Документ 643_700, чинний, поточна редакція — Підписання від 19.10.1992

               Угода 
між Україною та Російською Федерацією
про спільне використання та охорону
прикордонних водних об'єктів
(укр/рос)

Дата підписання: 19.10.1992 Дата набуття чинності: 19.10.1992
Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Договірними Сторонами, бажаючи зберегти та поліпшити екологічний та санітарний стан водних
об'єктів та водогосподарчих систем; визначити принципи використання спільних прикордонних водних
об'єктів України та Росії; встановити режими користування ними, вирішили укласти цю Угоду та призначити для цього своїми
Уповноваженими: від Уряду Російської Федерації - Михеєва Миколу Миколайовича
- голову Комітету по водним ресурсам Міністерства екології та
природних ресурсів Російської Федерації; від Уряду України - Хорєва Віктора Максимовича - голову
Державного комітету України по водному господарству, які після обміну своїми повноваженнями, що визнані складеними
в належній формі і в повному порядку, погодились про
нижчевикладене:
Стаття 1
Дана Угода поширюється на прикордонні води, якими є: ділянки рік та інших поверхневих водотоків, якими проходить
Державний кордон між Договірними Сторонами; поверхневі та підземні води в місцях, де їх перетинає
Державний кордон.
Стаття 2
Згідно з даною Угодою Договірні Сторони не будуть без
домовленості проводити заходи в галузі водного господарства,
названі далі водогосподарчі заходи, які можуть викликати на
території іншої Договірної Сторони зміну в розташуванні об'єктів,
їх глибини, рівнів води, її кількості та якості, чим може бути
завдано шкоди або збитків водним об'єктам, рибному господарству,
землям, будівлям або іншому майну, а також викликана небезпека
повені, значного спаду води, зміни головного фарватеру, труднощі у
використанні спільного фарватеру для транспорту та інші відповідні
за своїми наслідками порушення спільних інтересів. Під захистом прикордонних водних об'єктів від забруднення
слід розуміти запобігання, скорочення та зберігання під контролем,
привнесення до них прямо або посередньо твердих, рідких,
газоподібних речовин, радіонуклідів або енергії, що могло б
погіршити склад або якість прикордонних вод порівняно з
затвердженими Договірними Сторонами показниками.
Стаття 3
З цією метою компетентні органи Договірних Сторін: забезпечують утримання в належному технічному стані
гідротехнічних та водоохоронних споруд, а також протиповеневих
об'єктів на прикордонних водних системах; узгоджують режим експлуатації гідротехнічних споруд, плани
водоохоронних та водогосподарчих заходів та вирішують питання їх
пріоритетного фінансування; інформують один одного про здійснення водоохоронних
водогосподарчих заходів, що впливають на склад та властивості
прикордонних вод, повідомляють один одного про аварійні ситуації,
а також проводять взаємні консультації з цих питань; спільно розробляють схеми комплексного використання та
охорони водних ресурсів або водогосподарчі баланси з урахуванням
якості прикордонних вод; здійснюють, в разі необхідності, спільні водогосподарчі та
водоохоронні заходи; співробітничають у розробці методів та технологій по
запобіганню забруднень вод та їх небезпечного впливу, а також
раціонального використання водних ресурсів; вживають заходів по збереженню на оптимальному рівні водоймищ
з метою забезпечення оптимального режиму рибальства і збереження
біологічної різноманітності екологічних систем; оцінюють стан біоресурсів, встановлюють узгоджені режими й
обсяги їх здобичі на акваторіях водоймищ, що знаходяться під
юрисдикцією Договірних Сторін.
Стаття 4
Розподіл водних ресурсів прикордонних водних об'єктів
встановлюється в затверджених Договірними Сторонами схемах
комплексного використання та охорони водних ресурсів,
водогосподарчих балансах басейнів прикордонних водних об'єктів. Компетентні органи Договірних Сторін забезпечують додержання
узгоджених принципів водорозподілу з урахуванням екологічних
попусків.
Стаття 5
Якщо здійснення будь-яких заходів однією з Договірних Сторін
завдасть збитків або шкоди на території іншої Договірної Сторони,
відповідальність за відшкодування їх потерпілій Стороні несе та
Договірна Сторона, яка їх спричинила. В кожному випадку розміри збитку визначаються спільними
групами експертів і затверджуються Уповноваженими Договірних
Сторін.
Стаття 6
Компетентні органи Договірних Сторін визначають принцип
співробітництва щодо регулярного обміну інформацією, прогнозами по
гідрології та якості прикордонних водних систем; встановлюють
обсяги, програми, показники та методи вимірювань, спостережень, а
також обробки цих результатів, місце та строки проведення
зазначених робіт. Кожна Договірна Сторона для оцінки якості води та зміни рівня
її забруднення за узгодженими показниками та програмами
організовує спостереження в місцях спільно визначених створів на
прикордонних водах. Договірні Сторони спільно визначають перелік створів та
показників якості води, за якими доцільно організувати
спостереження. Переліки вказаних створів та показників якості води
можуть уточнюватись та доповнюватись Договірними Сторонами. Для співставлення таких спостережень за якістю прикордонних
вод Договірні Сторони розробляють та узгоджують протягом трьох
місяців з дня набуття чинності даної Угоди єдину програму
спостережень, єдині методики аналізу, а також способи оцінки стану
та зміни якості води. Програма та методики передбачають місце, час
та періодичність відбору проб води, методи їх аналізу, а також
способи оцінки фактичного стану та зміни якості води. При забрудненні прикордонних вод в непередбачених випадках
Договірні Сторони негайно інформують про це одна одну та вживають
на своїй території необхідних заходів для усунення причин
забруднення та зменшення шкоди від забруднення цих вод.
Стаття 7
Договірні Сторони вживають необхідних заходів для запобігання
зміни русел прикордонних водних об'єктів. У випадку, якщо здійснення водогосподарчих заходів може
викликати зміну положення русел, такі заходи попередньо
узгоджуються з компетентними органами Договірних Сторін.
Стаття 8
Кожна Договірна Сторона самостійно розробляє проекти
водогосподарчих та водоохоронних заходів на прикордонних водах на
своїй території, які узгоджуються між Сторонами. Якщо одна із Договірних Сторін побажає доручити виконання
проектних робіт іншій Договірній Стороні або якщо вони будуть
виконуватись спільно, виконання їх буде здійснюватись за окремою
угодою або контрактом. Відповідні органи Договірних Сторін обмінюються даними, які є
в їх розпорядженні та необхідні для розробки і узгодження проектів
водогосподарчих та водоохоронних заходів на прикордонних водах. Проведення вишукувальних робіт однією Договірною Стороною на
території іншої Договірної Сторони здійснюється на підставі
дозволу останньої. Дозвіл видається після узгодження програми та
порядку зазначених робіт.
Стаття 9
Кожна Договірна Сторона самостійно здійснює водогосподарчі та
водоохоронні заходи на прикордонних водах на своїй території. Якщо
одна Договірна Сторона побажає доручити виконання водогосподарчих
та водоохоронних заходів на прикордонних водах іншій Договірній
Стороні або якщо такі заходи передбачається проводити спільно, то
вони здійснюються на підставі окремих договорів або контрактів. Виконання водогосподарчих та водоохоронних заходів, які
становлять взаємний інтерес, здійснюється на підставі окремої
угоди або контракту. Договірні Сторони можуть за взаємною згодою доручити
виконання проектних, будівельних та інших робіт на прикордонних
водах третім сторонам.
Стаття 10
Кожна Договірна Сторона здійснює водогосподарчі та
водоохоронні заходи на прикордонних об'єктах своєї території за
свій рахунок. У разі заінтересованості однієї з Договірних Сторін у
заходах, які проводяться на території іншої Сторони, витрати на
проведення таких заходів, згідно з домовленістю, будуть поділені
між Договірними Сторонами. Водогосподарчі та водоохоронні заходи, які виконуються в
інтересах однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної
Сторони, проводяться за рахунок заінтересованої Договірної Сторони
згідно з окремою угодою або контрактом.
Стаття 11
Договірні Сторони зобов'язуються не допускати на своїй
території таких дій, які можуть привести до порушення узгоджених
режимів використання прикордонних водних об'єктів. Договірні Сторони забезпечують свої відповідні компетентні
органи необхідними матеріально-технічними ресурсами для
запобігання затоплень та для своєчасного проведення ремонтних
робіт в період великого рівня прикордонних вод. В період небезпеки затоплень та забруднень під час паводків у
разі необхідності компетентні органи Договірних Сторін в міру
можливості надають один одному допомогу у вигляді робочої сили,
механізмів, транспортних засобів, матеріалів та інструментів. Компетентні органи Договірних Сторін своєчасно інформують
один одного про льодові явища, різкі підйоми рівня прикордонних
вод над взаємно обумовленими горизонтами, а також про пошкодження
гідротехнічних споруд. Компетентні органи Договірних Сторін під час проходження
повені підтримують один з одним постійний зв'язок, погоджують та
здійснюють заходи боротьби з паводками та захисту населення,
матеріальних цінностей та запобігання забрудненню вод.
Стаття 12
Компетентні органи Договірних Сторін проводять на
прикордонних водних об'єктах, кожний на своїй території, узгоджені
заходи по охороні рибних запасів.
Стаття 13
З метою виконання даної Угоди кожна Договірна Сторона
призначає Уповноваженого та двох його заступників, інформує одна
одну по відповідних каналах. Порядок роботи Уповноважених регламентується Положенням, яке
є невід'ємною частиною даної Угоди.
Стаття 14
Для розгляду питань, пов'язаних з виконанням даної Угоди,
Уповноважені проводять наради, як правило, один раз на рік, а в
разі необхідності можуть домовитись про скликання позачергових
нарад. Наради Уповноважених проводяться по черзі на території кожної
із Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший порядок. Нарада скликається Уповноваженим тієї Договірної Сторони, на
території якої вона проводиться. Позачергова нарада проводиться на території тієї Договірної
Сторони, на вимогу Уповноваженого якої скликається нарада. Строк
скликання - на протязі 30-ти днів після отримання повідомлення. Порядок денний наради Уповноважених встановлюється на
попередній нараді. Порядок денний позачергової наради пропонується
Уповноваженим, на вимогу якого вона скликається, і надсилається
одночасно з повідомленням про її проведення. Протоколи нарад складаються у двох примірниках, кожний на
російській та українській мовах, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
Стаття 15
В період між нарадами Уповноважені та їх заступники
здійснюють практичне вирішення питань, пов'язаних з виконанням
положень даної Угоди та рішень вказаних нарад. Уповноважені та їх
заступники підтримують безпосередній зв'язок між собою, створюють
робочі групи, мають право залучати експертів та організовувати їх
зустрічі, розглядають поточні питання. Уповноважені здійснюють координацію по проведенню
науково-технічних досліджень, проектних і будівельних робіт згідно
контрактів, протоколів та угод між Договірними Сторонами, а також
підготовку та укладання угод і контрактів. Уповноважені, їх заступники або співголови робочих груп
спільно з експертами здійснюють контроль за станом водогосподарчих
та водоохоронних об'єктів, організовують заходи по проходженню
паводків, захисту вод від забруднення, а також проводять обмін
матеріалами та інформацією, передбаченими даною Угодою. Рішення, прийняті в оперативному порядку, повинні
затверджуватись Уповноваженим у письмовій формі. Уповноважені мають секретарів, в обов'язки яких входить: підготовка матеріалів та документів для проведення нарад
Уповноважених; облік робіт та контроль за виконанням прийнятих рішень; складання проектів протоколів нарад Уповноважених; виконання інших завдань, визначених Уповноваженим. Витрати, пов'язані з відрядженням на наради та зустрічі
Уповноважених, їх заступників та експертів, несе відряджаюча
Сторона.
Стаття 16
Суперечки щодо тлумачення або виконання даної Угоди, які
неспроможні вирішити Уповноважені, виносяться на розгляд
компетентних органів Договірних Сторін.
Стаття 17
Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде
діяти протягом 5 років. Строк дії даної Угоди буде автоматично продовжуватися на
кожні наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Договірних Сторін
не заявить у письмовій формі іншій Стороні про свій намір
переглянути або розірвати цю Угоду, але не пізніше як за 1 рік до
закінчення відповідного періоду. Припинення дії даної Угоди не торкається дій угод, протоколів
та контрактів, укладених між заінтересованими установами та
організаціями Договірних Сторін на основі цієї Угоди.
Здійснено у м. Києві 19 жовтня 1992 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Правительством Украины и Правительством
Российской Федерации о совместном использовании
и охране трансграничных водных объектов
(Киев, 19 октября 1992 года)

Правительство Украины и Правительство Российской Федерации,
далее именуемые "Договаривающиеся Стороны", руководствуясь Декларациями о государственном суверенитете
Украины ( 55-12 ) и России, желая сохранять и улучшать экологическое состояние
трансграничных водных объектов и определить принципы их
совместного использования, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения трансграничными водными
объектами признаются: участки рек и других поверхностных водотоков, по которым
проходит государственная граница между Договаривающимися
Сторонами; поверхностные и подземные воды в местах, где их пересекает
государственная граница. Под защитой трансграничных водных объектов от загрязнения
понимается предотвращение, сокращение и сохранение под контролем
привнесения в них прямо или косвенно твердых, жидких, газообразных
веществ, радионуклидов или энергии теплых вод, которое может
ухудшить состав или свойства трансграничных вод сравнительно с
совместно утвержденными Договаривающимися Сторонами показателями.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны не будут без согласования между
собой проводить водохозяйственные мероприятия и мероприятия по
защите водных объектов от загрязнения, которые могут оказывать
трансграничное воздействие на территории другой Договаривающейся
Стороны, выражающееся в изменении расположения водных объектов, их
глубины, уровня в свободном стоке воды и ее качества, чем может
быть нанесен вред или причинен ущерб водным участкам, рыбным
запасам и другим биологическим ресурсам, землям, постройкам или
другому имуществу, а также вызвана опасность наводнения,
значительной убыли воды, изменения главного фарватера, затруднения
в пользовании общим фарватером для транспорта или другие
аналогичные по своим последствиям нарушения общественных
интересов.
Статья 3
Компетентные органы Договаривающихся Сторон: обеспечивают содержание в надлежащем техническом состоянии
гидротехнических и водоохранных сооружений, а также
противопаводковых объектов на трансграничных водных объектах,
согласовывают режим эксплуатации гидротехнических сооружений,
попусков воды, планы водоохранных и водохозяйственных мероприятий
и решают вопросы их приоритетного финансирования; информируют друг друга об осуществляемых и намечаемых
водоохранных и водохозяйственных мероприятиях, влияющих на состав
и свойства трансграничных вод, оповещают друг друга об аварийных
ситуациях, а также проводят взаимные консультации и оказывают
помощь по этим вопросам; совместно разрабатывают схемы комплексного использования и
охраны водных ресурсов или водохозяйственные балансы с учетом
качества трансграничных вод; осуществляют, в случае необходимости, совместные
водохозяйственные и водоохранные мероприятия; сотрудничают в разработке показателей качества вод
соответственно характеру водопользования, методов и технологий по
предотвращению загрязнения вод и их вредного воздействия, а также
по рациональному использованию водных ресурсов; принимают меры по сохранению на оптимальном уровне
биоресурсов водоемов с целью обеспечения оптимального режима
рыболовства и сохранения биологического разнообразия экологических
систем; оценивают состояние биоресурсов, устанавливают согласованные
режимы и объемы их добычи на акваториях водоемов, находящихся под
юрисдикцией Договаривающихся Сторон.
Статья 4
Распределение водных ресурсов трансграничных вод
устанавливается в утверждаемых Договаривающимися Сторонами схемах
комплексного использования и охраны водных ресурсов или
водохозяйственных балансах трансграничных водных объектов. Компетентные органы Договаривающихся Сторон обеспечивают
соблюдение согласованных принципов вододеления с учетом
экологических попусков.
Статья 5
Если осуществление каких-либо мероприятий одной из
Договаривающихся Сторон причинит убытки или ущерб на территории
другой Договаривающейся Стороны, то обязанность их возмещения
потерпевшей Стороне возлагается на Договаривающуюся Сторону,
которая их осуществила. В каждом случае размеры ущерба определяются совместными
группами экспертов и утверждаются Уполномоченными Договаривающихся
Сторон.
Статья 6
Компетентные органы Договаривающихся Сторон определяют
принципы сотрудничества в отношении регулярного обмена информацией
и прогнозами по гидрологии и качеству трансграничных вод,
устанавливают объемы, программы, показатели и методы измерений,
наблюдений, а также обработки их результатов, места и сроки
проведения указанных работ. Каждая Договаривающаяся Сторона для оценки качества вод и
изменения уровня их загрязненности по согласованным показателям и
программе организует наблюдения в согласованных створах на
трансграничных водах. Договаривающиеся Стороны совместно определяют перечни створов
и показателей качества вод, по которым целесообразно организовать
наблюдения. Эти перечни могут уточняться и дополняться
Договаривающимися Сторонами. Для сопоставления данных наблюдений о качестве трансграничных
вод Договаривающиеся Стороны разрабатывают и согласовывают в
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего
Соглашения Единую программу наблюдений, единые методики анализа, а
также способы оценки состояния и изменения качества вод. Программа
и методики предусматривают место, время и периодичность отбора
проб воды, методы их анализа, а также способы оценки фактического
состояния и изменения качества вод. При загрязнении трансграничных вод в чрезвычайных ситуациях
Договаривающиеся Стороны безотлагательно информируют об этом друг
друга и принимают на своей территории необходимые меры к
устранению причин загрязнения и сокращению ущерба от загрязнения
этих вод.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны принимают необходимые меры по
предотвращению изменения русел трансграничных водных объектов. В случае, если осуществление водохозяйственных мероприятий
может повлечь изменения положения этих русел, то такие мероприятия
предварительно согласовываются компетентными органами
Договаривающихся Сторон.
Статья 8
Каждая Договаривающаяся Сторона самостоятельно разрабатывает
проекты водохозяйственных и водоохранных мероприятий на
трансграничных водных объектах на своей территории, которые
согласовываются между Сторонами. Если одна Договаривающаяся Сторона пожелает передать
выполнение указанных проектных работ другой Договаривающейся
Стороне или если такие работы предполагается проводить совместно,
то их выполнение осуществляется на основании отдельных договоров
или контрактов, заключаемых в определяемом Договаривающимися
Сторонами порядке. Компетентные органы Договаривающихся Сторон обмениваются
имеющимися в их распоряжении данными, необходимыми для разработки
и согласования проектов водохозяйственных и водоохранных
мероприятий на трансграничных водных объектах. Проведение изыскательских работ силами и средствами
компетентных органов одной Договаривающейся Стороны на территории
другой Договаривающейся Стороны осуществляется на основании
разрешения этой другой Договаривающейся Стороны, которое выдается
после согласования Программы и порядка выполнения указанных работ.
Статья 9
Каждая Договаривающаяся Сторона самостоятельно осуществляет
водохозяйственные и водоохранные мероприятия на трансграничных
водных объектах на своей территории. Если одна Договаривающаяся Сторона пожелает доверить
выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий на
трансграничных водных объектах другой Договаривающейся Стороне или
если такие мероприятия предполагается проводить совместно, то эти
мероприятия осуществляются на основании отдельных договоров или
контрактов, заключаемых в порядке, определяемом Договаривающимися
Сторонами. Выполнение водохозяйственных и водоохранных мероприятий,
представляющих взаимный интерес, осуществляется на основании
отдельного договора или контракта, заключаемого в порядке,
определяемом Договаривающимися Сторонами. Договаривающиеся Стороны могут по обоюдному согласию доверить
выполнение проектных, строительных и других работ на
трансграничных водных объектах третьим сторонам.
Статья 10
Каждая Договаривающаяся Сторона осуществляет
водохозяйственные и водоохранные мероприятия на трансграничных
водных объектах на своей территории за свой счет. В случае, если в водохозяйственных и водоохранных
мероприятиях, проводимых на территории одной Договаривающейся
Стороны, заинтересована также другая Договаривающаяся Сторона, то
на основании договоренности расходы на проведение таких
мероприятий распределяются между Договаривающимися Сторонами. Водохозяйственные мероприятия, которые осуществляются в
интересах одной Договаривающейся Стороны на территории другой
Договаривающейся Стороны, выполняются за счет заинтересованной
Договаривающейся Стороны на основании договора или контракта,
заключаемого в порядке, определяемом Договаривающимися Сторонами.
Статья 11
Договаривающиеся Стороны обязуются не предпринимать на своей
территории действий, способных привести к нарушению согласованных
режимов использования трансграничных водных объектов. Договаривающиеся Стороны обеспечивают свои компетентные
органы необходимыми материально-техническими ресурсами для
предотвращения затоплений и своевременного проведения ремонтных
работ в период высоких уровней на трансграничных водных объектах. В период опасности затоплений и загрязнений при прохождении
паводков, в случае необходимости, компетентные органы
Договаривающихся Сторон по мере возможности оказывают взаимную
помощь рабочей силой, механизмами, транспортными средствами,
материалами и инструментами. Компетентные органы Договаривающихся Сторон своевременно
информируют друг друга о ледовых явлениях, резких подъемах уровня
трансграничных вод над взаимообусловленными горизонтами, их
загрязнении, а также о повреждениях гидротехнических сооружений. Компетентные органы Договаривающихся Сторон во время
прохождения паводков поддерживают постоянную связь между собой,
согласовывают и осуществляют мероприятия по борьбе с наводнениями
и защите населения, материальных ценностей и предотвращению
загрязнения вод.
Статья 12
Компетентные органы Договаривающихся Сторон проводят на
трансграничных водных объектах, каждый на своей территории,
взаимосогласованные мероприятия по охране и воспроизводству рыбных
запасов.
Статья 13
В целях выполнения настоящего Соглашения каждая
Договаривающаяся Сторона назначает Уполномоченного и двух его
заместителей и информирует об этом другую Сторону по
соответствующим каналам.
Статья 14
Для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением настоящего
Соглашения, Уполномоченные проводят совещания один раз в год, при
необходимости и внеочередные совещания. Совещание Уполномоченных проводится поочередно на территории
каждой из Договаривающихся Сторон (если не будет решено иначе) и
созывается Уполномоченным той Договаривающейся Стороны, на
территории которой оно проводится. Внеочередное совещание проводится на территории той
Договаривающейся Стороны, по просьбе Уполномоченного которой оно
созывается, в течение 30 дней после получения просьбы. Предварительная повестка дня совещания Уполномоченных
устанавливается на предыдущем совещании. Повестка дня внеочередного совещания предлагается
Уполномоченным, по просьбе которого оно созывается, одновременно с
просьбой о его проведении. Протоколы совещаний составляются в двух экземплярах, каждый
на украинском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую
силу.
Статья 15
Уполномоченные и их заместители в период между совещаниями
обеспечивают рассмотрение и решение вопросов, связанных с
выполнением настоящего Соглашения и решений совещаний
Уполномоченных. Уполномоченные и их заместители поддерживают
непосредственную связь между собой, создают рабочие группы,
привлекают экспертов и организовывают их встречи, а также
рассматривают текущие дела. Уполномоченные осуществляют координацию проведения
научно-технических, проектных и строительных работ согласно
контрактам, протоколам и договорам между Договаривающимися
Сторонами, а также подготовку и заключение договоров и контрактов. Уполномоченные, их заместители или сопредседатели рабочих
групп совместно с экспертами осуществляют контроль за состоянием
водохозяйственных и водоохранных объектов, организацию мероприятий
по пропуску паводков, защите вод от загрязнения, а также
организуют обмен материалами и информацией, предусмотренными
настоящим Соглашением. Решения, принятые в оперативном порядке, подлежат утверждению
Уполномоченными в письменном виде. Уполномоченные имеют секретарей, которые выполняют следующие
функции: подготавливают материалы и документацию для совещания
Уполномоченных; ведут учет работ и решений; составляют проекты протоколов совещаний Уполномоченных; выполняют другие задачи, устанавливаемые Уполномоченным. Расходы, связанные с организацией совещаний Уполномоченных,
встреч их заместителей и экспертов, несет Договаривающаяся
Сторона, на территории которой проводится совещание или встреча. Расходы, связанные с командированием на совещания и встречи
Уполномоченных, их заместителей и экспертов, несет командирующая
Договаривающаяся Сторона.
Статья 16
Споры, касающиеся толкования или выполнения настоящего
Соглашения, которые не удается разрешить Уполномоченным, будут
решаться компетентными органами Договаривающихся Сторон.
Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания. Настоящее Соглашение заключено на 5 лет, а затем оно
автоматически продлевается каждый раз на последующие пятилетние
периоды, если одна Договаривающаяся Сторона не уведомляет
письменно другую Договаривающуюся Сторону за один год до истечения
такого пятилетнего периода о своем желании пересмотреть или
денонсировать его. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
действия соглашений, протоколов и контрактов между
заинтересованными учреждениями и организациями обеих Сторон,
заключенных на основе настоящего Соглашения.
Совершено 19 октября 1992 г. в г. Киеве в двух экземплярах,
каждый на украинском и русском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)вгору