Документ 978-2001-п, поточна редакція — Редакція від 31.05.2017, підстава 567-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2001 р. № 978
Київ

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1124 від 31.10.2011
№ 801 від 15.08.2012
№ 692 від 18.09.2013
№ 507 від 27.05.2014}

{Установлено, що акредитація напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах у порядку, передбаченому Положенням, затвердженим цією Постановою, здійснюється до завершення повного циклу освітньої діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117. У зазначений період розгляд акредитаційних справ та прийняття рішення про видачу сертифікатів про акредитацію здійснюється Акредитаційною комісією відповідно до Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380, згідно з Постановою КМ № 567 від 27.07.2016 з урахуванням змін, внесених Постановою КМ № 365 від 18.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (додається).

2. Міністерству освіти і науки:

1) у місячний термін затвердити:

Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів);

за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством праці та соціальної політики положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи;

2) до 1 грудня 2001 р. привести свої нормативно-правові акти з питань акредитації навчальних закладів у відповідність з Положенням, затвердженим цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 (ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 216);

зміни і доповнення, що вносяться до Положення про акредитацію вищих закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 931 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 86);

пункт 5 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1727).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. № 978

ПОЛОЖЕННЯ
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

{У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "МОНмолодьспорт згідно з Постановою КМ № 1124 від 31.10.2011}

{У тексті Положення слово "ДАК" замінено словами “Акредитаційна комісія” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

{У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" у всіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 692 від 18.09.2013}

{У тексті Положення слово "спеціальність" в усіх відмінках і формах числа замінено словами “напрям підготовки, спеціальність” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

Загальна частина

1. Дія цього Положення поширюється на вищі навчальні заклади, вищі професійні училища, центри професійно-технічної освіти незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними напрямами підготовки,  спеціальностями певних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії МОН.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу.

2. Акредитація вищого навчального закладу (далі - акредитація закладу) - це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Акредитація напряму підготовки,  спеціальності у навчальному закладі (відокремленому підрозділі навчального закладу) за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - акредитація напряму підготовки, спеціальності) - це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців державним вимогам до напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затвердженим МОН (далі - державні вимоги).

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1124 від 31.10.2011, № 692 від 18.09.2013, № 507 від 27.05.2014}

З метою визначення відповідності діяльності навчального закладу щодо підготовки (перепідготовки) фахівців з вищою освітою за напрямами підготовки, спеціальностями, які зазначені в ліцензії, державним вимогам проводиться акредитаційна експертиза.

3. Акредитація закладу проводиться протягом навчального року.

Акредитація напряму підготовки, спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання фахівців у навчальному закладі за цим напрямом підготовки, спеціальністю.

4. Акредитаційна експертиза проводиться експертною комісією, яку формує МОН. Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи затверджує МОН.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1124 від 31.10.2011}

5. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) приймає Акредитаційна комісія. Зазначене рішення через два тижні з дня прийняття затверджується МОН.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

6. У разі прийняття позитивного рішення щодо акредитації закладу (напряму підготовки, спеціальності) МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію закладу (сертифікат про акредитацію напряму підготовки, спеціальності).

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

Зразок сертифіката про акредитацію закладу (напряму підготовки, спеціальності) затверджується МОН.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

{Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 507 від 27.05.2014}

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 692 від 18.09.2013}

7. Сертифікат про акредитацію навчального закладу (напряму підготовки, спеціальності) вперше видається строком на п’ять років, під час проведення другої та наступних акредитацій - на десять років.

{Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 692 від 18.09.2013, № 507 від 27.05.2014}

8. В акредитації закладу (напряму підготовки, спеціальності) відмовляється у разі, коли:

1) показники його діяльності не відповідають державним вимогам;

2) з моменту проведення попередньої акредитації (отримання ліцензії - якщо така акредитація раніше не проводилася) в освітній діяльності навчального закладу виявлено порушення законодавства у сфері освіти, не усунуті на час акредитації;

{Підпункт 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 507 від 27.05.2014}

3) у поданих для акредитації матеріалах виявлено недостовірну інформацію.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення Акредитаційної комісії можливе за умови усунення причин відмови в акредитації.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 692 від 18.09.2013}

Порядок проведення акредитації

9. Навчальний заклад, який заявив про акредитацію напряму підготовки, спеціальності, подає до МОН:

1) інформацію про серію, номер та дату видачі ліцензії на освітню діяльність та сертифіката про попередню акредитацію (якщо така проводилася);

{Підпункт 1 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 801 від 15.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

2) звіт про свою діяльність за напрямом підготовки, спеціальністю, що акредитується, в якому підтверджується відповідність кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а також відповідність якісних характеристик підготовки фахівців державним вимогам; зазначаються перелік зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов, а також відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу за напрямом підготовки, спеціальністю, що акредитується, за період підготовки (перепідготовки) фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про здійснення таких заходів, опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

{Підпункт 2 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 692 від 18.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 507 від 27.05.2014}

Зазначені матеріали повинні бути розглянуті на вченій (педагогічній) раді навчального закладу. Звіт пі