Питання стипендіального забезпечення
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 12.07.2004882
Документ 882-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.02.2017, підстава 32-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2004 р. № 882
Київ

Питання стипендіального забезпечення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 150 від 15.02.2006
№ 157 від 15.02.2006
№ 165 від 05.03.2008
№ 983 від 07.09.2011
№ 177 від 07.03.2012
№ 1084 від 28.11.2012
№ 255 від 01.04.2013
№ 297 від 22.04.2013
№ 334 від 13.05.2013
№ 211 від 23.03.2016
№ 1050 від 28.12.2016
№ 32 від 25.01.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950 "Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам" доповнити словом "державних";

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. № 448 "Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 631).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.

6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. № 882
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1050)

ПОРЯДОК
призначення і виплати стипендій

Загальні питання

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах (далі - навчальні заклади) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань (далі - учні);

2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі - студенти);

3) курсантів денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі - курсанти невійськових вищих навчальних закладів). Переліки невійськових вищих навчальних закладів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджуються в установленому порядку;

4) учнів VIII-XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);

5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;

6) слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);

9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.

{Підпункт 9 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

2. Учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

академічної - з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;

соціальної - за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

3. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.