (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);

{Підпункт "г" пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016, № 142 від 15.03.2018}

ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

{Підпункт "ґ" пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

е) вид разового замовлення;

є) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;

{Підпункт "є" пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 808 від 28.07.2016}

ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;

з) строк дії разового замовлення;

и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

{Пункт 3 розділу VI доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 142 від 15.03.2018}

і) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти «оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »