Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.04.2000740
Документ 740-2000-п, поточна редакція — Редакція від 22.09.2008, підстава 808-2008-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2000 р. N 740
Київ
Про утворення Українського фонду
соціальних інвестицій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 808 ( 808-2008-п ) від 10.09.2008 }

З метою надання підтримки найменш соціально захищеним
верствам населення, створення робочих місць шляхом сприяння
розвитку підприємництва в межах реалізації Проекту Світового банку
"Фонд соціальних інвестицій", а також підтримки та розвитку
ініціативи територіальних громад і громадських організацій Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Український фонд соціальних інвестицій як
неприбуткову організацію, фінансування діяльності якої
провадитиметься за рахунок фінансових ресурсів Проекту Світового
банку "Фонд соціальних інвестицій", а також коштів інших донорів,
благодійних внесків тощо.
2. Затвердити Положення про Український фонд соціальних
інвестицій (додається).
3. Міністерству праці та соціальної політики подати у
місячний термін узгоджені пропозиції щодо складу наглядової ради
Українського фонду соціальних інвестицій.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2000 р. N 740
ПОЛОЖЕННЯ
про Український фонд соціальних інвестицій

1. Український фонд соціальних інвестицій (далі - Фонд) є
неприбутковою організацією, фінансування діяльності якої
провадиться за рахунок фінансових ресурсів Проекту Світового банку
"Фонд соціальних інвестицій" (далі - Проект), а також коштів інших
донорів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених
законодавством України.
2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим
Положенням.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.
4. Найменування;
українською мовою - повне: Український фонд соціальних
інвестицій, скорочене: УФСІ;
російською мовою - повне: Украинский фонд социальных
инвестиций, скорочене: УФСИ;
англійською мовою - повне: Ukrainian Social Investment Fund,
скорочене: USIF.
5. Місцезнаходження: 01023, Україна, Київ-23,
вул. Еспланадна, 8/10.
6. Довгостроковими цілями Фонду є:
поліпшення якості життя найменш соціально захищених верств
населення;
розвиток громадської солідарності шляхом підтримки ініціативи
територіальних громад та громадських організацій.
7. Короткостроковими цілями Фонду є:
поліпшення якості соціальних та інших послуг безпосередньо
для найменш соціально захищених верств населення (інвалідів,
дітей-сиріт, людей похилого віку та інших осіб);
удосконалення механізму доступу членів територіальних громад
та громадських організацій до отримання основних видів соціальних
та інших послуг (освіти, охорони здоров'я, житлово-комунальних
тощо);
розширення на місцях можливостей надання соціальних та інших
послуг;
працевлаштування безробітних шляхом організації громадських
робіт;
сприяння розвитку малих підприємств, залучених до виконання
контрактів, що фінансуються за підпроектами основного Проекту
Світового банку "Фонд соціальних інвестицій" (далі - субпроекти).
8. Основними завданнями діяльності Фонду є:
відтворення об'єктів соціальної інфраструктури шляхом
фінансування субпроектів, виконання яких задовольнятиме потреби
найменш соціально захищених верств населення;
надання органам місцевого самоврядування, територіальним
громадам та громадським організаціям технічної, консультативної
допомоги в підготовці та виконанні субпроектів;
формування і розвиток навичок роботи в умовах ринкової
економіки у підприємців, залучених до виконання субпроєктів
соціальної спрямованості, впровадження новітніх підходів до
надання соціальних та інших послуг на місцевому рівні;
створення робочих місць шляхом залучення малих підприємств до
виконання субпроектів;
залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних
та інших послуг членам територіальних громад і громадських
організацій, сприяння розвитку конкуренції у сфері цих послуг.
9. Фонд має право:
володіти і користуватися закріпленим за ним майном відповідно
до мети своєї діяльності та законодавства України;
укладати цивільно-правові угоди;
самостійно організовувати оперативну та перспективну
діяльність;
одержувати в установленому законодавством України порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності інформацію, документи і матеріали, а від органів
статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на нього завдань;
нагромаджувати фінансові та матеріально-технічні ресурси,
використовувати і розпоряджатися ними під час провадження
діяльності відповідно до цього Положення та інструкції про порядок
використання коштів Фонду.
10. Вищим керівним органом Фонду є наглядова рада. Головою
наглядової ради Фонду є Міністр праці та соціальної політики. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 808
( 808-2008-п ) від 10.09.2008 }
11. До складу наглядової ради входять представники
заінтересованих міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, Адміністрації Президента України, громадських
організацій, народні депутати України (за згодою).
12. Склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням голови Міжвідомчої робочої групи з питань
координації та контролю за підготовкою і виконанням Проекту.
13. Члени наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження
на громадських засадах.
14. Голова наглядової ради Фонду має право вносити зміни до
її складу.
15. До компетенції наглядової ради Фонду належить:
визначення стратегії діяльності Фонду та контроль за
забезпеченням її реалізації;
затвердження інструкції про порядок використання коштів
Фонду;
затвердження річного бюджету та поточного плану діяльності
Фонду, звітів про їх виконання;
прийняття рішень щодо розподілу кредитних ресурсів;
затвердження результатів конкурсу незалежних аудиторів для
проведення аудиту фінансового звіту Фонду та затвердження
результатів аудиту;
призначення та звільнення виконавчого директора Фонду;
прийняття рішень щодо створення регіональних представництв
Фонду;
виконання інших функцій відповідно до цього Положення та
інструкції про порядок використання коштів Фонду.
16. Засідання наглядової ради Фонду проводяться щокварталу.
Позачергові засідання проводяться з ініціативи голови або
більшості членів наглядової ради. Засідання вважається
правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів
наглядової ради. Рішення наглядової ради приймаються більшістю
голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу голосів голос
голови ради є вирішальним.
17. Робочим органом Фонду є виконавча дирекція, очолювана
виконавчим директором.
18. До компетенції виконавчої дирекції належить:
реалізація цілей та завдань Фонду, визначених цим Положенням
та рішеннями наглядової ради;
розроблення річного бюджету та поточного плану діяльності
Фонду;
забезпечення цільового використання коштів Фонду;
відбір, оцінка та затвердження субпроектів відповідно до
інструкції про порядок використання коштів Фонду;
здійснення контролю за виконанням субпроектів та цільовим
використанням наданих коштів;
підготовка квартальних і щорічних звітів про діяльність
Фонду;
проведення конкурсного відбору консультантів та аудиторів;
організація навчання персоналу Фонду, його регіональних
представництв;
підготовка пропозицій щодо створення регіональних
представництв Фонду та керівництво їх діяльністю;
підготовка пропозицій щодо внесення змін до інструкції про
порядок використання коштів Фонду;
надання необхідної інформації про діяльність Фонду Кабінетові
Міністрів України, Світовому банку та громадськості;
вирішення інших питань, що не належать до компетенції
наглядової ради.
19. Виконавчий директор призначається на посаду на основі
конкурсу і після погодження кандидатури із Світовим банком.
20. Виконавчий директор Фонду:
здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду;
представляє Фонд в усіх організаціях, у тому числі
громадських, установах, підприємствах в Україні та за її межами;
укладає цивільно-правові угоди;
бере участь у засіданнях наглядової ради з правом дорадчого
голосу;
організує виконання рішень наглядової ради та виконавчої
дирекції;
здійснює добір персоналу Фонду, укладає і розриває трудові
договори;
розпоряджається коштами Фонду відповідно до законодавства
України, відкриває рахунки в установах банків, дає доручення,
підписує фінансово-господарські документи;
подає до наглядової ради проекти бюджету та поточного плану
діяльності Фонду, а також квартальні і щорічні звіти про їх
виконання;
подає до наглядової ради пропозиції щодо внесення змін до
інструкції про порядок використання коштів Фонду;
виконує інші функції відповідно до цього Положення та
інструкції про порядок використання коштів Фонду.
21. Виконавчий директор несе відповідальність за виконання
покладених на Фонд завдань, організовує належне ведення
діловодства, забезпечує збереження документів і майна, а також
дотримання законності у діяльності Фонду.
22. Майно Фонду становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інше майно, вартість якого відображена у самостійному
балансі. Майно Фонду належить йому на праві оперативного
управління.
23. Джерелами формування майна Фонду можуть бути:
фінансові ресурси Проекту, кошти інших донорів;
благодійні внески і добровільні пожертвування громадян і
юридичних осіб, внески громадських організацій;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
24. Кошти Фонду можуть бути використані лише на реалізацію
його цілей та завдань відповідно до інструкції про порядок
використання коштів Фонду.
25 Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та
звітність Фонду ведуться відповідно до законодавства України,
інструкція про порядок використання коштів Фонду.
26. Результати діяльності Фонду відображаються у
щоквартальних і річних звітах і подаються на затвердження
наглядової ради Фонду.
27. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його
ліквідації чи реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення) відповідно до законодавства України.
28. Ліквідація Фонду проводиться ліквідаційною комісією,
утвореною Кабінетом Міністрів України.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...