Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Реконструкція, капітальний [...]
Україна, Європейськ. інвестиційний банк; Угода, Проект, Опис [...] від 01.12.2014
Документ 971_015, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.07.2015, підстава 603-19
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

ФІНАНСОВА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

ГАЗОПРОВІД УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД
(Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу
«Уренгой-Помари-Ужгород»)

Київ, 1 грудня 2014 року

{Угоду ратифіковано Законом № 603-VIII від 15.07.2015}


FI № 81.420
Serapis № 2010-0598

УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ,

(«Позичальник»)


з одного боку, таЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ,
який знаходиться за адресою:
98-100 blvd Konrad Adenauer,
L-2950 Luxembourg (Люксембург), представлений

(«Банк»)


з іншого боку (разом «Сторони»).


ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8.5.2014, Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу («Рішення»), та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, що виконує таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, по гарантії, покриває деякі платежі, не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені з, серед іншого, Позичальником («Гарантія ЄС»). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче). Позичальник є країною-учасницею Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, прийнятої в Нью-Йорку 10 червня 1958 року.

(2) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Парламентом України 7 лютого 2006 року згідно Закону України № 3392 “Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком”, і яка регулює діяльність Банку в Україні (і може час від часу бути замінена або може бути переукладена, надалі «Рамкова угода»), що набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається діючою протягом строку дії Угоди. Підписанням цієї Угоди Позичальник підтверджує, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди.

(3) Позичальник пропонує взяти на себе зобов’язання щодо проекту стосовно термінових ремонтних робіт на українській частині газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород (проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород»), як більш детально описано в технічному описі («Технічний опис»), викладеному в Додатку А1, і який повинен бути реалізований ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» («Ініціатор»), акції якого на 100% належать Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» («НАК Нафтогаз»), акції якої на 100% належать Позичальнику, представленому Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

(4) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, склала 355 000 000 євро (триста п’ятдесят п’ять мільйонів євро). Зовнішнє фінансування Проекту відбуватиметься з наступних джерел (при цьому Позичальник гарантує, що Ініціатор забезпечує наявність решти коштів для забезпечення впровадження Проекту в повному обсязі):


Джерело

Сума


Кредит Банку до

150 млн. євро


Позика від ЄБРР (як визначено нижче) до

150 млн. євро

(5) Для виконання плану фінансування, викладеного у пункті (4) Преамбули, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у сумі до 150 000 000 євро (сто п’ятдесят мільйонів євро) із власних ресурсів Банку та згідно з мандатом 2014-2020 для країн Східної Європи, Південного Кавказу та Росії відповідно до рішення № 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту («Мандат»).

(6) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів, робить кошти кредиту доступними для Ініціатора відповідно до субкредитної угоди («Субкредитна угода»), укладеної між Міністерством фінансів, Міністерством енергетики і вугільної промисловості, Регулятором, та Ініціатором на прийнятних для Банку умовах, і до якої час від часу можуть вноситися зміни за попередньої згоди Банку.

(7) Європейський банк реконструкції та розвитку («ЄБРР») підпише з Позичальником угоду про позику («Угода про позику з ЄБРР»), згідно з якою ЄБРР надасть позику на загальну суму до 150 000 000 євро (сто п’ятдесят мільйонів євро) («Позика ЄБРР») для цілей фінансування Проекту.

(8) Ініціатор буде здійснювати загальний нагляд та буде відповідальним за реалізацію Проекту, в тому числі, створення групи реалізації проекту («ГРП»), та здійснюватиме і впроваджуватиме проект відповідно до умов проектної угоди між Банком та Ініціатором («Проектна угода»), яка має бути укладена до першої вибірки коштів за Фінансовою угодою.

(9) Позичальник через Міністерство енергетики і вугільної промисловості забезпечить здійснення Ініціатором виконання Проектної угоди.

(10) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, прийняв рішення задовольнити прохання Позичальника, надавши Позичальнику кредит в сумі 150 000 000 євро (сто п’ятдесят мільйонів євро) відповідно до цієї Фінансової угоди («Угода»); за умови, що сума позики Банку в будь-якому разі не перевищує 50% (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної у пункті (4) Преамбули.

(11) Сторони визнали, що зобов’язання Позичальника згідно цієї Угоди, які мають бути виконані Ініціатором, можуть бути виконані правонаступником (як це передбачено у визначенні Ініціатора нижче), якщо (а) вказане необхідно, як частина проведення галузевої реформи, і (b) якщо кожна Сторона надала свою попередню письмову згоду на вказане правонаступнику (як це передбачено у визначенні Ініціатора нижче), який виконуватиме такі зобов’язання.

(12) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Європейського Союзу.

(13) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі, порушень прав людини, пов'язаних з проектами, які він фінансує. У зв'язку із цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи Банку перед її учасниками.

(14) Обробка персональних даних проводиться Банком згідно з діючим законодавством Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

(a) Тлумачення

У цій Угоді:

(i) Посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше.

(ii) Посилання на будь-який закон Позичальника означає посилання на такий закон, який може час від часу змінюватися або знову набувати чинності.

(iii) Посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватися, оновлюватися, доповнюватися, подовжуватися або формулюватися заново.

(b) Визначення

У цій Угоді:

«Кінцевий термін Акцепту» для повідомлення означає:

(i) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(ii) 11:00 за люксембурзьким часом у наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи доставлено в день, який не є Робочим днем.

«Прийнятий Транш» означає Транш відповідно до Пропозиції вибірки коштів, який є належно прийнятим Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну Акцепту вибірки.

«Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, згода, затвердження, постанова, ліцензія, звільнення, подача, нотаріальне завірення або реєстрація.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота чи неділя), у який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі

«Подія зміни в законодавстві» має значення, надане йому у Статті 4.03А(3).

«Угода» має значення, надане йому у пункті (10) Преамбули.

«Кредит» має значення, надане йому у Статті 1.01.

«Рішення» має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

«Компенсація за відстрочку» означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

- Процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки

перевищує

- Відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від’ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

«Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

«Кінцевий термін Акцепту вибірки» означає кінцеву дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначені в ній.

«Дата вибірки» означає дату проведення вибірки Траншу Банком.

«Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в Додатку C.1.

«Подія дестабілізації» означає одну з наступних обставин або обидві:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (що має технічний характер або пов’язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок з іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (b) вище) не є спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

«ЄБРР» має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

«Позика ЄБРР» має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

«Угода про позику з ЄБРР» має значення, надане йому у пункті (7) Преамбули.

«Трастовий фонд ЄС-СБ» означає спільний фонд ЄС та СБ, призначений для надання допомоги Міністерству енергетики та вугільної промисловості та НАК «Нафтогаз України» у проведенні модернізації української газотранспортної системи.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає заяву, опубліковану на веб-сайті ЄІБ, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів і обов'язків різних сторін.

«Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до статті 4 (1) Рішення.

«Договір Енергетичного співтовариства» означає Договір про створення Енергетичного співтовариства, підписаний у жовтні 2005 року у місті Афіни (Греція) і який набув чинності в липні 2006 року.

«Середовище» означає настільки, наскільки це впливає на добробут людей, наступне:

(a) фауну та флору;

(b) ґрунти, воду, повітря, клімат і ландшафт;

(c) культурну спадщину, та

(d) антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

«Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінки потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних з компонентом Проекту, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації з прямими і непрямими учасниками проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означає:

(a) Екологічні закони і соціальні закони, які застосовуються до Проекту або Позичальника;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів; та

(c) Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу.

«Дозвіл природоохоронних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються згідно екологічного законодавства.

«Екологічна або соціальна заява» означає будь-яку заяву, процесуальні дії, формальне повідомлення чи пошук, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

«Екологічне законодавство» означає

(a) законодавство ЄС, в тій мірі, в якій воно імплементовано в законодавстві України або вказане Банком до дати укладання цієї Угоди;

(b) українські закони та інші нормативно-правові акти; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист та вдосконалення навколишнього середовища.

«План управління навколишнім та соціальним середовищем» означає план, який є частиною екологічної та соціальної оцінки і в якому визначені заходи, необхідні для отримання максимальних вигод, запобігання, мінімізації, пом'якшення та компенсації або усунення негативних екологічних та соціальних наслідків, а також бюджет та оцінки витрат, джерела фінансування, і належні інституційні заходи, організація моніторингу, звітності та підзвітності, які можуть забезпечити належну реалізацію, і регулярний зворотний зв'язок щодо дотримання Плану управління навколишнім та соціальним середовищем / плану дій.

«Гарантія ЄС» має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

«EURIBOR» має значення, надане йому в Додатку B.

«Є» та «євро» означають законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які час від часу приймають її в якості своєї законної валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

«Подія невиконання зобов’язань» означає будь-яку обставину чи подію, зазначені у Статті 10.01.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у Статті 7.01.

«Остання дата надання кредиту» означає Робочий День через 48 (сорок вісім) місяців від дати підписання цієї Угоди або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується.

«Фінансування тероризму» означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених в Статтях 1 – 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до застосовних принципів, що час від часу визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

«Транш із фіксованою ставкою» означає Транш, що надається на основі Фіксованої ставки.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу відсоткову ставку із фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Періоду визначення плаваючої ставки, і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

«Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

«Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, що надається на основі Плаваючої ставки.

«Рамкова угода» має значення, надане йому у пункті (2) Преамбули.

«Група» означає Ініціатора та його дочірні компанії.

«Посібник із закупівлі» означає посібник із закупівлі, опублікований на веб-сайті ЄІБ, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту.

«МСФЗ» означає міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які визначені в Регламенті МСБО 1606/2002, що застосовуються у встановлених випадках до відповідних фінансових звітів.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов’язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Подія дострокового погашення з компенсацією» означає подію дострокового погашення, іншу, ніж зазначена в пункті 4.03A(2) або 4.03A(4).

«Галузева реформа» означає будь-які реформи, які мають бути проведені в газотранспортній галузі в Україні відповідно до:

(а) Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 року (№ 172) «Про невідкладні заходи щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України»;

(b) Закону України від 14 серпня 2014 року (№ 1645-VII) «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України»; та

(с) інших кроків щодо реформ, зроблених Позичальником стосовно вказаного вище.

«Спільна заява ЄС - Україна» означає Спільну заяву уряду України, Європейської комісії, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку і Світового банку (Спільна ЄС - Україна Міжнародна інвестиційна конференція щодо модернізації газотранспортної системи України), яка підписана в Брюсселі 23 березня 2009 року.

«LIBOR» має значення, надане йому у Додатку B.

«Позика» означає загальну суму Траншів, що час від часу надаються Банком за цією Угодою.

«Мандат» має значення, надане йому в пункті (5) Преамбули.

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з наступних обставин:

(a) які, на обґрунтовану думку Банку, є подіями чи обставинами, що негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) які, на думку Банку, є коштами, що не доступні у його загальних джерелах фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або для відповідного терміну погашення та/або по графіку вибірки такого Траншу.

(c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою:

(i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком на основі об’єктивних критеріїв, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку) перевищує діючу Відповідну міжбанківську ставку;

або

(ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки у відповідній валюті такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначеннями, які містяться в Додатку В.

«Істотна несприятлива зміна» означає, по відношенню до Позичальника або Ініціатора, в залежності від обставин, будь-яку подію чи зміну умов, яка має негативні наслідки для відповідно Позичальника або Ініціатора, і яка, на думку Банку, суттєво погіршує:

(a) спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи будь-які інші зобов'язання за цією Угодою або спроможність Ініціатора виконувати свої зобов’язання за Проектною угодою, або

(b) фінансовий стан або перспективи Позичальника або Ініціатора.

«Дата погашення» означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.01(b)(iv).

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості» означає Міністерство енергетики та вугільної промисловості України чи його законні правонаступники.

«Міністерство фінансів» означає Міністерство фінансів України чи його законні правонаступники.

«Відмивання грошей» означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою прикриття незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи прикриття справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов’язаних з володінням власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, організація для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування у будь-яких діях, які вказані в вищезазначених пунктах.

«НАК Нафтогаз» має значення, надане йому в пункті (3) Преамбули, чи будь-якого його правонаступника, призначеного відповідно до Галузевої реформи і схваленого Сторонами.

«Дата платежу» означає: щорічні, піврічні або квартальні дати, зазначені у Пропозиції вибірки коштів до Дати погашення, але якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01, та

(b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.01.

«ГРП» має значення, надане йому в пункті (8) Преамбули.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно зі Статтею 4.02А.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у Статті 4.03A.

«Компенсація за дострокове погашення» означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (п'ятнадцять базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.02C.

«Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до Статті 4.02A.

«Заборонені дії» означають будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

«Заборонена практика» означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі, неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов’язання, або

(e) Обструкційну практику, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв’язку з цією Позикою або Проектом, (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та/або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошення фактів, пов’язаних з розслідуванням або проведення розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення договірних прав аудиту або доступу до інформації.

«Проект» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Проектна угода» має значення, надане йому у пункті (8) Преамбули.

«Ініціатор» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули, або означає будь-якого його правонаступника згідно Реформи в галузі чи власника понад 50% (п’ятдесяти відсотків) активів Ініціатора для виконання функцій Ініціатора і, в кожному випадку, схваленого Сторонами.

«Ставка перерозподілу» означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день обчислення компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У таких випадках, де період є коротшим за 48 місяців буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, яка становить Відповідну міжбанківську ставку мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів) на періоди до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни по курсу своп, опублікований Reuters для відповідної валюти та визначений Банком на момент розрахунку.

«Регулятор» означає Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

«Відповідний робочий день» означає:

(a) для євро, день, коли Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, введена в дію 19 листопада 2007 року (TARGET2) є відкритою для врегулювання платежів в євро; та

(b) для долару США, день, коли відкриті банки для здійснення основних операцій в місті Нью-Йорку.

«Відповідна міжбанківська ставка» означає:

(a) EURIBOR для Траншу, деномінованого у євро, та

(b) LIBOR для Траншу, деномінованого у доларах США.

«Звіт про огляд екологічних документів» означає D’Appolonia EIA Review Doc.№12-1194-H1, Rev.0-February 2013.

«Суб’єкти санкцій» означають будь-яку особу чи підприємство, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

«Списки санкцій» означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились або на будь-якій наступній сторінці; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН: http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились або на будь-якій наступній сторінці.

«Запланована дата вибірки» означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно зі Статтею 1.02B.

«Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якої особи, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект.

«Соціальне законодавство» означає наступне:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенцію або угоду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікований або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

«Соціальні питання» означає всі або будь-яке з наступних питань: (i) умови праці та зайнятості, (ii) техніка безпеки та гігієна праці, (iii) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп, (iv) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна), (v) громадське здоров'я, безпека та захист, (vi) вимушене фізичне переселення та / або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і (vii) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«Спред» означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«Дочірнє підприємство» означає стосовно будь-якої особи будь-яку іншу особу:

(a) понад 50% капіталу якої прямо чи опосередковано перебуває у власності такої особи, або

(b) яка іншим чином знаходиться під фактичним контролем такої особи.

«Субкредитна угода» має значення, надане йому у пункті (6) Преамбули.

«Технічний опис» має значення, надане йому у пункті (3) Преамбули.

«Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає такий Транш, який вказаний у Статті 1.02B.

«Долар США» означає законну валюту Сполучених штатів Америки.

СТАТТЯ 1
Кредит і вибірка

1.01 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі, що дорівнює еквіваленту 150000000 євро (сто п’ятдесят мільйонів євро) для фінансування Проекту (“Кредит”).

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит до 20 (двадцяти) Траншів. Мінімальна сума (або її еквівалент) кожного Траншу, якщо він не є невикористаним залишком Кредиту, складає 5 000 000 євро (п'ять мільйонів євро). Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, і протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника, за умови, що ніякі обставини, згадані у Статті 1.06B, не виникли та не продовжуються, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) валюта, сума та еквівалент Траншу в євро;

(b) запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає в межах щонайменше 10 (десяти) днів після дати Пропозиції вибірки та що припадає на Останню дату використання Кредиту або до Останньої дати використання Кредиту;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(i) Траншем із фіксованою ставкою, або

(ii) Траншем з плаваючою ставкою,

у будь-якому випадку відповідно до положень Статті 3.01;

(d) періодичність сплати відсотків стосовно Траншу відповідно до положень Статті 3.01;

(e) перша Дата платежу стосовно Траншу;

(f) умови погашення основної суми стосовно Траншу відповідно до положень Статті 4.01;

(g) першу та останню дату погашення основної суми стосовно Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку, та для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додається:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунку, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до Статті 1.02D, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) для підписання Акцепту вибірки і зразок підпису такої особи або таких осіб або декларація Позичальника, стосовно того, що не відбулося жодних змін у зв’язку з повноваженнями особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) для підписання Акцепту вибірки в рамках цієї Угоди.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до Кінцевого терміну акцепту вибірки.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка коштів має здійснюватися на рахунок Позичальника в євро або доларах США («Рахунок для виплати коштів в доларах та євро»), відкритий в Публічному акціонерному банку «Державний ощадний банк України» (ПАТ «Ощадбанк»), Публічному акціонерному банку «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») або будь-якому іншому банку, про прийнятність якого Банк поінформував письмово і про якого Позичальник в письмовій формі повинен повідомити Банк щонайменше за 10 (десять) днів перед Запланованою Датою вибірки (із зазначенням коду IBAN або в іншому відповідному форматі, який використовується в місцевій банківській практиці).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки в будь-якій валюті (разом з «Рахунками для виплати коштів в доларах та євро», «Рахунок для виплати коштів») щодо яких Позичальник має повідомити Банк письмово. Такий рахунок має бути рахунком Позичальника, створений для цілей цього Проекту та відокремлений від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти доступні за Рахунком для виплати коштів в доларах та євро можуть бути перераховані на будь-який інший рахунок для виплати коштів.

Позичальник визнає, що платежі на такий Рахунок для виплати коштів в доларах США та євро є вибірками коштів за цією Угодою як ніби вони здійснювались на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.03 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро або доларах США.

Для розрахунку сум для вибірки в доларах США і визначення їх еквіваленту в євро, Банк застосовує ставку опубліковану Європейським центральним банком у Франкфурті на день подачі Пропозиції вибірки або незадовго до подачі Пропозиції вибірки, в залежності від рішення Банку.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший Транш

Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.02 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, наступних документів або підтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також її чинності, можливості примусового виконання та обов’язкового характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, а також підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності, та належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов’язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно з законодавством України (відповідальна особа - Міністерство юстиції);

(b) прийнятного для Банку юридичного висновку Ініціатора англійською мовою, в якому підтверджується, що Проектна угода була належним чином дозволена, підписана та вручена за дорученням та від імені Ініціатора і встановлює правомірні та обов’язкові для виконання зобов’язання Ініціатора, виконання яких може бути забезпечене у примусовому порядку відповідно до їх умов (відповідальна особа - Ініціатор);

(с) прийнятного для Банку підтвердження, що Проектна угода була належним чином дозволена, і що особа або особи, яка підписує або які підписують Проектну угоду від імені Ініціатора, має або мають для цього належні повноваження, разом із зразком підпису кожної такої особи чи осіб (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(d) підтвердження того, що не потрібно отримувати ніякі дозволи у сфері валютного регулювання для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення виплачених Траншів (як зазначається у Статті 2.01), а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та мати рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальна особа – Міністерство фінансів);

(е) Угода про позику ЄБРР була належним чином підписана та вручена (відповідальна особа - Міністерство юстиції);

(f) підтвердження того, що ГРП (в тому числі, міжнародні консультанти) була створена відповідно до Додатку А.1 і функціонує у прийнятний для Банку спосіб;

(g) підтвердження того, що Субкредитна угода, що є прийнятною для Банку за формою та змістом, була належним чином оформлена та вручена, і що всі попередні умови набуття нею чинності або набуття Ініціатором права здійснювати вибірки коштів за нею були виконані (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(h) підтвердження наявності та опис страхування відповідно до вимог Статті 6.05 (с);

(i) підтвердження того, що консультант в рамках Трастового фонду ЄС-СБ для підтримки реформ газового сектора призначений з визначеним обсягом і технічним завданням за погодженням з Європейською комісією, Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(j) відокремлену фінансову звітність Ініціатора (відповідно до вимог Директиви 2003/55/EC) і прогнози фінансових показників діяльності відповідно до МСФЗ. Прогнози фінансових показників діяльності повинні включати орієнтовний початковий баланс корпоратизованої структури і детальний прогноз балансу, звіт про доходи та звіт про рух грошових коштів корпоратизованої структури протягом не менше 5 (п'яти) років; і

(k) план роботи з підготовки та прийняття кодексу газової мережі (і) відповідно до Директиви 2003/55/EC та Регламенту (EC) № 1775/2005, і (іі), який має, зокрема, визначати принципи доступу до мережі, визначати структуру тарифів і принципи нарахування плати, встановлювати принципи розрахунку і публікації наявної потужності в мережі (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості).

1.04B Всі транші

Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.02, включаючи перший, здійснюється за наступних умов:

(a) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки для запропонованого Траншу, наступних документів або підтверджень:

(i) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного Фінансового року, включаючи Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті поточного Фінансового року Позичальника (відповідальна особа - Міністерство фінансів), а також підтвердження того, що Ініціатор має достатньо коштів для виконання Проекту відповідно до опису у Додатку А (відповідальна особа - Ініціатор);

(ii) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу загальна сума вибраних коштів за Кредитом не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат, які вже понесені або будуть понесені за вже укладеними договорами Ініціатором у зв'язку з Проектом (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(iii) якщо Банк цього вимагатиме, кожна вибірка коштів буде здійснюватися за умови отримання Банком до дати відповідного Акцепту вибірки коштів включно посвідчених вірних копій договору або договорів на мінімальну сукупну вартість Траншу, що підлягає вибірці, та вже вибраних Траншів, якщо такі є, у зв'язку з позиціями, що зазначені у Технічному описі як такі, що є придатними для фінансування з коштів Кредиту, при цьому такий договір або договори повинні бути укладені на умовах, що є прийнятними для Банку;

(iv) підтвердження того, що після вибірки відповідного Траншу сума Кредиту не перевищить загальну суму статті прийнятних витрат (за вирахуванням витрат, які були або мають бути сплачені за рахунок коштів, що надходять згідно Угоди про позику ЄБРР), які вже понесені або, як передбачається, будуть сплачені Ініціатором у зв’язку із Проектом протягом шести місяців після дати відповідної Пропозиції вибірки коштів;

(v) свідоцтва від Позичальника за формою, наведеною у Додатку С.2 (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(vi) Банк повинен отримати підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених для підписання Акцептів вибірки коштів, а також посвідчений зразок підпису такої особи або осіб (відповідальна особа - Міністерство фінансів);

(vii) Угода про позику ЄБРР, Субкредитна угода (відповідальна особа - Міністерство фінансів) та Проектна угода залишаються повністю чинними, дійсними та придатними для виконання у примусовому порядку (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(viii) підтвердження того, що всі Уповноваження, необхідні для реалізації компоненту Проекту, який фінансується з коштів Позики і який зазначено у Пропозиції вибірки, були отримані, і що у задовільний для Банку спосіб були отримані всі необхідні функції і повноваження для роботи по Проекту, і були отримані всі необхідні Уповноваження у зв'язку з Угодою (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(ix) копія будь-якого іншого погодження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв’язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та трансакцій, передбачених у цій Угоді, або чинності та можливості примусового виконання цієї Угоди;

(x) до початку будівництва та здійснення вибірок коштів, Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу, які за формою і змістом є прийнятними для Банку відповідно до рекомендацій, які містяться у Звіті про огляд екологічних документів для компонентів Проекту, що буде фінансуватися з коштів Траншу, який має бути виплачений;

(xі) таке підтвердження, яке показує, що Позичальник та/або Ініціатор має право на всі законні права (якщо необхідно) стосовно доступу до компонентів Проекту, які мають бути профінансовані з коштів Траншу, що має бути виплачений, включаючи всі необхідні додаткові доступи до будівельних робіт компонентів Проекту, які мають бути профінансовані з коштів Траншу, який має бути виплачений (відповідальна особа - Міністерство енергетики та вугільної промисловості);

(хіі) підтвердження оплати будь-яких зборів або нарахувань, які стали належними для сплати Позичальнику в рамках цієї Угоди.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »