Про затвердження Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком
Кабінет Міністрів України; Постанова, Правила від 28.06.1997639
Документ 639-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.08.2005, підстава 720-2005-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 червня 1997 р. N 639
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 720 ( 720-2005-п ) від 09.08.2005 )
Про затвердження Правил користування
міжміським та міжнародним телефонним зв'язком
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001
N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002
N 58 ( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )

Відповідно до Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) та
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила користування міжміським та міжнародним
телефонним зв'язком, що додаються.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 639
ПРАВИЛА
користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці Правила визначають порядок та умови надання абонентам
послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку
об'єднаннями та підприємствами (далі - підприємства) зв'язку в
Україні будь-якої форми власності і є обов'язковими для цих
підприємств, а також для підприємств, установ, організацій і
громадян, які користуються послугами міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку. Ці Правила поширюються тільки на надання
послуг зв'язку в мережах зв'язку загального користування.
2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: міжміська телефонна мережа - міжміські телефонні станції,
телефонні вузли автоматичної комутації та канали телефонної
мережі, які забезпечують з'єднання абонентів різних зон нумерації; зона нумерації телефонної мережі - частина території країни,
в якій прикінцеві абонентські пристрої телефонної мережі мають
єдину семизначну нумерацію; міжміська телефонна станція - підприємство, яке забезпечує
встановлення міжміських та внутрішньозонових з'єднань; міжміська телефонна мережа зв'язку загального користування -
мережа зв'язку, що експлуатується підприємствами зв'язку для
забезпечення потреб усіх споживачів у послугах міжміського та
міжнародного телефонного зв'язку; абонент (споживач) - фізична або юридична особа, якій надано
послугу міжміського чи міжнародного телефонного зв'язку або яка
звернулася до підприємства зв'язку з метою одержання такої
послуги.
3. Надання абонентам послуг міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку здійснюється виключно за спеціальним дозволом
(ліцензією), що видається Мінзв'язку.
4. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку в
Україні надаються будь-яким юридичним та фізичним особам з
установленням для них однакових умов обслуговування.
5. Організація та експлуатація міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку в Україні регулюється: а) Законом України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ), іншими
актами законодавства та цими Правилами; б) правилами експлуатації міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку, затвердженими Мінзв'язку; в) наказами (інструкціями) Мінзв'язку; г) рекомендаціями Міжнародного консультативного комітету з
телефонії та телеграфії, Сектору стандартизації електрозв'язку
Міжнародного союзу електрозв'язку та відповідними міжнародними
договорами України.
6. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку
надаються за плату, яка справляється за тарифами, затвердженими
відповідно до чинного законодавства.
7. У технологічних процесах надання послуг міжміського
телефонного зв'язку на підприємствах зв'язку застосовується єдиний
обліково-звітний час, що діє в Україні. У наданні послуг міжнародного телефонного зв'язку
обліково-звітний час визначається міжнародними договорами України.
8. У користуванні міжміським та міжнародним телефонним
зв'язком допускається ведення розмов будь-якою мовою.
9. Таємниця міжміських та міжнародних телефонних розмов
охороняється законом. Будь-які довідки про телефонні розмови видаються
підприємствами зв'язку абонентам, з телефонів яких велися розмови,
їх законним представникам та в інших випадках, передбачених чинним
законодавством.
10. Підприємства зв'язку несуть матеріальну відповідальність
перед абонентами за ненадання послуг міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку в розмірі оплаченої їх вартості.
11. Підприємства зв'язку не несуть матеріальної
відповідальності перед абонентами за ненадання чи несвоєчасне
надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку
внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо)
або з вини абонентів та у випадках, передбачених чинним
законодавством.
12. У разі відсутності технічної можливості допускається
відмова в прийманні замовлень на розмови з потрібним пунктом чи
ненадання послуги за прийнятим замовленням.
13. Ці Правила повинні бути на всіх підприємствах, які
надають послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку,
та їх структурних підрозділах, і пред'являтись громадянам на першу
вимогу. Основні положення з цих Правил повинні бути вміщені в
довідниках місцевих телефонних мереж і розміщені в доступних для
ознайомлення громадян місцях у переговорних пунктах та у
відділеннях зв'язку. Крім того, у переговорних пунктах та у відділеннях зв'язку
повинна розміщуватися інформація про режим роботи, обслуговуючий
персонал, номери телефонів органів виконавчої влади, які
здійснюють захист прав споживачів, та перелік категорій громадян,
які користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.
14. З'ясування фактів, викладених у скаргах та претензіях
абонентів на незадовільне надання послуг міжміського та
міжнародного телефонного зв'язку, та причин, які його викликали,
здійснюється у терміни, встановлені чинним законодавством.
15. За невиконання цих Правил підприємство може бути
позбавлене дозволу (ліцензії) на надання послуг міжміського та
міжнародного телефонного зв'язку відповідно до порядку,
визначеного Інструкцією щодо умов і правил здійснення окремих
видів діяльності в галузі зв'язку України за спеціальними
дозволами (ліцензіями) та іншими нормативними актами.
16. У разі невиконання або неналежного виконання
підприємством зв'язку умов договору про надання можливості ведення
міжміських та міжнародних телефонних розмов абоненти користуються
правами згідно з цими Правилами, законодавством про захист прав
споживачів та іншими актами законодавства.
17. У разі невиконання або неналежного виконання умов
договору про надання послуг міжміського та міжнародного
телефонного зв'язку сторони несуть відповідальність, передбачену
чинним законодавством України і договором між ними.
18. Порядок надання послуг міжнародного телефонного зв'язку з
іноземними країнами регулюється цими Правилами з урахуванням
положень розділу 5.
РОЗДІЛ 1
Порядок надання послуг міжміського телефонного зв'язку
19. Послуги міжміського телефонного зв'язку надаються для
розмов: а) з телефонів підприємств, установ, організацій та з
квартирних телефонів - за рахунок внесеного авансу чи в кредит; б) з телефонів готелів, лікувальних та оздоровчих закладів,
установлених для надання послуг громадянам, що в них проживають,
лікуються чи відпочивають, - у кредит за наявності договору між
відповідними закладами та підприємствами зв'язку; в) з переговорних пунктів, міжміських телефонів-автоматів -
за готівку; г) з телефонів готелів, лікувальних та оздоровчих закладів, у
яких не встановлено телефони для надання послуг громадянам, що в
них проживають, лікуються чи відпочивають, - за купленими
заздалегідь разовими талонами та за згодою адміністрації цих
готелів і закладів; д) з переговорних пунктів, які не обслуговуються, - за
разовими талонами. Послуги міжміського телефонного зв'язку за разовими талонами
надаються за попередніми замовленнями.
20. Черговість надання можливості ведення міжміських
телефонних розмов визначається згідно з категорією розмови,
замовленим тарифом, часом надходження замовлення, додатковими
платними послугами. За прийнятими замовленнями довідка про чергу надається не
раніше ніж через 30 хвилин після приймання замовлення або після
призначеного для розмови часу, а за замовленнями за терміновим
тарифом - через 10 хвилин.
21. Прийняте на поточну добу замовлення зберігає чинність на
підприємстві зв'язку до кінця поточної доби.
22. Тривалість міжміських телефонних розмов не обмежується. Тимчасове обмеження тривалості розмов звичайної категорії
допускається у разі пошкодження чи тимчасового перевантаження
засобів зв'язку тільки з дозволу начальника зміни або старшого
телефоніста. Про обмеження тривалості розмови телефоніст повинен
попередити абонента в момент встановлення з'єднання.
23. Замовлення на розмови зазначеної абонентом тривалості
приймаються тільки з переговорних пунктів та за купленими
заздалегідь разовими талонами. Надання можливості ведення розмов тривалістю понад зазначену
в разовому талоні, а також продовження розмов за замовленнями з
переговорних пунктів понад оплачену тривалість не дозволяється.
Після закінчення розмови оплаченої тривалості роз'єднання
здійснюється без попередження.
24. У разі наявності автоматичного міжміського телефонного
зв'язку з пунктом, який викликається, допускається обмеження
приймання замовлень на розмови.
25. Довідка щодо користування міжміським телефонним зв'язком
видається безплатно.
РОЗДІЛ 2
Послуги, які надаються абонентам
підприємствами зв'язку
26. Підприємства зв'язку забезпечують належний рівень
культури обслуговування та надання послуг міжміського телефонного
зв'язку відповідно до вимог нормативних документів або умов
договору.
27. Перелік послуг міжміського телефонного зв'язку, які
надаються абонентам, визначається підприємством зв'язку відповідно
до його технічних можливостей та потреби абонентів.
28. Підприємства зв'язку надають абонентам такі послуги: а) автоматичний міжміський телефонний зв'язок; б) міжміський телефонний зв'язок за попереднім замовленням; в) міжміський телефонний зв'язок за купленими заздалегідь
разовими талонами; г) груповий міжміський телефонний зв'язок
(конференц-зв'язок); д) надання в оренду трактів, каналів, ліній зв'язку та
абонентських пристроїв; е) забезпечення міжміським телефонним зв'язком проведення
соціально- політичних, культурних та спортивних заходів; Перелік зазначених послуг поширюється на міжнародний
телефонний зв'язок з країнами СНД.
29. Усі послуги зв'язку надаються абонентам тільки за їх
замовленням.
30. Інформація, необхідна для користування міжміським
телефонним зв'язком, доводиться до відома абонентів через засоби
масової інформації чи будь-яким іншим зручним для абонентів
способом.
ГЛАВА 1
Користування автоматичним міжміським
телефонним зв'язком
31. Автоматичним міжміським телефонним зв'язком є зв'язок, що
дає можливість безпосередньо, без участі телефоніста,
встановлювати зв'язок з абонентом іншого населеного пункту.
32. Плата за користування автоматичним міжміським телефонним
зв'язком обчислюється відповідно до граничних тарифів,
установлених центральним органом виконавчої влади в галузі
зв'язку, в порядку, визначеному законодавством. Якщо після
набирання номера телефону, який викликається, з'єднання
здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з технічним
пристроєм, підключеним до телефону (факсимільним апаратом,
автовідповідачем тощо), тривалість розмови, яка підлягає оплаті,
обчислюється з моменту з'єднання з телефоністом чи пристроєм. ( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
33. Передавання даних, факсимільних повідомлень,
відеозображень автоматичною міжміською телефонною мережею
здійснюється із зареєстрованих на підприємстві зв'язку телефонів.
34. За передавання факсимільних повідомлень автоматичною
міжміською телефонною мережею з пунктів колективного користування
плата справляється з підвищувальним коефіцієнтом.
35. Підприємства зв'язку зобов'язані широко інформувати
абонентів про перелік напрямків автоматичного міжміського
телефонного зв'язку, коди міст та порядок користування
автоматичним міжміським телефонним зв'язком.
ГЛАВА 2
Надання послуг міжміського телефонного зв'язку
за попереднім замовленням
36. З пунктами, з якими немає автоматичного міжміського
телефонного зв'язку, послуги міжміського телефонного зв'язку
надаються за попередніми замовленнями. Замовлення приймаються на поточний та два наступних дні.
37. Під час замовлення розмови абонент повинен зазначити такі
дані: а) пункт, який викликається, район, область; б) дату і час розмови; в) вид оплати розмови (в кредит, у рахунок авансу чи за
разовим талоном); г) номер телефону, який викликається, чи адресу та прізвище
абонента, який викликається; д) індекс відділення зв'язку, до якого абонент запрошується
для ведення розмови (у разі замовлення розмови з повідомленням); е) номер телефону і прізвище абонента, який викликає.
38. До моменту встановлення з'єднання абонент може безплатно: а) змінити номер телефону, за яким повинна бути надана
послуга; б) зазначити інший номер телефону абонента, який
викликається, чи інший номер телефону і прізвище іншої особи, яка
викликається; в) змінити тариф замовленої розмови. Після зміни тарифу черга
поновлюється за часом надходження первісного замовлення; г) змінити призначений час розмови; д) зазначити додаткові платні послуги. Зміна адреси, прізвища абонента, який викликається, чи
зазначеного часу розмови в замовленні з повідомленням вважається
новим замовленням.
39. У разі відмови абонента, який викликає, від розмови за
замовленням без додаткових платних послуг до встановлення
з'єднання замовлення анулюється і плата не справляється. У разі відмови абонента, який викликає, чи абонента, який
викликається, від розмови в момент встановлення з'єднання
справляється додаткова плата. ( Абзац другий пункту 39 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2004-п ) від
21.01.2004 )
40. У користуванні міжміським телефонним зв'язком за
попереднім замовленням можуть бути надані такі додаткові платні
послуги: а) виклик абонента за одним із п'яти зазначених у замовленні
номерів телефонів; б) виклик певної особи; в) розмова в призначений абонентом час; г) повідомлення на адресу абонента, який викликається, про
запрошення для міжміської телефонної розмови на переговорний пункт
чи до телефону, номер якого зазначає абонент, який викликає; д) повідомлення абонента, який викликається, про те, хто
викликає його на розмову за замовленням з повідомленням; е) розмова за абонента (передавання телефонограми або
звукозапису); є) довідка про номер телефону в іншому населеному пункті; ж) надання можливості ведення міжміської телефонної розмови
одночасно абонентом та запрошеною ним особою; з) надання послуг міжміського телефонного зв'язку для
передавання даних, факсимільних повідомлень, передавання та
приймання відеозображень; и) ведення міжміських телефонних розмов в обумовлений
договором час. За кожну надану додаткову платну послугу з абонента, крім
плати за розмову, справляється додаткова плата за тарифом,
встановленим підприємством зв'язку, яке надає цю послугу, згідно
із законодавством. ( Абзац пункту 40 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 58 ( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
Виклик абонента за одним із п'яти зазначених у
замовленні номерів телефонів
41. Міжміська телефонна розмова може вестися за одним із
п'яти зазначених абонентом номерів телефонів, а через комутаторну
установку - за одним із п'яти додаткових номерів телефонів. Два
номери телефону абонента, який викликається (два додаткових),
абонент може зазначити під час замовлення розмови, три інших - у
процесі встановлення з'єднання.
42. За виклик абонента за одним із перших двох зазначених у
замовленні номерів телефонів додаткова плата не справляється. За
виклик абонента за третім, четвертим, п'ятим номером телефону
справляється додаткова плата. ( Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
43. Якщо за одним із трьох (третім, четвертим, п'ятим)
номерів телефонів відповіді немає, з абонента справляється
додаткова плата за кожну надану послугу. ( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
Виклик певної особи
44. У замовленні на розмову з викликом певної особи може бути
зазначено не більше двох осіб і не більше двох номерів телефонів
(через комутаторну установку - не більше двох додаткових номерів)
з викликом однієї із цих осіб за одним із зазначених у замовленні
телефонів. Потрібна особа викликається за прізвищем, іменем чи
посадою.
45. За виклик певної особи справляється додаткова плата. ( Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
46. У разі відсутності особи, яка викликається, і згоди
абонента, який викликає, чекати, здійснюються два повторні
виклики, плата за які не справляється.
47. На вимогу абонента телефоніст може виконати додаткові
виклики, за кожен з яких справляється додаткова плата. ( Абзац
перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 ) Якщо після повторних викликів розмова відбулася із зазначеною
в замовленні особою, плата за її виклик справляється.
48. У разі відсутності особи, яка викликається, і згоди
абонента, який викликає, на ведення розмови з будь-якою особою,
яка відповіла по телефону, плата за виклик певної особи не
справляється.
49. У разі відмови абонента, який викликає, від розмови до
встановлення з'єднання замовлення анулюється і плата не
справляється. У разі відмови абонента, який викликає, чи особи, яка
викликається, у момент з'єднання від розмови із зазначеною в
замовленні особою, крім плати за виконані додаткові послуги
справляється додаткова плата. ( Абзац другий пункту 49 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2004-п ) від
21.01.2004 )
50. За замовленням з викликом абонента, який знаходиться на
переговорному пункті за домовленістю з абонентом, який викликає,
справляється додаткова плата як за виклик певної особи.
51. Замовлення на розмови з викликом певної особи, яка
проживає у гуртожитку чи відпочиває в оздоровчому закладі, не
приймаються.
Розмова в призначений абонентом час
52. Замовлення на розмови в призначений абонентом час
приймаються згідно з переліком напрямків, який визначається
підприємством, що надає послуги міжміського телефонного зв'язку.
53. Замовлення на розмови в призначений абонентом час
приймаються не пізніше ніж за 30 хвилин до призначеного часу.
54. Розмова в призначений абонентом час та виконані додаткові
платні послуги оплачуються за терміновим тарифом.
55. За надання можливості ведення розмови у призначений
абонентом час справляється додаткова плата. ( Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
56. Послуга вважається повністю наданою, якщо розмова
відбулася протягом 15 хвилин від призначеного часу. У разі затримки надання послуги більш як на 15 хвилин
додаткова плата не справляється, а плата за розмову справляється
за звичайним тарифом.
57. Замовлення з повідомленням не повинне розглядатися як
замовлення на розмову в призначений час.
58. Якщо розмова не відбулася, додаткова плата не
справляється незалежно від причини, з якої вона не відбулася.
Розмова з повідомленням на адресу абонента,
який викликається, про запрошення для міжміської
телефонної розмови у переговорний пункт чи до телефону,
номер якого зазначає абонент, який викликає
59. За розмову з повідомленням на адресу абонента, який
викликається, про запрошення для міжміської телефонної розмови у
переговорний пункт чи до телефону, номер якого зазначає абонент,
який викликає, справляється додаткова плата. ( Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
60. Повідомлення на адресу абонента, який викликається, про
запрошення його на зазначений для розмови час можуть бути таких
видів: а) про запрошення абонента, який викликається, у переговорний
пункт; б) про запрошення абонента, який викликається, до телефону,
номер якого зазначає абонент під час замовлення розмови; в) з адресою на абонементну скриньку; г) з адресою на "Поштову скриньку"; д) з адресою "До запитання"; е) з адресою "Військова частина"; є) з адресою чи найменуванням лікувально-оздоровчих закладів,
гуртожитків.
61. Абонент, який викликається, з'являється для розмови на
переговорний пункт чи до телефону, зазначених у доставленій йому
телеграмі.
62. У замовленні на розмову з повідомленням можна зазначити
тільки одну адресу і назвати не більше двох абонентів. В адресі
зазначається індекс відділення зв'язку, назва вулиці, номер
будинку, квартири чи назва установи, прізвище, ім'я, по батькові
чи посада абонента, який викликається. За надання довідки про індекс відділення зв'язку з абонента
справляється додаткова плата. ( Абзац другий пункту 62 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2004-п ) від
21.01.2004 )
63. Замовлення на розмови з повідомленням приймаються на день
замовлення, але не пізніше ніж за 8 годин до зазначеного часу
розмови, а також на наступні дві доби з урахуванням режиму роботи
підприємств зв'язку та обмеження умов доставки телеграм у пунктах,
які викликаються. Замовлення на розмови з повідомленням на адреси "Поштова
скринька", "До запитання" та "Військова частина" приймаються не
пізніше ніж за три доби до зазначеного часу розмови. Замовлення на розмови з повідомленням на адреси "Військова
частина" з індексом "ЮЯ" та "Польова пошта" не приймаються.
Замовлення на розмови з повідомленням про запрошення абонента,
який викликається, до телефону сільської адміністративної установи
приймаються не пізніше ніж за 24 години до зазначеного часу
розмови. Замовлення на розмови з повідомленням з громадянами, які
проживають у гуртожитках чи відпочивають в оздоровчих закладах,
приймаються не пізніше ніж за 24 години до зазначеного часу
розмови.
64. Повідомлення із запрошенням абонента, який викликається
на зазначений час, вважається виконаним, якщо його вручено за
підписом адресату особисто, дорослим членам його родини чи
відповідальному наймачеві квартири не пізніше ніж за 3 години до
зазначеного часу розмови. Повідомлення, адресовані громадянам, які проживають у
готелях, гуртожитках чи відпочивають в оздоровчих закладах,
вважаються виконаними, якщо їх вручено не пізніше ніж за 3 години
до зазначеного часу розмови адресату чи адміністрації готелю,
гуртожитку, оздоровчого закладу. Якщо повідомлення було вручене абоненту, який викликається,
пізніше ніж за 3 години до зазначеного часу розмови, але він
з'явився на переговорний пункт чи до телефону, зазначених у
замовленні, і розмова відбулася, повідомлення також вважається
виконаним.
65. Замовлення на розмови з повідомленням виконуються перед
замовленнями звичайної категорії незалежно від їх тарифу.
66. Розмова за замовленням з повідомленням повинна відбутися
протягом години від зазначеного часу розмови. Якщо протягом цього терміну розмова не відбулася, телефоніст
попереджає абонента про затримку розмови і пропонує чекати
виклику.
67. Якщо розмова з повідомленням не відбулася через
невручення повідомлення внаслідок закінчення роботи підприємства
(установи, організації), відсутності будь-кого в квартирі, виїзду
абонента, непроживання абонента за даною адресою чи з інших
незалежних від підприємства зв'язку причин, з абонента, який
викликає, справляється плата тільки за повідомлення.
68. Якщо повідомлення про розмову було доставлене своєчасно,
але абонент, який викликає, чи абонент, який викликається, до
зазначеного часу розмови не з'явився, замовлення зберігається
протягом години. Якщо розмова протягом години відбулася, з
абонента, який викликає, справляється плата за розмову і за
повідомлення.
69. Якщо абонент, який викликає, чи абонент, який
викликається, протягом години після зазначеного часу розмови не
з'явився, замовлення анулюється і з абонента, який викликає,
справляється плата тільки за повідомлення.
70. Якщо повідомлення про розмову не могло бути передане до
пункту, який викликається, або своєчасно не могло бути
доставлене, чи передане й доставлене, але розмова не відбулася
через пошкодження зв'язку чи через те, що абонент, який
викликається, пішов з переговорного пункту, не дочекавшись
розмови протягом години, абоненту повертається плата за
замовлення або воно переноситься на інший час.
Повідомлення абонента, який викликається, про те,
хто його викликає за замовленням на розмову з повідомленням
71. На прохання абонента, який викликає, у повідомленні про
запрошення абонента, який викликається для міжміської телефонної
розмови у переговорний пункт чи до зазначеного абонентом, який
викликає, телефону, зазначається, хто викликає. За цю послугу, крім плати за повідомлення, справляється
додаткова плата. ( Абзац другий пункту 71 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
Розмова за абонента
(передавання телефонограми або звукозапису)
72. Послуга "Розмова за абонента" передбачає передавання
телефоністом за дорученням абонента, який викликає, повідомлення
(телефонограми або звукозапису) абоненту, який викликається, за
зазначеним у замовленні номером телефону. Тривалість передавання телефонограми або звукозапису
визначається у тому ж порядку, що й тривалість міжміської
телефонної розмови за попереднім замовленням.
73. Розмова за абонента може здійснюватися шляхом
передавання: а) телефонограми з переказуванням тексту за зазначеним
номером телефону; б) телефонограми з переказуванням тексту особі, яка
викликається; в) телефонограми з відповіддю особи, яка викликається, або
абонента, який відповів по телефону. При цьому абоненту, який
викликає, переказується текст відповіді особи, яка викликається,
або абонента, який відповів по телефону, на переказане йому
повідомлення; г) циркулярної телефонограми з переказуванням однакового
тексту декільком абонентам, що знаходяться в одному або різних
пунктах; д) звукозапису по телефону. Звукозапис повідомлення повинен
бути поданий абонентом на магнітному носії або платівці.
74. За розмову за абонента з переказуванням тексту
телефонограми справляється додаткова плата. ( Пункт 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
75. За розмову за абонента з переказуванням тексту
телефонограми з відповіддю справляється додаткова плата. ( Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
76. За передавання циркулярної телефонограми справляється
додаткова плата. ( Пункт 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
77. Розмова за абонента оплачується за замовленим тарифом за
додаткову плату. ( Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
78. Замовляючи переказування телефонограми з відповіддю,
абонент, який викликає, повинен зазначити кількість слів
відповіді, які він оплачує. За відповідь справляється плата в тому
ж розмірі, що й за переказування тексту телефонограми.
79. За передавання звукозапису по телефону справляється
додаткова плата. ( Пункт 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
80. Замовлення на розмову за абонента приймаються як у
переговорних пунктах, так і з телефонів абонентів. Замовляючи розмову за абонента у переговорному пункті з
переказуванням тексту телефонограми, абонент повинен викласти
зміст розмови у письмовій формі і поставити свій підпис. Магнітний носій чи платівка із звукозаписом приймаються від
абонента у спеціально виділеному пункті.
81. У переговорному пункті, де переговорні кабіни обладнані
засобами для підключення магнітофону, абонент може передати
звукозапис безпосередньо з кабіни під час розмови. За підключення магнітофону справляється додаткова плата.
( Абзац другий пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 58 ( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
82. Послуга "Розмова за абонента" вважається наданою, якщо
текст телефонограми було переказано за зазначеним телефоном. Послуга "Розмова за абонента з відповіддю" вважається
наданою, якщо текст телефонограми було переказано, відповідь
одержано і переказано абоненту, який викликає.
83. Відповідь за замовленням на розмову за абонента можна
одержати протягом трьох діб. Для одержання відповіді за
замовленням у переговорному пункті абонент повинен подати
відривний талон бланка замовлення на розмову.
Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті
84. Про номер телефону в іншому населеному пункті надаються
такі довідки: а) про номер телефону абонента, який викликається, в іншому
населеному пункті, яка супроводжується замовленням розмови; б) про номер телефону в іншому населеному пункті, яка не
супроводжується замовленням розмови. Замовлення з довідкою про номер телефону із зазначенням
номера "Поштової скриньки" або військової частини не приймаються.
85. За довідку про номер телефону в іншому населеному пункті,
яка супроводжується або не супроводжується замовленням розмови,
справляється додаткова плата. ( Пункт 85 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
86. Якщо абонент зробив замовлення на розмову за
найменуванням установи (підприємства, організації) або зазначив
номер її телефону, але ця установа (підприємство, організація)
телефону не має або в населеному пункті, який викликають, немає
зазначеного абонентом номера телефону, з абонента стягується
додаткова плата за надання довідки. ( Пункт 86 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
87. Довідка про номер телефону в іншому населеному пункті
вважається наданою, якщо абоненту, який викликає, повідомлено
номер телефону абонента в іншому пункті або повідомлено про
відсутність у нього телефону.
Надання можливості ведення міжміської телефонної розмови
одночасно абонентом та запрошеною ним особою
88. У спеціально обладнаних переговорних пунктах може бути
надана можливість ведення міжміської телефонної розмови з кабіни
одночасно абонентом та запрошеною ним особою.
За цю послугу справляється додаткова плата. ( Абзац другий пункту 88 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 58 ( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )

Надання послуг міжміського телефонного зв'язку
для передавання даних, факсимільних повідомлень,
передавання та приймання відеозображень
89. Послуги міжміського телефонного зв'язку для передавання
даних, передавання та приймання відеозображень та факсимільних
повідомлень надаються підприємствами зв'язку підприємствам,
установам, організаціям та приватним особам. При цьому
підприємства зв'язку повинні керуватися Положенням про умови
використання комутованої телефонної мережі для передавання даних,
затвердженим Мінзв'язку.
90. Для одержання можливості замовлення послуг міжміського
телефонного зв'язку для передавання даних, факсимільних
повідомлень, передавання та приймання відеозображень абоненти
укладають угоду з підприємством зв'язку.
91. Замовляючи послугу міжміського телефонного зв'язку для
передавання даних, факсимільних повідомлень, передавання та
приймання відеозображень, абонент повинен попередити про те, що
з'єднання потрібне для передавання немовної інформації, та
повідомити такі дані: а) вид послуги (факсимільний зв'язок, передавання даних або
відеозображень); б) назва або код міста, яке викликається; в) номер телефону абонента, який викликається; г) час надання з'єднання.
92. Надання послуги міжміського телефонного зв'язку для
передавання факсимільного повідомлення здійснюється тільки тоді,
коли в момент з'єднання по телефону, з якого зроблено замовлення,
відповідає абонент або надходить акустичний сигнал готовності до
приймання інформації.
93. Плата за передавання даних, відеозображень, факсимільних
повідомлень справляється за діючими тарифами на міжміські
телефонні розмови. За цю послугу справляється додаткова плата. ( Пункт 93 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
94. У пунктах колективного користування факсимільним зв'язком
плата за з'єднання справляється за замовленим тарифом з
підвищувальним коефіцієнтом.
95. Якщо передавання документа виявилося неможливим
(відсутність за зазначеним номером факсимільного апарата, паперу
тощо або неготовність до передавання одного з двох абонентів), з
абонента, який викликає, справляється додаткова плата. ( Пункт 95 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
96. У разі виконання телефоністом усіх вимог до надання
послуг міжміського телефонного зв'язку для передавання
факсимільних повідомлень вимоги абонента щодо якості факсимільного
передавання розглядаються з урахуванням технічних можливостей
здійснення контролю за якістю передавання немовних повідомлень.
Міжміські телефонні розмови в обумовлений договором час
97. Право укладання договору на ведення розмов в обумовлений
час надається підприємствам, установам та організаціям. Послуга за
договором в обумовлений у ньому час надається без попереднього
замовлення.
98. Для одержання послуг в обумовлений час підприємства,
установи та організації укладають договір з підприємством зв'язку.
Договір укладається на термін до 30 діб.
99. У договорі про надання послуг в обумовлений час повинні
бути зазначені такі дані: а) найменування пункту, який викликається; б) номери телефонів абонента, який викликає, та абонента,
який викликається; в) номер особового рахунка (абонемента); г) час надання розмови та її тривалість; д) дні ведення розмов, у тому числі загальні вихідні та
святкові дні; е) термін дії договору; є) тариф; ж) порядок розрахунків за розмови. Тривалість розмови за договором визначається сторонами з
урахуванням можливостей підприємства зв'язку.
( Пункт 100 виключено на підставі Постанови КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
101. Послуга за договором надається точно в обумовлений
договором час і може бути затримана тільки через пошкодження
засобів зв'язку та виконання замовлень вищої категорії.
102. За наявності інших замовлень послуга за договором
надається тільки обумовленою договором тривалістю.
103. У разі затримки надання послуги за договором більше ніж
на одну годину послуга за договором надається одразу за послугами
вищої категорії. Плата за послугу за договором, надану із
затримкою, справляється за її фактичну тривалість за звичайним
тарифом. ( Пункт 103 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
104. Якщо розмову було перервано через пошкодження засобів
зв'язку або виконання замовлень вищої категорії і її тривалість
була меншою обумовленої договором, плата справляється за
зазначеним у договорі тарифом тільки за фактичну тривалість
розмови. ( Пункт 104 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2004-п ) від 21.01.2004 )
105. Якщо розмова за договором не відбулася через відсутність
зв'язку, пошкодження телефону, виконання замовлень вищої категорії
або відмову абонента від розмови, затриманої більш як на одну
годину, плата з абонента не справляється.
106. Плата за послуги, надані за договором у робочі дні
тижня, справляється за терміновим, а у вихідні та святкові дні -
за звичайним тарифом.
107. Договір анулюється з поданням абонентом або
підприємством зв'язку заяви про відмову від послуг або із
закінченням терміну дії договору за відсутності заяви. Заява про відмову повинна бути подана не пізніше ніж за добу
до моменту анулювання договору.
108. Підприємство зв'язку має право у разі потреби за
узгодженням з іншою стороною змінювати дні й час надання послуг за
договором та у разі незгоди іншої сторони звертатися до
господарського суду для внесення в договір змін або його
розірвання. ( Пункт 108 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 )
ГЛАВА 3
Надання послуг міжміського телефонного зв'язку
за купленими заздалегідь разовими талонами
109. Для надання можливості ведення міжміських телефонних
розмов з готелів та лікувально-оздоровчих закладів, у яких не
встановлено телефонів для надання послуг громадянам, що в них
проживають, лікуються чи відпочивають, з переговорних пунктів, які
не обслуговуються, та з телефонів сільської місцевості у
відділеннях зв'язку цілодобової дії та переговорних пунктах,
розташованих поблизу зазначених закладів, продаються разові талони
на міжміські телефонні розмови. У сільській місцевості талони продаються в усіх відділеннях
зв'язку незалежно від режиму їх роботи.
110. Талони продаються за готівку. На талоні повинен
проставлятися календарний штемпель або відбиток реєстратора
розрахункових операцій підприємства зв'язку, яке продало талон.
( Пункт 110 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 450
( 450-2001-п ) від 06.05.2001 )
111. Талони продаються для ведення розмови будь-якої
тривалості і за будь-яким тарифом з урахуванням надання додаткових
платних послуг.
112. Талон діє протягом одного місяця від дня його придбання.
Протягом цього терміну абонент може повернути талон у відділення
зв'язку або переговорний пункт, де він був придбаний, для
відшкодування його вартості.
113. Талон може бути використаний для розмови тільки із
зазначеним у ньому пунктом. Оплата однієї розмови з використанням
кількох талонів не дозволяється.
114. Послуга за талоном надається тільки в тому місті, де він
був придбаний. У сільській місцевості послуга за талоном надається в межах
району у будь-якому населеному пункті незалежно від того, в якому
пункті району він був придбаний.
115. Замовляючи розмову за талоном, абонент повинен додатково
до даних, перелічених в пункті 37 цих Правил, зазначити номер і
дату придбання талона.
116. Якщо талон був використаний частково, решта грошей
повертається абоненту або протягом терміну його дії
використовується на оплату іншої розмови.
ГЛАВА 4
Груповий міжміський телефонний зв'язок (конференц-зв'язок)
117. Підприємствам, установам та організаціям надаються
послуги міжміського телефонного зв'язку для проведення нарад.
Забезпечення проведення нарад здійснюється підприємством зв'язку з
використанням системи групового міжміського телефонного зв'язку
(ГМТЗ). Система ГМТЗ може бути використана також для транслювання
доповідей, лекцій, конференцій, ділових переговорів та іншої
службової інформації.
118. Груповий міжміський телефонний зв'язок може бути: а) двостороннім, коли кожному учаснику надається можливість
вести розмову; б) одностороннім, коли одному з учасників надається
можливість говорити, а іншим - лише слухати.
119. Надання послуг з використанням системи ГМТЗ здійснюється
за договором з підприємством зв'язку. Оплата послуг ГМТЗ
провадиться за тарифами, затвердженими відповідно до чинного
законодавства.
ГЛАВА 5
Надання в оренду трактів, каналів, ліній
зв'язку та абонентських пристроїв
120. Канали тональної частоти, цифрові канали, цифрові
потоки, тракти, лінії зв'язку, абонентські пристрої надаються в
оренду юридичним особам за заявками підприємствам зв'язку. У заявці необхідно зазначити: а) найменування, адресу, платіжні реквізити та контактні
телефони підприємства-орендаря; б) відомості про ліцензію на провадження діяльності; в) напрямок зв'язку (кінцеві пункти каналів, адресу,
контактні телефони); г) кількість каналів та їх завантаженість; д) тип сигналізації або викличну частоту; е) термін та режим роботи (цілодобово чи почасово, дво- чи
чотирипровідний); є) вид використання каналу (за підключенням кінцевого
пристрою) із зазначенням необхідних параметрів; ж) інтерфейс споживача; з) наявність з'єднувальних ліній; и) інші дані (технічні номери вузлів зв'язку, рознесення трас
проходження каналів, їх умовні номери, можливість використання
радіорелейних ліній та штучних супутників Землі тощо).
121. Телефонні канали можуть надаватися в оренду на певний
термін для цілодобового користування, на окремі періоди або окремі
години доби.
ГЛАВА 6
Забезпечення міжміським телефонним зв'язком проведення соціально-політичних, культурних та спортивних заходів
122. Забезпечення міжміським телефонним зв'язком проведення
соціально-політичних, культурних та спортивних заходів
здійснюється на підставі листа організаторів заходів, поданого на
підприємство зв'язку не пізніше ніж за сім діб до дати їх початку. У листі необхідно зазначити: а) найменування організації, яка проводить захід; б) платіжні реквізити організації та гарантування нею оплати; в) обсяг і склад необхідних технічних засобів або види
послуг, які передбачається надавати учасникам заходу; г) місце проведення заходу; д) термін проведення.
123. Після закінчення обслуговування підприємство зв'язку
подає організаторам заходу рахунок із переліком фактично наданих
послуг та їх вартості.
РОЗДІЛ 3
Категорії послуг міжміського
телефонного зв'язку
124. Для міжміських телефонних розмов установлено такі
категорії: а) позачергова; б) урядова; в) парольна; г) службова; д) звичайна.
125. Міжміські телефонні розмови категорії "позачергова"
ведуться посадовими особами, які в установленому порядку
користуються відповідним правом, із зареєстрованих на підприємстві
зв'язку телефонів, а також із переговорних пунктів та відділень
зв'язку по пред'явленні відповідного посвідчення з оплатою за
звичайним тарифом. На вимогу абонента розмови цієї категорії
можуть здійснюватися з порушенням порядку надання послуг
підприємством зв'язку та припиненням розмови нижчої категорії.
126. Міжміські телефонні розмови категорії "урядова" ведуться
посадовими особами, які в установленому порядку користуються
відповідним правом, із зареєстрованих на підприємстві зв'язку
телефонів, а також з переговорних пунктів та відділень зв'язку по
пред'явленні відповідного посвідчення, у порядку черговості
надходження замовлень, після розмов категорії "позачергова", без
порушення порядку надання послуг та припинення розмови нижчої
категорії, і оплачуються за звичайним тарифом.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »