Про Державний бюджет України на 1996 рік
Верховна Рада України; Закон, Бюджет від 22.03.199696/96-ВР
Документ 96/96-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2000, підстава 2181-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 1996 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 16, ст. 71 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 97/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 72 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 541/96-ВР від 22.11.96, ВВР, 1997, N 5, ст.37 )
( Додатково див. Закон
N 580/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 44 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44 )
( Положення Закону є чинними до прийняття Закону України
"Про Державний бюджет України на 1997 рік" у частині,
що не суперечить чинному законодавству згідно із
Законом N 580/96-ВР від 11.12.96 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1996 рік по
доходах у сумі 2 390 864,7 млрд. карбованців, по видатках -
2 852 610,1 млрд. крб., граничний розмір дефіциту - 461 745,4
млрд. карбованців. Джерелами фінансування дефіциту Державного бюджету України
визначити внутрішні державні позики - 150 000 млрд. крб., кредити
Національного банку України - 107 195,4 млрд. крб., зовнішні
джерела фінансування - 204 550 млрд. крб., у тому числі за рахунок
позики Світового банку - 112 500 млрд. крб., позики Європейського
співтовариства - 58 500 млрд. крб., кредиту Ексімбанку Японії -
33 550 млрд. карбованців.
Стаття 2. Затвердити у Державному бюджеті України розмір
оборотної касової готівки на кінець року в сумі 50 000 млрд.
карбованців. Установити, що додаткові доходи Державного бюджету
України, одержувані понад суми, затверджені статтею 1 цього
Закону, спрямовуються на формування оборотної касової готівки до
визначеного розміру.
Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на
1996 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
млрд. крб.
Податок на добавлену вартість 303 862,6 Податок на прибуток підприємств 172 121,9 Акцизний збір 57 233,9 Прибутковий податок з громадян 114 787,2 30 відсотків надходжень коштів плати за землю 29 298,4 Плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 698 Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів 7 178,2 Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин 2 459,3 Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ 264 218,9 Державне мито 6 296,5 Надходження від зовнішньоекономічної діяльності (імпортне мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності) 36 480 Відрахування на геологорозвідувальні роботи 35 900 Надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах 144 700 Внески підприємств та господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 179 455,9 Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України 12 900 Надходження від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 700 Збори та інші неподаткові доходи 66 975,1
Надходження до:
Пенсійного фонду України 730 090
Державного інноваційного фонду 20 800
Державного фонду сприяння зайнятості населення 38 775,6
Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 108 000
Інші надходження 9 598,2 Кошти, що підлягають передачі з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва до Державного бюджету України 47 335

Стаття 4. Установити у Державному бюджеті України на 1996 рік
асигнування на здійснення таких заходів:
млрд. крб.
Соціальний захист населення - разом 133 654,7
у тому числі: утримання регіональних пунктів тимчасового розміщення біженців 445 виплата компенсацій відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ) 200 відшкодування банкам різниці процентних ставок по пільгових кредитах на індивідуальне будівництво на селі 0,6 компенсація додаткових витрат на будівництво житла за рахунок коштів населення 1 030 соціальне забезпечення 129 549,5
з них:
- пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ 72 981
- перерахування до Пенсійного фонду України на
виплати пенсій військовослужбовцям рядового,
сержантського і старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям 31 000
- кошти бюджету, що передаються до Фонду
соціального захисту інвалідів 19 000
- кошти на утримання будинків-інтернатів та інших
установ соціального забезпечення 6 568,5 фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін 2 429,6
у тому числі на:
- тверде паливо 70,4
- здешевлення вартості будівництва житла
молодіжними житловими комплексами 1 650
- житлово-комунальне господарство
(централізовані видатки) 709,2
Фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів - разом 251 618,3
у тому числі:
- освіти 131 826,1
- культури 29 740
- охорони здоров'я 56 207,2
з них:
заходів щодо імунопрофілактики та боротьби з
епідеміями та централізованих заходів щодо
профілактики та лікування туберкульозу 2 000
- фізичної культури та молодіжних заходів 6 495
- витрат на забезпечення підготовки та участі
спортсменів України в XXVI Олімпійських іграх і
III Параолімпійських іграх 1996 року 2 350
- видатків на утримання об'єктів соціально-культурної
сфери, які передаються підприємствами
загальнодержавної власності до комунальної
власності 25 000
Фінансування науки - разом 72 240,8
з них:
- Національна академія наук України 15 578,1
- Українська академія аграрних наук 6 366,6
- Академія медичних наук України 972,5
- видатки Державного інноваційного
фонду 20 800
з них:
на фінансування національних, міжгалузевих,
галузевих, регіональних програм 10 000
у тому числі:
Національна академія наук України 8 100
Українська академія аграрних наук 1 000
Академія медичних наук України 400
Академія педагогічних наук України 400
Академія правових наук України 100
Державні капітальні вкладення 90 892
з них:
агропромисловий комплекс 42 000
бюджетні позички 10 000
Кошти на придбання рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень 1 500
Видатки на реструктуризацію вугільної промисловості 27 000
Фінансування будівництва житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 15 000
з них:
- на будівництво житла військовослужбовцям,
звільненим у запас або у відставку,
які перебувають на квартирному обліку
місцевих державних адміністрацій 2 000
Народне господарство - разом 355 041,4
у тому числі на фінансування:
- бюджетних позичок:
на створення зимових експлуатаційних
запасів палива для підприємств системи
Міністерства енергетики та електрифікації
України 8 000
на підтримку державних підприємств 10 000
- геологорозвідувальних робіт з пошуку твердих корисних копалин та глибокого розвідувального буріння на нафту і газ 35 900
- геологорозвідувальних робіт з пошуку золота 2 790 - заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції 16 900
з них:
для сільськогосподарського машинобудування 5 200
- Національної космічної програми 6 500
- Національної програми досліджень і використання
ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану 2 500
- заходів з переробки брухту і відходів дорогоцінних
металів 1 732,2 - протиепізоотичних заходів, бюджетних установ агропромислового комплексу та інших його витрат 7 587,9 - заходів з водного господарства 8 226 - охорони, селекції та відтворення рибних запасів 1 900 - земельної реформи та землевпорядкування 700 - державної програми створення золотодобувної промисловості 2 841 - державної програми підтримки селекції у рослинництві 8 184 - державної програми підтримки селекції у тваринництві 9 356,6 - докорінного поліпшення земель 1 053,1 - лісового господарства, охорони і захисту лісів 10 842 - витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками 3 500 - витрат, пов'язаних із поданням допомоги і частковою сплатою процентів по виданих кредитах:
підприємцям 500
селянським (фермерським) господарствам 950
колективним сільськогосподарським підприємствам 250,3
- заготівлі сільськогосподарської продукції за державним контрактом (бюджетна позичка) 30 000 - витрат на забезпечення державних матеріальних резервів 148 425
з них на закупівлю зерна 50 000
- інших видатків на народне господарство 36 403,3
Видатки на технічне переозброєння підприємств паливно-енергетичного комплексу (фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу) 108 000
з них:
вугільної промисловості 100 000

Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом 7 000,2
у тому числі:
- капітальний ремонт житлового фонду 972
- благоустрій міст і селищ міського типу 28,2
- ремонт та утримання доріг загального
користування державного значення 6 000
Реставрація пам'яток архітектури 628
Охорона навколишнього природного середовища 9 566
Фінансування заходів, пов'язаних з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України 100
Національна оборона - разом 137 962
у тому числі:
- утримання Збройних Сил України 116 962
- закупівля озброєнь і військової техніки 18 000
- науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи 3 000
Штаби і війська цивільної оборони 1 800
Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь 1 500
Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави - разом 138 250
у тому числі:
- Служба безпеки України 17 800
- органи внутрішніх справ та війська
внутрішньої і конвойної охорони 71 400
- кримінально-виправна система 22 000
- Прикордонні війська України 15 000
- Національна гвардія України 4 200
- Головне управління урядового зв'язку 6 950
- Управління державної охорони України 900
Місцеві державні податкові інспекції 12 300
Додаткові асигнування на фінансування матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 1 100
Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом 41 630
у тому числі:
- законодавчої влади 6 100
- виконавчої влади 27 000
з них:
Кабінет Міністрів України 1 737
фінансове забезпечення функцій
Президента України - глави держави 1 881
- судової влади 8 530
з них:
Верховний Суд України 800
Прокуратура України 8 000
Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища 70
Зовнішньополітична діяльність - разом 46 985
у тому числі:
- внески до міжнародних організацій,
членом яких є Україна, - разом 30 525
з них до:
- бюджету ООН та органів і спеціальних
установ системи ООН 25 632
- міжнародних фінансових організацій 4 368
- міждержавних установ СНД 525
- утримання дипломатичних представництв
України за кордоном 10 653,7
- придбання за кордоном у власність України
приміщень для розміщення дипломатичних
представництв 4 546,3
- видатки на короткотермінові відрядження за
кордон відповідальних працівників органів
державної виконавчої влади 1 226,3
- інші неторговельні витрати 33,7
Інші видатки бюджету 9 420,4
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 25 000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, - разом 179 455,9
у тому числі:
- витрати на соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи 115 077,5
- державні капітальні вкладення 32 470,7
- самостійне переселення громадян з
радіоактивно забруднених територій і
будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії 1 8 562,1
- витрати на забезпечення робіт у зоні
відчуження 9 526,8
- інші цільові Чорнобильські програми 13 818,8
Видатки Пенсійного фонду України 730 090
- з них видатки для запровадження доплат
окремим групам пенсіонерів до межі
малозабезпеченості 120 000
Видатки Державного фонду сприяння зайнятості населення 28 775,6
Видатки по обслуговуванню державного зовнішнього боргу 275 872,5
Видатки по обслуговуванню державного внутрішнього боргу 36 049,8
Компенсація вартості будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на селі 25 000
Кошти, що підлягають передачі до бюджетів областей та міста Севастополя з Державного бюджету України 81 107,5

Стаття 5. Установити розподіл видатків Державного бюджету
України в розрізі міністерств і відомств, а також граничні
асигнування на оплату праці згідно з додатком N 1.
Стаття 6. Затвердити на 1996 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких
розмірах (відсотках від загальної суми):
Акцизний збір Податок на Прибутковий
добавлену податок з
вартість громадян
Автономна Республіка Крим 100 100 100
Області:
Вінницька 20 100 50 Волинська 20 100 50 Дніпропетровська 20 24,2 50 Донецька 20 23,4 50 Житомирська 20 100 50 Закарпатська 20 100 50 Запорізька 20 20 50 Івано-Франківська 20 89 50 Київська 20 91,6 50 Кіровоградська 20 100 50 Луганська 20 72,8 50 Львівська 20 59,6 50 Миколаївська 20 100 50 Одеська 20 45,3 50 Полтавська 20 20 50 Рівненська 20 100 50 Сумська 20 53,1 50 Тернопільська 20 100 50 Харківська 20 44,7 50 Херсонська 20 100 50 Хмельницька 20 100 50 Черкаська 20 78,8 50 Чернівецька 20 100 50 Чернігівська 20 86,3 50 м. Київ 20 20 50 м. Севастополь 100 100 100
Установити, що зарахування податку на прибуток підприємств до
відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному Законом
України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ). При зміні протягом 1996 року форм власності та
підпорядкування платників податку на прибуток порядок його
зарахування до відповідних бюджетів залишається незмінним до кінця
року.
Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України дотації бюджетам окремих областей та міста Севастополя у
сумі 81 107,5 млрд. карбованців на фінансування видатків місцевих
бюджетів, що не покриваються доходами, у тому числі:
млрд. крб.
Вінницька 8 195,5
Волинська 7 473,8
Житомирська 12 318,4
Закарпатська 12 623
Кіровоградська 7 143,6
Миколаївська 1 311,2
Рівненська 2 014,8
Тернопільська 6 504
Херсонська 9 264,5
Хмельницька 7 082,8
Чернівецька 5 625,1
м. Севастополь 1 550,8
Стаття 8. Затвердити суму коштів у розмірі 47 335 млрд.
карбованців, які передаються з бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей та міста Києва до Державного бюджету України, в
тому числі:
млрд. крб.
Автономна Республіка Крим 13 086,0
Області:
Запорізька 1 553,5
Полтавська 1 445,8
м. Київ 31 249,7
Перерахування зазначених коштів до Державного бюджету України
здійснюється у розмірах, визначених розписом доходів і видатків
Державного бюджету України на 1996 рік. У разі несвоєчасного надходження цих коштів до Державного
бюджету України надати право Міністерству фінансів України
встановлювати стовідсоткове зарахування до Державного бюджету
України сум загальнодержавних податків і зборів, що сплачуються на
відповідній території, до повного погашення заборгованості.
Стаття 9. Установити, що акцизний збір із ввезених на
територію України підакцизних товарів зараховується до Державного
бюджету України.
Стаття 10. Повернуті в 1996 році бюджетні позички, що були
надані Міністерству сільського господарства і продовольства
України, Державному комітету України по харчовій промисловості,
заготівельним організаціям та товаровиробникам через фінансові
органи, обліковуються в окремому розділі доходів Державного
бюджету України та використовуються в міру надходження для
фінансування закупівлі сільськогосподарської продукції за
державними контрактами 1995-1996 років на зворотній основі. Надати
право органам системи Міністерства фінансів України за наслідками
документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з
підприємств і організацій прострочену заборгованість по наданих їм
у 1994-1996 роках позичках, у тому числі і у вигляді товарного
кредиту (на умовах поточного року, оренди, лізингу) під державний
контракт сільськогосподарської продукції, та інших позичках, а
також нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі
0,5 відсотка непогашеної заборгованості (сум нецільового
використання) за кожний день до повного їх повернення.
Стаття 11. Установити, що у 1996 році до складу доходів
Державного бюджету України зараховуються:
а) виручка від реалізації товарів та інших предметів,
конфіскованих митними, правоохоронними та іншими уповноваженими на
це органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та
інших предметів, що зберігалися під митним контролем, власник яких
не знайшовся у встановлений нормативними актами термін, за
винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, пересиланням,
перевезенням і реалізацією зазначених товарів, а також
конфіскована іноземна валюта та сума відшкодованих державі
збитків, заподіяних державними службовцями та особами,
уповноваженими на виконання функцій держави, внаслідок корупційних
діянь та протиправного використання наданих їм повноважень для
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, з
наступним спрямуванням 20 відсотків одержаних коштів на розвиток
матеріально-технічної бази митних, правоохоронних та інших
уповноважених на це органів понад асигнування, передбачені на
утримання зазначених органів у Державному бюджеті України; б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України від аукціонного продажу квот на
експорт товарів, після покриття витрат, пов'язаних з проведенням
аукціону; в) кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності та у валюті України
за видачу експортних та імпортних ліцензій; г) консульські збори, що справляються на території України в
іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток
дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне
оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у
Державному бюджеті України на ці видатки. Дозволити Міністерству закордонних справ України
використовувати до 15 відсотків консульських зборів, фактично
отриманих за межами України, на витрати, пов'язані з наданням
матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України;
оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі
смерті українських громадян, що настала під час їх перебування за
кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою
угодою) працівників для виконання термінових робіт у консульських
відділах посольств України за кордоном; д) кошти, в тому числі в іноземній валюті, від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна,
передачі в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших
військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані
послуги спрямовуються цільовим призначенням на фінансування
матеріально-технічного та наукового забезпечення, будівництва
житла та вирішення інших соціальних питань військовослужбовців та
членів їх сімей понад асигнування, передбачені на утримання
зазначених органів у Державному бюджеті України; е) збори за виконання робіт по наданню послуг при здійсненні
екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон,
розмір і порядок використання яких встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Дозволити 20 відсотків зазначених коштів за
пропозицією Міністерства охорони навколишнього природного
середовища і ядерної безпеки України спрямовувати для цільового
використання на розвиток матеріально-технічної бази таких пунктів
пропуску через державний кордон; є) різниця в цінах на імпортований газ між ціною реалізації
газу споживачам України і ціною закупівлі газу по імпорту з
урахуванням витрат на транспортування його через територію України
та націнки за послуги по його закупівлі та реалізації, погоджених
з Міністерством економіки України.
Стаття 12. Установити, що позабюджетні фонди місцевих Рад, за
винятком тих, відрахування до яких не є обов'язковими згідно з
законодавством України, у 1996 році включаються до відповідних
місцевих бюджетів без зміни їх цільового призначення.
Стаття 13. Таємно.
Стаття 14. Таємно.
Стаття 15. Збільшити у 1,45 раза ставки земельного податку,
встановлені Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), з
урахуванням їх підвищення у 1994-1995 роках.
Стаття 16. Звільнити у 1996 році від сплати земельного
податку військові частини, установи, військові навчальні заклади,
науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи,
підприємства та організації (що утримуються за рахунок бюджету)
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Національної гвардії України, прикордонних
військ, військ цивільної оборони за умови цільового використання
цих земель. Вітчизняні підприємства авіаційної, ракетно-космічної,
суднобудівної промисловості, а також підприємства, які виробляють
військову техніку та боєприпаси, звільняються від сплати
земельного податку по земельних ділянках, на яких знаходяться
аеродроми, полігони, дослідно-випробувальні станції, добудовчі
набережні, цехи небезпечних виробництв, а також
гірничо-металургійні підприємства - по земельних ділянках, на яких
знаходяться відвали і хвостосховища, та земельні ділянки, на яких
розміщені склади державного та мобілізаційного резервів. Перелік зазначених підприємств та розміри земельних ділянок,
що підлягають звільненню від сплати земельного податку,
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних
міністерств та відомств, погодженим з органами Державного комітету
України по земельних ресурсах.
Стаття 17. Включити до складу Державного бюджету України на
1996 рік бюджет Пенсійного фонду України по доходах і видатках у
сумі 730 090 млрд. крб. та бюджет Фонду сприяння зайнятості
населення по доходах у сумі 38 775,6 млрд. крб. і видатках -
28 775,6 млрд. карбованців. Спрямувати надходження до Фонду
сприяння зайнятості населення в сумі 10 000 млрд. крб. на
фінансування заходів по соціальному захисту населення.
Стаття 18. Включити до складу доходів і видатків Державного
бюджету України на 1996 рік кошти Державного інноваційного фонду і
його регіональних відділень по внесках підприємств і господарських
організацій з одночасним збереженням їх цільового призначення.
Стаття 19. Установити загальний обсяг внутрішніх державних
позик на 1996 рік у сумі 332,9 трлн. крб., у тому числі із
спрямуванням на погашення позик 1995-1996 років і виплату доходу
по них суми у розмірі 128,4 трлн. карбованців. Випуск внутрішніх державних позик у 1996 році здійснювати на
безвідсотковій (дисконтній) основі.
Стаття 20. Витрати Державного бюджету України з
обслуговування іноземних кредитів, наданих юридичним особам
України на умовах валютної самоокупності під гарантії Кабінету
Міністрів України, підлягають відшкодуванню цими особами в
місячний термін. Головній державній податковій інспекції України, державним
податковим інспекціям по Автономній Республіці Крим, областях,
районах, містах і районах у містах у разі невідшкодування у
місячний термін позичальником іноземного кредиту, одержаного під
гарантії Уряду України, витрат Державного бюджету України, що
виникли у зв'язку з покриттям гарантом заборгованості за цей
кредит, забезпечити за поданням фінансових органів за
місцезнаходженням позичальника стягнення з нього у безспірному
порядку повної суми не здійснених у строк платежів з урахуванням
пені.
Стаття 21. Внески підприємств і господарських організацій до
Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
провадяться у порядку і розмірах, установлених на 1995 рік.
Стаття 22. Установити, що в 1996 році податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
сплачується у розмірах, передбачених Декретом Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 1993 року N 34-93 "Про ставки податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів" з урахуванням статті 18 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ), збільшених у 1,5 раза.
Стаття 23. Установити, що перерахунки посадових окладів і
розмірів заробітної плати педагогічним, медичним,
науково-технічним працівникам, працівникам культури та викладачам
вищої школи здійснюються в межах затвердженого фонду оплати праці,
розрахованого відповідно до статті 52 Закону Української РСР "Про
освіту" ( 1060-12 ), статті 77 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ), статті 18 Закону України "Про основи
державної політики у сфері науки і науково-технічної
діяльності" ( 1977-12 ), статті 28 Основ законодавства України
про культуру ( 2117-12 ), а навчально-допоміжному та
обслуговуючому персоналу і спеціалістам - відповідно до схеми
посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені
Кабінетом Міністрів України. Перегляд рівня посадових окладів (ставок заробітної плати)
зазначеної категорії працівників провадиться двічі на рік із
щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24. Установити, що ставки державного мита за
нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад відповідно
до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", поширюються на
нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами.
Стаття 25. Установити, що кошти, які надходять від
обов'язкових відрахувань до Фонду сприяння зайнятості населення,
можуть спрямовуватися на фінансування підготовки спеціалістів, яку
забезпечує Міністерство освіти України та інші міністерства і
відомства, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади.
Стаття 26. Установити, що до Державного бюджету України
зараховуються дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в
акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та
корпоратизації підприємств загальнодержавної власності. Дозволити спрямовувати зазначені кошти на покриття витрат,
пов'язаних із здійсненням уповноваженими особами функцій з
управління акціями, паями, частками майна господарських товариств,
які перебувають у загальнодержавній власності згідно з нормами
витрат, визначеними Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром"
вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за
транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію
України в розмірі, еквівалентному 0,37 долара США за 1000 куб.
метрів природного газу на кожні 100 кілометрів відстані. Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи
з обсягу газу, транспортованого через територію України.
Стаття 28. Надати підприємствам промисловості, транспорту,
агропромислового та будівельного комплексів відстрочку до 1 грудня
1996 року по сплаті податків і платежів до бюджету та державних
позабюджетних фондів, що не сплачені платниками за станом на 1
січня 1996 року, та сум пені, штрафних та фінансових санкцій, що
були нараховані підприємствам і організаціям за станом на 1 січня
1996 року. Рішення про відстрочку платежів приймається по сумах
заборгованості, яка не сплачена на дату винесення рішення, без
нарахування пені і відсотків за користування податковим кредитом,
починаючи з 1 січня 1996 року. Зупинити до 1 січня 1997 року дію пункту 3 статті 4 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про
стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" та
пункту 5 статті 11 Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) в частині строків сплати донарахованих у 1996
році сум пені, штрафних та фінансових санкцій. ( Частина друга статті 28 втратила чинність в частині, що
стосується Декрету N 8-93 ( 8-93 ) на підставі Закону N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня
2001 року )
Установити, що суми пені, фінансові та штрафні санкції,
нараховані за наслідками перевірок контролюючих органів у
поточному році, сплачуються підприємствами та організаціями до
бюджетів і фондів протягом 1996 року щомісячно рівними частинами. Міністерству фінансів України затвердити порядок оформлення
відстрочок по платежах до бюджету, державних позабюджетних фондів
та термін сплати відстрочених сум платежів, пені, фінансових і
штрафних санкцій з урахуванням фінансового стану підприємств. Зупинити дію статті 22 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) та статті 9 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів" щодо надання
відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до
бюджетів усіх рівнів по недоїмці, яка створилась після 1 січня
1996 року. ( Частина п'ята статті 28 втратила чинність в частині, що
стосується Декрету N 8-93 ( 8-93 ) на підставі Закону N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня
2001 року )
( Дію статті 28 продовжено до набрання чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 1997 рік", у тому числі в частині
надання підприємствам промисловості, транспорту, агропромислового
та будівельного комплексів відстрочки по сплаті податків і
платежів до бюджету та державних позабюджетних фондів, що не
сплачені платниками за станом на 1 січня 1996 року, і сум пені,
штрафних та фінансових санкцій, що були нараховані підприємствам і
організаціям за станом на 1 січня 1996 року згідно з Постановою ВР
N 541/96-ВР від 22.11.96 )
Стаття 29. Установити на 1996 рік видатки на утримання митних
органів у сумі 6 300 млрд. крб., у тому числі на заробітну плату
3 175 млрд. карбованців. Зазначені видатки провадяться Державним
митним комітетом України згідно з поквартальним їх розподілом,
погодженим з Міністерством фінансів України за рахунок надходжень
на рахунки митних органів від штрафів або вартості предметів,
вилучених для забезпечення стягнення штрафу при порушенні митних
правил, сум пені та інших санкцій, передбачених митним
законодавством, мита. Сума перевищення надходжень по зазначених доходах над
фактичними витратами на утримання митних органів згідно з
поквартальним розподілом цих видатків щоквартально до 15 числа
першого місяця наступного за звітним кварталу перераховується
Державним митним комітетом України в доход Державного бюджету
України. Установити, що кошти, які надходять від справляння мита на
товари, що ввозяться (вивозяться) громадянами через митний кордон,
зараховуються до Державного бюджету України.
Стаття 30. Надати право Державному комітету України по
матеріальних резервах стягувати у безспірному порядку з юридичних
осіб, на відповідальному зберіганні яких знаходяться матеріальні
цінності державного резерву, за самовільне відчуження
(використання, реалізацію) матеріальних ресурсів штраф у розмірі
100 відсотків вартості матеріальних ресурсів у цінах на час
виявлення факту відчуження, а також пені у розмірі 0,5 відсотка
вартості відсутнього обсягу за кожний день до повного їх
повернення. Зазначені кошти зараховуються до Державного бюджету
України і спрямовуються на фінансування державного резерву.
Стаття 31. Установити, що у 1996 році справляння, контроль за
правильністю обчислення та своєчасністю сплати податку на
добавлену вартість та акцизного збору з товарів, що імпортуються в
Україну, здійснюються Державним митним комітетом України за
діючими ставками при митному оформленні таких товарів одночасно зі
справлянням мита та митних зборів. Об'єктом обкладення податком
на добавлену вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) на
територію України, є їх митна вартість з урахуванням мита та
митних зборів (а по підакцизних товарах і сум акцизного збору), а
об'єктом обкладення акцизним збором є кількісні показники або
митна вартість таких товарів з урахуванням мита та митних зборів
згідно з чинним законодавством.
Стаття 32. Продовжити на 1996 рік термін дії статей 12, 16,
24, 25, 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 1995
рік" ( 126/95-ВР ).
( Стаття 33 втратила чинність на підставі Закону N 280/97-ВР
від 21.05.97 )
Стаття 34. Частину восьму статті 33 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) викласти у такій редакції: "Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців
є Державний бюджет України та інші джерела, визначені для цієї
мети положеннями про органи державної виконавчої влади,
затвердженими указами Президента України та постановами Кабінету
Міністрів України".
Стаття 35. Зупинити дію статті 48 Закону Української РСР "Про
освіту" ( 1060-12 ) в частині оплати в повному обсязі виконаної
роботи учнями професійно-технічних училищ під час виробничого
навчання і практики. Установити, що порядок оплати за виконану
роботу визначається Кабінетом Міністрів України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 березня 1996 року
N 96/96-ВР
Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет
України на 1996 рік"
Видатки Державного бюджету України по міністерствах і
відомствах та граничні асигнування на оплату праці
(млрд. крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Видатки | Всього | в т.ч. | витрат | заробітна | | плата ————————————————————————————————————————————————————————————————— Соціальний захист населення - разом 133654,7 75,4
з них:
- утримання регіональних пунктів тимча-
сового розміщення біженців 445 23
у тому числі:
Міністерство України у справах
національностей, міграції та культів 445 23
- виплата компенсацій відповідно до
Закону України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні" 200
у тому числі:
Міністерство фінансів України 200
- відшкодування банкам різниці процент-
них ставок по пільгових кредитах на
індивідуальне будівництво на селі 0,6
у тому числі:
Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, облфінуправління,
Київське та Севастопольське міськфін-
управління 0,6
- компенсація додаткових витрат на
будівництво житла за рахунок коштів
населення 1030
у тому числі:
Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, облфінуправління,
Київське та Севастопольське міськфін-
управління 1030
соціальне забезпечення 129549,5 52,4
з них:
- пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ 72981
у тому числі:
Державний спеціалізований комерційний
ощадний банк України 72981
- перерахування до Пенсійного фонду на
виплати пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського і старшинсько-
го складу строкової служби та їх
сім'ям 31000
у тому числі:
Пенсійний фонд України 31000
- кошти бюджету, що передаються до
Фонду соціального захисту інвалідів 19000
з них Національна програма
"Діти України" 80
у тому числі:
Міністерство соціального захисту
населення України 19000
- кошти на утримання будинків-інтер-
натів та інших установ соціального
забезпечення 6568,5 52,4
у тому числі:
Міністерство соціального захисту
населення України 2168,9 32,4
Міністерство сільського господарства
та продовольства України 235 20
інші громадські організації інвалідів
і ветеранів війни і праці 4164,6
- фінансування заходів, пов'язаних із
здійсненням державного регулювання
цін 2429,6
з них:
- тверде паливо 70,4
у тому числі:
Український концерн торф'яної
промисловості "Укрторф" 70,4
- здешевлення вартості будівництва
житла молодіжними житловими
комплексами 1650
у тому числі:
Фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву 1650
- житлово-комунальне господарство
(централізовані видатки) 709,2
у тому числі:
Міністерство сільського господарства та
продовольства України 115
Національна академія наук України 31,2
Українська академія аграрних наук 25
Відомчий житловий фонд 538
Фінансування соціально-культурних
закладів, установ та заходів - разом 251618,3 73285,9
у тому числі:
освіти 131826,1 48749,0
у тому числі:
Міністерство освіти України 87972,1 31052
з них на Національну програму
"Діти України" 7927,8
Міністерство сільського господарства
та продовольства України 11876 5338
Міністерство охорони здоров'я України 6786 4053
Міністерство економіки України 43 17
Міністерство енергетики і електрифі-
кації України 355 163
Міністерство зв'язку України 437 239
Міністерство культури і мистецтв
України 2220 1081
Міністерство лісового господарства
України 421 143
Міністерство України у справах
молоді і спорту 1770 365
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України 17 7
Міністерство рибного господарства
України 223 40
Міністерство промисловості України 2445 899
Міністерство соціального захисту
населення України 267 48
Міністерство статистики України 11
Міністерство транспорту України 822 368
Міністерство фінансів України 600 161
Міністерство юстиції України 20 10
Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України 50 15
Міністерство закордонних справ України 70 21
Українська академія аграрних наук 246 89
Національний аграрний університет 1042 340
Адміністрація Президента України 100
Українське об'єднання цивільної авіації
"Аеропорти України" 56 22
Національна Академія наук України 285 55
Українська академія державного управління
при Президенті України 414 100
Вища атестаційна комісія України 12 6
Верховний Суд України 10
Генеральна прокуратура України 25 10
Господарське управління Кабінету
Міністрів України 100 15
Головне управління геодезії, картографії
та кадастру при Кабінеті Міністрів
України 50 15
Головне управління державної служби при
Кабінеті Міністрів України 68
Головна державна податкова інспекція
України 69
Лікарсько-санітарна служба Південно-
Західної залізниці Міністерства
транспорту України 93 39
Державний комітет України по водному
господарству 37 16
Державний комітет України по житлово-
комунальному господарству 211 95
Державний комітет України по геології
і використанню надр 120 39
Державний комітет України по земельних
ресурсах 10
Державний комітет України у справах
містобудування і архітектури 11 3
Державний комітет України з питань
державних секретів 3
Державний митний комітет України 78 42
Державний комітет України по нагляду
за охороною праці 37 9
Державна служба України з питань
технічного захисту інформації 1
Державний комітет України по
стандартизації, метрології та
сертифікації 94 32
Державний комітет телебачення і
радіомовлення України 22 7
Державний комітет України по харчовій
промисловості 1462 506
Державний комітет України з питань
науки, техніки та промислової політики 8 2
Державний комітет України по
матеріальних резервах 19 6
Державний комітет України з питань
садівництва, виноградарства та вино-
робної промисловості 531 175
Відділ навчальних закладів
"Укрзалізниці" Міністерства тран-
спорту України 3662 1368
Київський університет
ім. Тараса Шевченка 2113 606
Національний університет
"Києво-Могилянська академія" 605 76
Головне контрольно-ревізійне
управління України 15
Лікувально-оздоровче об'єднання при
Кабінеті Міністрів України 23 6
Національне агентство з питань
інформатизації 2
Видавництво "Преса України" 25 9
Координаційна Рада Спілки піонерських
організацій України 300 55
Українська державна будівельна
корпорація (Укрбуд) 436 181
Український союз об'єднань,
підприємств і організацій побутового
обслуговування населення "Укрсоюзсервіс" 168 66
Український державний концерн місцевої
промисловості (Укрмісцевпром) 190 58
Українське об'єднання "Укрнафтопродукт" 17 7
Товариство сприяння обороні України 2038 388
Управління справами Верховної Ради
України 26 8
Центральна спілка споживчих товариств
"Укоопспілка" 587 278
із загальних видатків на фінансування
освіти:
на книговидання 9288
культури 29740 8071,2
у тому числі:
Міністерство культури і мистецтв України 10519,1 2437,6
Міністерство охорони здоров'я України 126,7 26,5
Державний комітет України по харчовій
промисловості 53,2 33,5
Міністерство сільського господарства
і продовольства України 133 84
Міністерство фінансів України 216,4 7
Міністерство промисловості України 27 7
Державний комітет України у справах
містобудування і архітектури 187,5 26,7
Державний комітет телебачення і
радіомовлення України 15304,3 4870
Міністерство економіки України 7 2,9
Міністерство України у справах молоді
і спорту 2,5 0,9
Академія педагогічних наук України 6 3,3
Управління справами Верховної Ради України 32 6,8
Спілка дизайнерів України 6,5 2,5
Спілка художників України 63,9 19,1
Спілка театральних діячів України 47,6 5,3
Спілка фотохудожників України 22,4 9,3
Всеукраїнська музична спілка 79,3 17,5
Спілка композиторів України 76,8 5,4
Спілка майстрів народного мистецтва
України 40 10,8
Спілка кінематографістів України 44,9 10,6
Спілка письменників України 65 22
Спілка журналістів України 8,7 5,8
Спілка архітекторів України 6 2,8
Національна комісія з питань повернення в
Україну культурних цінностей при Кабінеті
Міністрів України 19,7 2,8
Центр "Український дім" при Кабінеті
Міністрів України 107 11,1
Український центр творчості дітей
та юнацтва 7,3
Державний комітет України по туризму 140
Товариство зв'язків з українцями за
межами України 78,8
Національна кінематика України 60 18
Міністерство України у справах
національностей та міграції 65
Всеукраїнське товариство "Просвіта"
ім. Тараса Шевченка 23
Міністерство України у справах преси
та інформації 770 90
Головна Рада Українського товариства
охорони пам'яток історії та культури 54,1 35,6
Українське національне інформаційне
агентство 374 86,2
Державне агентство з авторських
і суміжних прав 2
Редакція газети "Робітнича газета" 50
Редакція газети "Урядовий кур'єр" 140 30
Рада професійної спілки залізничників
і транспортних будівельників України 22 13,9
Головне архівне управління при Кабінеті
Міністрів України 190 73,4
Комітет по Державних преміях
ім. Т.Г. Шевченка при Кабінеті
Міністрів України 6
Редакція газети "Голос України" 500 53,8
ЦК професійної спілки авіапрацівників
України 7,2 4,5
Міністерство рибного господарства України 1,1 0,6
Державний комітет України з питань
садівництва, виноградарства та виноробної
промисловості 47 34
із загальних видатків на фінансування
культури:
на книговидання і пресу 1042,6
на придбання літератури 1000
на фінансування Програми збереження і
розвитку малочисельних корінних народів
України - кримських караїмів і кримчаків 40
охорони здоров'я 56207,2 15072,8

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »