Угода про субсидії і компенсаційні заходи (укр/рос)
СОТ; Угода, Перелік, Інструкція [...] від 15.04.1994
Документ 981_015, поточна редакція — Підписання від 15.04.1994
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

               Угода 
про субсидії і компенсаційні заходи
(укр/рос)

Члени цим домовляються про наступне:
Частина I: Загальні положення
Стаття 1
Визначення субсидії
1.1. Для цілей цієї Угоди вважається, що субсидією є:
(a)(1) фінансове сприяння, що надається на території Члена
СОТ урядом або будь-яким державним органом (у цій угоді іменується
як "уряд ), тобто коли:
(i) уряд практикує пряме переведення грошових коштів
(наприклад дотацій, позик або вливань капіталу), потенційну пряму
передачу грошових коштів або зобов'язань (наприклад гарантій за
позиками);
(ii) уряд відмовляється від доходів, що йому належать, або
не стягує їх (наприклад такі фіскальні стимулюючі заходи, як
податкові кредити); (1)
_______________
(1) Відповідно до положень Статті XVI ГАТТ 1994 ( 981_003 )
(примітка до Статті XVI) і положень Додатків I - III цієї Угоди
звільнення експортованого товару від мит або податків, якими
обкладається аналогічний товар, коли він призначений для
внутрішнього споживання, або зменшення таких мит чи податків у
обсягах, що не перевищують нарахованої суми, не вважаються
субсидією.
(iii) уряд надає товари та послуги, крім загальної
інфраструктури, або закуповує товари чи послуги;
(iv) уряд здійснює платежі до механізму фінансування, або
доручає, або наказує приватній установі виконувати одну чи більше
функцій, означених вище у параграфах (i) та (iii), які б за
звичайних умов виконувалися урядом, причому практика їх
застосування такою установою фактично не відрізняється від
практики, яку здебільшого вів би уряд; або
(a)(2) підтримка доходів чи цін у будь-якій формі у розумінні
Статті XVI ГАТТ 1994 ( 981_003 ); а також
(b) вигода, що надається таким чином.
1.2. Субсидія відповідно до визначень параграфа 1 підпадає
під положення Частини II або ж Частин III чи V тільки у тому разі,
якщо така субсидія є адресною відповідно до положень Статті 2.
Стаття 2
Адресність
2.1. Для встановлення того, чи є субсидія, як її визначено у
параграфі 1 Статті 1, адресною субсидією для підприємства, або
галузі виробництва, або групи підприємств, або галузей (які у цій
Угоді іменуються як "певні підприємства") в межах юрисдикції
органу, що надає таку субсидію, застосовуються такі принципи:
(a) коли орган, що надає субсидію, або законодавство,
відповідно до якого діє такий орган, прямо обмежує доступ до
субсидії лише колом певних підприємств, така субсидія вважається
адресною;
(b) коли орган, що надає субсидію, або законодавство,
відповідно до якого діє такий орган, встановлює об'єктивні
критерії або умови, (2) які визначають право на отримання і розмір
субсидії, вважається, що субсидія не є адресною, за умови, що
право на отримання є автоматичним і що таких критеріїв й умов
суворо дотримуються. Критерії або умови повинні чітко визначатися
у законі, нормативному акті або іншому офіційному документі з тим,
щоб їх можна було перевірити.
_______________
(2) Об'єктивні критерії та умови у тому значенні, у якому цей
термін використовується в цій Угоді, означають критерії та умови,
які є нейтральними, не надають переваги одним підприємствам над
іншими і є економічними за характером і горизонтальними за
застосуванням, як, наприклад, кількість працівників або обсяг
підприємства.
(c) якщо ж, не зважаючи на видимість відсутності адресності,
що випливає з принципів, викладених у підпараграфах (a) і (b), все
ж існують підстави вважати, що субсидія насправді може бути
адресною, можуть розглядатися інші фактори. До таких факторів
відносяться: використання програми надання субсидій обмеженим
колом певних підприємств, переважне використання програми певними
підприємствами, надання субсидій у непропорційно великих обсягах
певним підприємствам, а також спосіб, у який було реалізовано
упереджений підхід органу, що надає субсидію, при прийнятті
рішення про її надання. (3) При застосуванні цього підпараграфа
повинна звертатися увага на ступінь диверсифікації господарської
діяльності в межах юрисдикції органу, що надає субсидію, а також
тривалість часу, протягом якого діє програма надання субсидій.
_______________
(3) У цьому плані, зокрема, повинна братися до уваги
інформація про частоту, з якою відмовляють у зверненнях за
субсидією чи задовольняють такі звернення, а також причини
прийняття таких рішень.
2.2. Субсидія, надання якої обмежено колом певних
підприємств, які розташовано у певному географічному регіоні, що
знаходиться в межах юрисдикції органу, що надає її, є адресною.
Зрозуміло, що введення або зміна загально застосовуваних ставок
податків урядовими органами будь-якого рівня, що мають на це
право, для цілей цієї Угоди не вважатиметься адресною субсидією.
2.3. Будь-яка субсидія, що підпадає під дію положень Статті
3, вважається адресною.
2.4. Будь-який факт визначення адресності субсидії відповідно
до положень цієї Статті повинен бути чітко обгрунтований на
підставі позитивних доказів.
Частина II: Заборонені субсидії
Стаття 3
Заборона
3.1. Окрім випадків, передбачених Угодою про сільське
господарство ( 981_005 ), забороняються такі субсидії у значенні
Статті 1:
(a) субсидії, що де-юре чи де-факто, (4) в ролі єдиної умови
або однієї з умов, обумовлені показниками експорту, включаючи
приклади, наведені у Додатку I; (5)
_______________
(4) Ця норма виконується при наявності факту, що надання
субсидії, хоч воно законодавчо і не обумовлено показниками
експорту, насправді є прив'язаним до фактичного або очікуваного
обсягу експорту або доходів від нього. Лише той факт, що субсидія
надається підприємствам, що займаються експортом, не може бути
підставою для того, щоб вважати її експортною субсидією у
розумінні цього положення.
(5) Заходи, зазначені у Додатку I як такі, що не створюють
експортних субсидій, не забороняються цим або будь-яким іншим
положенням цієї Угоди.
(b) субсидії, що обумовлені, в ролі єдиної умови або однієї з
умов, використанням вітчизняних товарів на перевагу від
імпортованих.
3.2. Члени СОТ не можуть ані надавати, ані зберігати
субсидій, зазначених у параграфі 1.
Стаття 4
Засоби правового захисту
4.1. Коли б у Члена СОТ не з'явилася підстава вважати, що
інший Член надає або зберігає заборонену субсидію, перший може
звернутися до такого іншого Члена СОТ з вимогою про проведення
консультацій.
4.2. Вимога про проведення консультацій відповідно до
параграфа 1 повинна включати викладення наявних доказів щодо
існування і характеру такої субсидії.
4.3. Після отримання вимоги про проведення консультацій
відповідно до параграфа 1 Член СОТ, про якого стверджується, що
він надає або зберігає таку субсидію, повинен провести такі
консультації якомога скоріше. Метою консультації є прояснення
фактів та досягнення взаємоузгодженого рішення.
4.4. Якщо протягом 30 днів (6) після вимоги про проведення
консультацій взаємоузгодженого рішення не досягнуто, будь-який з
Членів, що бере участь у таких консультаціях, може передати справу
до Органу врегулювання суперечок ("ДСБ") для створення спеціальної
групи експертів, якщо ДСБ не вирішить шляхом консенсусу не
створювати таку групу. _______________
(6) Будь-який з періодів часу, зазначений у цій Статті, може
бути продовжений за взаємною домовленістю.
4.5. Після створення така спеціальна група експертів може
звернутися за допомогою до Постійної групи експертів (7) (яка у
цій Угоді іменується як "ПГЕ") з питання визначення того, чи є
захід, про який йдеться, забороненою субсидією. Після такого
звернення ПГЕ повинна негайно переглянути докази щодо наявності і
характеру такого заходу і надати можливість Членові СОТ, що
застосовує або зберігає такий захід, довести, що такий захід не є
забороненою субсидією. ПГЕ повинна звітувати про свої висновки
спеціальній групі експертів протягом терміну, визначеного
спеціальною групою. Висновки ПГЕ щодо того, чи є захід, про який
йдеться, забороненою субсидією, затверджуються спеціальною групою
без змін. _______________
(7) Яка засновується у відповідності до Статті 24.
4.6. Спеціальна група експертів повинна надати свій
остаточний звіт сторонам суперечки. Звіт розповсюджується серед
усіх Членів протягом 90 днів після дня створення і визначення
обсягу повноважень спеціальної групи експертів.
4.7. Якщо захід, про який йдеться, буде визнано забороненою
субсидією, спеціальна група експертів повинна рекомендувати
Членові СОТ, що надає субсидію, невідкладно відкликати субсидію. У
цьому плані спеціальна група експертів повинна у своїй
рекомендації зазначити термін, протягом якого така субсидія
повинна бути відкликана.
4.8. Протягом 30 днів після видачі звіту спеціальної групи
експертів всім Членам цей звіт повинен бути затверджений ДСБ, якщо
тільки жодна із сторін суперечки офіційно не повідомить ДСБ про
своє рішення подати апеляцію, або якщо ДСБ не вирішить шляхом
консенсусу не затверджувати такий звіт.
4.9. У тому разі, якщо проти звіту спеціальної групи
експертів подається апеляція, Апеляційний орган повинен винести
рішення протягом 30 днів після офіційного повідомлення стороною
суперечки про свій намір подати апеляцію. Якщо Апеляційний орган
вважає, що не може надати звіт протягом 30 днів, він повинен у
письмовій формі повідомити ДСБ про причини затримки, а також
зазначити орієнтовний термін, протягом якого він надасть звіт.
Така процедура у будь-якому разі не повинна перевищувати 60 днів.
Звіт щодо апеляції затверджується ДСБ і безумовно приймається
сторонами суперечки, якщо тільки ДСБ протягом 20 днів після
видачі такого звіту Членам не вирішить шляхом консенсусу не
затверджувати його. (8) _______________
(8) Якщо протягом цього терміну засідання ДСБ не призначено,
то таке засідання повинно бути проведено спеціально для цієї цілі.
4.10. У випадку, якщо рекомендація ДСБ не виконується
протягом встановленого спеціальною групою експертів терміну, який
починається з дня затвердження звіту спеціальної групи або звіту
Апеляційного органу, ДСБ повинен надати дозвіл Члену, який
звертається до нього зі скаргою, вжити відповідних (9)
контрзаходів, якщо тільки ДСБ не вирішить шляхом консенсусу
відмовити Членові у такому проханні. _______________
(9) Вважається, що цей вираз не дозволяє ужиття
непропорційних контрзаходів у контексті того, що субсидії, про які
йдеться у цих положеннях, заборонено.
4.11. У випадку, коли сторона суперечки вимагає арбітражу
відповідно до параграфа 6 Статті 22 Домовленості про врегулювання
суперечок ("ДВС"), арбітр повинен визначити, чи є контрзаходи
відповідними. (10) _______________
(10) Вважається, що цей вираз не дозволяє ужиття
непропорційних контрзаходів у контексті того, що субсидії, про які
йдеться у цих положеннях, заборонено.
4.12. Для цілей суперечок, що ведуться відповідно до цієї
Статті, за винятком термінів часу, окремо визначених у цій Статті,
терміни часу, що застосовуються за ДВС при таких суперечках,
становитимуть половину часу, який встановлюється для таких
суперечок цією Статтею.
Частина III: Субсидії, що дають підставу
для вжиття заходів
Стаття 5
Несприятливі наслідки
Жоден з Членів СОТ не може шляхом використання будь-якої
субсидії, зазначеної у параграфах 1 і 2 Статті 1, спричиняти
несприятливі наслідки для інтересів іншого Члена, тобто:
(a) завдавати шкоди галузі вітчизняного виробництва іншого
Члена СОТ; (11)
_______________
(11) Термін "завдання шкоди галузі вітчизняного виробництва"
використовується тут у тому ж значенні, що й у Частині V.
(b) зводити нанівець або ушкоджувати переваги, що їх прямо чи
непрямо здобувають Члени СОТ за ГАТТ 1994 ( 981_003 ), зокрема
переваг від поступок, встановлених у Статті II ГАТТ 1994; (12)
_______________
(12) Термін "зведення нанівець або ушкодження"
використовується у цій Угоді у тому ж значенні, що й у відповідних
положеннях ГАТТ 1994 ( 981_003 ), а наявність такого зведення
нанівець або ушкодження визначається відповідно до практики
застосування цих положень.
(c) завдавати серйозної шкоди інтересам інших Членів СОТ.
(13)
_______________
(13) Термін "завдання серйозної шкоди інтересам іншого Члена"
використовується в цій Угоді у тому ж значенні, що й у параграфі
1 Статті XVI ГАТТ 1994 ( 981_003 ), і включає загрозу завдання
серйозної шкоди.
Ця Стаття не поширюється на субсидії, що зберігаються для
сільськогосподарських товарів, як це передбачено у Статті 13
Угоди про сільське господарство ( 981_005 ).
Стаття 6
Серйозна шкода
6.1. Вважається, що серйозна шкода у розумінні параграфа (c)
Статті 5 існує тоді, коли:
(a) загальний обсяг субсидування від вартості товару (14)
перевищує 5 відсотків; (15)
_______________
(14) Загальний обсяг субсидування від вартості товару
розраховується відповідно до положень Додатка IV.
(15) Оскільки очікується, що цивільна авіатехніка підлягатиме
дії спеціальних багатосторонніх правил, максимальний поріг,
зазначений у цьому підпараграфі, не поширюватиметься на цивільну
авіатехніку.
(b) субсидії призначено для покриття виробничих збитків,
понесених певною галуззю виробництва;
(c) субсидії призначено для покриття виробничих збитків,
понесених підприємством, за винятком одноразових заходів, які не
здійснюються регулярно і не можуть повторно здійснюватися для
даного підприємства і які здійснюються лише для того, щоб надати
час для розробки довгострокових рішень та уникнути загострення
соціальних проблем;
(d) відбувається пряме списання заборгованості, тобто
списання заборгованості державі, або надаються кошти для покриття
заборгованості. (16)
_______________
(16) Члени СОТ визнають, що у тих випадках, коли фінансування
програми цивільної авіатехніки, основане на платежах роялті, не
окупається повністю через те, що обсяги реального продажу є
нижчими за прогнозовані обсяги продажу, це само по собі не
становить серйозної шкоди для цілей цього підпараграфа.
6.2. Незалежно від положень параграфа 1, вважається, що
серйозної шкоди не було завдано, якщо Член СОТ, який надає
субсидію, доведе, що така субсидія не призвела до виникнення
будь-якого з наслідків, перелічених у параграфі 3.
6.3. Серйозна шкода у розумінні параграфа (c) Статті 5 може
виникати у будь-якому з випадків, коли виникає один з таких
наслідків або кілька з них:
(a) наслідком надання субсидії є витіснення або перешкодження
імпорту аналогічних товарів іншого Члена на ринок Члена СОТ, який
надає субсидію;
(b) наслідком надання субсидії є витіснення або перешкодження
експорту аналогічних товарів іншого Члена з ринку третьої країни;
(c) наслідком надання субсидії є значне заниження ціни
товару, на який надається субсидія, у порівнянні з ціною
аналогічного товару іншого Члена на тому ж ринку, або ж стримання
цін, падіння цін чи втрати обсягу продажу на тому ж ринку;
(d) наслідком надання субсидії є зростання на світовому ринку
частки певного товару (17) Члена СОТ, який надає субсидію, у
порівнянні з середньою часткою, яку він мав протягом попереднього
трирічного періоду, і це зростання набуває стійкої тенденції
протягом періоду надання субсидії.
_______________
(17) Якщо до торгівлі даними товарами не застосовуються інші
спеціальні правила, узгоджені на багатосторонній основі.
6.4. Для цілей параграфа 3(b) витіснення або перешкодження
експорту включає будь-який випадок, коли відповідно до положень
параграфа 7 було доведено, що відбулася зміна у відносних частках
на ринку не на користь аналогічного товару, що не субсидується
(протягом відповідного репрезентативного періоду, якого досить для
того, щоб показати явні тенденції у розвитку ринку даного товару,
який, за звичайних умов, повинен становити принаймні один рік).
"Зміна у відносних частках на ринку" включає будь-яку з таких
ситуацій:
(a) відбулося збільшення частки ринку субсидованого товару;
(b) частка ринку субсидованого товару залишається незмінною
за умов, за яких вона б, у разі відсутності субсидії, зменшилася;
(c) частка ринку субсидованого товару зменшується, але
темпами меншими, ніж вона б зменшувалася у разі відсутності
субсидії.
6.5. Для цілей параграфа 3(c), заниження ціни включає
будь-який випадок, коли таке заниження ціни було доведено шляхом
порівняння цін на субсидований товар з цінами на аналогічний
несубсидований товар, що постачається на той же ринок. Порівняння
проводиться на однакових рівнях торгівлі і у порівнюваний час. При
цьому відповідна увага повинна звертатися на будь-який інший
фактор, що впливає на порівнюваність цін. Проте, якщо таке пряме
порівняння не є можливим, наявність заниження ціни може бути
показано на основі вартості одиниці експорту.
6.6. Кожен Член СОТ, що бере участь на ринку, на якому, як
стверджується, було завдано серйозної шкоди, відповідно до
положень параграфа 3 Додатка V, повинен надати сторонам суперечки,
що виникає відповідно до Статті 7, а також спеціальній групі
експертів, створеній відповідно до параграфа 4 Статті 7, всю
інформацію, яка є у наявності, щодо змін часток ринку сторін
суперечки, а також стосовно цін на дані товари.
6.7. Вважається, що витіснення або перешкодження, яке веде до
завдання серйозної шкоди, не відбувається відповідно до параграфа
3, якщо протягом відповідного періоду існує будь-яка з
нижченаведених обставин: (18) _______________
(18) Той факт, що у цьому параграфі зазначаються деякі
обставини, сам по собі не надає їм будь-якого правового статусу ні
в розумінні ГАТТ 1994 ( 981_003 ), ні цієї Угоди. Ці обставини не
повинні бути ізольованими, поодинокими або у будь-якому іншому
відношенні незначними.
(a) заборона або обмеження експорту аналогічних товарів з
боку Члена, що звертається зі скаргою, або імпорту аналогічних
товарів з боку Члена, що звертається зі скаргою, на ринок певної
третьої країни;
(b) рішення з боку уряду імпортуючої країни, що здійснює
монополію на торгівлю або державну торгівлю даними товарами,
перемістити, з некомерційних міркувань, імпорт з країни-Члена, що
звертається зі скаргою, до іншої країни або країн;
(c) стихійні лиха, страйки, перебої в роботі транспорту або
інші форс-мажорні обставини, що справляють суттєвий вплив на
виробництво, якість, кількість або ціни товару, призначеного для
експорту з країни Члена, що звертається зі скаргою;
(d) наявність угод, які обмежують експорт з країни-Члена, що
звертається зі скаргою;
(e) добровільне зменшення обсягу даного товару, призначеного
для експорту з країни-Члена, що звертається зі скаргою (у тому
числі, inter alia, ситуація, коли фірми у країні-Члена, що
звертається зі скаргою, автономно переміщують експорт цього товару
на інші ринки);
(f) невідповідність стандартам та іншим нормативним вимогам
країни-імпортера.
6.8. За відсутності обставин, зазначених у параграфі 7,
наявність серйозної шкоди повинна визначатися на основі
інформації, яку було представлено до спеціальної групи експертів
або отримано групою, включаючи інформацію, представлену відповідно
до положень Додатка V.
6.9. Ця Стаття не поширюється на субсидії, що зберігаються
для сільськогосподарських товарів, як це передбачено у Статті 13
Угоди про сільське господарство ( 981_005 ).
Стаття 7
Засоби правового захисту
7.1. Окрім випадків, передбачених у Статті 13 Угоди про
сільське господарство ( 981_005 ), коли б у Члена СОТ не з'явилася
підстава вважати, що будь-яка субсидія, зазначена у Статті 1, яку
надає або зберігає інший Член, спричиняє завдання шкоди галузі
його вітчизняного виробництва, зведення нанівець або ушкодження
переваг або ж серйозну шкоду, перший може звернутися до такого
іншого Члена СОТ з вимогою про проведення консультацій.
7.2. Вимога про проведення консультацій відповідно до
параграфа 1 повинна включати викладення наявних доказів щодо (a)
існування і характеру такої субсидії, а також (b) шкоди, завданої
галузі вітчизняного виробництва, зведення нанівець або ушкодження
переваг чи ж серйозної шкоди, (19) завданої інтересам Члена, що
вимагає консультації. _______________
(19) У тому випадку, якщо вимога стосується субсидії, яка
вважається як така, що спричинила серйозну шкоду у розумінні
параграфа 1 Статті 6, наявні докази серйозної шкоди можуть
обмежуватися наявними доказами щодо виконання умов параграфа 1
Статті 6.
7.3. Після отримання вимоги про проведення консультацій
відповідно до параграфа 1 Член СОТ, про якого стверджується, що
він надає або зберігає таку субсидію, повинен провести такі
консультації якомога скоріше. Метою консультацій є прояснення
фактів та досягнення взаємоузгодженого рішення.
7.4. Якщо протягом 60 днів (20) після вимоги про проведення
консультацій взаємоузгодженого рішення не досягнуто, будь-який з
Членів, що бере участь у таких консультаціях, може передати справу
до ДСБ для створення спеціальної групи експертів, якщо ДСБ не
вирішить шляхом консенсусу не створювати таку групу. Склад та
обсяг повноважень такої групи повинні бути визначені протягом 15
днів з моменту її створення. _______________
(20) Будь-який з періодів часу, зазначений у цій Статті, може
бути продовжений за взаємною домовленістю.
7.5. Спеціальна група експертів повинна розглянути справу і
надати свій остаточний звіт сторонам суперечки. Звіт
розповсюджується серед усіх Членів протягом 120 днів після дня
створення і визначення обсягу повноважень спеціальної групи
експертів.
7.6. Протягом 30 днів після видачі звіту спеціальної групи
експертів всім Членам цей звіт повинен бути затверджений ДСБ, (21)
якщо тільки жодна зі сторін суперечки офіційно не повідомить ДСБ
про своє рішення про подання апеляції або якщо ДСБ не вирішить
шляхом консенсусу не затверджувати такий звіт. _______________
(21) Якщо протягом цього терміну засідання ДСБ не призначено,
то таке засідання повинно бути проведено спеціально з цією метою.
7.7. У тому разі, якщо проти звіту спеціальної групи
експертів подається апеляція, Апеляційний орган повинен винести
рішення протягом 60 днів після офіційного повідомлення стороною
суперечки про свій намір про подання апеляції. Якщо Апеляційний
орган вважає, що не може надати звіт протягом 60 днів, він повинен
у письмовій формі повідомити ДСБ про причини затримки, а також
зазначити орієнтовний термін, протягом якого він надасть звіт.
Така процедура у будь-якому разі не повинна перевищувати 90 днів.
Звіт щодо апеляції затверджується ДСБ і безумовно приймається
сторонами суперечки, якщо тільки ДСБ протягом 20 днів після видачі
такого звіту Членам не вирішить шляхом консенсусу не затверджувати
його (22). ______________
(22) Якщо протягом цього терміну засідання ДСБ не призначено,
то таке засідання повинно бути проведено спеціально з цією метою.
7.8. У випадку, коли затверджується звіт Апеляційного органу,
у якому встановлено, що якась субсидія призвела до несприятливих
наслідків для інтересів іншого Члена у розумінні Статті 5, Член
СОТ, що надає або підтримує таку субсидію, повинен вжити
відповідних заходів для усунення несприятливих наслідків або для
відкликання субсидії.
7.9. У випадку, якщо такий Член СОТ не вжив відповідних
заходів для усунення несприятливих наслідків або для відкликання
субсидії протягом шести місяців з моменту затвердження ДСБ звіту
спеціальної групи або звіту Апеляційного органу, а також за
відсутності домовленості про компенсацію, ДСБ повинен надати
дозвіл Членові, який звертається до нього зі скаргою, вжити
відповідних контрзаходів, які є порівнюваними зі ступенем та
характером визначених несприятливих наслідків, якщо тільки ДСБ не
вирішить шляхом консенсусу відмовити Членові у такому проханні.
7.10. У випадку, коли сторона суперечки вимагає арбітражу
відповідно до параграфа 6 Статті 22 ДВС, арбітр повинен визначити,
чи є контрзаходи порівнюваними зі ступенем та характером
визначених несприятливих наслідків.
Частина IV: Субсидії,
що не дають підстави для вжиття заходів
Стаття 8
Визначення субсидій,
що не дають підстави для ужиття заходів
8.1. Субсидіями, що не дають підстави для ужиття заходів,
вважаються наступні: (23) _______________
(23) Визнається, що Члени СОТ з різними цілями широко надають
урядову допомогу, і що той лише факт, що така допомога може не
підпадати під визначення субсидій, що не дають підстави для ужиття
заходів відповідно до положень цієї Статті, сам по собі не обмежує
можливість Членів надавати таку допомогу.
(a) субсидії, що не є адресними у розумінні Статті 2;
(b) субсидії, що є адресними у розумінні Статті 2, але які
виконують всі умови, передбачені у параграфах 2(a), 2(b) або 2(c)
нижче.
8.2. Незалежно від положень Частин III і V, наступні субсидії
вважаються такими, що не дають підстави для ужиття заходів:
(a) допомога у науково-дослідній діяльності, яку ведуть фірми
або вищі навчальні заклади чи науково-дослідні заклади на
договірній основі з фірмами, якщо: (24), (25), (26) така допомога
становить (27) не більше 75 відсотків від вартості промислових
дослідів (28) або 50 відсотків від вартості розробок на
доконкурентній стадії (29), (30) а також за умови, що така
допомога обмежується винятково:
_______________
(24) Оскільки очікується, що цивільна авіатехніка підлягатиме
дії спеціальних багатосторонніх правил, положення цього
підпараграфа на неї не поширюються.
(25) Не пізніше ніж через 18 місяців після набрання чинності
Угодою СОТ ( 995_342 ), Комітет з субсидій і компенсаційних
заходів, передбачений у Статті 24 (який у цій Угоді іменується як
"Комітет"), повинен розглянути дію положень підпараграфа 2(a) з
метою внесення всіх необхідних змін для удосконалення дії цих
положень. При розгляді можливого внесення змін Комітет повинен
ретельно переглянути визначення понять, передбачених цим
підпараграфом, з точки зору досвіду Членів щодо проведення
дослідницьких програм і роботи у інших відповідних міжнародних
організаціях.
(26) Положення цієї Угоди не поширюються на фундаментальну
науково-дослідну діяльність, яку незалежно ведуть вищі навчальні
заклади або науково-дослідні заклади. Термін "фундаментальна
науково-дослідна діяльність" означає розширення загальнонаукових
та технічних знань, які не прив'язані до промислових або
комерційних цілей.
(27) Допустимі рівні допомоги у вигляді субсидій, що не дають
підстави для ужиття заходів, передбаченої у цьому підпараграфі,
встановлюються на основі загальних дозволених витрат, які
здійснено протягом ведення окремого проекту.
(28) Термін "промислові досліди" означає сплановані пошукові
або ризикові досліди, які орієнтовані на винайдення нових знань і
ведуться з тією метою, щоб такі знання можна було використати у
розробці нових товарів, виробничих процесів чи послуг або ж у
значному удосконаленні існуючих товарів, виробничих процесів чи
послуг.
(29) Термін "розробки на доконкурентній стадії" означає
переведення результатів промислових дослідів у план, креслення або
макет нових, модифікованих або удосконалених товарів, виробничих
процесів чи послуг незалежно від того, призначені вони для продажу
чи власного використання, включаючи створення першої
експериментальної моделі, яка не є придатною для комерційного
використання. Вони можуть також включати концептуальні
формулювання та розробку альтернативних товарів, виробничих
процесів чи послуг і початкових демонстраційних або
експериментальних проектів за умови, що ці ж проекти не можуть
бути пристосовані або використані для промислового або
комерційного застосування. Вони не включають регулярні або
періодичні зміни існуючих товарів, виробничих ліній, виробничих
процесів, послуг та інші операції, здійснювані на постійній
основі, навіть якщо такі зміни і можуть являти собою
удосконалення.
(30) У випадку програм, що поєднують промислові досліди і
розробки на доконкурентній стадії, допустимий рівень допомоги у
вигляді субсидій, що не дають підстави для ужиття заходів, не
повинен перевищувати середній арифметичний показник допустимих
рівнів допомоги для цих двох категорій, який розраховується на
основі всіх дозволених витрат, передбачених у пунктах (i)-(v)
цього підпараграфа.
(i) витратами на персонал (дослідників, технічних
спеціалістів та інший допоміжний персонал, який зайнятий винятково
у веденні науково-дослідної діяльності);
(ii) витратами на інструменти, устаткування, землю та
споруди, що використовуються винятково і постійно (окрім продажу
на комерційній основі) для ведення науково-дослідної діяльності;
(iii) витратами на консультації та еквівалентні послуги,
які використовуються винятково для ведення науково-дослідної
діяльності, включаючи купівлю наукових дослідів, технічних знань,
патентів тощо;
(iv) додатковими накладними витратами, які є безпосередньо
результатом науково-дослідної діяльності;
(v) іншими поточними витратами (зокрема, на матеріали,
поставки та інше), які є безпосередньо результатом
науково-дослідної діяльності;
(b) допомога неблагополучним регіонам на території Члена СОТ,
яка надається в рамках загального регіонального розвитку, (31) не
є адресною (у розумінні Статті 2) і розподіляється між
відповідними регіонами за умови, що:
_______________
(31) Термін "у рамках загального регіонального розвитку"
означає, що регіональні програми надання субсидій є частиною
узгодженої і загальнозастосовуваної політики регіонального
розвитку, а також що субсидії на регіональний розвиток не
надаються у ізольованих географічних точках, які не мають, або
практично не мають, впливу на розвиток регіону.
(i) кожен неблагополучний регіон повинен являти собою
район з чітко визначеними географічними межами і власним
економічним та адміністративним устроєм;
(ii) регіон повинен розглядатися як неблагополучний на
основі нейтральних і об'єктивних критеріїв, (32) які вказують на
те, що труднощі у регіоні виникають не лише у результаті
тимчасових обставин; такі критерії повинні чітко визначатися у
законі, нормативному акті або іншому офіційному документі з тим,
щоб їх можна було перевірити;
_______________
(32) Термін "нейтральні і об'єктивні критерії" означає
критерії, які не надають переваги іншим регіонам більші, ніж це
необхідно для усунення або зменшення нерівностей між регіонами в
рамках політики регіонального розвитку. У цьому відношенні
програми надання регіональних субсидій повинні, зокрема,
передбачати максимальні розміри допомоги, яку може бути надано на
кожний субсидований проект. Такі максимальні розміри повинні бути
диференційовані залежно від ступеня розвитку регіонів, яким
надається допомога, і повинні виражатися у термінах інвестиційних
витрат або витрат на створення робочих місць. У межах цих
максимальних розмірів допомога повинна розподілятися досить широко
і рівномірно для того, щоб уникнути переважного використання
субсидії певними підприємствами або надання їм субсидій у
непропорційно великих обсягах, як це передбачено у Статті 2.
(iii) критерії повинні включати вимір економічного
розвитку, який грунтується принаймні на одному з наступних
факторів:
- дохід на душу населення, дохід домашніх господарств на
душу населення або ВВП на душу населення, який не повинен
перевищувати 85 відсотків від середнього показника для даної
території;
- рівень безробіття, який повинен становити принаймні 110
відсотків від середнього показника по даній території; ці
показники повинні розраховуватися за трирічний період; проте такі
розрахунки можуть бути комплексними і включати інші фактори.
(c) сприяння у прискореній адаптації наявних потужностей (33)
до нових вимог щодо охорони довколишнього середовища, які
вводяться відповідно до закону та/або нормативного акта і
проявляються у більших обмеженнях і фінансових витратах фірм, за
умови, що така допомога:
_______________
(33) Термін "наявні потужності" означає потужності, які на
момент введення нових вимог щодо охорони довколишнього середовища
перебувають в експлуатації принаймні два роки.
(i) являє собою одноразовий захід і не є повторюваною;
(ii) обмежена до 20 відсотків від витрат на адаптацію;
(iii) не покриває витрат на заміну й експлуатацію
устаткування, на яке надається допомога, оскільки такі витрати
повинні повністю нести фірми;
(iv) прямо прив'язана до планованого фірмою зменшення
забруднення довкілля і є пропорційною йому, а також не покриває
економії на виробничих витратах, якої може бути досягнуто таким
чином;
(v) надається всім фірмам, які можуть пристосувати нове
устаткування та/або виробничі процеси.
8.3. Про застосування програми надання субсидій, до якої
застосовуються положення параграфа 2, Члени повинні завчасно
повідомляти Комітет відповідно до положень Частини VII. Будь-яка
така інформація повинна бути точною у міру, достатньою для того,
щоб дозволити іншим Членам оцінити відповідність програми умовам і
критеріям, передбаченим відповідними положеннями параграфа 2.
Члени повинні також надавати Комітетові щорічно оновлювані дані
щодо програм, про які вони повідомили, зокрема інформацію про
загальні витрати на кожну програму та про будь-які зміни програми.
Інші Члени мають право вимагати інформацію про окремі випадки
надання субсидій по програмах, про які було повідомлено. (34) _______________
(34) Визнається, що ніщо у цьому положенні про повідомлення
не вимагає надання конфіденційної інформації, в тому числі
конфіденційної ділової інформації.
8.4. За вимогою Члена Секретаріат повинен розглянути
повідомлення, зроблене відповідно до параграфа 3 і, у разі
необхідності, може вимагати додаткової інформації від Члена СОТ,
що надає субсидії, стосовно програми, яка перебуває на розгляді.
Секретаріат повідомляє про свої висновки Комітет. Комітет за
вимогою повинен оперативно розглянути висновки Секретаріату (або
якщо розгляд з боку Секретаріату не вимагався, - то саме
повідомлення) з метою визначення того, чи дотримуються умови та
критерії, визначені у параграфі 2. Процедура, передбачена у цьому
параграфі, повинна бути завершена не пізніше, як на першому
черговому засіданні Комітету, що проводиться після отримання
повідомлення про програму надання субсидій, за умови, що між таким
повідомленням та черговим засіданням Комітету пройшло принаймні
два місяці. Процедура перегляду, описана у цьому параграфі,
повинна також застосовуватися за вимогою у разі суттєвих змін
програми, про які повідомляється у щорічно оновлюваних даних,
зазначених у параграфі 3.
8.5. На вимогу Члена СОТ визначення Комітетом відповідності
умов та критеріїв, зазначене у параграфі 4, або факт невизначення
Комітетом відповідності умов та критеріїв, а також, у окремих
випадках, порушення умов, передбачених у програмі, про яку було
повідомлено, в обов'язковому порядку передається до арбітражу.
Орган арбітражу повинен надати свої висновки Членам протягом 120
днів після того, як справу було передано до цього органу. Окрім
випадків, передбачених у цьому параграфі, до процедур арбітражу,
що ведуться відповідно до цього параграфа, застосовується ДВС.
Стаття 9
Консультації і дозволені засоби правового захисту
9.1. Якщо у ході виконання програми, зазначеної у параграфі 2
Статті 8, незалежно від того, що програма відповідає критеріям,
викладеним у параграфі 2 Статті 8, Член СОТ матиме підстави
вважати, що ця програма спричиняє серйозні несприятливі наслідки
певній галузі вітчизняного виробництва цього Члена, зокрема завдає
збитків, які було б важко відшкодувати, такий Член може звернутися
з вимогою про консультації до Члена СОТ, який надає або зберігає
субсидію.
9.2. Після отримання запиту про консультацію відповідно до
параграфа 1 Член СОТ, який надає або зберігає таку субсидію,
повинен провести такі консультації якомога скоріше. Метою
консультації є прояснення фактів та досягнення взаємоприйнятного
рішення.
9.3. Якщо протягом 60 днів після вимоги про проведення
консультацій взаємоприйнятного рішення не досягнуто, Член СОТ,
який звернувся з вимогою, може передати справу до Комітету.
9.4. У випадку, коли справа передається до Комітету, останній
повинен негайно розглянути наявні факти та докази щодо наслідків,
зазначених у параграфі 1. Якщо Комітет визначить, що такі наслідки
присутні, він може рекомендувати Членові СОТ, що надає субсидію,
змінити цю програму таким чином, щоб усунути ці ефекти. Комітет
повинен надати свої висновки протягом 120 днів після того, як до
нього було передано справу відповідно до параграфа 3. У випадку,
якщо рекомендація не виконується протягом шести місяців, Комітет
повинен надати дозвіл Членові СОТ, який звернувся з вимогою,
вжити відповідних контрзаходів, порівнюваних із характером та
ступенем визначених наслідків.
Частина V: Компенсаційні заходи
Стаття 10
Застосування Статті VI ГАТТ 1994 (35)
Члени СОТ повинні вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення того, щоб накладення компенсаційного мита (36) на
будь-який товар з території будь-якого Члена, який імпортується на
територію іншого Члена, відповідало Статті VI ГАТТ 1994
( 981_003 ) та умовам цієї Угоди. Компенсаційні мита можуть
накладатися лише після розслідування, яке порушується (37) і
ведеться відповідно до положень цієї Угоди та Угоди про сільське
господарство ( 981_005 ). _______________
(35) Положення Частин II і III можуть застосовуватися
паралельно з положеннями Частини V; проте, відносно наслідків
конкретної субсидії на вітчизняному ринку Члена СОТ, що імпортує,
дозволяється лише одна форма компенсації (або компенсаційне мито,
якщо дотримуються вимоги Частини V, або контрзахід відповідно до
Статей 4 і 7). Положення Частин III і V не застосовуються відносно
заходів, які відповідно до Частини IV вважаються такими, що не
дають підстави для ужиття заходів. Проте заходи, зазначені у
параграфі 1(a) Статті 8, можуть піддаватися розслідуванню з метою
визначення того, чи є вони адресними у розумінні Статті 2. Крім
того, у випадку надання субсидії, зазначеної у параграфі 2 Статті
8, яка надається за програмою, про яку не було повідомлено згідно
з параграфом 3 Статті 8, положення Частин III і IV можуть
застосовуватися, але субсидія вважатиметься як така, що не дає
підстави для ужиття заходів, якщо буде встановлено, що вона
відповідає нормам, викладеним у параграфі 2 Статті 8.
(36) Під терміном "компенсаційне мито" розуміється особливе
мито, що стягується для нейтралізації субсидії, яка надається
прямо чи непрямо після виготовлення, виробництва або експорту
будь-якого товару, як це передбачено у параграфі 3 Статті VI ГАТТ
1994 ( 981_003 ).
(37) Термін "яке порушується" при його використанні у цій
Угоді означає процедурні дії, за допомогою яких Член СОТ офіційно
починає розслідування відповідно до Статті 11.
Стаття 11
Порушення розслідування та подальше розслідування
11.1. Окрім випадків, передбачених у параграфі 6,
розслідування щодо виявлення наявності, ступеня та наслідків
будь-якої субсидії порушується після письмового звернення
виробників галузі вітчизняного виробництва або від їхнього імені.
11.2. Звернення відповідно до параграфа 1 повинно включати
достатні докази наявності (a) субсидії та, якщо це можливо, її
обсягів; (b) шкоди у розумінні Статті VI ГАТТ 1994 ( 981_003 ), як
вона тлумачиться цієї Угодою, а також (c) причинно-наслідкового
зв'язку між субсидуванням імпорту та шкодою, якої нібито було
завдано. Просте ствердження, не підкріплене відповідними доказами,
не може вважатися достатнім для виконання вимог цього параграфа.
Звернення повинно містити таку інформацію, яка є в розумних межах
доступною особі, що подає звернення:
(i) визначення особи, що подає звернення, та опис обсягів
і вартості вітчизняного виробництва такою особою аналогічного
товару. У випадку, коли письмове звернення подається від імені
галузі вітчизняного виробництва, у зверненні повинні визначатися
така галузь вітчизняного виробництва, від імені якої воно
подається, шляхом переліку всіх відомих вітчизняних виробників
аналогічного товару (або об'єднань вітчизняних виробників
аналогічного товару), а також, у міру можливості, зазначення
обсягів та вартості вітчизняного виробництва, яке припадає на цих
виробників;
(ii) повний опис товару, який нібито субсидується, назви
країни або країн походження такого експорту, визначення кожного
відомого експортера або іноземного виробника, а також перелік
відомих осіб, що імпортують такий товар;
(iii) докази щодо існування, обсягу та характеру субсидії,
про яку йдеться;
(iv) докази щодо завдання шкоди галузі вітчизняного
виробництва через наслідки субсидії в результаті субсидування
імпорту; такі докази включають інформацію про зростання обсягів
нібито субсидованого імпорту, вплив цього імпорту на ціни
аналогічних товарів на вітчизняному ринку та подальший вплив
імпорту на галузь вітчизняного виробництва, який показується на
основі відповідних факторів та показників, що характеризують стан
галузі вітчизняного виробництва, а саме таких, які перелічено у
параграфах 2 і 4 Статті 15.
11.3. Органи влади повинні розглянути коректність та
відповідність доказів, що надаються у зверненні, з тим, щоб
визначити, чи є докази достатніми для того, аби обгрунтувати
порушення розслідування.
11.4. Розслідування відповідно до параграфа 1 не буде
порушено, якщо органи влади не визначать на підставі вивчення
ступеня підтримки або незгоди щодо звернення, яку висловлять (38)
вітчизняні виробники аналогічного товару, чи насправді звернення
подається від імені галузі вітчизняного виробництва. (39)
Вважається, що звернення зроблено "виробниками галузі вітчизняного
виробництва або від їхнього імені", якщо його підтримано тими
вітчизняними виробниками, сукупний обсяг виробництва яких
становить більше, ніж 50 відсотків від загального обсягу
виробництва аналогічного товару тією частиною галузі вітчизняного
виробництва, яка повинна висловити свою підтримку або незгоду щодо
звернення. Проте розслідування не порушуватиметься у випадку, коли
на вітчизняних виробників, які прямо підтримують звернення,
припадає менше 25 відсотків від загального обсягу виробництва
аналогічного товару у всій галузі вітчизняного виробництва. _______________
(38) У випадку комплексних галузей виробництва, які
нараховують надзвичайно велику кількість виробників, органи влади
можуть визначати підтримку або незгоду шляхом використання
статистично коректних вибіркових методів.
(39) Членам СОТ відомо, що на території деяких Членів
подавати або підтримувати звернення про розслідування згідно з
параграфом 1 можуть працівники вітчизняних виробників аналогічного
товару або представники цих працівників.
11.5. Якщо не прийнято рішення про порушення розслідування,
органи влади повинні уникати будь-якого надання гласності
зверненню про порушення розслідування.
11.6. Якщо за особливих обставин відповідні органи влади
вирішать порушити розслідування, не отримавши письмового звернення
про це від виробників галузі вітчизняного виробництва або від
їхнього імені, вони повинні вдаватися до нього лише за умови, що
мають достатні докази існування субсидії, шкоди та
причинно-наслідкового зв'язку, зазначені у параграфі 2, для того,
аби обгрунтувати порушення розслідування.
11.7. Докази як стосовно субсидії, так і шкоди розглядаються
одночасно (a) при прийнятті рішення щодо порушення чи непорушення
розслідування і (b) після прийняття такого рішення у ході
розслідування, починаючи не пізніше, ніж у перший день, коли може
бути застосовано тимчасові заходи відповідно до положень цієї
Угоди.
11.8. У випадках, коли товари не імпортуються прямо з країни
походження, а експортуються до країни імпортуючого Члена СОТ з
третьої країни, положення цієї Угоди можуть застосовуватися у
повному обсязі, а господарська операція (операції) для цілей цієї
Угоди розглядатиметься як така, що відбулася між країною
походження та імпортуючим Членом СОТ.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »