Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Вимоги від 21.05.2009526
Документ 526-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2015, підстава 42-2015-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 526
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }
Про заходи щодо упорядкування видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 901 ( 901-2009-п ) від 26.08.2009
N 965 ( 965-2009-п ) від 09.09.2009
N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010
N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010
N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010
N 1122 ( 1122-2010-п ) від 08.12.2010
N 841 ( 841-2011-п ) від 03.08.2011
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ У тексті Постанови слово "адміністратор" у всіх відмінках
і формах числа замінено словами "державний адміністратор"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 1122 ( 1122-2010-п ) від 08.12.2010 }

З метою удосконалення системи видачі документів дозвільного
характеру та забезпечення реалізації Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні
центри, згідно з додатком 1;
основні вимоги до порядку взаємодії державного адміністратора
з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та
територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі
документів дозвільного характеру згідно з додатком 2.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва внести до Типового положення про державного
адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними
органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом
спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності зміни, що випливають з цієї
постанови.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади забезпечити прийняття заяв та інших документів, що подаються
для видачі документів дозвільного характеру, та їх видачу
безпосередньо суб'єктам господарювання структурними підрозділами
зазначених органів за принципом організаційної єдності в одному
приміщенні.
4. Державному комітетові з питань регуляторної політики та
підприємництва забезпечити організацію навчання, а Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям - участь
державних адміністраторів у навчанні та підвищенні кваліфікації.
Навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів
проводиться один раз на три роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 526
ПЕРЕЛІК
документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності,
що видаються виключно через дозвільні центри

------------------------------------------------------------------ | Назва документа |Закон України| Дозвільні органи, | |дозвільного характеру | | уповноважені | | | | видавати документ | | | | дозвільного | | | | характеру | |----------------------+-------------+---------------------------| |1. Дозвіл на | Водний |територіальні органи з | |будівельні, | кодекс |питань забезпечення | |днопоглиблювальні | України |реалізації державної | |роботи, видобування |( 213/95-ВР )|регіональної політики і | |піску і гравію, | |політики у сфері | |прокладення кабелів, | |будівництва, архітектури та| |трубопроводів та | |містобудування за | |інших комунікацій на | |погодженням з | |землях водного фонду | |територіальними органами | | | |спеціально уповноваженого | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища та | | | |спеціально уповноваженого | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади з питань | | | |водного господарства - в | | | |разі проведення на землях | | | |водного фонду робіт з | | | |будівництва об'єктів | | | |гідротехнічного, | | | |гідрометричного та | | | |лінійного призначення; | | | | | | | |територіальні органи | | | |спеціально уповноваженого | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища - в | | | |разі проведення робіт на | | | |землях прибережних захисних| | | |смуг морів і на землях, | | | |зайнятих морями; | | | | | | | |територіальні органи | | | |спеціально уповноваженого | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади з питань | | | |водного господарства за | | | |погодженням з | | | |територіальними органами | | | |спеціально уповноваженого | | | |центрального органу | | | |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища - в | | | |разі проведення | | | |днопоглиблювальних робіт, | | | |видобування піску і гравію,| | | |прокладення кабелів, | | | |трубопроводів та інших | | | |комунікацій (крім | | | |будівельних робіт та робіт | | | |на землях прибережних | | | |захисних смуг морів і на | | | |землях, зайнятих морями) | |----------------------+-------------+---------------------------| |2. Дозвіл на | Водний |територіальні органи | |проведення спеціальних| кодекс |спеціально уповноваженого | |робіт із спорудження | України |центрального органу | |експлуатаційних |( 213/95-ВР )|виконавчої влади з питань | |свердловин на воду | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |3. Дозвіл на | - " - |Республіканський комітет | |спеціальне | |екології та природних | |водокористування в | |ресурсів Автономної | |разі використання води| |Республіки Крим, державні | |водних об'єктів | |управління екології та | |загальнодержавного | |природних ресурсів в | |значення | |областях, мм. Києві та | | | |Севастополі, державні | | | |інспекції охорони Чорного | | | |та Азовського морів | |----------------------+-------------+---------------------------| |4. Погодження | - " - |Республіканський комітет | |клопотання | |по водному господарству | |водокористувачів з | |Автономної Республіки Крим,| |обґрунтуванням потреби| |територіальні органи | |у воді в разі | |басейнових управлінь водних| |використання | |ресурсів або обласні | |поверхневих вод | |виробничі управління | | | |водного господарства і | | | |меліорації | |----------------------+-------------+---------------------------| |5. Дозвіл на | - " - |Верховна Рада Автономної | |спеціальне | |Республіки Крим, обласні, | |водокористування в | |Київська та Севастопольська| |разі використання води| |міські ради за погодженням | |водних об'єктів | |з державними органами | |місцевого значення | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |6. Рішення про надання| Земельний |Рада міністрів Автономної | |земельних ділянок | кодекс |Республіки Крим, місцеві | |державної або | України |держадміністрації, | |комунальної власності | ( 2768-14 ) |відповідні органи місцевого| |у користування | |самоврядування | |----------------------+-------------+---------------------------| |7. Рішення про продаж | - " - | - " - | |земельних ділянок | | | |державної та | | | |комунальної власності | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |8. Рішення про | - " - | - " - | |передачу в оренду | | | |земельних ділянок, що | | | |перебувають у | | | |державній або | | | |комунальній власності | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |9. Дозвіл на | - " - | - " - | |розроблення проекту | | | |відведення земельної | | | |ділянки | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |10. Погодження проекту| - " - |комісії з розгляду питань, | |відведення земельної | |пов'язаних з погодженням | |ділянки | |документації із | | | |землеустрою, які діють | | | |відповідно до статті 186-1 | | | |Земельного кодексу України | | | |( 2768-14 ) | | | |територіальні органи | | | |Держкомзему | |----------------------+-------------+---------------------------| |11. Дозвіл на зняття | - " - |комісії з розгляду питань, | |та перенесення | |пов'язаних з погодженням | |ґрунтового покриву | |документації із | |земельних ділянок | |землеустрою, які діють | | | |відповідно до статті 186-1 | | | |Земельного кодексу України | | | |( 2768-14 ) | | | |територіальні органи | | | |Держсільгоспінспекції | |----------------------+-------------+---------------------------| |12. Погодження | Лісовий |Рада міністрів Автономної | |визначення місць | кодекс |Республіки Крим, місцеві | |розміщення | України |держадміністрації, | |підприємств, споруд та| ( 3852-12 ) |територіальні органи | |інших об'єктів, що | |центральних органів | |шкідливо впливають на | |виконавчої влади з питань | |стан і відтворення | |лісового господарства, | |лісів | |охорони навколишнього | | | |природного середовища, | | | |органи місцевого | | | |самоврядування | |----------------------+-------------+---------------------------| |13. Спеціальний дозвіл| - " - |територіальні органи | |на спеціальне | |центрального органу | |використання лісових | |виконавчої влади з | |ресурсів (лісорубний | |питань лісового | |або лісовий квитки) | |господарства | |----------------------+-------------+---------------------------| |14. Погодження зміни | - " - |територіальні органи | |цільового призначення | |центрального органу | |земельних лісових | |виконавчої влади з питань | |ділянок | |лісового господарства та | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |15. Дозвіл на | - " - |територіальні органи | |переведення земельних | |центрального органу | |лісових ділянок до | |виконавчої влади з питань | |нелісових земель у | |лісового господарства за | |цілях, пов'язаних з | |погодженням з | |веденням лісового | |територіальними органами | |господарства, без їх | |центрального органу | |вилучення у постійного| |виконавчої влади з питань | |лісокористувача | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |16. Погодження місць | Гірничий |місцеві органи виконавчої | |розташування на | закон |влади та органи місцевого | |підпорядкованій їм | ( 1127-14 ) |самоврядування | |території гірничих | | | |підприємств виходячи з| | | |інтересів | | | |територіальної | | | |громади | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |17. Дозвіл на початок |Про охорону |територіальні органи | |роботи та види робіт | праці |спеціально уповноваженого | |підприємства, | ( 2694-12 ) |центрального органу | |діяльність якого | |виконавчої влади з | |пов'язана з виконанням| |промислової безпеки, | |робіт та експлуатацією| |охорони праці, державного | |об'єктів, машин, | |гірничого нагляду | |механізмів, | | | |устаткування | | | |підвищеної небезпеки | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |18. Дозвіл на початок | Про пожежну |територіальні та місцеві | |роботи новостворених | безпеку |органи державного пожежного| |підприємств, введення | ( 3745-12 ) |нагляду | |в експлуатацію нових і| | | |реконструйованих | | | |виробничих, жилих | | | |об'єктів та об'єктів | | | |іншого призначення, | | | |впровадження нових | | | |технологій, передачу | | | |для виробництва | | | |зразків нових | | | |пожежонебезпечних | | | |машин, механізмів, | | | |устаткування та | | | |продукції, оренду | | | |будь-яких приміщень | | | |(крім випадків, коли | | | |провадження | | | |господарської | | | |діяльності можливе за | | | |декларативним | | | |принципом, що | | | |визначається | | | |законодавством про | | | |дозвільну систему у | | | |сфері господарської | | | |діяльності) | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |19. Дозвіл на | Про |територіальні органи | |виробництво, |забезпечення |спеціально уповноваженого | |зберігання, |санітарного |центрального органу | |використання, | та |виконавчої влади з питань | |захоронення, знищення |епідемічного |охорони навколишнього | |та утилізацію отруйних|благополуччя |природного середовища за | |речовин, у тому числі |населення |погодженням з органом | |продуктів | ( 4004-12 ) |державної | |біотехнологій та інших| |санітарно-епідеміологічної | |біологічних агентів, а| |служби | |також на транзитне | | | |транспортування через | | | |територію України | | | |хімічних, біологічних,| | | |радіоактивних, інших | | | |небезпечних для | | | |здоров'я видів | | | |сировини, корисних | | | |копалин, речовин та | | | |матеріалів (у тому | | | |числі нафти і | | | |нафтопродуктів, | | | |природного газу тощо) | | | |будь-якими видами | | | |транспорту та | | | |продуктопроводами | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |20. Висновок державної| - " - |органи державної | |санітарно- | |санітарно- | |епідеміологічної | |епідеміологічної | |експертизи діючих | |служби | |об'єктів | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |21. Висновок державної| - " - | - " - | |санітарно- | | | |епідеміологічної | | | |експертизи | | | |документації на | | | |розроблювані техніку, | | | |технології, | | | |устаткування, | | | |інструменти | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |22. Висновок державної| - " - | - " - | |санітарно- | | | |епідеміологічної | | | |експертизи на | | | |ввезення, реалізацію | | | |та використання | | | |сировини, продукції | | | |(вироби, обладнання, | | | |технологічні лінії | | | |тощо) | | | |закордонного | | | |виробництва за умови | | | |відсутності даних щодо| | | |безпеки для здоров'я | | | |населення | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |23. Висновок державної| - " - | - " - | |санітарно- | | | |епідеміологічної | | | |експертизи на | | | |продукцію, | | | |напівфабрикати, | | | |речовини, матеріали | | | |та небезпечні фактори,| | | |використання, | | | |передача або збут | | | |яких може завдати | | | |шкоди здоров'ю людей | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |24. Дозвіл на |Про рослинний|органи державного контролю | |випалювання сухої | світ |в галузі охорони | |природної рослинності | ( 591-14 ) |навколишнього природного | |або її залишків | |середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |25. Дозвіл на | - " - |Верховна Рада Автономної | |спеціальне | |Республіки Крим, органи | |використання природних| |місцевого самоврядування | |рослинних ресурсів | |відповідно до їх | |місцевого значення | |компетенції | |----------------------+-------------+---------------------------| |26. Дозвіл на |Про тваринний|територіальні органи | |спеціальне | світ |спеціально уповноваженого | |використання об'єктів | ( 2894-14 ) |центрального органу | |тваринного світу | |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |27. Дозвіл на |Про охорону |територіальні органи | |спеціальне |навколишнього|спеціально уповноваженого | |використання природних|природного |органу виконавчої влади у | |ресурсів у межах |середовища |сфері екології та природних| |територій та об'єктів |( 1264-12 ) |ресурсів | |природно-заповідного | | | |фонду | | | |загальнодержавного | | | |значення | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |28. Дозвіл на | - " - |місцеві ради | |відособлене спеціальне| | | |використання природних| | | |ресурсів місцевого | | | |значення | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |29. Дозволи на |Про охорону |територіальні органи | |гранично допустимі |атмосферного |спеціально уповноваженого | |рівні шуму, що |повітря |центрального органу | |утворюється | ( 2707-12 ) |виконавчої влади з питань | |стаціонарними | |охорони навколишнього | |джерелами, зокрема під| |природного середовища за | |час роботи машин, | |погодженням з | |механізмів, | |територіальним органом | |обладнання, | |спеціально уповноваженого | |інструментів, а також | |центрального органу | |користування | |виконавчої влади з питань | |звуковідтворювальною | |охорони здоров'я | |апаратурою та | | | |музичними | | | |інструментами у | | | |концертних і | | | |танцювальних залах та | | | |на відкритих | | | |майданчиках, у театрах| | | |і кінотеатрах, | | | |дискотеках, казино, | | | |інших закладах | | | |розважального та | | | |грального бізнесу і | | | |культури, музичних | | | |закладах освіти, у | | | |ресторанах, кафе, | | | |барах, інших закладах | | | |громадського | | | |харчування, торгівлі, | | | |побутового | | | |обслуговування тощо | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |30. Спеціальний дозвіл| - " - |місцеві органи | |на складування, | |виконавчої влади, | |розміщення, | |органи місцевого | |зберігання або | |самоврядування | |транспортування | | | |промислових та | | | |побутових відходів, | | | |які є джерелами | | | |забруднення | | | |атмосферного повітря | | | |забруднюючими | | | |речовинами та | | | |речовинами з | | | |неприємним запахом або| | | |іншого шкідливого | | | |впливу | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |31. Дозвіл на викиди | - " - |територіальні органи | |забруднюючих речовин в| |спеціально уповноваженого | |атмосферне повітря | |центрального органу | |стаціонарними | |виконавчої влади з питань | |джерелами | |охорони навколишнього | | | |природного середовища за | | | |погодженням з установами | | | |державної | | | |санітарно-епідеміологічної | | | |служби | |----------------------+-------------+---------------------------| |32. Дозвіл на |Про відходи |територіальні органи | |здійснення операцій у |( 187/98-ВР )|спеціально уповноваженого | |сфері поводження з | |центрального органу | |відходами | |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |33. Погодження | - " - | - " - | |проектів лімітів на | | | |утворення та | | | |розміщення відходів | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |34. Погодження місць | - " - | - " - | |розміщення об'єктів | | | |поводження з | | | |відходами | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |35. Дозвіл на | - " - |місцеві | |експлуатацію об'єкта | |держадміністрації, | |поводження з | |органи місцевого | |небезпечними | |самоврядування | |відходами | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |36. Дозвіл на | - " - |місцеві | |будівництво або | |держадміністрації | |реконструкцію об'єкта | | | |поводження з | | | |відходами | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |37. Дозвіл на | Про |територіальні органи | |виконання будівельних |планування |Держархбудінспекції | |робіт |і забудову | | | |територій | | | |( 1699-14 ) | | |----------------------+-------------+---------------------------| |38. Дозвіл на | - " - | - " - | |виконання підготовчих | | | |робіт | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |39. Сертифікат | - " - | - " - | |відповідності - | | | |документ, що засвідчує| | | |відповідність | | | |закінченого | | | |будівництвом об'єкта | | | |проектній | | | |документації, | | | |державним будівельним | | | |нормам, стандартам і | | | |правилам* | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |40. Дозвіл на | Про |державні органи | |проведення заходів із |ветеринарну |ветеринарної медицини | |залученням тварин |медицину | | | |( 2498-12 ) | | |----------------------+-------------+---------------------------| |41. Експлуатаційні | - " - | - " - | |дозволи для | | | |потужностей | | | |(об'єктів): | | | | | | | |з переробки неїстівних| | | |продуктів тваринного | | | |походження; | | | | | | | |центрів розведення | | | |племінних тварин, | | | |підприємств/об'єднань | | | |з племінної справи, | | | |селекційних, | | | |селекційно- | | | |технологічних та | | | |селекційно-гібридних | | | |центрів, іподромів, | | | |станцій оцінки | | | |племінних тварин; | | | | | | | |з виробництва та обігу| | | |ветеринарних | | | |препаратів; | | | | | | | |з виробництва, | | | |змішування та | | | |приготування кормових | | | |добавок, преміксів і | | | |кормів | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |42. Експлуатаційний | Про |головний державний | |дозвіл операторам |безпечність |інспектор | |потужностей | та |ветеринарної | |(об'єктів), які | якість |медицини відповідної | |займаються | харчових |території | |виробництвом харчових | продуктів | | |продуктів, |( 771/97-ВР )| | |підконтрольних | | | |ветеринарній службі, | | | |та для | | | |агропродовольчих | | | |ринків | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |43. Експлуатаційний | - " - |головний державний | |дозвіл операторам | |санітарний лікар | |потужностей | |відповідної території | |(об'єктів), що | | | |займаються | | | |виробництвом харчових | | | |продуктів, | | | |підконтрольних | | | |санітарній службі | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |44. Експлуатаційний | - " - | - " - | |дозвіл операторам | | | |потужностей | | | |(об'єктів), які | | | |здійснюють введення в | | | |обіг харчових | | | |продуктів, | | | |підконтрольних | | | |санітарній службі | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |Пункт 45 виключено | |----------------------+-------------+---------------------------| |46. Висновок щодо | Про |територіальні органи | |державної екологічної |екологічну |спеціально уповноваженого | |експертизи |експертизу |центрального органу | | |( 45/95-ВР ) |виконавчої влади з питань | | | |охорони навколишнього | | | |природного середовища | |----------------------+-------------+---------------------------| |47. Атестат |Про молоко |відповідний територіальний | |виробництва молока, |та молочні |орган виконавчої влади з | |молочної сировини і | продукти |питань аграрної політики | |молочних продуктів |( 1870-15 ) | | |----------------------+-------------+---------------------------| |48. Свідоцтво про |Про видавничу|місцевий підрозділ | |внесення суб'єкта | справу |спеціально уповноваженого | |видавничої справи до |( 318/97-ВР )|центрального органу | |Державного реєстру | |виконавчої влади із | |видавців, виготівників| |забезпечення реалізації | |і розповсюджувачів | |державної політики в | |видавничої продукції | |інформаційній та видавничій| | | |сфері | |----------------------+-------------+---------------------------| |49. Висновок державної|Про державну |територіальні органи | |експертизи |експертизу |центрального органу | |землевпорядної |земле- |виконавчої влади з питань | |документації щодо |впорядної |земельних ресурсів | |об'єктів, які |документації | | |підлягають |( 1808-15 ) | | |обов'язковій державній| | | |експертизі | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |50. Дозвіл на | Про |органи державного | |будівництво споруд, |автомобільні |управління автомобільними | |об'єктів дорожнього | дороги |дорогами за попереднім | |сервісу, автозаправних|( 2862-15 ) |погодженням з відповідними | |станцій, прокладення | |підрозділами | |інженерних мереж та | |Державтоінспекції | |виконання інших робіт | | | |у межах смуги | | | |відведення | | | |автомобільних доріг | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |51. Погодження на | - " - |органи державного | |розміщення | |управління автомобільними | |рекламоносіїв у межах | |дорогами, відповідними | |смуги відведення | |державними органами з | |автомобільних доріг | |безпеки дорожнього руху | |----------------------+-------------+---------------------------| |52. Дозвіл на рух |Про дорожній |управління (відділи) | |великогабаритних та | Рух |Державтоінспекції головних | |великовагових |( 3353-12 ) |управлінь (управлінь) МВС в| |транспортних засобів | |Автономній Республіці Крим,| |автомобільними | |областях, мм. Києві та | |дорогами, вулицями, | |Севастополі - якщо маршрут | |залізничними | |пролягає в межах Автономної| |переїздами | |Республіки Крим, області, | | | |між областями або між | | | |Автономною Республікою | | | |Крим, мм. Києвом та | | | |Севастополем та іншими | | | |адміністративно- | | | |територіальними | | | |одиницями; | | | | | | | |міські або | | | |районні підрозділи | | | |Державтоінспекції - якщо | | | |маршрут проходить у межах | | | |міста, району | |----------------------+-------------+---------------------------| |53. Дозвіл на дорожнє | Про |підрозділи | |перевезення |перевезення |Державтоінспекції МВС | |небезпечних вантажів |небезпечних | | | |вантажів | | | | ( 1644-14 ) | | |----------------------+-------------+---------------------------| |54. Погодження |Про охорону |органи охорони культурної | |розміщення реклами на |культурної |спадщини Ради міністрів | |пам'ятках місцевого |спадщини |Автономної Республіки Крим,| |значення, в межах зон | ( 1805-14 ) |органи охорони культурної | |охорони таких | |спадщини обласних, | |пам'яток | |Київської та | | | |Севастопольської міських | | | |держадміністрацій | |----------------------+-------------+---------------------------| |55. Дозвіл на | - " - | - " - | |проведення робіт на | | | |пам'ятках місцевого | | | |значення (крім | | | |пам'яток археології), | | | |їх територіях та в | | | |зонах охорони, | | | |реєстрація дозволів | | | |на проведення | | | |археологічних | | | |розвідок, розкопок | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |56. Дозвіл на | - " - | - " - | |відновлення земляних | | | |робіт | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |57. Свідоцтво про | Про |Міністерство культури | |проведення |гастрольні |Автономної Республіки Крим,| |гастрольного заходу | заходи |Головне управління | | | в Україні |культури, мистецтв та | | | ( 1115-15 ) |охорони культурної спадщини| | | |Київської міської | | | |держадміністрації, | | | |управління культури | | | |обласних та | | | |Севастопольської міської | | | |держадміністрацій | |----------------------+-------------+---------------------------| |58. Дозвіл на право |Про туризм |Рада міністрів Автономної | |здійснення |( 324/95-ВР )|Республіки Крим, місцеві | |туристичного супроводу| |держадміністрації | |фахівцями туристичного| | | |супроводу | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |59. Дозвіл на |Про об'єкти |обласні, Київська та | |експлуатацію об'єктів |підвищеної |Севастопольська міські | |підвищеної небезпеки |небезпеки |держадміністрації, | | | ( 2245-14 ) |виконавчі органи міських | | | |рад | |----------------------+-------------+---------------------------| |60. Дозвіл на | - " - |Верховна Рада Автономної | |будівництво і/або | |Республіки Крим, обласні, | |реконструкцію об'єктів| |районні, Київська та | |підвищеної небезпеки | |Севастопольська міські ради| | | |та інші ради у сфері | | | |діяльності, пов'язаній з | | | |об'єктами підвищеної | | | |небезпеки | |----------------------+-------------+---------------------------| |61. Згода відповідної | - " - |міські ради | |ради на розміщення | | | |об'єкта підвищеної | | | |небезпеки на території| | | |села, селища, міста | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |62. Дозвіл на |Про курорти |органи місцевого | |користування | ( 2026-14 ) |самоврядування | |природними | | | |лікувальними ресурсами| | | |місцевого значення | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |63. Дозвіл на | Про |міські ради | |розміщення на |благоустрій | | |території об'єктів |населених | | |благоустрою будівель і|пунктів | | |споруд соціально- | ( 2807-15 ) | | |культурного, | | | |побутового, | | | |торговельного та | | | |іншого призначення | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |64. Дозвіл на |Декрет |органи місцевого | |використання місцевої |Кабінету |самоврядування | |символіки (герба міста|Міністрів | | |або іншого населеного |України | | |пункту, назви чи |"Про місцеві | | |зображення |податки | | |архітектурних, |і збори" | | |історичних пам'яток) |( 56-93 ) | | |----------------------+-------------+---------------------------| |65. Дозвіл на | - " - | - " - | |проведення аукціонів, | | | |конкурсного | | | |розпродажу і лотерей | | | |----------------------+-------------+---------------------------| |66. Дозвіл на |Про рекламу |виконавчі органи | |розміщення зовнішньої |( 270/96-ВР )|міських рад | |реклами | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Документ видається починаючи з 14 жовтня 2009 року.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 901
( 901-2009-п ) від 26.08.2009, N 70 ( 70-2010-п ) від 27.01.2010,
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010, N 841 ( 841-2011-п ) від
03.08.2011, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »