Питання договірно-правового оформлення державного кордону України
Президент України; Указ, Положення від 28.04.2011509/2011
Документ 509/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.11.2011, підстава 1008/2011
 

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання договірно-правового оформлення
державного кордону України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1008/2011 ( 1008/2011 ) від 31.10.2011 }

З метою забезпечення завершення договірно-правового
оформлення державного кордону України з суміжними державами та
відповідно до пунктів 3 та 28 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що сприяння узгодженому виконанню центральними
органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань із
завершення договірно-правового оформлення державного кордону
України з суміжними державами забезпечує Представник України з
питань договірно-правового оформлення державного кордону України.
2. Затвердити Положення про Представника України з питань
договірно-правового оформлення державного кордону України
(додається).
3. Призначити ОСАВОЛЮКА Леоніда Васильовича - Посла з
особливих доручень Міністерства закордонних справ України -
Представником України з питань договірно-правового оформлення
державного кордону України.
4. Утворити делегацію України для участі у засіданнях
спільних міждержавних комісій з питань демаркації державного
кордону України.
5. Затвердити Положення про делегацію України для участі у
засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації
державного кордону України (додається).
6. Главі делегації України для участі у засіданнях спільних
міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону
України внести у двотижневий строк пропозиції щодо персонального
складу делегації.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 28 квітня 2011 року
N 509/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 квітня 2011 року N 509/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про Представника України
з питань договірно-правового оформлення
державного кордону України

1. Представник України з питань договірно-правового
оформлення державного кордону України (далі - Представник України)
є спеціально уповноваженою особою, на яку покладається сприяння
узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади,
іншими державними органами завдань із завершення
договірно-правового оформлення державного кордону України з
суміжними державами.
2. Представник України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, відповідними міжнародними
договорами України, а також цим Положенням.
3. Представник України:
сприяє узгодженому виконанню центральними органами виконавчої
влади, іншими державними органами завдань із завершення
договірно-правового оформлення державного кордону України з
суміжними державами;
здійснює керівництво роботою делегації України для участі у
засіданнях спільних міждержавних комісій з питань демаркації
державного кордону України;
вносить Президентові України пропозиції щодо персонального
складу делегації України для участі у засіданнях спільних
міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону
України.
4. Представника України призначає за поданням Міністра
закордонних справ України та увільняє від виконання обов'язків
Президент України.
Представник України виконує свої обов'язки на громадських
засадах.
5. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Представника України здійснює Міністерство
закордонних справ України.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 квітня 2011 року N 509/2011
ПОЛОЖЕННЯ
про делегацію України для участі
у засіданнях спільних міждержавних комісій
з питань демаркації державного кордону України

1. Делегація України для участі у засіданнях спільних
міждержавних комісій з питань демаркації державного кордону
України (далі - делегація України) утворюється для забезпечення
здійснення комплексу заходів із демаркації державного кордону
України згідно з міжнародними договорами України.
2. своїй діяльності делегація України керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, відповідними міжнародними договорами
України та цим Положенням.
3. Основними завданнями делегації України є:
представництво України у спільних міждержавних комісіях з
питань демаркації державного кордону України (далі - спільні
комісії);
сприяння організації заходів із позначення на місцевості
державного кордону України відповідно до міжнародних договорів
України;
розроблення пропозицій з питань демаркації державного кордону
України;
підготовка підсумкових документів демаркації державного
кордону України.
4. Делегація України має право:
вносити на розгляд спільних комісій пропозиції щодо розгляду
питань, що становлять взаємний інтерес та віднесені до її
компетенції;
залучати в установленому порядку до участі в роботі делегації
України для опрацювання окремих питань спеціалістів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади та місцевих державних
адміністрацій, а також науковців та фахівців;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств,
установ та організацій інформацію, матеріали і документи,
необхідні для реалізації покладених на неї завдань.
5. Делегація України утворюється у складі глави та інших
членів делегації.
Главою делегації України є Представник України з питань
договірно-правового оформлення державного кордону України.
До складу делегації України включаються представники
центральних органів виконавчої влади, визначених відповідальними
за виконання заходів, пов'язаних із демаркацією державного кордону
України, інших центральних органів виконавчої влади, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, а також
представники місцевих державних адміністрацій прикордонних
областей для участі у засіданнях відповідних спільних міждержавних
комісій.
Персональний склад делегації України затверджує Президент
України за поданням Представника України з питань
договірно-правового оформлення державного кордону України,
погодженим із Міністром закордонних справ України, керівниками
заінтересованих центральних органів виконавчої влади, головами
відповідних обласних державних адміністрацій.
Глава та інші члени делегації України беруть участь у її
роботі на громадських засадах. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 1008/2011 ( 1008/2011 )
від 31.10.2011 }
6. Глава делегації України:
здійснює керівництво роботою делегації України;
організовує виконання рішень спільних комісій та підготовку
пропозицій делегації України;
організовує підготовку матеріалів і документів для розгляду
на засіданнях спільних комісій;
вносить до центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів пропозиції щодо вирішення в міжнародних
організаціях питань демаркації державного кордону України;
готує пропозиції щодо фінансового та матеріально-технічного
забезпечення діяльності делегації України.
7. Члени делегації України беруть участь у засіданнях
спільних комісій особисто.
Член делегації України, який з поважних причин відсутній на
засіданні спільної комісії, може у письмовій формі викласти свою
позицію з питань, що заплановані до розгляду на засіданні спільної
комісії, та подати її главі делегації України.
Відрядження членів делегації України для участі в роботі
спільних комісій, інших заходах, пов'язаних із демаркацією
державного кордону України, в тому числі за кордоном, здійснюється
в установленому законодавством порядку.
8. Делегація України підзвітна Президентові України.
9. Делегація України організовує свою роботу з урахуванням
рішень спільних комісій і документів, підписаних з відповідною
суміжною державою.
Делегація України проводить свої засідання перед засіданням
відповідної спільної комісії.
10. Рішення спільних комісій та пропозиції делегації України
надсилаються заінтересованим органам виконавчої влади і є
обов'язковими для розгляду цими органами.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...