Документ 746-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.10.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 746
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 813 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 66, ст. 2704), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 746

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)

1. В абзаці другому пункту 1 слова і цифри “до 50 відсотків вартості” замінити словами і цифрами “, але не більш як 50 відсотків вартості”.

2. Абзац третій пункту 5 після слова “страховиком” доповнити словом “стандартний”.

3. У пункті 6:

1) абзаци десятий - дванадцятий викласти у такій редакції:

“зимової посухи;

пожежі;

епіфітотії;”;

2) доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:

“осередку масового розмноження шкідливого організму;

спалаху масового розмноження шкідника рослин;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - сімнадцятим.

4. Пункт 7 виключити.

5. Абзаци третій - шостий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

“Комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації порядок та умови надання компенсації страхових платежів у поточному році.

Комісії розпочинають прийом заявок для отримання права на часткову компенсацію страхового платежу та документів, що додаються до них, у день оприлюднення повідомлення про порядок та умови надання компенсації страхових платежів у поточному році, а закінчують- за два робочих дні до початку проведення останнього засідання комісії.

Останнє засідання комісії проводиться:

15 грудня - за страховим продуктом 1;

10 грудня - за страховим продуктом 2;

10 червня - за страховим продуктом 3.

Якщо останній день строку проведення засідання комісії припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається день, наступний за вихідним або святковим днем. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять третій вважати відповідно абзацами десятим - двадцять шостим.

6. В абзаці другому пункту 9 слова “Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету” замінити словами “Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами”.вгору