Документ 499-98-п, поточна редакція — Редакція від 26.05.2005, підстава - 402-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 квітня 1998 р. N 499
Київ
Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 402 ( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )

З метою вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців та використання випускників
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів
державного управління за освітньо-професійними програмами, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зміни і доповнення до постанов Кабінету
Міністрів України стосовно підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців (додаються).
2. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Головному
управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України,
Міністерству освіти разом з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, які є замовниками підготовки магістрів
державного управління, а також Українській Академії державного
управління при Президентові України на виконання пункту 5
постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1997 р. N 949
( 949-97-п ) "Про затвердження Положення про працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах
державного контракту за освітньо-професійними програмами
підготовки магістрів державного управління" визначити порядок
відшкодування випускниками вартості навчання у разі порушення ними
вимог угоди про їх працевлаштування та подати пропозиції
Кабінетові Міністрів України про внесення змін до відповідних
нормативних актів.
3. Головному управлінню державної служби при Кабінеті
Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити заходів до поліпшення добору слухачів для
навчання на умовах державного контракту за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів державного управління у вищих
навчальних закладах, визначення посад кадрового резерву, на які
зараховуватимуться вступники на час навчання та використання для
роботи на державній службі після закінчення навчання. Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів
України забезпечити узагальнення та подання Кабінетові Міністрів
України в установлені терміни необхідної інформації з цих питань.
4. Установити, що підвищення кваліфікації за акредитованими в
установленому порядку професійними програмами здійснюється для
державних службовців V - VII категорій: центральних органів виконавчої влади - у вищих навчальних
закладах відповідно до Переліку вищих навчальних закладів з
підготовки та перепідготовки фахівців органів виконавчої влади та
ринкової економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 липня 1995 р. N 560 ( 560-95-п ) з доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1998 р. N 196 ( 196-98-п ), а також у підпорядкованих зазначеним
органам навчальних закладах підвищення кваліфікації; місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування - у регіональних центрах підвищення кваліфікації
державних службовців і керівників державних підприємств, установ й
організацій, створених згідно з Указом Президента України від
30 травня 1995 р. N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" та
постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 224
( 224-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 223), або в окремих
випадках у навчальних закладах, визначених в абзаці другому цього
пункту.
5. Державній акредитаційній комісії, Головному управлінню
державної служби при Кабінеті Міністрів України, Міністерству
освіти за участю Української Академії державного управління при
Президентові України створити до 30 травня 1998 р. окрему
експертну раду в галузі "Державне управління".

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 квітня 1998 р. N 499
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до постанов Кабінету Міністрів України
стосовно підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 402
( 402-2005-п ) від 26.05.2005 )

2. Пункт 15 Положення про працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту
за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 вересня 1997 р. N 949 ( 949-97-п ), після слів "за
денною формою" доповнити словами "та час встановленої відпустки
після закінчення навчання".вгору