Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор [...]
МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 25.12.2001808
Документ z0028-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2009, підстава z0312-09
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 808 від 25.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2002 р.
за N 28/6316
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 977 ( z0312-09 ) від 27.10.2008 }
Про затвердження Порядку державної реєстрації
та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про державну реєстрацію
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"
та Указу Президента України від 21.07.97 N 663/97 ( 663/97 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня
1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи
здійснення державної інформаційної політики та удосконалення
державного регулювання інформаційних відносин" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Порядку державної реєстрації та
обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
України у справах науки і технологій від 09.06.98 N 173
( z0401-98 ) "Про затвердження Порядку державної реєстрації і
обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 26.06.98 за N 401/2841.
3. Директору УкрІНТЕІ Пархоменку В.Д. подати Порядок
державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій подати на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр В.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
25.12.2001 N 808
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2002 р.
за N 28/631
ПОРЯДОК
державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
(далі - Порядок) розроблено на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про державну
реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і
дисертацій". Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з
державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних)
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
(далі - НДР, ДКР і дисертацій) та вимоги до поширення відповідної
інформації.
1.2. Державна реєстрація та облік НДР, ДКР і дисертацій
здійснюються з метою створення неодмінних умов для підвищення
ефективності інформаційного забезпечення творчої праці вчених,
інженерно-технічних працівників і прискореного використання
науково-технічних досягнень у суспільному виробництві.
1.3. Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають
відкриті (несекретні) науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи, що виконуються організаціями (підприємствами) України,
статутна діяльність яких передбачає проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт (далі - виконавці НДР (ДКР)), а
також захищені на спеціалізованих учених радах дисертації. Відкриті (несекретні) науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи, що виконують фізичні особи за
власний рахунок, реєструються за їх бажанням.
1.4. Функції щодо державної реєстрації та обліку розпочатих,
виконуваних і закінчених НДР, ДКР і дисертацій, а також підготовку
і видачу в установленому порядку інформаційних матеріалів на запит
підприємств, організацій, органів виконавчої влади, формування
фондів документів, поширення відповідної інформації покладено на
Український інститут науково-технічної та економічної інформації
(УкрІНТЕІ).
1.5. Підставою для проведення державної реєстрації та обліку
розпочатих, виконуваних і закінчених НДР, ДКР і дисертацій є
комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до
УкрІНТЕІ документів: 1.5.1. Реєстраційна картка НДР і ДКР (далі - РК), оформлена
згідно з додатком 1, - це є документ, яким виконавець НДР (ДКР)
повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР). 1.5.2. Облікова картка НДР і ДКР (далі - ОК), оформлена
згідно з додатком 2, і звіт про НДР або пояснювальна записка до
ДКР - це є документи, якими виконавець НДР (ДКР) повідомляє
УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення робіт з НДР (ДКР). 1.5.3. Облікова картка дисертації (далі - ОКД), оформлена
згідно з додатком 3, автореферат і дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата чи доктора наук - це є документи,
якими спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист
дисертації на спеціалізованій ученій раді.
1.6. Заповнені бланки РК, ОК, ОКД подаються до УкрІНТЕІ на
паперовому і електронному носіях на дискетах 3,5 дюйма. Програмне забезпечення для формування інформації на дискетах
може бути надано УкрІНТЕІ за вимогою виконавців НДР (ДКР) на
неприбутковій основі. Структура і зміст інформації на паперовому
та електронному носіях мають бути ідентичними.
1.7. Оплата витрат УкрІНТЕІ, які пов'язані з державною
реєстрацією та обліком розпочатих, виконуваних і закінчених НДР,
ДКР і дисертацій, формуванням фондів відповідних документів, баз і
банків даних, виданням сигнальної інформації, здійснюється
Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів Державного
бюджету.
1.8. Оплата витрат, які пов'язані з підготовкою реєстраційних
та облікових документів про відкриті (несекретні) науково-дослідні
і дослідно-конструкторські роботи, їх пересиланням до УкрІНТЕІ,
здійснюється за рахунок коштів виконавців НДР (ДКР).
1.9. Оплата витрат, які пов'язані з підготовкою облікових та
звітних документів про захищені дисертації, пересиланням
зазначених документів до УкрІНТЕІ, здійснюється за рахунок коштів
організації, на засіданні вченої ради якої відбувся захист
дисертації.
1.10. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вказані
в реєстраційних і облікових документах, зміст звітних документів,
якість оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ покладається
на: - керівника організації - виконавця НДР (ДКР); - фізичну особу - виконавця НДР (ДКР); - голову спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист
дисертації.
1.11. Редагування тексту реєстраційних, облікових і звітних
документів УкрІНТЕІ не провадить.
2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ
ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ
2.1. Виконавець НДР (ДКР) у 30-денний строк з початку роботи
подає до УкрІНТЕІ такі документи: - супровідний лист, у якому вказуються вихідний номер і дата
листа, назва роботи, перелік супровідних документів до роботи, що
подаються до УкрІНТЕІ; - заповнений бланк РК на паперовому носії у двох примірниках; - заповнений бланк РК на електронному носії.
2.2. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома виконавцями НДР
(ДКР), то кожен з них (головний виконавець і співвиконавці) подає
до УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину роботи, яка буде
виконана ним самостійно.
2.3. Заповнені бланки РК, які не відповідають вимогам цього
Порядку, повертаються виконавцю НДР (ДКР) для виправлення (із
зазначенням причин повернення). Виконавець НДР (ДКР) зобов'язаний
у 10-денний строк з дня одержання бланка РК виправити його та
повернути до УкрІНТЕІ.
2.4. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка РК присвоює
роботі державний реєстраційний номер і в 10-денний строк надсилає
виконавцю НДР (ДКР) копію бланка РК. Реєстраційні карти на
електронному носії виконавцю НДР (ДКР) не повертаються.
2.5. У разі зміни терміну завершення або потреби припинення
роботи, зміни її ціни (кошторисної вартості), грифа секретності
виконавець НДР (ДКР) зобов'язаний у 20-денний строк надіслати до
УкрІНТЕІ повідомлення, оформлене згідно з додатком 4. У разі
необхідності внесення змін в декілька РК, лист змін подається
окремо на кожну роботу. У разі зміни назви або адреси виконавця (замовника), назви
або кількості етапів роботи виконавець НДР (ДКР) надсилає новий,
відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та магнітному
носіях із зазначенням раніше наданого номера державної реєстрації. У разі зміни назви роботи виконавець НДР (ДКР) надсилає
новий, відповідним чином оформлений бланк РК на паперовому та
магнітному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) новий державний
реєстраційний номер з одночасним анулюванням попереднього номера.
2.6. Якщо в процесі виконання зареєстрованої роботи виникла
потреба в її засекреченні, виконавець НДР (ДКР) зобов'язаний
надіслати до УкрІНТЕІ повідомлення у встановленому порядку.
3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ З
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ
3.1. Виконавець зареєстрованої НДР (ДКР) у 30-денний строк з
моменту закінчення роботи (або ж окремого її етапу) подає до
УкрІНТЕІ: - супровідний лист, у якому вказуються вихідний номер і дата
листа, назва роботи, її державний реєстраційний номер, перелік
супровідних документів до роботи, що подаються до УкрІНТЕІ; - заповнений бланк ОК на паперовому носії у двох примірниках; - заповнений бланк ОК на електронному носії; - заключний звіт про НДР або пояснювальну записку до ДКР на
електронному носії Звіт про НДР та пояснювальна записка до ДКР оформлюються
відповідно до вимог чинних в Україні нормативних документів зі
стандартизації.
3.2. Подання заключного звіту про НДР або пояснювальної
записки до ДКР є обов'язковим у випадку виконання робіт за рахунок
коштів Державного бюджету. Подання заявки на винахід, факт публікації статті та
депонування рукопису, захист дисертації, передача звіту про НДР
(пояснювальної записки до ДКР) у вищу організацію не звільняють
виконавця роботи, що виконувалась за рахунок коштів державного
бюджету, від подання звітних документів до УкрІНТЕІ. У всіх інших випадках заключний звіт про НДР та пояснювальна
записка до ДКР подаються до УкрІНТЕІ за бажанням виконавця НДР
(ДКР). Якщо результати роботи опубліковані або її наслідком є
тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний
документ (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний опис
публікації (документа).
3.3. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома виконавцями НДР
(ДКР), то кожен з них (головний виконавець і співвиконавці) подає
до УкрІНТЕІ заповнений бланк ОК на ту частину роботи, що виконана
ним самостійно, відповідно до вимог, викладених у пп. 3.1, 3.2
цього Порядку.
3.4. Заповнені бланки ОК, які не відповідають вимогам цього
Порядку, повертаються виконавцю НДР (ДКР) для виправлення (із
зазначенням причин повернення). Виконавець зобов'язаний у
10-денний строк з дня одержання бланка ОК виправити його та
повернути до УкрІНТЕІ.
3.5. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка ОК надає
роботі державний обліковий номер і в 10-денний строк надсилає
виконавцю НДР (ДКР) копію бланка ОК. ОК на електронному носії, звіти про НДР і пояснювальні
записки до ДКР виконавцю та власнику результатів НДР (ДКР) не
повертаються.
4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ
ДОКУМЕНТІВ ІЗ ДИСЕРТАЦІЙ
4.1. Спеціалізована вчена рада, на якій відбувся захист
кандидатської або докторської дисертації, відповідно до вимог,
визначених Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28.06.97 N 644 ( 644-97-п ) "Про затвердження Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", у
30-денний строк з дня захисту подає до УкрІНТЕІ: - супровідний лист, у якому наводяться вихідний номер і дата
листа, назва дисертації, перелік супровідних до дисертації
документів, що подаються до УкрІНТЕІ; - заповнений бланк ОКД на паперовому носії у двох
примірниках, завірений підписами та печаткою; - заповнений бланк ОКД на електронному носії; - автореферат та дисертацію на електронному носії.
4.2. Заповнені бланки ОКД та дисертації, які не відповідають
вимогам цього Порядку, повертаються для виправлення (із
зазначенням причин повернення) на адресу спеціалізованої вченої
ради, на якій відбувся захист дисертації. Спеціалізована вчена
рада зобов'язана в 20-денний строк з дня одержання документів
виправити їх та повернути до УкрІНТЕІ.
4.3. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка ОКД та
дисертації присвоює роботі державний обліковий номер і в 10-денний
строк надсилає копію ОКД за адресою, вказаною у супровідному
листі.
4.4. Автореферати, дисертації та ОКД на електронному носії
спеціалізованим вченим радам та здобувачам наукового ступеня не
повертаються.
5. УМОВИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ,
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
5.1. Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статтею 41 Закону України "Про власність"
( 697-12 ) від 07.02.91 результати НДР (ДКР), у тому числі
дисертації, є об'єктами права інтелектуальної власності.
Відносини, що виникають у цій сфері, регулюються законодавством
України.
5.2. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про НДР, ДКР
та дисертації відповідно до умов, зазначених виконавцем НДР (ДКР)
у реєстраційно-облікових документах. 5.2.1. Умови поширення реєстраційно-облікових документів
визначаються виконавцем НДР (ДКР), про що в полі 5256 "Особливі
позначки" робиться відповідний запис. 5.2.2. Умови поширення звітних документів щодо НДР, ДКР та
дисертацій визначаються власником результатів роботи, про що в
полях 5535 "Умови поширення в Україні" та 5211 "Умови передачі
зарубіжним країнам" облікових документів виконавцем НДР (ДКР)
робиться відповідний запис.
5.3. Передача інформації про розпочаті, завершені НДР, ДКР та
захищені дисертації за кордон юридичним (фізичним) особам
регулюється чинним законодавством України і здійснюється на основі
багатосторонніх, двосторонніх договорів.
6. ОБОВ'ЯЗКИ УКРІНТЕІ ЯК ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ І ДИСЕРТАЦІЙ
6.1. Проведення науково-методичної роботи з питань
організації державної реєстрації та обліку НДР, ДКР і дисертацій.
6.2. Формування державного фонду першоджерел НДР, ДКР та
дисертацій.
6.3. Формування і ведення автоматизованої бази даних "НДР,
ДКР та дисертації України".
6.4. Довідково-інформаційне обслуговування споживачів
відомостями про дослідження і розробки, що провадяться в Україні. Послуги, пов'язані з довідково-інформаційним обслуговуванням,
УкрІНТЕІ надає на договірних засадах окрім послуг, які надаються
центральним органам виконавчої влади. 6.4.1. Інформаційна підтримка рішень, що їх приймають
центральні органи виконавчої влади з питань формування
науково-технічної політики в Україні. 6.4.2. Інформаційне супроводження державної наукової та
науково-технічної експертизи НДР і ДКР. 6.4.3. Підготовка і поширення інформаційних періодичних
видань про результати науково-технічної діяльності в Україні. 6.4.4. Підготовка за інформаційними запитами тематичних
добірок, оглядів, аналітичних, реферативних і фактографічних
довідок з використанням державного фонду реєстраційних, облікових
і звітних документів про НДР, ДКР та дисертації. 6.4.5. Здійснення міжгалузевого та міждержавного обміну
інформацією про результати НДР, ДКР.
6.5. Сприяння формуванню ринку науково-технічної продукції.
Начальник Департаменту адміністративної
роботи та контролю А.В.Домашенко
Додаток 1
до пункту 1.5.1 Порядку
державної реєстрації та
обліку відкритих
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НДР І ДКР (РК)
5013. Реєстраційна картка 01 |5436. Державний реєстраційний 5256. Особливі позначки ________ |номер 5418. N, дата супровідного листа |----------------------- || | | | | | | | | | | | ________________________________ |----------------------- |7146. Підстави для 5517. Державний реєстраційний |проведення роботи (цифрою) ____ номер, який анулюється |7191. Вид роботи (цифрою) _____ ----------------------- |7199. Науковий напрям | | | | | | | | | | | | |7200. ДНТП (цифрою) ______ ----------------------- |7020. Шифр ДНТП ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ НДР (ДКР) |_______________________________ | 2457. Ідентифікаційний код за |_______________________________ ЄДРПОУ | --------------------- |7022.Номер ДЦП | | | | | | | | | | | |_______________________________ --------------------- |7021. Шифр роботи _____________ 2151. Назва |_______________________________ (1 - українською мовою, |_______________________________ 2 - російською мовою, |7209. Комплексність 3 - англійською мовою) |роботи (цифрою) _______________ 1. _____________________________ |7210. Державний реєстраційний ________________________________ |номер роботи головної ________________________________ |організації - виконавця НДР ________________________________ |(ДКР) 2. _____________________________ |----------------------- ________________________________ || | | | | | | | | | | | ________________________________ |----------------------- 3.______________________________ |5274. Шифр геолфонду ________________________________ |_______________________________ ________________________________ |9027. Назва роботи ________________________________ |( 1 - українською мовою, |2 - російською мовою, 2358. Скорочена назва |3 - англійською мовою) ________________________________ |1. ____________________________ ________________________________ |_______________________________ 2655. Адреса |_______________________________ ________________________________ |_______________________________ ________________________________ |2. ____________________________ 2934. |_______________________________ Телефон ________________________ |_______________________________ 2394. E-mail ___________________ |_______________________________ 1332. Скорочена офіційна назва |3. ____________________________ міністерства (іншого центрального |_______________________________ органу виконавчої влади), якому |_______________________________ підпорядковується організація - | виконавець НДР (ДКР) |9036. Порядковий N; початок та |закінчення етапу; ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА НДР (ДКР) |вид звітного документа з НДР 2458. Ідентифікаційний код за |(ДКР); назва етапу ЄДРПОУ | --------------------- |1.----------- ----------- ----- | | | | | | | | | | | | | | |.| | | | | |.| | | | | | --------------------- | ----------- ----------- ----- 2152. Назва |_______________________________ ________________________________ |_______________________________ 2656. Адреса | ________________________________ |2.----------- ----------- ----- | | | |.| | | | | |.| | | | | | ________________________________ | ----------- ----------- ----- КОШТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ |_______________________________ (ТИС.ГРН.) |_______________________________ 7713. Держбюджет __________ | 7722. Кошти замовника __________ |3.----------- ----------- ----- | | | |.| | | | | |.| | | | | | 7704. Власні кошти __________ | ----------- ----------- ----- |_______________________________ ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ |_______________________________ 7353. Початок ---------------- | | | | .| | | | |--+--+--+--+--| |4.----------- ----------- ----- | | | .| | | | | | |.| | | | | |.| | | | | | 7362. Закінчення ---------------- | ----------- ----------- ----- |_______________________________ 9126. Мета роботи |_______________________________ ________________________________ | ________________________________ |5634. Індекс УДК ______________ ________________________________ |_______________________________ ________________________________ |5616. Коди тематичних рубрик ________________________________ |----------------- ________________________________ || | |.| | |.| | | ________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ________________________________ || | |.| | |.| | | ________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ________________________________ || | |.| | |.| | | ________________________________ |----------------- ________________________________ |----------------- ________________________________ || | |.| | |.| | | ________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ________________________________ || | |.| | |.| | | ||-+-+-+-+-+-+-+-| || | |.| | |.| | | 9153. Очікувані результати |----------------- ________________________________ |6111. Керівник організації - ________________________________ |виконавця НДР (ДКР) ________________________________ |_______________________________ ________________________________ |(прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________ | ________________________________ |6210. Науковий ступінь, вчене ________________________________ |звання керівника організації - ________________________________ |виконавця НДР (ДКР) ________________________________ |_______________________________ ________________________________ | Підпис М.п. | 2142. Співвиконавці |6120. Керівник роботи ________________________________ |( 1- українською мовою 1. _____________________________ |2 - російською мовою, ________________________________ |3 - англійською мовою) ________________________________ |_______________________________ ________________________________ | (прізвище, ім'я, по батькові) 2. _____________________________ | ________________________________ |6228. Науковий ступінь, вчене ________________________________ |звання керівника роботи ________________________________ |_______________________________ 3. _____________________________ | Підпис ________________________________ | ________________________________ |6140. Керівник відділу ________________________________ |держреєстрації УкрІНТЕІ 4. _____________________________ |_______________________________ ________________________________ | (прізвище, ім'я, по батькові) ________________________________ | Підпис М.п.
ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ І
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ
Для реєстраційної картки НДР і ДКР (далі - РК)
використовуються бланки формату А4, щільність паперу 60-80
г/ кв. м. РК розбита на поля, які мають цифрові коди. У кожному
полі виділено зони для заповнення. Текст у картці друкується
на друкарській машинці або на комп'ютері. Шрифт має бути чітким,
контрастним, висотою не менше 1,8 мм. При заповненні картки слід суворо дотримуватися формату
відповідного поля. Вертикальну риску, яка поділяє картку навпіл,
при заповненні перетинати не дозволяється. Усі поля РК заповнюються українською мовою. У РК фіксуються такі дані: У полі 5013 "Реєстраційна картка 01" - символ картки (не
заповнюється). У полі 5256 "Особливі позначки" - проставляється цифровий
код, який відповідає режиму доступу до інформації з НДР (ДКР), що
міститься в РК, зі словесним розшифруванням: 5 - "Відкрита"; 4 - "Конфіденційна"; 1 - "Для службового користування". У полі 5418 "N, дата супровідного листа" проставляються
(через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа виконавця
НДР (ДКР) і дата відправки РК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється
відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ). У полі 5517 "Державний реєстраційний номер, який анулюється"
- наводиться державний реєстраційний номер роботи, назва якої
змінюється (у цьому випадку роботі надається новий номер з
одночасним анулюванням попереднього номера).
Відомості про виконавця НДР (ДКР) У полі 2457 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" виконавець НДР
(ДКР) проставляє ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України. Фізична особа - виконавець НДР (ДКР) вказує ідентифікаційний
код за Державним реєстром фізичних осіб. У полі 2151 "Назва (1 - українською мовою, 2 - російською
мовою, 3 - англійською мовою)" вказується назва організації -
виконавця НДР (ДКР). У полі 2358 "Скорочена назва" вказується скорочена назва
організації -виконавця НДР (ДКР). У полі 2655 "Адреса" вказується адреса (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, помешкання) виконавця НДР
(ДКР). У полі 2934 "Телефон" вказується номер телефону виконавця
НДР (ДКР). У полі 2394 "E-mail" вказується адреса електронної пошти
виконавця НДР. У полі 1332 "Скорочена офіційна назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади), якому підпорядковується
організація - виконавець НДР (ДКР)" вказується назва органу
виконавчої влади, якому підпорядковується організація - виконавець
НДР (ДКР). Підприємства з недержавною формою власності вказують
назву місцевого органу виконавчої влади, в якому вони
зареєстровані.
Відомості про замовника НДР (ДКР) У полі 2458 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" виконавець НДР
(ДКР) проставляє код організації, що є замовником НДР (ДКР), за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Якщо замовником НДР (ДКР) є фізична особа, вказується її
ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних осіб. У полі 2152 "Назва" вказується назва організації -
замовника НДР (ДКР). У полі 2656 "Адреса" вказується адреса (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, помешкання) організації -
замовника НДР (ДКР).
Кошти для виконання робіт (тис. грн.) У полі 7713 "Держбюджет" - бюджетні асигнування. У полі 7722 "Кошти замовника" - кошти замовника НДР (ДКР). У полі 7704 "Власні кошти" - власні кошти виконавця НДР
(ДКР). Якщо виконавець НДР (ДКР) є головним у комплексній роботі,
вказується ціна за угодою або кошторисна вартість тієї частини
роботи, яка виконується його власними силами.
Терміни виконання роботи Указуються за полями - 7353, 7362. У полі 7353 "Початок" указуються місяць (двома арабськими
цифрами) та дві останні цифри року початку роботи. У полі 7362 "Закінчення" указуються місяць (двома
арабськими цифрами) та дві останні цифри року закінчення роботи. У полі 5436 "Державний реєстраційний номер" номер
проставляється УкрІНТЕІ. У полі 7146 "Підстави для проведення роботи (двома арабськими
цифрами)" - план, завдання, договір тощо, відповідно до яких на
заявлену роботу виділяються асигнування. Проставляється
відповідний код: 07 - "Завдання (програма, план), затверджене органами
виконавчої влади (Кабінетом Міністрів України, місцевими органами
виконавчої влади)"; 34 - "Завдання міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади"; 52 - "Угода з організацією (фондом, асоціацією, концерном
тощо)"; 43 - "Власна ініціатива" (якщо робота виконується з власної
ініціативи за кошти виконавця НДР або ДКР); 25 - "Угода з фізичною особою". Замовником НДР (ДКР) виступає
фізична особа, за рахунок коштів якої виконується робота. У полі 7191 "Вид роботи (двома арабськими цифрами)"
проставляється відповідний код. Напрям (характер) роботи
визначається внаслідок узгодження між замовником і виконавцем НДР
(ДКР): 39 - "НДР фундаментальна"; 48 - "НДР прикладна"; 57 - "ДКР"; 66 - "Проектно-технологічна". У полі 7199 "Науковий напрям" вказується номер пріоритетного
напряму у переліку, відповідно до Закону України "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ). У полі 7200 "ДНТП (цифрою)" вказуються дані про державну
науково-технічну програму для робіт, що провадяться за державними
(в тому числі комплексними) програмами. Проставляється код
програми: 1 - "Національна"; 2 - "Державна"; 3 - "Міждержавна"; 4 - "Регіональна"; 5 - "Міжрегіональна"; 6 - "Галузева (багатогалузева)". Якщо програма комплексна, то проставляється (через крапку з
комою) потрібна кількість кодів. У полі 7020 "Шифр ДНТП" зазначається шифр державної
науково-технічної програми, якщо за цією програмою виконується
робота. Указується (без конкретизації завдань та етапів) тільки шифр
програми, в рамках якої провадиться НДР (ДКР). У полі 7022 "Номер ДЦП" зазначається реєстраційний номер
державної цільової програми згідно з переліком, затвердженим
Мінекономіки України. У полі 7021 "Шифр роботи" вказується шифр, наданий роботі
організацією - виконавцем НДР (ДКР) або міністерством (іншим
центральним органом виконавчої влади), якому ця організація
підпорядковується. У полі 7209 "Комплексність роботи (цифрою)" проставляється
залежно від статусу виконавця НДР (ДКР), як учасника роботи,
відповідний код: 17 - "Головний виконавець"; 71 - "Співвиконавець". У полі 7210 "Державний реєстраційний номер роботи головного
виконавця НДР (ДКР)" при заповненні карти співвиконавцем
вказується державний реєстраційний номер роботи, що зареєстрована
головним виконавцем НДР (ДКР). У полі 5274 "Шифр геолфонду" - поле заповнюється у разі
державної реєстрації тієї НДР (ДКР), яка пов'язана з геологічним
вивченням надр. Вказується шифр, наданий роботі Міністерством
екології та природних ресурсів України. У полі 9027 "Назва роботи (1 - українською мовою, 2 -
російською мовою, 3 - англійською мовою)" вказується назва
роботи, яка зазначена в договірному документі. У полі 9126 "Мета роботи" в довільной формі викладається
(не повторюючи назви роботи) мета проведення дослідження або
розробки. У полі 9153 "Очікувані результати" в довільному викладі
описуються очікувані результати роботи, вказуються конкретні
заплановані характеристики та параметри об'єкта дослідження або
розробки. У полі 2142 "Співвиконавці" при заповненні РК головним
виконавцем НДР (ДКР) подаються (через крапку з комою) такі
відомості про співвиконавців НДР (ДКР): ідентифікаційній код за
ЄДРПОУ, повна назва співвиконавця із зазначенням його адреси. У полі 9036 "Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид
звітного документа; назва етапу" зазначаються порядковий номер
етапу роботи; початок (місяць та дві останні цифри року початку
етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року
закінчення етапу); вид звітного документа про НДР (ДКР): 91 - "Заключний звіт"; 37 - "Пояснювальна записка"; 19 - "Без звіту". При заповненні РК наводяться назви етапів, які виконавець НДР
(ДКР) виконує безпосередньо. У полі 5634 "Індекс УДК" індекс проставляється за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації". У полі 5616 "Коди тематичних рубрик" коди проставляються
УкрІНТЕІ. У полі 6111 "Керівник організації - виконавця НДР (ДКР)"
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника організації -
виконавця НДР (ДКР). У полі 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника
організації - виконавця НДР (ДКР)" зазначаються науковий ступінь,
вчене звання керівника організації - виконавця НДР (ДКР). Підпис керівника організації засвідчується печаткою. У полі 6120 "Керівник роботи" (1 - українською мовою, 2 -
російською мовою, 3 - англійською мовою)" зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника НДР (ДКР) . У полі 6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи"
зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР)
організації - виконавця НДР (ДКР). Якщо виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, в полях 6120 і
6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,
звання. Підпис завіряється нотаріально або організацією, в якій
працює фізична особа. У полі 6140 "Керівник відділу держреєстрації УкрІНТЕІ"
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника відділу
держреєстрації УкрІНТЕІ. Підпис засвідчується печаткою.
Додаток 2
до пункту 1.5.2 Порядку
державної реєстрації та
обліку відкритих
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій
ОБЛІКОВА КАРТКА НДР І ДКР (ОК)
5013. Облікова картка ____________ |5437. Державний обліковий |номер 5256. Особливі позначки __________ |----------------------- || | | | | | | | | | | | |----------------------- 5418. N, дата супровідного листа |7200. ДНТП (цифрою) ________ __________________________________ |7020. Шифр ДНТП ____________ 5436. Державний реєстраційний номер |7022. Номер ДЦП ____________ ----------------------- | | | | | | | | | | | | | | ----------------------- |7199. Науковий напрям ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ НДР (ДКР) |7021. Шифр роботи __________ 2457. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |____________________________ --------------------- |____________________________ | | | | | | | | | | | | --------------------- | 2151. Назва (1 - українською мовою, |9036. Порядковий N; початок; 2 - російською мовою, |закінчення етапу;вид етапу; 3 - англійською мовою) |назва етапу НДР (ДКР) 1. _________________________________ |N --- ----------- ____________________________________ | | | | | |.| | | ____________________________________ | --- ----------- ____________________________________ | ----------- --- | | | |.| | | | | 2. _________________________________ | ----------- --- ____________________________________ |____________________________ ____________________________________ |____________________________ 3. _________________________________ |5526. N держобліку ____________________________________ |виконаних етапів роботи ____________________________________ |____________________________ 2358. Скорочена назва |____________________________ ____________________________________ | |9027. Назва роботи 2655. Адреса |(1 - українською мовою, ____________________________________ |2 - російською мовою, ____________________________________ |3 - англійською мовою) | 2934. Телефон |1. 2394. E-mail |____________________________ 1332. Скорочена офіційна назва |____________________________ міністерства (іншого центрального |____________________________ органу виконавчої влади), якому |____________________________ підпорядковується організація - |2. виконавець НДР (ДКР) _______________ |____________________________ ____________________________________ |____________________________ ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РЕЗУЛЬТАТІВ |____________________________ НДР (ДКР) |____________________________ 2459. Ідентифікаційний код за |3. ЄДРПОУ --------------------- |____________________________ | | | | | | | | | | | |____________________________ --------------------- |____________________________ 2153. Назва |____________________________ ___________________________________ |____________________________ ___________________________________ | 2360. Скорочена назва |5490. Патенти (цифрами) ___________________________________ |____________________________ 2657. Адреса |5562. Звіт про патентні ___________________________________ |дослідження ________________ ___________________________________ |7344. Упровадження 2935. Телефон _____________________ |результатів роботи _________ 2395. E-mail ______________________ |5040. Вид звітного документа 1333. Скорочена офіційна назва |5715. Мова документа _______ міністерства (іншого центрального |5742. Кількість сторінок ___ органу виконавчої влади), якому |7209. Комплексність підпорядковується організація - |роботи (цифрами) ___________ власник результатів НДР (ДКР) |7210. Державний ___________________________________ |реєстраційний номер роботи ___________________________________ |головної організації - 5518 N юридичного документа, дата |виконавця НДР (ДКР) видачі |----------------------- || | | | | | | | | | | | |----------------------- 9117. Реферат (1 -українською мовою, |2142. Співвиконавці 2 - російською мовою, |1. _________________________ 3 - англійською мовою) |____________________________ 1. |2. _________________________ ____________________________________ |____________________________ ____________________________________ |3. _________________________ ____________________________________ |____________________________ ____________________________________ | ____________________________________ |5535. Умови поширення в ____________________________________ | Україні ______________ ____________________________________ |5211. Умови передачі 2. | зарубіжним країнам ___ ____________________________________ |6012. Ціна звітної ____________________________________ | документації _________ ____________________________________ |7326. Продукція, що ____________________________________ | пропонується ____________________________________ | до реалізації ________ ____________________________________ |5634. Індекс УДК ____________________________________ |____________________________ 3. |5616. Коди тематичних рубрик ____________________________________ |----------------- ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ |----------------- ____________________________________ |----------------- ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ ||-+-+-+-+-+-+-+-| ____________________________________ || | |.| | |.| | | ____________________________________ |----------------- |6111. Керівник організації - |виконавця НДР (ДКР) 5635. Перевага роботи над |____________________________ наявними аналогами | (прізвище, ім'я, по ___________________________________ | батькові) ___________________________________ |6210. Науковий ступінь, ___________________________________ |вчене звання керівника ___________________________________ |організації - виконавця НДР ___________________________________ |(ДКР) ___________________________________ |____________________________ | Підпис М.п. 5481. Бібліографічний опис |6120. Керівник роботи (статей, монографій, нормативно- |(1 - українською мовою технічної документації тощо) |2 - російською мовою, ___________________________________ |3 - англійською мовою) ___________________________________ |6228. Науковий ступінь, ___________________________________ |вчене звання керівника ___________________________________ |роботи ___________________________________ |___________________________ ___________________________________ | Підпис |1640. Керівник відділу |держреєстрації УкрІНТЕІ |____________________________ | (прізвище, ім'я, по | батькові) |Підпис М.п.
ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ І
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ
Для облікової картки НДР і ДКР (далі - ОК) використовуються
бланки формату А4, щільність паперу 60-80 г/ кв. м. ОК розбита на
поля, які мають цифрові коди. У кожному полі виділено зони для
заповнення. Текст у картці друкується на друкарській машинці або
на комп'ютері. Шрифт має бути чітким, контрастним, висотою не
менше 1,8 мм. При заповненні картки слід суворо дотримуватися формату
відповідного поля. Вертикальну риску, яка поділяє картку навпіл,
при заповненні перетинати не дозволяється. Усі поля ОК заповнюються українською мовою. В ОК фіксуються такі дані: У полі 5013 "Облікова картка" проставляється цифровий код: 02 - "ОК зі звітом про НДР (з пояснювальною запискою до
ДКР)"; 03 - "ОК без звіту про НДР (без пояснювальної записки до
ДКР)". У полі 5256 "Особливі позначки" проставляється цифровий
код, який відповідає режиму доступу до інформації з НДР (ДКР), що
міститься в ОК, зі словесним розшифруванням: 5 - "Відкрита"; 4 - "Конфіденційна"; 1 - "Для службового користування" У полі 5418 "N, дата супровідного листа" проставляються
(через крапку з комою) вихідний номер супровідного листа виконавця
НДР (ДКР) і дата відправлення ОК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється
відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153-97-п ). У полі 5436 "Державний реєстраційний номер" вказується
державний реєстраційний номер роботи, за якою подається ОК.
Відомості про виконавця НДР (ДКР) У полі 2457 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" виконавець НДР
(ДКР) проставляє ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України. Фізична особа - виконавець НДР (ДКР) вказує
ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних осіб. У полі 2151 "Назва (1 - українською мовою, 2 - російською
мовою, 3 - англійською мовою)" вказується назва організації -
виконавця НДР (ДКР). У полі 2358 "Скорочена назва " вказується скорочена назва
організації - виконавця НДР (ДКР). У полі 2655 "Адреса" вказується адреса (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, помешкання) виконавця НДР
(ДКР). У полі 2934 "Телефон" вказується номер телефону виконавця
НДР (ДКР). У полі 2394 "E-mail" вказується адреса електронної пошти
виконавця НДР (ДКР). У полі 1332 "Скорочена офіційна назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади), якому підпорядковується
організація - виконавець НДР (ДКР)" вказується назва органу
виконавчої влади, якому підпорядковується організація - виконавець
НДР (ДКР). Підприємства з недержавною формою власності вказують
назву місцевого органу виконавчої влади, в якому вони
зареєстровані.
Відомості про власника результатів НДР (ДКР) У полі 2459 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" виконавець НДР
(ДКР) проставляє код організації - власника результатів НДР (ДКР)
за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Якщо власником результатів НДР (ДКР) є фізична особа, то
вказується її ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних
осіб. У полі 2153 "Назва" вказується назва організації - власника
результатів НДР (ДКР). У полі 2360 "Скорочена назва" вказується скорочена назва
організації - власника результатів НДР (ДКР). У полі 2657 "Адреса" - указується адреса (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, помешкання) власника
результатів НДР (ДКР). У полі 2935 "Телефон" указується номер телефону власника
результатів НДР (ДКР). У полі 2395 "E-mail" вказується адреса електронної пошти
виконавця НДР (ДКР). У полі 1333 "Скорочена офіційна назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади), якому підпорядковується
організація - власник результатів НДР (ДКР)" указується назва
органу виконавчої влади, якому підпорядковується організація -
власник результатів НДР (ДКР). Підприємства з недержавною формою
власності зазначають назву місцевого органу виконавчої влади, в
якому вони зареєстровані. У полі 5518 "N юридичного документа, дата видачі"
вказуються (для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного
документа, який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР). У полі 5437 "Державний обліковий номер" номер
проставляється УкрІНТЕІ. У полі 7200 "ДНТП (цифрою)" вказуються дані про державну
науково-технічну програму для робіт, що провадяться за державними
(в тому числі комплексними) програмами. Проставляється код
програми:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »