Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні
Президент України; Указ від 12.09.1995832/95
Документ 832/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.2013, підстава 698/2013
 

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 698/2013 ( 698/2013 ) від 20.12.2013 }
Про Основні напрями реформування
вищої освіти в Україні

1. Затвердити Основні напрями реформування вищої освіти в
Україні, розроблені Комісією з питань реформування вищої освіти в
Україні (додаються). 2. Міністерствам, іншим центральним органам державної
виконавчої влади забезпечити виконання заходів, передбачених
Основними напрямами, зазначеними у статті 1 цього Указу. 3. Продовжити строк повноважень згаданої Комісії до грудня
1996 року.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 12 вересня 1995 року
N 832/95
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 вересня 1995 року N 832/95

ОСНОВНІ НАПРЯМИ
реформування вищої освіти в Україні

В Україні діє 14 класичних, 45 технічних університетів, 30
академій, 72 інститути та 740 вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі), що перебувають у
загальнодержавній власності. Крім цього, державну ліцензію
отримало більше 90 вищих навчальних закладів, заснованих на інших
формах власності. Загальний контингент студентів становить понад півтора
мільйона чоловік. Це дозволяє забезпечити місцями у вищих
навчальних закладах близько 35 відсотків випускників
загальноосвітніх закладів. На кожні 10 тисяч населення Україна має
170 студентів. Цей показник зберігається протягом останніх років.
У 134 вищих навчальних закладах та 197 науково-дослідних установах
діє аспірантура, де навчається близько 14 тисяч аспірантів. У
докторантурі, яка функціонує у 55 вищих навчальних закладах та 56
науково-дослідних установах, навчається близько 600 докторантів. В
Україні діє 636 спеціалізованих вчених рад. Незважаючи на зусилля суспільства та відповідних органів
державної виконавчої влади, вища освіта перебуває нині в глибокій
кризі. Катастрофічно не вистачає коштів. Спостерігається відплив
педагогічних і викладацьких кадрів. Падає зацікавленість в набутті
фундаментальної освіти. Різко знизилися вимоги до рівня
освіченості, загальної культури, не вистачає підручників,
посібників, інших засобів навчання. Вища освіта потребує глибокого системного реформування з
метою збереження її потенціалу та обсягу підготовки фахівців,
посилення державної підтримки пріоритетних напрямів освіти і
науки, приведення у відповідність із найновішими світовими
досягненнями сучасної науки. Напрями реформування вищої освіти
мають адекватно враховувати процеси реформування ринкових
відносин. Вирішення цього потребує розв'язання таких першочергових
завдань:
1. Розробка стратегічних напрямів розвитку вищої освіти
Вища школа виконує важливе соціальне замовлення держави:
формує інтелектуальний потенціал України, забезпечує
висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства,
науки, культури. Для досягнення цих цілей необхідно: 1.1. Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, Національній академії наук України, Академії педагогічних
наук України розробити: - концепцію реформування вищої освіти на перехідному етапі до
ринкової економіки; - концепцію гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах; - концепцію реформування і розвитку екологічного мислення та
здібностей будувати гармонійні відносини з природою. 1.2. Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, місцевим органам влади створити: - на базі національних вищих навчальних закладів -
науково-методичні центри з розробки методології
науково-теоретичних досліджень, змісту освіти та освітніх
технологій, моделей, програм реформи і розвитку сфери вищої
освіти; - у регіонах - навчальні національно-культурні комплекси
гуманізації суспільства на базі провідних вищих навчальних
закладів.
2. Удосконалення мережі вищих навчальних закладів,
структури підготовки спеціалістів та ефективності
їх використання
З метою задоволення потреб України у висококваліфікованих
кадрах, а також створення реальних можливостей для розвитку як
окремої людини, так і суспільства в цілому, в умовах формування
ринкової економіки необхідно: 2.1. Міністерству економіки України, Міністерству праці
України, Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади: - вивчити потреби держави у спеціалістах відповідної
кваліфікації; - проаналізувати характеристики потенціалу вищих навчальних
закладів та кадрового забезпечення у регіонах (областях); - внести зміни щодо обсягу набору студентів у вищі навчальні
заклади та структури перепідготовки спеціалістів з вищою освітою,
вивільнених з галузей народного господарства; - розробити науково обгрунтовану методику визначення потреб
держави у спеціалістах з різним рівнем кваліфікації та обсягів
державного замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку
праці. 2.2. Міністерству економіки України, Міністерству фінансів
України, Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, обласним державним адміністраціям оптимізувати мережу
вищих навчальних закладів, для чого: - підготувати пропозиції щодо вдосконалення мережі вищих
навчальних закладів, укрупнення навчальних закладів, створення
регіональних освітніх та навчально-виробничих комплексів навколо
університетських центрів та провідних вищих навчальних закладів
України; - розробити регіональні програми вдосконалення структури
підготовки спеціалістів, вирішення питань підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів, збереження і розвитку
матеріально-технічної бази навчальних закладів, соціальної
підтримки їх колективів; - вирішити питання про подвійне підпорядкування
педагогічних, медичних вищих навчальних закладів та вищих
навчальних закладів культури і мистецтва I - II рівнів акредитації
міністерствам, відомствам і місцевим органам державної виконавчої
влади; - внести зміни до існуючого порядку створення, реорганізації
та ліквідації закладів освіти різних форм власності; - переглянути мережу вищих навчальних закладів, заснованих на
недержавній формі власності, з метою надання державної підтримки
закладам, що здійснюють підготовку фахівців на рівні державних
вимог.
2.3. Міністерству економіки України, Міністерству освіти
України, Міністерству праці України, Національному банку України
сформувати ефективну систему використання випускників вищих
навчальних закладів, для чого: - розробити нормативну базу, яка б чітко визначала права та
взаємні обов'язки випускників, керівників вищих навчальних
закладів та замовників спеціалістів за державним, регіональним та
галузевим замовленням; - вивчити питання та внести пропозиції до Кабінету
Міністрів України щодо запровадження системи одержання вищої
освіти за державними кредитами, насамперед талановитої та
обдарованої молоді, для реалізації державного замовлення
підготовки фахівців; - удосконалити систему цільової підготовки фахівців у межах
державного контракту для задоволення потреб пріоритетних
галузей, що фінансуються з державного бюджету, та за напрямами,
визначеними державними програмами (в першу чергу для базових
галузей промисловості, агропромислового та паливно-енергетичного
комплексів), а також для потреб самої освіти; - розробити механізм надання державних гарантій
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які
навчалися за державним контрактом; - розробити Класифікатор професій робітників, посад
службовців та тарифних розрядів, Єдині тарифно-кваліфікаційні
довідники робіт і професій робітників (ЄТКД) і Кваліфікаційний
довідник посад керівників, спеціалістів та службовців (КД). 2.4. Міністерству освіти України, Міністерству у справах
молоді і спорту України, Міністерству економіки України,
Міністерству фінансів України, Міністерству праці України,
Національній академії наук України, Академії педагогічних наук
України, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і
затвердити систему організаційних, фінансових, науково-методичних
заходів щодо питань відбору, навчання і виховання талановитої та
обдарованої молоді, створення умов для її інтелектуальної праці,
соціального захисту і ефективного використання в народному
господарстві. 2.5. Міністерству освіти України, Міністерству у справах
молоді і спорту України, Міністерству культури України разом з
Національною академією наук України, Академією педагогічних наук
України завершити роботу щодо створення концепції виховання
молоді у вищих навчальних закладах.
3. Забезпечення якості освітньої діяльності
3.1. Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, продовжити роботу щодо впровадження у вищих навчальних
закладах Переліку напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за
професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних
рівнів та робітничих професій, внести до нього необхідні зміни та
уточнення. 3.2. Міністерству освіти України спільно з Міністерством
праці України, іншими міністерствами та відомствами, що мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, розробити: - державні вимоги щодо вищої освіти, кваліфікаційні
характеристики фахівців для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів,
передбачених Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ); - освітньо-професійні програми вищої освіти за відповідним
професійним спрямуванням; - єдині вимоги щодо забезпечення належного рівня
фундаментальної підготовки; - впровадити систему ступеневої підготовки фахівців. 3.3. Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, Міжгалузевій акредитаційній комісії вдосконалити систему
акредитації вищих навчальних закладів, а саме: - вдосконалити порядок ліцензування, атестації та
акредитації вищих навчальних закладів незалежно від форм
власності; - забезпечити розробку та застосування основних критеріїв,
на основі яких здійснювати акредитацію вищих навчальних закладів
за рівнями підготовки фахівців (молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр) та зміну їх статусу і назви; - створити інфраструктуру акредитаційних центрів в Україні; - провести державну перевірку додержання умов ліцензій,
виданих вищим навчальним закладам різних форм власності. 3.4. Міністерству освіти України, Міністерству закордонних
справ України розробити механізм поетапної інтеграції вищої освіти
України в міжнародну систему, який включає: - визнання та нострифікацію в Україні документів про освіту,
наукові ступені та звання; - створення Центру міжнародної акредитації; - створення Центру координації використання фінансової
допомоги, що надходить від іноземних спонсорів; - відпрацювання механізму координації міжнародної діяльності
вищих навчальних закладів; - розробку та впровадження централізованої інформаційної
системи забезпечення навчального процесу і науково-дослідної
роботи у вищих навчальних закладах шляхом підключення її до
світової комп'ютерної інформаційної мережі.
4. Фінансова, господарська діяльність вищих
навчальних закладів та соціальний захист
учасників навчально-виховного процесу
4.1. Міністерству фінансів України, Міністерству економіки
України, Міністерству освіти України розробити та запровадити
новий механізм фінансування освіти і науки:
- передбачити елементи прямого нецентралізованого
фінансування вищих навчальних закладів;
- визначити перелік безкоштовних і платних освітніх,
побутових та інших послуг для учасників навчально-виховного
процесу, джерела і механізми фінансування державної системи
післядипломної підготовки та перепідготовки кадрів, включаючи
аспірантуру і докторантуру.
Запровадити нові підходи у фінансуванні, встановивши, що: - державне замовлення на фахівців фінансується з державного
бюджету; - галузеве замовлення - з бюджету галузей, відомств,
підприємств та коштів комерційних структур; - регіональне замовлення - з місцевих бюджетів, а також із
коштів відомств, організацій та фізичних осіб даного регіону тощо. 4.2. Міністерству фінансів України, Головній державній
податковій інспекції України, Міністерству освіти України привести
у відповідність із чинним законодавством та рішеннями Уряду
відомчі нормативні акти та інструкції в частині встановлення
нормативів фінансово-господарської діяльності вищих навчальних
закладів, в тому числі обгрунтування розміру плати за навчання. 4.3. Міністерству освіти України, Міністерству фінансів
України, Міністерству економіки України розробити і внести на
розгляд Уряду пропозиції щодо виділення валютних коштів для
виконання міжнародних зобов'язань України в галузі освіти. 4.4. Міністерству фінансів України, Міністерству економіки
України, Міністерству праці України, Фонду державного майна
України, Державному комітету України по земельних ресурсах,
Міністерству освіти України, іншим міністерствам та відомствам,
що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади,
підготувати пропозиції: - про зміни чинного законодавства України щодо встановлення
додаткових надходжень до державного та обласних бюджетів на
освітянські цілі, використання коштів, що надходять від
обов'язкових відрахувань до Державного фонду сприяння зайнятості
населення, на фінансування підготовки спеціалістів; - централізоване забезпечення вищих навчальних закладів
навчальними посібниками за рахунок коштів відповідних міністерств
та відомств; - закріплення за вищими навчальними закладами у постійне
користування будівель, земель, на яких вони знаходяться, в тому
числі дослідних станцій і навчальних господарств, баз відпочинку
та спортивно-оздоровчих таборів, а також обов'язкове надання
відповідними Радами, за клопотанням цих закладів, земельних
ділянок для створення навчальних господарств; - посилення соціально-економічного захисту учасників
навчально-виховного процесу, підвищення рівня матеріального
стимулювання науково-педагогічних працівників за вчений ступінь,
вислугу років, створення системи матеріального заохочення за
високі якісні показники в роботі; - гарантування працівникам вищих навчальних закладів шляхом
квотування права на придбання об'єктів приватизації за рахунок
приватизаційних майнових сертифікатів. 4.5. Міністерству фінансів України, Міністерству праці
України, Міністерству економіки України, Міністерству освіти
України розробити ефективну систему соціального захисту, в тому
числі пенсійного запезпечення, учасників навчально-виховного
процесу, для чого: - розробити державні програми підтримки та соціального
захисту науково-педагогічних працівників і студентів, у тому числі
тих, хто навчається без відриву від виробництва; - створити систему фондів підтримки та розвитку вищої
освіти, соціального захисту працівників освіти та студентської
молоді, надання фінансової підтримки для набуття вищої освіти на
платній основі, звільнивши ці фонди від усіх видів податків. 4.6. Міністерству освіти України, Міністерству економіки
України, Державному комітету України з питань науки, техніки та
промислової політики, Національній академії наук України,
Державному інноваційному фонду України розробити заходи: - щодо залучення інноваційного науково-технічного потенціалу
вищої школи для створення регіональної інфраструктури розвитку
малого бізнесу і підприємництва у сфері науки і наукового
обслуговування, випуску наукоємної продукції; - забезпечення поєднання зусиль закладів вищої освіти,
Національної академії наук України, наукових організацій шляхом
створення спільних науково-педагогічних закладів, інноваційних
структур (технопарки, технополіси, інноваційні центри тощо). 4.7. Міністерству зв'язку України, Міністерству освіти
України покращити інформаційне забезпечення вищих навчальних
закладів, впровадження в їх діяльність сучасних типів зв'язку,
створення інформаційних банків. 4.8. Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим комітетам
обласних, Київської та Севастопольської міських Рад розробити
заходи щодо підтримки регіональних систем вищої освіти, включаючи
організацію цільової підготовки спеціалістів, проведення наукових
досліджень та виконання інноваційних проектів в інтересах регіону.
5. Фінансове забезпечення заходів щодо
реформування вищої освіти
5.1. Міністерству фінансів України, Міністерству економіки
України, Міністерству освіти України, іншим міністерствам та
відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям передбачити в
проекті Державного бюджету України на 1996 рік необхідні
асигнування для фінансування заходів щодо реформування вищої
освіти в Україні.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...