Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і [...]
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Перелік від 27.07.2017967
Документ v0967874-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2018, підстава v1378874-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 967

Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1378 від 07.11.2017}

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії", статті 16 Закону України "Про теплопостачання" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 02 листопада 2012 року № 357 "Про затвердження Методики формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2012 року за № 1916/22228 (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур’єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.07.2017  № 967

ПОРЯДОК
формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії) на принципах стимулюючого регулювання для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

Обов’язковими умовами переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії і застосування цього Порядку є:

1) проведення (одноразово) суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, та наявність позитивної рецензії звіту про оцінку таких активів рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

2) наявність встановленого не пізніше ніж за 12 місяців до дати звернення щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання тарифу на транспортування теплової енергії для суб'єкта природних монополій, який провадить (має намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та є ліцензіатом НКРЕКП, або тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання у випадку, якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) одночасно господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

3) наявність у ліцензіата довгострокової інвестиційної програми, погодженої відповідним органом місцевого самоврядування, що подається на схвалення до НКРЕКП відповідно до вимог статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", після проведення відкритого обговорення (відкритого слухання);

4) наявність погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо:

застосування ліцензіатом тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

застосування ліцензіатом двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання у випадку, якщо ліцензіат звертається до НКРЕКП для встановлення таких тарифів;

графіка (режиму) надання послуг з централізованого постачання гарячої води протягом періоду, на який будуть встановлюватися тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

5) наявність документів, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

Виконання обов’язкових умов переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії і застосування цього Порядку надає ліцензіату право на звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 964.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація - систематичний розподіл регуляторної бази активів, що розраховується з урахуванням визначених НКРЕКП для цілей стимулюючого регулювання строків корисного використання активів, груп активів та методів нарахування амортизації;

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

витрати загального призначення - витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності, що розподіляються між видами господарської діяльності ліцензіата за базами розподілу, встановленими або погодженими НКРЕКП;

двоставковий тариф на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості та абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз прогнозного необхідного доходу, що складається з двох окремих частин (умовно-змінної та умовно-постійної) і встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

загальновиробничі витрати - змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;

інші види господарської діяльності - усі види господарської діяльності ліцензіата, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання;

контрольовані операційні витрати - операційні витрати, величина яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання - виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії;

неконтрольовані операційні витрати - операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу та які визначаються на основі показників, що встановлюються відповідно до положень чинного законодавства України та/або відповідними державними органами;

неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання - надання послуг з централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води, на які НКРЕКП встановлює тарифи;

очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців поточного року, що є в наявності станом на момент проведення розрахунків, та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за кількість місяців попереднього року, що дорівнює різниці між дванадцятьма  місяцями та кількістю місяців поточного року, що є в наявності станом на момент проведення розрахунків;

прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку прогнозного необхідного доходу і тарифів на транспортування теплової енергії на регуляторний період до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами прогнозного необхідного доходу, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та тарифів на транспортування теплової енергії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки;

скоригований необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цим Порядком з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу і відповідності цільовому показнику якості та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат ресурсів та залучення інвестицій;

тариф на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз прогнозного (скоригованого) необхідного доходу, що встановлюється НКРЕКП без урахування податку на додану вартість;

умовно-змінні витрати на транспортування теплової енергії - витрати на транспортування теплової енергії, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу відпуску з мереж теплової енергії;

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії - вартість транспортування одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз умовно-змінних витрат на транспортування теплової енергії;

умовно-постійні витрати на транспортування теплової енергії - витрати на транспортування теплової енергії, що не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу відпуску з мереж теплової енергії;

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на транспортування теплової енергії - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год) теплового навантаження об’єктів теплоспоживання як грошовий вираз умовно-постійних витрат на транспортування теплової енергії та доходу на регуляторну базу активів;

цільовий показник якості - завдання щодо забезпечення якісного провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про природні монополії", "Про теплопостачання" та в інших нормативно-правових актах.

1.3. Тарифи на транспортування теплової енергії формуються у розрізі груп споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності), інші споживачі) за наявності економічного обґрунтування такої диференціації, в іншому випадку тариф на транспортування теплової енергії формується в єдиному розмірі для всіх груп споживачів.

Ліцензіат може звернутися до НКРЕКП щодо встановлення двоставкових тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання (далі - двоставковий тариф). Особливості розрахунку двоставкових тарифів наведені в главі 3 цього Порядку.

1.4. З метою формування тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання витрати враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та поділяються на контрольовані операційні витрати, неконтрольовані операційні витрати, витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, витрати на електроенергію для технологічних потреб і амортизацію.

Групування витрат здійснюється за такими статтями: прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та інші операційні витрати. Витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах та витрати на електроенергію для технологічних потреб включаються до складу прямих витрат.

Ліцензіат, який одночасно провадить (має намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії та/або транспортування теплової енергії та/або постачання теплової енергії та/або інші види господарської діяльності, здійснює розподіл витрат загального призначення між усіма видами господарської діяльності пропорційно прямим витратам на оплату праці. Для розподілу витрат загального призначення ліцензіат може застосувати інші бази розподілу, ніж зазначено в цьому пункті, обрані із передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, за умови узгодження їх з НКРЕКП.

Бази розподілу витрат загального призначення, що застосовуються ліцензіатом, зазначаються в окремому положенні (внутрішньому документі) або розділі розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата.

Ліцензіат забезпечує ведення обліку окремо за кожним видом господарської діяльності.

1.5. Розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії здійснюється в такій послідовності:

1) до початку регуляторного періоду НКРЕКП встановлює параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду:

цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах;

цільове завдання щодо скорочення витрат електроенергії на технологічні потреби;

цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

цільовий показник якості (починаючи з другого регуляторного періоду);

регуляторну норму доходу.

Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії та є однаковими для всіх ліцензіатів, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюватиметься на всіх ліцензіатів, які звернуться до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії, які визначаються НКРЕКП індивідуально для кожного ліцензіата, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюватиметься на конкретного ліцензіата, який звернеться до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання;

2) до початку регуляторного періоду визначаються прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу:

а) відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються постановою Кабінету Міністрів України щороку:

індекс споживчих цін;

індекс цін виробників промислової продукції;

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної).

На підставі показника середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) розраховується індекс середньомісячної заробітної плати працівників (ІСЗПt) за формулою

(1)

де

-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року t, грн;


-

показник середньомісячної заробітної плати працівників (номінальної) для року (t-1), грн.

За наявності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції та показника середньомісячної (номінальної) заробітної плати працівників за декількома сценаріями застосовується їх менше значення. У разі відсутності прогнозу індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, показника середньомісячної (номінальної) заробітної плати працівників на певний рік регуляторного періоду або якщо прогнозне значення індексів менше чи дорівнює 100 %, може використовуватися значення наявного прогнозу відповідного індексу чи показника за попередній рік;

б) на підставі поданих до НКРЕКП в установленому чинним законодавством України порядку даних ліцензіата щодо:

інвестиційної програми. Інвестиційна програма на перший рік регуляторного періоду подається ліцензіатом та схвалюється НКРЕКП в установленому законодавством порядку. Одночасно ліцензіат подає довгострокову інвестиційну програму на період не менше ніж на 3 роки для першого регуляторного періоду та не менше ніж на 5 років для другого регуляторного періоду, а у випадку залучення кредитних коштів - на період дії кредитного договору (угоди);

річного плану транспортування теплової енергії, узгодженого органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Показники річного плану транспортування теплової енергії визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням фактичних за останні п’ять років та прогнозних обсягів транспортування теплової енергії, цільових показників втрат теплової енергії в мережах, укладених зі споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, що мають суттєвий вплив на показники річного плану транспортування теплової енергії. Ліцензіат подає обґрунтування та підтверджуючі документи щодо техніко-економічних факторів, урахованих при формуванні показників річного плану транспортування теплової енергії.

Для включення до показників річного плану транспортування теплової енергії та врахування у розрахунках прогнозного необхідного доходу і тарифів на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання на кожний рік регуляторного періоду визначається цільовий показник втрат теплової енергії в мережах (ЦПвтt).

Цільовий показник втрат теплової енергії визначається як різниця між обсягом втрат теплової енергії в мережах на кожний рік регуляторного періоду, розрахованим ліцензіатом з урахуванням обсягу втрат теплової енергії в мережах за базовий рік, приведеного до співставних умов, але без урахування прогнозного скорочення обсягу втрат теплової енергії в мережах відповідно до довгострокової інвестиційної програми, та цільовим завданням щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах, встановленим НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду.

Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду та визначається на підставі даних довгострокової інвестиційної програми щодо прогнозного скорочення втрат теплової енергії в мережах, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів інвестиційної програми ліцензіата, та з урахуванням результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії. Цільове завдання щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах встановлюється НКРЕКП в абсолютних одиницях (Гкал) на кожний рік регуляторного періоду.

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії та виробництва теплової енергії або транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії та прогнозує зміну обсягів виробництва теплової енергії та/або обсягів постачання (корисного відпуску) теплової енергії, починаючи з другого року регуляторного періоду, порівняно з показниками першого року регуляторного періоду, він зобов’язаний врахувати ці зміни та звернутися до НКРЕКП з відповідним пакетом документів для встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та/або постачання теплової енергії;

3) на основі параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період, розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожний рік регуляторного періоду.

1.6. Протягом регуляторного періоду щороку проводиться коригування необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також ураховується відповідність цільовому показнику якості.

2. Визначення необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду на основі встановлених параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень за формулою

(2)

де

-

неконтрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;


-

контрольовані операційні витрати з транспортування теплової енергії в році t, тис. грн;


-

витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах у році t, тис. грн;


-

витрати на електроенергію для технологічних потреб у році t, тис. грн;


-

амортизація в році t, тис. грн;


-

дохід на регуляторну базу активів у році t, тис. грн;

1) при розрахунку прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії не враховуються витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України "Про природні монополії";

2) до складу неконтрольованих операційних витрат включаються тільки ті витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з транспортування теплової енергії:

витрати на товари, роботи та послуги, ціни (тарифи), які підлягають державному регулюванню (у т. ч. витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання), крім витрат на електроенергію для технологічних потреб і витрат на воду для технологічних потреб та водовідведення;

витрати на податки, збори та інші, передбачені чинним законодавством України, обов’язкові платежі (у тому числі внески на регулювання), крім податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

витрати на оренду цілісних майнових комплексів у частині активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

витрати на обов’язкове страхування, крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний внесок);

інші витрати, що залежать від показників, величина (ставка) яких установлюється відповідно до вимог чинного законодавства України та/або відповідними державними органами.

Неконтрольовані операційні витрати виділяються у складі прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат;

3) обсяг неконтрольованих операційних витрат на кожний рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу неконтрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата на регуляторний період. У разі відхилення прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат від фактичних значень неконтрольованих операційних витрат ці витрати підлягають щорічному коригуванню відповідно до пункту 2.8 цієї глави;

4) контрольовані операційні витрати включають витрати, пов’язані із провадженням господарської діяльності з транспортування теплової енергії. До складу контрольованих операційних витрат не включаються амортизація, витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах, витрати на електроенергію для технологічних потреб і витрати, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави.

До складу контрольованих операційних витрат включаються:

а) прямі матеріальні витрати, у тому числі:

витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення, зокрема витрати на підживлення та наповнення мереж, регенерацію фільтрів, гідравлічні випробування теплових мереж і обладнання, промивання теплових мереж, та інші витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії;

матеріальні витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до регуляторної бази активів (далі - РБА), що виконується господарським способом;

інші прямі матеріальні витрати, пов’язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

б) прямі витрати на оплату праці виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

в) інші прямі витрати:

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки) засобів обліку, які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні та які не є вузлами комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

{Абзац третій підпункту «в» підпункту 4 пункту 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1378 від 07.11.2017}

витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до РБА, що виконується підрядним способом;

інші прямі витрати, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

г) загальновиробничі витрати, крім амортизації активів загальновиробничого призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави;

д) адміністративні витрати, крім амортизації активів загальногосподарського призначення та витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави;

е) інші операційні витрати, крім витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 цієї глави. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з господарською діяльністю з транспортування теплової енергії, які не увійшли до складу прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та амортизації.

У випадку якщо ліцензіат провадить (має намір провадити) будь-які інші види господарської діяльності, крім транспортування теплової енергії, контрольовані та неконтрольовані операційні витрати, крім прямих витрат, включаються до прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії в частці, визначеній з використанням баз розподілу відповідно до пункту 1.4 глави 1 цього Порядку;

5) обсяг контрольованих операційних витрат на перший рік регуляторного періоду розраховується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП на рівні, що враховує результати аналізу контрольованих операційних витрат ліцензіата за базовий рік та обґрунтованих прогнозів ліцензіата.

Витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення на перший рік регуляторного періоду визначаються відповідно до прогнозних обсягів використання води для технологічних потреб та водовідведення, розрахованих на підставі показників базового року з урахуванням прогнозного скорочення понаднормативного споживання води за його наявності, чинних (або прогнозних за наявності) тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення, встановлених уповноваженим органом, та/або фактичної собівартості води власного виробництва, але не вище зазначених тарифів.

Витрати на оплату праці персоналу на перший рік регуляторного періоду плануються відповідно до Закону України "Про оплату праці" і включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Планування витрат на оплату праці здійснюється із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору та статистичних даних щодо показників середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника України, регіону, промисловості України та промисловості регіону.

Чисельність виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, в першому році регуляторного періоду визначається з урахуванням цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, який визначається відповідно до підпункту 6 пункту 2.1 цієї глави.

Примірний перелік виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу на перший рік регуляторного періоду визначаються відповідно до витрат на оплату праці персоналу у складі контрольованих операційних витрат та діючих або прогнозних (за наявності) ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Витрати на ремонт активів, які використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії та включені до РБА, на перший рік регуляторного періоду розраховуються відповідно до планів виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів;

6) обсяг контрольованих операційних витрат (ОВкt) на кожний рік регуляторного періоду (крім першого року регуляторного періоду) розраховується перед початком регуляторного періоду за формулою

(3)

де

-

контрольовані операційні витрати, за виключенням витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t регуляторного періоду, %;


-

середньомісячна заробітна плата виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році (t-1) регуляторного періоду, грн/особу;


-

кількість одиниць ремонтної складності ліцензіата у році t регуляторного періоду, од.;


-

цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, у році t регуляторного періоду, осіб/од.;


-

витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу у році   (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

витрати на оплату праці адміністративного персоналу у році (t-1) регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс середньомісячної заробітної плати працівників для року t регуляторного періоду, %;


-

ставка відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у першому році регуляторного періоду, %.

Цільовий показник питомої чисельності виробничого персоналу (ЦПЧВПt), безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, встановлюється НКРЕКП на кожний рік регуляторного періоду індивідуально для кожного ліцензіата та визначає завдання щодо зміни чисельності виробничого персоналу. Визначення цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, базується на результатах порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, із урахуванням скорочення чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, якого заплановано досягти в результаті реалізації заходів довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, а також з урахуванням співвідношення фактичної та нормативної чисельності.

Методичні підходи до визначення цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування теплової енергії, наведені в додатку 2 до цього Порядку;

7) базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) першого року для другого та наступних регуляторних періодів визначаються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

(4)

де

-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат першого року наступного регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичне значення обсягу контрольованих операційних витрат у році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення обсягу контрольованих операційних витрат), тис. грн;


n

-

кількість років у попередньому регуляторному періоді.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »